Джерела земельного права » Українські и

1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА </ p>

— Джерела права являють собою форму закріплення загальнообов’язковихправових норм. Такими формами можуть бути правовий звичай, судовий іадміністративний прецедент, нормативний акт та нормативний договір. У силурізних специфічних умов розвитку в правових системах державможуть існувати всі або лише деякі з джерел права. УЗалежно від цього прийнято розрізняти англосаксонську і континентальнусистеми права. У першій, яка діє у Великобританії, США, Канаді,

Індії та деяких інших країнах, разом з нормативним актом і договором,звичай і судовий прецедент грають важливу роль в системі правовогорегулювання. У країнах з континентальної системою права (Європа) звичай ісудовий прецедент присутні в незначній мірі або відсутнізовсім. Однак загальною тенденцією розвитку права є посилення ролізакону в правовому регулюванні суспільних відносин. </ p>

 • У російській системі права джерелами права є тільки писанізакони — нормативні акти і нормативні договори. Можна сказати, що тутпанує континентальна система права, але за умови, що судові,арбітражні та адміністративні прецеденти, у тому числі узагальнені впостановах вищих судових органів, не визнаються джерелами права,практично створюють звичаї, традиції судової, арбітражної таадміністративної практики. Завдяки цьому вони відіграють велику роль управовому регулюванні відносин усередині держави, надаючизаконодавству певну інтерпретацію. Як джерело правазвичай визнається і Цивільним кодексом. </ p>
 • Проте законодавство відіграє основну роль. Говорячи прозаконодавстві, слід визначити, що відповідно до загальноприйнятихпоглядами на поняття законодавства в його зміст включаютьсяпрактично всі чинні правові принципи і норми. Це не тільки ті,які містяться в законах, але й ті, які існують у складіпідзаконних нормативних актів — постанов уряду, рішенняхмісцевої влади, нормативні акти міністерств і відомств. Це такзване широке поняття законодавства, практично збігається зпоняттям права. </ p>
 • Первинним елементом законодавства є нормативний правовийакт, який являє собою документ, що поєднує сукупністьпредметно пов’язаних між собою норм. До них відносяться Конституція РФ,закони, кодекси, президентські укази, постанови уряду,відомчі акти, нормативні акти суб’єктів РФ, нормативніпостанови і рішення місцевих органів самоврядування. </ p>

— Невід’ємними атрибутами, ознаками кожного нормативного актає його найменування та дата, а також зазначення того, ким він виданий. Уросійській практиці за останній час з’явилося і таке положення, якестосується обов’язкового опублікування нормативного акту як умови йогоюридичного визнання. Якщо акт не опубліковано, він не повинен застосовуватися.

15 стр., 7371 слов

Джерела податкового права України

... законодавство, призначене для регулювання податків і зборів. Нормативні правові акти про податки і збори мають певні особливості вступу в законну силу. З українських дослідників джерел податкового права ... даних правовідносин. Предметом дослідження, РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ПОДАТКОВОГО ПРАВА, .1 Поняття джерел податкового права Слово (термін) джерело означає те, що дає початок будь ...

Для підзаконних нормативних актів обов’язкове їх реєстрація в Міністерствіюстиції РФ. Окремі нормативні правові акти федеральних органівдержавної влади підлягають державній екологічній експертизі,що проводиться на федеральному рівні. </ p>

 • Для характеристики нормативних актів слід скористатисяпоширеним способом їх класифікації. Існують різні способикласифікації. </ p>

— По-перше, для розуміння структури законодавства необхідновраховувати ранжування нормативних актів з двох пересічних лініях. Заодній — законодавство поділяється на галузі (під галузі) за критеріємпредмета правового регулювання: на конституційне, державне,цивільне, адміністративне і т.д. Тут же виділяється та земельнезаконодавство. За іншою — законодавство поділяється на рівні, тобтоє законодавство федеральний, суб’єктів Федерації і нормативніакти місцевих властей. Склад галузей законодавства на кожному рівнівизначається Конституцією РФ, яка в ст. 71 і 72 встановлюєвідповідно предмети ведення РФ і спільного ведення РФ і суб’єктів РФ.

