Становлення та розвиток міжнародної системи захисту прав людини

ІНСтитут права ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СТАШИСА

КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО університетУ

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

міжнародного права

______________О.В. Гороховська

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Виконала

Студентка групи ДЮ-107 Сандига Маргарита Миколаївна

Напрям підготовки

6.030202 – Міжнародне право

Науковий керівник

к.ю.н., доцент, Коваленко Н.О.

доцент кафедри

міжнародного права

Нормоконтролер Коваленко Н.О.

Запоріжжя

2011

Інститут права ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СТАШИСА

КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО університетУ

ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

студентці групи ДЮ – 107

Сандизі Маргариті Миколаївні

Напрям підготовки 6.030202 – Міжнародне право

1. Тема бакалаврської роботи «Становлення та розвиток міжнародної системи захисту прав людини».

Затверджена наказом по університету №___від «___»_______20__року.

2. Термін здачі закінченої роботи «___» ____________ 2011 року.

3. Цільова установка та загальний напрям дипломної роботи: дослідження етапів становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини, розкриття суті усіх нормативно-правових акті у цій сфері, проведення комплексного аналізу суті окремих прав та основних свобод людини, а також розглянути основні сучасні регіональні системи захисту прав людини.

Об’єкт дослідження – права і свободи людини та їх захист в сучасному міжнародному праві.

Предмет дослідження – уявлення про права і свободи людини та їх закріплення в основних міжнародно-правових документах.

4. Структура та зміст бакалаврської роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

ВСТУП: оцінювання сучасного стану проблеми, її актуальності, вказівка на провідних учених та спеціалістів у цій сфері, означення нагальних прогалин знання в цій предметній галузі, актуальність теми, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна, обґрунтованість і достовірність положень, висновків і рекомендацій, наукове і практичне значення одержаних результатів дослідження, структура роботи.

18 стр., 8566 слов

Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права

... правом, такими його галузями як цивільне процесуальне право, трудове, адміністративне право тощо. Об єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які виникають в сфері здійснення та захисту ... наукового дослідження та визначення принципу комплексності методологічної бази забезпечує обєктивність і достовірність основних положень висновків роботи. Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг роботи ...

РОЗДІЛ 1. Дослідити еволюцію становлення та розвитку прав і свобод людини як правової категорії.

1.1. Розкрити зміст та сутність основних філософських концепцій прав и свобод людини.

1.2. Дати характеристику першим спробам закріплення прав и свобод людини у внутрішніх правових актах.

РОЗДІЛ 2. Проаналізувати основні міжнародно-правові акти з прав людини.

2.1. Розкрити зміст Статуту ООН 1945 р. та Загальної декларації з прав людини 1948 р.

2.1.1. Дослідити передумови та історію створення Загальної декларації з прав людини.

2.1.2. Охарактеризувати основні положення Загальної декларації з прав людини.

2.2. Проаналізувати Пакти про права людини 1966 р.

2.2.1. Розкрити зміст Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

2.2.2. Охарактеризувати основні положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Розділ 3. Дослідити вплив міжнародної системи захисту прав людини на формування та розвиток сучасних регіональних систем захисту прав людини.

3.1. Розкрити зміст європейської системи захисту прав людини.

3.2. Проаналізувати суть міжамериканської системи захисту прав людини.

3.3. Охарактеризувати суть африканської системи захисту прав людини.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ: теоретичні та практичні результати стосовно становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини.

5. Календарний план виконання роботи

№з/п

Етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1

Вибір теми

20.09.10

20.09.10

2

Складання робочого плану

01.10.10

01.10.10

3

Підбір літератури, складання бібліографії та вивчення літературних джерел

10.11.10

10.11.10

4

Складання плану дипломної роботи

01.12.10

01.12.10

5

Виконання вступу

10.12.10

10.12.10

6

Виконання розділу 1

15.01.11

15.01.11

7

Виконання розділу 2

20.02.11

20.02.11

8

Збирання емпіричного матеріалу роботи

20.03.11

20.03.11

9

Формулювання загальних висновків

01.04.11

01.04.11

10

Оформлення роботи та проходження нормоконтролю

25.04.11

25.04.11

11

Подання роботи на кафедру на передзахист

01.05.11

01.05.11

12

Попередній захист роботи на кафедрі

05.05.11

05.05.11

13

Подання остаточного варіанту роботи на кафедру

10.05.11

10.05.11

14

Одержання відзиву та рецензії

15.05.11

15.05.11

Дата видачі завдання «____» ___________ 2010 року.

Науковий керівник дипломної роботи ______________ Н.О. Коваленко

Завдання прийняла до виконання __________________ М.М. Сандига

Висновки наукового керівника по роботі:

______________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: _ с., 53 джерела, 1 додаток.

Об’єкт дослідження – права і свободи людини та їх захист в сучасному міжнародному праві.

Предмет дослідження – уявлення про права і свободи людини та їх закріплення в основних міжнародно-правових документах.

Мета роботи – дослідження етапів становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини, розкриття суті усіх нормативно-правових акті у цій сфері, проведення комплексного аналізу суті окремих прав та основних свобод людини, а також розглянути основні сучасні регіональні системи прав людини.

