Управління майновими правами авторів та власників суміжних прав на колективній основі в Республіці

Управління майновими правами авторів та власників суміжних прав на основі.

поширюється на твори науки , літератури і мистецтва, що перебувають у будь-якій об’єктивній формі:

1) письмовій (, машинопис, нотний запис);

2) електронною (комп’ютерна програма, електронна база даних);

3) звуко-чи відеозапису (магнітній, оптичної, електронної);

4) зображення (картина, , кіно-, теле-, відео-, фотокадр);

5) об’ємно-просторової (, макет, спорудження).

Авторське на твір не пов’язане з правом власності на матеріальний об’єкт, в якому твір виражено. Передача права власності чи права володіння будь-яким матеріальним об’єктом сама по собі не тягне передачі авторського права на твір, виражене в цьому об’єкті.

Об’єктами авторського права є:

1) твори (включаючи комп’ютерні програми і бази даних );

2) наукові твори (статті, монографії, звіти);

3) драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори;

4) хореографічні твори і пантоміми музичні твори з текстом або без тексту; аудіовізуальні твори;

5) твори живопису, графіки, скульптури та інші твори образотворчого мистецтва, твори декоративно-прикладного мистецтва;

6) твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва; твори;

7) карти, плани, ескізи та інші твори, пов’язані з архітектурі, географії, топографії, інших наук і техніки;

8) інші твори;

9) похідні твори, такі, як , обробки, інсценівки, музичні аранжування, огляди, анотації, реферати;

10) збірники творів, такі, як енциклопедії, антології, атласи та інші складові твори, являють собою за добором і розміщенням результат творчої праці.

Похідні твори та збірки творів охороняються авторським правом незалежно від , чи є об’єктами авторського права твори, на яких вони засновані або які вони включають.

Комп’ютерні програми охороняються, як літературні твори, і така охорона поширюється на всі види програм, в тому числі на прикладні програми та , які можуть бути виражені на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об’єктний код.

або компіляції інших матеріалів у будь-якій формі, являють собою за добором і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі. Така охорона не поширюється безпосередньо на самі дані або матеріали і діє без шкоди будь-якому авторському праву, до сфери розповсюдження якого відносяться такі дані або матеріали.

4 стр., 1879 слов

Суб’єкти права інтелектуальної власності

... права інтелектуальної власності. Так, ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» визначає, об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, ... права інтелектуальної власності, як правило, розділяють на три основні групи: об’єкти авторського та суміжного права, об’єкти промислової власності та інші ... або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності [2]. ...

Не є об’єктами авторського права:

1) офіційні документи (закони, судові рішення, інші тексти законодавчого, адміністративного і судового ), а також їх офіційні переклади;

2) символи і знаки (прапор, герб , гімн, ордени, грошові та інші знаки); твори народної творчості, автори яких невідомі.

Авторське право не поширюється на ідеї, , системи, методи функціонування, концепції, принципи, відкриття або просто інформацію як таку, навіть якщо вони виражені, відображені, пояснені або втілені у творі.

Автору щодо його твору належать такі :

1) право визнаватися автором твору (право авторства);

2) право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім ім’ям автора, або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім’я);

3) право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист репутації);

4) право оприлюднити або дозволяти обнародувати твір в будь-якій формі (право на оприлюднення).

Автор має право відмовитися від раніше прийнятого рішення про оприлюднення твору (право на відкликання) за умови відшкодування користувачеві заподіяних таким рішенням збитків, включаючи упущену вигоду. Якщо твір вже було оприлюднено, автор зобов’язаний публічно оповістити про його відкликання. При цьому він має право вилучити за свій рахунок з цивільного обороту раніше виготовлені примірники твору.

належать авторові незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним навіть після уступки виключних майнових прав на використання твору.

Автору щодо його твору чи іншому власнику авторських прав належить виключне право здійснювати або дозволяти здійснювати наступні дії:

1) відтворення твору;

2) поширення оригіналу або примірників твору шляхом продажу або іншої передачі права власності; якщо оригінал або примірники правомірно опублікованого твору введені з дозволу автора в цивільний оборот за допомогою їх продажу або іншої передачі права власності, то допускається їх подальше розповсюдження на території Республіки Білорусь без згоди автора (правовласника) і без виплати винагороди;

3) прокат оригіналів або примірників комп’ютерних програм, баз даних, аудіовізуальних творів, нотних текстів музичних творів та творів, втілених у фонограмах, незалежно від приналежності права власності на оригінал або примірники зазначених творів;

4) дане право не застосовується щодо комп’ютерних програм, якщо сама програма не є основним об’єктом прокату, і щодо аудіовізуальних творів, якщо тільки їх прокат не призводить до широкого розповсюдження копій таких творів, завдає істотної шкоди виключному праву на відтворення;

11 стр., 5151 слов

Основи сімейного права України

... та піклування є обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду. Звернення ... у тому числі послуги. Змістом сімейних правовідносин є суб'єктивні сімейні права та юридичні обов'язки. Суб'єктивне сімейне право -- це міра можливої (дозволеної) поведінки суб'єкта сімейних відносин. Юридичний ...