Відповідно до Конституції РФ земельне законодавство відноситься доспільному веденню, що означає право державних органів Федерації тасуб’єктів Федерації приймати нормативні правові акти по земельнихпитань. </ p>

 • По-друге, поширена класифікація нормативних правових актів зюридичній силі. У цьому випадку всі вони поділяються на закони та підзаконнінормативні акти. До законами відносяться нормативні акти, прийнятізаконодавчим органом РФ — Федеральними Зборами і законодавчимиорганами суб’єктів РФ. При цьому Конституція РФ і федеральні закониволодіють верховенством, або відповідно до ст. 4 Конституції РФ «маютьверховенство на всій території Російської Федерації ». Вони діють натериторії всієї країни і мають вищу юридичну силу по відношенню доіншим нормативним правовим актам. </ p>
 • Підзаконні нормативні правові акти — нормативні правові акти,що приймаються органами виконавчої влади. Підзаконні акти приймаються ввідповідно та на виконання закону і включають постанови і розпорядження

Уряду РФ, відомчі акти, акти, які видаються виконавчимиорганами суб’єктів РФ. </ p>

 • Особливе місце в системі законодавства посідають укази Президента РФ,оголошеного відповідно до ст. 80 Конституції РФ главою держави.

Укази, видані Президентом, не повинні суперечити Конституції іфедеральними законами (ст. 90).

У цьому сенсі укази Президента РФ поюридичною силою стоять нижче федеральних законів і носять підзаконнийхарактер. Але на відміну від нормативних актів Уряду вони не носятьвиключно виконавчий характер. Склалася практика, коли указамиздійснюється правове регулювання з питань, що ще не знайшливідображення в законі, і їх дія продовжується до тих пір, поки з даногопитання не буде видана норма закону. Насправді визначити, якіположення указів діють, а в яких випадках слід спиратися на закон,не просто, і питання вирішується на практиці, частіше судової. Прецедентівпаралельного прийняття закону і скасування відповідного указу Президента неє, що створює ситуації юридичної невизначеності. </ p>

13 стр., 6060 слов

Міжнародно-правові акти про права людини

... держави і людини, незалежно від місцезнаходження останнього. У верховному державному правовому акті - Конституції Російської Федерації від 1993р. законодавчо встановлено, що: «Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і ... загальні риси. Вперше, положення про міжнародні договори були включені до нормативно-правові акти у США. Так як тся власть отвечает за склад с гибкой формой ...

— У системі земельного законодавства представлені всі перерахованівиди нормативних правових актів. При підготовці нормативних актів РФвикористовується такий юридичний прийом, коли в одному нормативному актірегулюються не один, а відразу кілька груп правовідносин. Звідси багато хтозаконодавчі акти в різних своїх частинах є джерелами відразудекількох галузей права. Типовими прикладами можуть служити Цивільний і

Кримінальний кодекси РФ, постанови Уряду РФ, що стосуютьсяадміністративних питань. </ p>

 • До джерел земельного права в частині норм, що регулюють земельнівідносини, належать також нормативні акти, що утворюють систему іншихпідгалузей екологічного законодавства. Так, джерелом земельногоправа є Лісовий кодекс РФ в тій частині її положень, яківизначають правовий режим земель лісового фонду, Закон «Про тваринний світ» вчастини положень, які визначають правовий режим середовища проживання тварин. </ p>

— Другу групу джерел земельного права утворюють нормативнідоговори. Найбільш поширеним і широко відомим видом договорівє договори між РФ і окремими суб’єктами РФ про розмежуванняпредметів ведення і повноважень. Такі договори носять комплексний характер,і земельні питання зачіпаються лише в самому загальному плані. Приміром,

Договір про розмежування предметів ведення і повноважень між органамидержавної влади Російської Федерації і органами державноївлада міста федерального значення Москви передає у відання органівдержавної влади м. Москви надання земельних ділянок,що перебувають у власності Москви, органам державної влади РФ,представництвам суб’єктів РФ, а також дипломатичним представництваміноземних держав в РФ. </ p>

