Кодекс України про адміністративні правопорушення

Контрольная работа

Тестове завдання , Список використаної літератури

Вступ

Норми адміністративного права взагалі та Кодекс України про адміністративні правопорушення зокрема, є складовою частиною правової системи держави, розвиток і удосконалення яких підносить на вищий рівень регулювання суспільних відносин. Особлива увага при цьому надається проблемам юридичної відповідальності, в тому числі й адміністративної.

На сучасному етапі розвитку державності України суттєво зростають роль і значення адміністративної відповідальності, направлені на забезпечення законності і правопорядку у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що склалися у державі.

Очевидним є те, що адміністративна відповідальність як важливий інструмент реагування на адміністративні правопорушення не виконує в повному обсязі покладені на неї завдання.

Боротьба з протиправними проявами є актуальною і важливою, насамперед у разі запобігання злочинам, виховання населення в дусі поваги до законів і норм права.

Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства

Норми первісного суспільства (норми-звичаї)

Норми держави (норми права)

 • за способом виникнення:
 • виникають поступово в процесі спільного життя
 • встановлюються державою
 • за вольовою спрямованістю норм:
 • виражають волю роду або племені
 • виражають державну волю
 • за формою зовнішнього вираження:
 • знаходяться у свідомості людей, існують у неписаній формі
 • знаходять зовнішнє вираження в письмових правових актах
 • за часом набрання чинності:
 • виникають і відмирають поступово
 • набирають сили чи припиняють дію в суворо встановленому порядку, офіційним шляхом
 • за способом забезпечення виконання:
 • здійснюються внаслідок традицій; у разі порушення примус виходить від роду
 • забезпечуються примусовою силою держави

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, його структура і місце в системі адміністративного законодавства

Законодавство України про адміністративні правопорушення

Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з Кодексу та інших законів України.

Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.

Положення цього Кодеку поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.

4 стр., 1670 слов

Поняття норми права. Загальна характеристика правових норм

... норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види за певним критерієм (ознакою). Норми права за предметом правового регулювання (або за галузями права): норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін. Норми права ...

Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України (1970-12)

(стаття 2 в редакції Закону № 2415-ІІІ (2415-14) від 17.05.2001)

Поняття адміністративного правопорушення

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2342-ІІІ (2342-14) від 05.04.2001)

Ознаки адміністративного правопорушення

До складу адмінпорушень відносять ознаки, для яких характерні:

 • загальний об’єкт адміністративного проступку. Це всі відносини, що захищаються за допомогою Кодексу України про адміністративні порушення. Ці відносини врегульовані адміністративним правом, нормами інших галузей права, а також нормами моралі та звичаїв;
 • родовий об’єкт адміністративного проступку. Це група відносин, урегульованих соціальними нормами, які мають загальні ознаки;
 • безпосередній об’єкт адміністративного проступку. Це конкретні відносини, що захищаються відповідною адміністративно-правовою нормою;
 • об’єктивна сторона адміністративного проступку.

Це дія або бездіяльність, негативні наслідки, що завдані проступком, та зв’язок між діями і суспільно небезпечними наслідками;

 • суб’єктом адміністративних правопорушень. Це осудні фізичні особи, яким на момент скоєння адміністративних правопорушень виповнилося 16 років

— суб’єктивна сторона адміністративного проступку. Це внутрішня сторона проступку, психічне відношення суб’єкта правопорушення до скоєння проступку, що характеризує його волю, яка проявляється у протиправній дії, ставлення його до дії, яку він скоїв.

Адміністративним проступком може бути усвідомлений, вольовий акт протиправної поведінки. Вина полягає у психічному відношенні суб’єкта до дії, його згубних наслідків і може бути навмисним або через необачність.

Адміністративним проступком признається тільки така протиправна дія, за яку законодавством передбачено особливий вид державного примусу — адмінвідповідальність.

Ознаками суб’єктивної сторони правопорушення є:

 • вина;
 • мотив;
 • мета правопорушення.

Склад адміністративного правопорушення

Склад адміністративного порушення — це сукупність встановлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують дію або бездіяльність як адміністративний проступок.

5 стр., 2079 слов

Поняття адміністративного правопорушення проступку його ознаки

... Поняття адміністративного правопорушення по стало в 80-х р. У перші в Кодексі про адміністративних правонарушени ях в 84 р. було сформульовано правопорушення. ... ознаки наступу шкідливих матеріальних наслідків ( порушення пас кравця режиму). Ознаки складу проступку охоплюють його прав ... з видання решений,предусматривающих адміністративну відповідальність порушення ("обов'язкових постанов"). Президія ...

