Механізм адміністративно-правового регулювання

В юридичній науці поняття «механізм правового регулювання» активно використовується з 1960 року. Його введення стало наслідком того, що розробка окремих правових явищ (актів, норм, правовідносин і т. п.) і дослідження їх впливу на суспільні відносини не завжди давали бажаний результат. В реальної дійсності дані явища не існують ізольовано один від одного, вони постійно взаємодіють і саме у взаємодії надають регулюючий вплив на суспільні відносини.

Природа механізму правового регулювання, його структура і т. д. в цілому досить глибоко і всебічно проаналізовані в загальнотеоретичної літературі.

Разом з тим значення цього поняття, безумовно, не зводиться до оперування їм в загальній теорії права. Найбільшу практичну значимість використання цього поняття могло б дати при розробці конкретних галузевих проблем.

Пропоноване дослідження спрямовано на розробку проблеми механізму правового регулювання в рамках адміністративного права.

Багатогранність проблеми механізму адміністративно-правового регулювання слід розглядати з з’ясування його поняття та структури.

Вперше в юридичну літературу термін «механізм правового регулювання» запровадив та розкрив його зміст С.С. Алексєєв. «Під механізмом правового регулювання слід розуміти взяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, при допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини «.

Механізм адміністративно-правового регулювання, будучи частиною системи механізму правового регулювання в цілому, містить, по суті, той же набір правових засобів (норми, правовідносини, акти застосування права), за допомогою яких здійснюється впорядкує вплив на суспільні явища.

Разом з тим механізмом адміністративно-правового регулювання властиві свої специфічні особливості, які дозволяють виділити його в самостійний блок. Дані особливості можна розглядати:

  • у вертикальному розрізі, де складові його правові засоби розташовані у відповідному їх призначенням, ієрархічному порядку — адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правові акти;

— в горизонтальному зрізі. В цьому випадку механізм правового регулювання постає у вигляді єдиного освіти, що складається з окремих, самостійних і практично рівноправних блоків, які є галузевими механізмами правового регулювання. При цьому кожен галузевий блок незважаючи на специфічне юридична своєрідність, відносну автономність (сферевую, структурну і функціональну) тим не менше являє собою складову частину загального механізму правового регулювання, що відображає його особливості через предмет, метод і систему.

7 стр., 3135 слов

Механізм правового регулювання та його елементи — Теорія ...

... правопорядку в суспільстві. 3. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення Механізм правового регулювання складають елементи, обо-в'язкові на окремих його стадіях: 1) принципи права, норми права, нетипові правові розпоря-дження (спеціалізовані норми права), ...

Дослідження механізму адміністративно-правового регулювання припускає в першу чергу з’ясування кола суспільних відносин, що складають його предмет. У самому предметі (тобто в регульованих суспільних відносинах) закладена об’єктивна необхідність відособленої нормативно-правової регламентації. Саме зміст однорідної групи суспільних відносин визначає в кінцевому підсумку і специфіку правового регулювання.

Питання про предмет адміністративного права дискусійне.

До предмета адміністративного права можна віднести:

  • управлінські відносини, в рамках яких безпосередньо реалізуються завдання, функції та повноваження виконавчої влади;
  • управлінські відносини внутріорганізаційного характеру, що виникають у процесі діяльності суб’єктів законодавчої (представницької) і судової влади, а також органів прокуратури;
  • управлінські відносини, виникають за участю суб’єктів місцевого самоврядування;

— управлінські відносини організаційного характеру, що виникають у сфері «внутрішньої» життя громадських об’єднань та інших недержавних формувань, а також в зв’язку зі здійсненням суспільними об’єднаннями зовнішньо-владних функцій і повноважень.

Д.Н. Бахрах в предмет адміністративного права включає:

  • внутрішньо відносини, пов’язані з організацією виконавчої влади, організацією служби, компетенцією органів і службовців, з формами та методами внутрішньо роботи в державних і муніципальних органах;
  • взаємини адміністративної влади з громадянами, державними і недержавними організаціями.

Ю.А.Тіхоміров до предмета адміністративного права відносить організацію та функціонування державного управління, регулювання функціонально-юридичних режимів, забезпечення юрисдикційно-охоронної діяльності та участь в даних сферах громадян.

Аналіз названих та інших точок зору дозволяє говорити про те, що адміністративне право регулює дві групи суспільних відносин.

перше, «управлінські відносини «,» державно-управлінські відносини «, для яких характерна певна владність. «Це ті відносини, які виникають у зв’язку з утворенням, організаційним побудовою та організацією правильної діяльності органів державного управління, тобто у зв’язку з організацією органів державного управління та організацією їх діяльності » [10, с. 96]. До їх числа відносяться організаційно-структурні відносини (Відображають організаційну структуру) і організаційно-функціональні відносини (Відображають повсякденну діяльність органів виконавчої влади і проявляються в управлінському впливі керівника на персонал, який може бути плануючим, напрямних, координуючим, контролюючим).

5 стр., 2076 слов

Предмет та норми адміністративного права

... та їх об'єднань, про адміністративному забезпеченні реалізації правий і обов'язків громадян. Питання предметі адміністративно-правового регулювання тісно пов'язані з проблемами роль держави економіки, федералізму, забезпечення правопорядку. На предмет адміністративного права ... правом [наприклад, шлюбно-сімейні відносини]. Норми, встановлені релігійними організаціями, вбираються чинним правом ...

друге, відносини, хоча і виникають у сфері управління, але управлінськими в чистому вигляді не є. В даному випадку держава в особі своїх органів виконує ряд суспільно корисних функцій, як правило, тут немає розпорядництва (у всякому разі, стосовно до іншої сторони правовідносини), тут є лише виконання велінь правових норм. Виникаючі при цьому відносини не є властевідношеннями, бо суб’єкти цих відносин жодною мірою не підпорядковані один одному, вони в рівній мірі підпорядковані закону і виконують його вимоги. До їх числа можна віднести:

  • «наглядово-контрольні відносини «, тобто відносини, пов’язані з масовим обслуговуванням населення адміністративними органами (дорожній рух, пожежна безпека, санепідемнагляд та ін) і разом з тим надання допомоги громадянам в реалізації їх прав і свобод;
  • «адміністративно-примусові відносини «, тобто відносини, пов’язані із застосуванням адміністративного примусу до осіб, яка вчиняє адміністративні правопорушення, або в ситуаціях, створюваних загрозу громадській безпеці;

— «відносини в області адміністративної юстиції «, що представляють собою особливий процес, порядок розгляду в суді адміністративного позову громадянина на незаконні дії посадових осіб (органу управління) і неправомірного управлінського чи адміністративного акта.

Таким чином, адміністративне право регулює не тільки управлінські, але й інші відносини, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави і пов’язані із здійсненням державою суспільно корисних функцій.

З предметом правового регулювання пов’язаний відповідний метод, який являє собою адміністративно-правові засоби вплив на суспільні відносини, регулюються адміністративним правом. У свою чергу, метод створює і певний, специфічний для адміністративного права юридичний режим.

Саме юридичний режим, який, на думку С.С.Алексеева, полягає в тому, «що учасники відносин стають в особливе правове становище і таким шляхом визначаються їх вихідні юридичні позиції «, і є результатом галузевого методу регулювання.

Проблема методів правового регулювання досить дискусійна.

До цих пір виявляються два принципово різних підходи до пізнання їх змісту: або кожна правова галузь крім предмета має і свій власний метод, або всі галузі права використовують у регулятивних цілях єдині правові засоби, закладені в самій природі права. Дійсно, будь-яка галузь російського права використовує в якості засобів правового регулювання наступні три юридичні можливост…