 • Договір про розмежування предметів ведення і повноважень між органамидержавної влади РФ та органами державної влади Республіки Коміне виділяє земельні відносини в якості окремого питання, а регулюєїх у сукупності з іншими екологічними відносинами. Тутпередбачено, що органи державної влади Республіки Комі попогодженням з органами виконавчої влади РФ з метою реалізаціїпередбаченого Конституцією РФ спільного ведення РФ і республіки Комі впитаннях володіння, користування і розпорядження землею, надрами, водами ііншими природними ресурсами визначають порядок користування природнимиресурсами та їх охорони. </ p>

— Договори підписуються Президентом РФ, з одного боку, і головоювиконавчої влади відповідного суб’єкта РФ, з іншого. Земельнівідносини, проте, більш детально можуть регулюватися в угодах,укладаються в розвиток договорів про розмежування повноважень і предметівведення між Російською Федерацією та відповідними суб’єктами РФ.

Угоди підписуються головами виконавчої влади Федерації та суб’єкта

Федерації та визнаються невід’ємною частина договорів. </ P>

 • Наприклад, 18 березня 1998 р. було укладено угоду між

Урядом РФ і адміністрацією Красноярського краю про розмежуванняповноважень у сфері володіння, користування і розпорядження земельнимиресурсами на території Красноярського краю. Дана угодарозмежовує об’єкти на федеральні і. що перебувають у власності

4 стр., 1752 слов

Види права власності залежно від правового режиму Право власності на землю

... державі земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами; д) конфіскації земельної ділянки. Згідно з ч.4 ст.374 ЦК права та обов’язки суб’єктів права власності на землю ( ... земельні відносини, є ЗК та ЦК, норми гл.27 якого присвячені встановленню засад цивільно-правового режиму землі, що знаходиться у власності суб’єктів цивільного права. Обсяг та об’єкти права власності на землю ...

Красноярського краю, визначає порядок закріплення земельних ділянок за РФта ін </ p>

 • Єдину систему земельного законодавства складають нормативніправові акти суб’єктів РФ, багато з яких вже прийняли основоположнізакони, комплексно регулюють земельні відносини. </ p>

2. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН </ p>

 • Конституція РФ виступає в якості основного джерелапрактично всіх галузей права. Конституція РФ має вищу юридичнусилу, пряму дію і застосовується на всій території країни. Крімфедеральної, в межах відповідних юрисдикції діють 21 конституціяреспублік. Передбачається прийняття статутів іншими суб’єктами РФ. </ P>
 • Конституція РФ містить ряд статей, як прямо, так і опосередкованорегулюють земельні відносини. Помітне місце в Конституції займаютьпитання власності на землю (ст. 8, 9 та 36).

  </ p>

 • Стаття 8 Конституції містить свого роду перелік формвласності, які визнаються і захищаються в РФ. Цей перелік незакінчений, і крім приватної, державної і муніципальної допускаєтьсяіснування інших форм власності. Конституція не уточнює, яких, іцей перелік доповнюється практикою. Наприклад, власність громадськихорганізацій, що створюються відповідно до Закону про громадськіоб’єднаннях, визначається при реєстрації як громадська. Данеположення ст. 8 Конституції прямо пов’язано з ч. 2 ст. 9, якапоширює даний перелік форм власності на землю та іншіприродні ресурси. У ній проголошено: «Земля й інші природні ресурсиможуть перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формахвласності ». </ p>

— Стаття 36 Конституції підтверджує можливість мати в приватнійвласності землю і уточнює суб’єктний склад: земля може знаходитися вприватної власності громадян та їх об’єднань. На основі цієї статті можнаговорити про існування двох видів приватної власності:

 • приватної власності фізичних та юридичних осіб. Частиною другою цієї жстатті закріплюється право вільно володіти, користуватися і розпоряджатисяземлею, яке, однак, може бути реалізовано в тій мірі, в якій воно небуде наносити екологічного збитку, а також порушувати права і законніінтереси інших осіб. Таким чином, тут відображений принцип пріоритетусуспільних інтересів перед приватними. Частина третя ст. 36 встановлюєпроцесуальні вимоги, передбачаючи, що умови і порядоккористування землею, що знаходиться в приватній власності, визначається наоснові федерального закону. </ p>
 • Правильне тлумачення цієї статті важливо, тому що мова йде пророзподіл нормотворчі повноважень. Практично важливо знати, маєЧи Федеральне Зібрання РФ виключним правом регулювання в данійобласті, або це право належить усім суб’єктам, які володіютьнормотворчі повноваженнями (Президенту РФ, Уряду РФ), які,однак, повинні визначати порядок користування землею на основі прийнятогофедерального закону з цього питання. Дане положення Конституції отрималопопулярність у зв’язку з прийняттям Указу Президента РФ від 7 березня 1996 р. «Прореалізації конституційних прав громадян на землю », що піддалася критиці, втому числі за порушення Конституції.
  3 стр., 1097 слов

  Суб’єкти і об’єкти права власності на землю

  ... 1. Об'єкти права власності на землю муніципальний приватний власність земля Даючи загальну визначення об'єктів земельних відносин, Земельний кодекс РФ (ЗК РФ) виходить з підрозділу таких об'єктів на землю як природний об'єкт ... на частини. В даний час немаловажне значення, має принцип докладного розподілу всіх земель за своїм цільовим призначенням (ст.7 ЗК РФ). Це означає, що землі в ...

  </ p>

 • Як конституційної основи правового регулювання земельнихвідносин виступає ст. 42, що проголосила право громадян на сприятливенавколишнє середовище та інші екологічні права. Враховуючи, що земля єскладовою частиною навколишнього середовища, дія цієї статті поширюєтьсяі на земельні відносини. Держава, в свою чергу, зобов’язана забезпечитизахист цього права, підтримуючи сприятливе якість земель,надаючи наявну достовірну інформацію про їх стан, ізабезпечуючи відшкодування шкоди, завданої здоров’ю громадян або їхмайну земельним правопорушенням. Право громадян на сприятливенавколишнє середовище доповнюється обов’язком кожного зберігати природу інавколишнє середовище, дбайливо ставитися до природних багатств,проголошеної ст. 58 Конституції. Дане конституційне положеннязакріплює можливість визначати обов’язки громадян у галузі охорониземель та забезпечення раціонального землекористування. </ p>
 • У ст. 71 і 72 Конституції РФ визначені відповідно до сфери ведення

РФ і спільного ведення РФ і суб’єктів РФ. Переважно регулюванняземельних відносин належить до сфери спільного відання, а за РФзалишається право управління федеральною власністю, в тому числіземельній. </ p>

— При всій уявній ясності, деякі положення цих статей,що стосуються земельних питань, що викликають суперечки. Наприклад, ст. 71 ( «о»)передає у відання РФ цивільне законодавство, а ст. 72 ( «до») —земельне. Відповідно до Цивільного кодексу РФ (ст. 130) земля —нерухоме майно, регулювання відносин з приводу якогоздійснюється в рамках цивільного законодавства (ст. 2).

Якщовиходити з такої теоретичної позиції, то суб’єкти РФ не можутьрегулювати питання власності на землю та інші майновіземельні відносини. На практиці ж відбувається інакше, і суб’єкти РФ як всвоїх основних законах (конституціях, статутах), так і в законодавстві,регулює земельні відносини, звертаються до питань власності.