Склади конкретних проступків виконують важливу функцію, так як вони є юридичною основою адміністративної відповідальності і передбачають можливість застосування міри адміністративного впливу, забезпечують однакове застосування закону, правильну кваліфікацію проступку, гарантують від безпідставного притягнення громадян до адмінвідповідальності, обмежують відповідальність рамками скоєного.

До складу адміністративного порушення відносять ознаки, що характеризують об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону і суб’єкт проступку.

Місце, час, обставини, спосіб, засоби здійснення проступку можуть бути обов’язковими ознаками, якщо вони включені до конкретного складу проступку, або бути обставинами, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Адміністративні проступки поділяються на особисті та службові залежно від того, хто є суб’єктом проступку: громадяни, службові особи, працівники державних органів, об’єднання громадян, власники.

Законодавство про адміністративні правопорушення ставить перед собою мету:

 • охорону громадського устрою України, власності, соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій;

— встановлення порядку управління, державного і громадського порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції України і її законів, поваги прав, честі і достоїнства інших громадян, правил проживання, добросовісного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. Роль адмінвідповідальності у боротьбі з правопорушеннями постійно росте. Різко збільшується кількість складу адмінправопорушеннь, більш суворими стали санкції за дії, які раніше не належали до правопорушень (корупція, порушення податкового законодавства, недобросовісна конкуренція і т. д.)

Висновки

Необхідно зазначити, що адміністративну відповідальність не можна розуміти лише через реакцію держави на адміністративне правопорушення або тільки через обов’язки правопорушника. Вона є специфічною сукупністю суб’єктивних прав і обов’язків правопорушника. Одночасно з конкретними обов’язками цю сукупність становлять обсяг особливих процесуальних і матеріальних прав, передбачених державою як гарантії в процесі застосування адміністративного примусу.

Поняття адміністративної відповідальності повинно синтезувати два основних визначення: перше — характеризує адміністративну відповідальність як об’єктивну категорію, що виражає реакцію держави на адміністративне правопорушення; друге — як суб’єктивно-особистісну категорію, що показує її як сукупність прав особи, яка зазнає покарання.

Адміністративна відповідальність реалізується в специфічних для неї процесуальних формах, які є найбільш характерними її ознаками.

4 стр., 1513 слов

«Права і обов язки громадян України»

... так i в суспiльних iнтересах. В Конституцiї та законах України вживається вислiв "права та свободи людини", "права та свободи громадянина". Бiльшiсть авторiв, якi дослiджувалн це питання, схиляються ... Конституції України міжнародним стандартам в області прав людини. 2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація. Основне право громадянина - це встановлена державою та ...

Надзвичайно важливо, щоб каральна діяльність органів державного управління протікала в певних адміністративно-процесуальних формах, тобто за встановленими правилами і процедурами, які встановлюють порядок діяльності цих органів у сфері юрисдикції.

Тестове завдання

1. СуверенітетУкраїни поширюється:

А) на окремі території;

 • Б) на всю її територію;

В) регламентується спеціальним законом.

2. Народ в Україні здійснює владу:

 • А) безпосередньо;
 • Б) через органи держаної влади;
 • В) через органи місцевого самоврядування;

Г) правильним є все вищевикладене.

3. Якою кількістю голосів приймаєтся закон, що затверджує Державний

Гімн України:

 • А) 1/2 від конституційного складу Верховної Ради України;
 • Б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

В) 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.

4. В якому місці проводяться чергові вибори Президента України:

А) у січні;

 • Б) у березні;
 • В) у жовтні.

Список використаної літератури

1. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. — Воронеж: Юридическая литература, 1970. — 114 с.

2. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишев З.А. Российское административное право. — М.: Юрист, 1996. — С. 174.

3. Лазарев Б.М. Советское административное право. — М.: Юрист, 1990. — 480 с.

4. Маркова Э.И., Туранов В.И. Административная ответственность по советскому праву. — Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 1978. — С. 9.

5. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. — М.: Мысль, 1950. — С. 75.

6. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. — 2-е вид., виправл. і доп. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. — С. 6.

7. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. — Воронеж: Юридическая литература, 1976. — С. 205.

8. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. — 1999. — № 12. — С. 12-20.