5) імпорт примірників твору, включаючи екземпляри, виготовлені з дозволу автора чи іншого власника авторських прав;

6) публічний показ оригіналу або примірника твору;

7) публічне виконання твору;

8) передачу твору в ефір;

9) інше повідомлення твору для загального відома;

10) твору на іншу мову;

11) переробку або іншу переробку твору.

Автор прийнятого проекту має право вимагати від замовника надання права на участь в реалізації свого проекту при розробці документації для будівництва і при будівництві будівлі або споруди, якщо інше не передбачено договором.

Автор має право на авторську винагороду за кожний вид використання твору.

Обмеження прав авторів (інших правовласників), зазначених у цій статті 16, встановлюються статтями 18 — 21 Закону «Про і суміжні права», які застосовуються за умови, що обмеження не завдають невиправданого шкоди нормальному використанню твору та не обмежують законних інтересів автора (іншого правовласника).

Суб’єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм, організації ефірного або кабельного мовлення.

Для виникнення і прав, передбачених цим розділом, не потрібно дотримання будь-яких формальностей. Виконавець і виробник фонограми для сповіщення про свої майнові права вправі використовувати знак охорони суміжних прав, який вміщується на кожному примірнику фонограми і обов’язково складається з трьох елементів:

1) літери «Р» в окружності;

2) ім’я (найменування) власника виняткових майнових прав;

3) року першого опублікування фонограми.

Виконавцю щодо його виконання належать такі виключні права:

1) право на ім’я;

2) право на захист виконання від будь-якого спотворення або будь-якого іншого посягання, здатного завдати шкоди честі і гідності виконавця (право на захист репутації);

3) право на використання виконання у будь-якій формі, включаючи право на отримання винагороди за кожний вид використання виконання.

Виключне право на використання виконання означає право здійснювати або дозволяти здійснювати наступні дії:

1) передавати в ефір або повідомляти для загального відома по кабелю виконання, якщо використовуване для такої передачі виконання не було раніше передано в ефір чи не здійснюється з використанням запису;

2) записувати раніше не записане виконання;

3) відтворювати запис виконання;

4) передавати в ефір або по кабелю запис виконання, якщо спочатку цей запис була проведена не для комерційних цілей;

5) поширювати оригінал або примірники виконання, записаного на фонограму, шляхом продажу або іншої передачі права власності;

6) здавати в прокат оригінал або примірники записаного на фонограму виконання;

7) повідомляти для загального відома виконання, записане на фонограму, по проводах або засобами бездротового зв’язку таким чином, щоб представники публіки могли здійснювати до них доступ з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

3. Виключне право виконавця не поширюється на випадки, коли:

1) запис виконання була проведена за згодою виконавця;

4 стр., 1722 слов

Застосування норм права

... значення як застосування нормативно-правових актів. Застосування норм права — це особлива форма реалізації права. Її особливість полягає в тому, що вона суттєво відрізняється від інших форм реалізації права — виконання, дотримання і ...

2) відтворення виконання здійснюється в тих же цілях, в яких було отримано згоду виконавця при запису виконання.

Література.

1. В.Ф. Чигир. : промисловість. — Мн.: Амалфея, 1997. — 560 с.

2. Олехнович Г.І. Інтелектуальна та проблеми її комерціалізації. — Мн.: Амалфея, 2003. — 160 с.

3. Інтелектуальна власність. / Под ред. В.Ф. Чигир. — Мн.: Амалфея, 1997. — 480 с.

4. Бєлов В.В. Інтелектуальна власність. Законодавство та практика його застосування. — М.: МАУП, 2002. — 320 с.

5. Калякін В.О. Інтелектуальна власність. — М.: , 2000. — 240 с.

6. Сударіков С.А. Інтелектуальна власність. — М.: Видавництво ділової та навчальної літератури, 2007. — 260 с.