Здається, що такі дії суб’єктів РФ виходять за рамки конституційнихповноважень. Положення змінюється, якщо вважати, що до земельних відносяться всівідносини, включаючи відносини власності, які відповідно входять досферу спільного ведення, і земельне законодавство суб’єктів РФ ізпитань власності на землю має право на існування. </ p>

3. ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО </ p>

 • Федеральне земельне законодавство в широкому сенсі словаутворюють закони і підзаконні нормативні правові акти, прийняті нафедеральному рівні. На федеральному земельним законодавством відносятьсятакож укази Президента РФ, що регулюють земельні відносини. </ p>

— Федеральне земельне законодавство розвивається доситьінтенсивно, відображаючи і закріплюючи політику держави з реформуванняземельних відносин. Вже перестали діяти деякі федеральнізакони, прийняті в перші роки політичних перетворень в Росії —

4 стр., 1597 слов

Оренда земельних ділянок

... форма використання земель; 2) оренда земель оформляється договором оренди земельної ділянки; 3) зміст оренди земель становлять правомочності володіння і користування орендаря (без надання права розпоряджатися нею); ... б) орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи України; в) орендар земель набуває право власності на одержану з орендованих земель сільськогосподарську продукцію ...

Закони про земельну реформу (1990), про власність в УРСР (1990).

Скасовано

Земельний кодекс Української РСР (1991).

Зараз прийнятий новий Земельний кодекс РФ

(2001) Після прийняття Конституції РФ в 1993 р. і в дещо змінилисяполітичних умовах відбувається подальше зростання числа земельних законів іпідзаконних нормативних правових актів. </ p>

Важливе місце за значущістю в системі земельного законодавства пзаймає Земельного кодексу РФ, прийнятий Державною Думою РФ 28 вересня

2001 р </ p>

 • Земельний кодекс?? вляєтся комплексним кодифікованим федеральнимзаконом, що охоплює значне розмаїття земельних відносин. Вінвизначає порядок надання та вилучення земельних ділянок,використання земель громадянами для ведення фермерського господарства, особистогопідсобного господарства, індивідуального житлового будівництва, земель,наданих в якості службових земельних наділів. Тут містятьсяосновоположні норми, що встановлюють правовий режим різних категорійземель, що регулюють питання плати за землекористування, юридичноївідповідальності за земельні правопорушення. </ p>

— Фінансові аспекти земельних відносин розвинуті в Законі «Про плату заземлю »1991 р., що пережив численні зміни. Останній раззміни в текст Закону було внесено 29 грудня 1998 Закон детальновизначає порядок обчислення і справляння платежів за використання земельрізного цільового призначення, а також розподілу отриманих коштів.

Особливістю Закону є те, що він не охоплює всі види земельнихплат. Питання оподаткування продажу земельних ділянок, справляння плати заперереєстрацію земельних ділянок і деякі інші регулюютьсяокремо. </ p>

 • Закон РФ від 23 грудня 1992 р. «Про право громадян Російської Федераціїна отримання в приватну власність і на продаж земельних ділянок дляведення особистого підсобного та дачного господарства, садівництва ііндивідуального житлового будівництва » ‘реалізує принцип вільногорозпорядження земельними ділянками, наданими громадянам для вказанихцілей. У ньому також містяться деякі процесуальні вимоги,пов’язані з посвідченням права приватної власності при купівлі-продажуземельних ділянок. </ p>
 • Питанням охорони земель присвячені Федеральні закони від 10 січня 1996р. № 4-ФЗ «Про меліорацію земель» та від 16 липня 1998 р. № 101-ФЗ «Продержавне регулювання забезпечення родючості земельсільськогосподарського призначення ». У першу детально сформульовані правилаз проведення заходів, спрямованих на поліпшення земель, встановленівимоги з державної експертизи документації на будівництвомеліоративних систем, їх паспортизації, моніторингу та обліку меліорованихземель, визначено правовий режим використання земель для проведеннямеліоративних заходів та порядок фінансування меліорації. У другому —встановлені заходи забезпечення родючості земель сільськогосподарськогопризначення при здійсненні користувачами господарської діяльності. Вонивключають встановлення прав та обов’язки користувачів щодо підвищенняродючості грунтів на наданих їм землях, обов’язки Уряду РФщорічно готувати Національну доповідь про стан родючості земельсільськогосподарського призначення, порядок державного нормування тамоніторингу родючості земель, сертифікації грунтів, агрохімікатів тапестицидів, а також заходи державного контролю за відтвореннямродючості земель і їх раціональним використанням. </ p>