Методи досліждення: історико-правовий, формально-логічний, системний та структурно-функціональний, попрівняльно-правовий та компаративістський.

Людина – найвища цінність, і тому найприорітетнішим напрямком правових досліджень повинно стати забезпечення її прав і свобод. Категорії та наукові поняття теорії прав і свобод людини є філософськими (світоглядними), загальнонауковими, загальними для суспільних наук або загальними для теорії держави і права і галузевих юридичних наук.

За результатами проведеного дослідження було розкрито основні етапи становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини, зміст основних міжнародно-правових документів з прав людини, та як вплинула міжнародна система захисту прав людини на формування та розвиток сучасних регіональних систем прав людини.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ ЛЮДИНИ, ООН, ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА, МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АХПЛіН Африканська хартія прав людини і народів

ГА ООн Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй

ЕКОСОР Економічна і Соціальна Рада ООН

ЗДЛП Загальна Декларація з прав людини

МКПЛ Міжамериканська комісія з прав людини

ОАД Організація Американських Держав

ОАЄ Організація Африканської Єдності

ООН Організація Об’єднаних Націй

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ………………………………………………….. 7

ВСТУП………………………………………………………………… ……… 10

РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВ І

СВОБОД ЛЮДИНИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ………………. 15

1.1. Філософські концепції прав и свобод людини ………………. 15

1.2. Перші спроби закріплення прав и свобод людини у

внутрішніх правових актах……………. …………………………………. 23

Висновки до розділу 1……………………….. …………………………….. 36

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ…………………… ……… 38

2.1. Статут ООН 1945 р……………………….. ………………………….. 38

2.2. Загальна декларація з прав людини 1948 р………………….. 42

2.2.1. Передумови та історія створення Загальної декларації

з прав людини…………………… ……………………………………………… 42

2.2.2. Основні положення Загальної декларації з прав

людини………………….. ……………………………………………………….. 45

2.3. Пакти про права людини 1966 р……………………….. ……….. 48

2.3.1.Міжнародний пакт про громадянські та політичні

права……………………. …………………………………………………………… 48

2.3.2.Міжнародний пакт про економічні, соціальні та

культурні права……………………. …………………………………………… 53

Висновки до розділу 2……………………………………….. 57

РОЗДІЛ 3.ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ

ЛЮДИНИ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРАВ

ЛЮДИНИ……………………………………………………… 58

3.1. Європейська система захисту прав людини……… …….. 58

3.2. Міжамериканська система захисту прав людини……… 71

3.3. Африканська система захисту прав людини……… …. 76

Висновки до розділу 3………………………………………. 82

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………… ……………… 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 88

ДОДАТОК А. Особливості становлення міжнародної системи захисту

прав людини: Тези доповіді на ХІХ Міжнародній конференції

студентів і молодих вчених “Наука і вища освіта” …………………….. 92

ВСТУП

Актуальність теми. Юридична концепція людини як суб’єкта права, відповідні філософсько-правові уявлення про її природні права і свободи обумовили характер змін у суспільстві, стали основними орієнтирами реформування та розвитку державно-правових інститутів, вдосконалення законодавчого процесу, піднесення ефективності правового регулювання, формування високої правової культури тощо.

Основними чинниками, що обумовили важливість і необхідність проведення комплексного дослідження становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав і свобод людини, стали: надання правам і свободам людини пріоритетного, визначального значення в сучасному суспільстві; трансформація соціально-економічного укладу сучасних держав, державних і суспільно-політичних інститутів, переосмислення духовних цінностей; нагальна потреба у створенні оптимальних умов для самовизначення, самореалізації індивідуальності людини, забезпечення її автономності та захисту від порушень її прав; необхідність вдосконалення правового регулювання сфери відносин особи і держави, в якій він розраховує не лише на захист своїх прав від незаконного втручання, а й на активне сприяння держави щодо їх реалізації; розгалуженість діяльності органів, організацій, громадських об’єднань і громадян, які займаються правозахисною діяльністю; неоднозначність розуміння головних явищ і понять проблематики гарантій прав і свобод людини та громадянина.

При вирішенні основних задач, які поставлені в бакалаврській роботі, були проаналізовані і узагальнені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які внесли свій вклад у розробку проблематики прав і свобод людини та громадянина та їх гарантій.

Права і свободи людини, як складне і багатогранне явище, було і є предметом наукових пошуків у різних аспектах і проявах. Разом з цим, зберігає свою актуальність задача вивчення і осмислення наукової спадщини класиків філософії права, теорії держави і права, соціології права, етики, історії, які розробляли загальнотеоретичні ідеї прав і свобод людини, намагались дати відповіді на питання їх реального забезпечення і захисту. Глибокі, актуальні в нашому сьогоденні, є ідеї і розробки щодо поняття прав і свобод людини, питання визначення її правового статусу, загально-концептуальні основи ролі і місця держави, права, суспільства і самої людини у механізмі забезпечення і захисту людини, її прав і свобод.