— Значна кількість земельних норм міститься у федеральних законах,регулюючих разом із земельними також інші різновиди суспільнихвідносин. Перше місце серед даної групи законів за обсягом і значимостіправових норм належить Цивільному кодексу РФ. Фактично всі йогостатті, де мова йде про нерухоме майно, поширюються навідповідні земельні відносини: гол. 9 «Угоди», відповідні голови,що входять до розділу II «Право власності та інші речові права», гол. 31 і

4 стр., 1883 слов

Римское право древнейшего периода. Законы 12 таблиц

... отказ в повседневной правовой практике от устаревших норм Законов XII таблиц и квиритского права в целом. Итак, можно сделать вывод, что Римское право Древнейшего периода характеризуется замкнутостью, архаичностью, неразвитостью и сакральным характером ...

32 «Мена», «Дарування», гол. 34 «Оренда», гол. 36 «Безоплатне користування»,гол. 59 «Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди». Цивільний кодексмістить також гол. 17 «Право власності та інші речові права на землю»,яка з урахуванням специфіки земель як об’єкта майнових праввстановлює спеціальні правила володіння, користування і розпорядженняземлею. </ p>

Основні процесуальні вимоги, що пред’являються до юридичноїоформлення права приватної власності на землю, а також питанняорганізації державного управління в цій галузі містяться в

Федеральному законі від 21 червня 1997 р. № 122-ФЗ «Про державнуреєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним ». Закон вноситьзміни до порядку реєстрації прав на земельні ділянки, передбачаючи,зокрема, створення Єдиного державного реєстру прав і передаючи всистему Міністерства юстиції РФ повноваження по його відання. </ p>

Правовий режим земель, наданих громадянам та їх об’єднаннямдля ведення садівництва, городництва та дачного господарства, визначений у

Федеральному законі від 15 квітня 1998 р. № 66-ФЗ «Про садівничих,городницьких і дачних некомерційних об’єднання громадян ». Земельнінорми сконцентровані в гол. III Закону. Закон орієнтований на встановленнядержавного контролю за розвитком садівництва, городництва тадачного господарства шляхом використання таких механізмів, як зонуваннятериторії, реєстрація та облік бажаючих отримати земельні ділянки,визначення підстав надання та відмови в наданні земель та ін </ p>

 • Федеральний закон від 16 липня 1998 р. № 102-ФЗ «Про іпотеку (заставінерухомості) », який замінив прийнятий в 1992 р. Закон« Про заставу », регулюєпорядок іпотеки (застави) нерухомого майна, включаючи землю. Глава XI

Закону визначає особливості порядку іпотеки земельних ділянок, хоча замежами цих особливостей всі інші вимоги Закону в рівній міріпоширюються на землі. У цьому розділі визначаються суб’єкти та об’єктиіпотеки, встановлені обмеження на укладення угод іпотеки земель, правата обов’язки сторін договору іпотеки. </ p>

 • Федеральний закон від 19 липня 1997 р. № 109-ФЗ «Про безпечний зверненніз пестицидами та агрохімікатами », не регулюючи прямо земельні відносини,може бути також віднесено до джерел земельного права, так як йогоположення доповнюють норми про правовий режим земель, що використовуються дляведення сільського господарства. Цей Закон, зокрема, встановлюємеханізм реалізації вимог земельного законодавства про обов’язокземлекористувачів ефективно використовувати землю, підвищувати її родючість,не допускати погіршення екологічної обстановки. </ p>

Особливості правового режиму окремих категорій земель визначені в

Лісовому (1997) та Водному (1995) кодексах, Законах «Про надра» (1995), «Просільськогосподарську кооперацію »(1995),« Про державний кордон »

5 стр., 2485 слов

Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения

... Неотъемлемым элементом правового режима земель промышленности являются положения действующего законодательства, касающиеся их охраны и рекультивации уже нарушенных земель. В структуре нарушенных земель преобладают земли, нарушенные при ... специальных задач; 3. Права на них возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК, федеральными законами и законами субъектов РФ. ...

(1993), «Про особливо охоронюваних природних територіях» (1995), «Про житловоїполітиці »(1992),« Про товариства власників житла »(1996),

Містобудівній кодексі. </ P>

 • Укази Президента РФ відіграють важливу самостійну роль урегулювання земельних відносин. Президент РФ, використовуючи своєконституційне право, видає від свого імені укази і розпорядження.

Більшість прийнятих указів Президента РФ присвячені питанням приватноївласності на землю грунтуються на політиці лібералізації даного права,розширення та зняття обмежень на реалізацію правомочностей власників зрозпорядження землями. Одним з останніх, найбільш дискутованих став Указ

Президента РФ від 7 березня 1996 р. № 337 «Про реалізацію конституційних правгромадян на землю », яким розширені права власників земельних часток порозпорядження власністю, а також врегульовані деякі питаннянадання земель для сільськогосподарських цілей. </ p>

Найбільш численну групу джерел земельного права складаютьпідзаконні нормативні акти, представлені постановами Уряду

РФ і відомчими рішеннями. За своїм призначенням вони розвивають ізабезпечують виконання окремих положень законів, тому не носятькомплексного характеру, а є тематично вузько спеціальними. </ p>

— Невелика кількість постанов Уряду РФ стосується питаньприватизації земель та реалізації відносин власності. Серед них —постанови від 29 грудня 1991 р. № 86 «Про порядок реорганізації колгоспіві радгоспів »від 4 вересня 1992 р. № 708« Про порядок приватизації та

Реорганізації підприємств і організацій агропромислового комплексу »постанову Ради Міністрів — Уряду Р.Ф. від 30 травня 1993 р. № 503

«Про затвердження Порядку купівлі-продажу громадянами Російської Федераціїземельних ділянок ». </ p>

 • Більш значна роль постанов Уряду РФ в регулюваннівиконання державними органами функцій земельного управління. Урозвиток Закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майной угод з ним »були прийняті постанови Уряду РФ від 18 лютого

1998 р. № 219 «Про затвердження Правил ведення Єдиного державногореєстру прав на нерухоме майно та угод з ним », від 1 листопада 1997 №

1378 «Про заходи щодо реалізації Федерального закону« Про державнуреєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним ». Постановами

Ради Міністрів _ Уряду РФ від 23 грудня 1993 р. № 1362 (в ред. Від

12 березня 1996) «Про затвердження Положення про порядок здійсненнядержавного контролю за використанням та охороною земель в Російській

Федерації », постановами Уряду Р.Ф. від 12 червня 1993 р. № 659 «Пропроведення інвентаризації земель для визначення можливості їхнадання громадянам », від 4 серпня 1995 р. № 784« Про внесеннядоповнень до Положення про порядок ведення державного земельногокадастру »визначаються зміст і порядок виконання контрольних іоблікових функцій державних органів. </ p>

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ </ p>

1. Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 року </ p>

10 стр., 4791 слов

Екологічне право </ h2&gt

... »</ p> 2) Конституція Російської Федерації - джерело екологічного права. </ P> Даль иде ... екологічного права України: </ p> 1) Загальновизнані принципи і норми міжнародного права. & ... Федерации, поскольку это обусловлено установленным порядком и ратификацией или подтверждением компетентным ... ході господарської експлуатації орних земель землекористувачі зобов'язані підвищувати родючість ...

2. Лісовий кодекс Російської Федерації від 29.01.1997 року </ p>

3. Містобудівна кодекс Російської Федерації від 07.05.1998 року </ p>

4. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 року </ p>

5. СПС «Законодавство Росії» станом на квітень 2002 </ p>

6. Краснова І.О. Земельне право. — М.: Юрист, 2001 </ p>

7. Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. —

М.: НОРМА, 1999 </ p>

 • </ p>