Держава і право Стародавньої Греції

В світової історії Стародавня Греція займає визначне місце. Тут на порівняно невеликій території закладається античний світ, виникає антична цивілізація, з такими яскравими явищами, як філософія, образотворчі мистецтва, республіка. Культура Греції отримує продовження в Стародавньому Римі, його республіці і римському праві.

Однією з найважливіших особливостей в утворенні держави в Стародавній Греції було те, що цей процес у силу постійної міграції племен йшов хвилеподібно, уривчасто. Особливості процесу становлення державності в античному світі також багато в чому визначалися природно-географічними факторами.

Найбільш цікавим і вивченим є процес утворення держави в двох відомих грецьких полісах — древніх Афінах і Спарті. Перша представляла собою зразок рабовласницької демократії, друга — аристократії.

предгосударственном період історії родоплемінного ладу Маркс і Енгельс називають військовою демократією. Цей термін був введений американським істориком Л. Морганом для характеристики давньогрецького суспільства в період його переходу від родової громади до сусідської. Військова демократія припадає на той період історії, коли стародавня родова організація ще в повній силі, але вже з’явилося майнове нерівність із спадкуванням майна дітьми, зародилася знати і царська влада, стало звичайним перетворення військовополонених на рабів. Строй військової демократії відрізняється великою різноманітністю форм. В одних випадках він знаходиться в залежності від полісного устрою, в інших випадках військова демократія виникає в умовах кочового чи напівкочове способу життя. За всім своїм ознаками період військової демократії є останнім періодом первіснообщинного ладу.

1. Етапи розвитку державності

Перші державні утворення на території Греції з’явилися у II тис. до н.е. полісний етап історії Стародавньої Греції поділяється на чотири періоди [1]:

1. Гомерівський період (11-9 вв. до н.е.), який характеризується пануванням родоплемінних відносин, які починають розкладатися до кінця даного періоду.

2. Архаїчний період (8-6 ст. до н.е.), в рамках якого відбувається формування класового суспільства і держави у формі полісів.

3 стр., 1239 слов

Держава і право україни в період перебудови

... і недоторканною Україна оголосила власну територію, водночас не маючи територіальних претензій до будь-якої держави. Починалася нова доба української історії. Студентам потрібно звернути увагу, що в зазначений період ... р. не стали цілковитою перемогою демократії, вони мали величезне значення для України. Похитнулася монополія компартії на владу. Уперше в історії Україна одержала демократично обраний ...

3. Класичний період (5-4 ст. до н.е.) характеризується розквітом давньогрецького рабовласницького суспільства, полісного ладу.

4. Елліністичний період (4-2 ст. до н.е.).

Грецький поліс вичерпавши свої можливості вступив у смугу кризи, подолання якої вимагало створення нових державних утворень. Елліністичні держави утворилися в результаті завоювання Аттики Олександром Македонським. Елліністичні держави, поєднуючи в собі початку грецького полісного ладу і стародавнього суспільства, відкрили новий етап давньогрецької історії.

2. Гомерівська Греція

В давньогрецькому суспільстві, як його малює Гомер, відбуваються складні процеси. В цей час земля ще становила племінну власність і надавалася членам пологів лише в користування на умовах періодичного переділу. Проте кращі землі, великі стада знаходяться у представників знатних і багатих, а базилевса належить ще особливий наділ — теменос. У той же час існували і такі селяни, у яких землі не було зовсім.

Населення було об’єднано в сільські громади, відокремлені один від одного і займали невелику за розміром територію. Економічним і політичним центром общини було місто, основне населення якого — землероби, скотарі, нечисленні ремісники і торговці.

Постійно діючим органом влади був рада старійшин — буле. Це була рада найбільш видних представників родової знаті. Ще зберігалася первісна демократія, і значну роль відігравали народні збори. Главою влади був базилевс, одночасно виконуючий обов’язки воєначальника племені, верховного судді і верховного жерця. Посада базилевса була виборною, але зі часом закріпилася спадково в одній сім’ї [2].

Таким чином, гомерівська Греція була роздроблена на дрібні самоврядні округи, з яких згодом утворюються перші міста-держави — поліси.

В сторіччі до н.е. в Аттиці утворився місто, назване на честь богині-покровительки Афінами.

3. Рабовласницька держава в Афінах

Освіта Афінської держави пов’язане з ім’ям грецького героя Тезея, який об’єднав чотири племені. Місто стало осереддям людей, що належать до племен, родів, фратрії. Замість простого сусідства племен відбувається їх злиття в єдиний народ. Для керівництва загальними справами була створена рада, керуючий частиною справ, раніше перебували у віданні окремих племен.

На зміну старому поділу приходить нове. Родова знать, що остаточно закріпила за собою привілеї утворює стан евпатрідів, яким було надано виключне право заміщення всіх важливих посад. Більшу частину населення складали землероби — геомори, виділялася група ремісників — деміургів [3].

Значну частину населення становили метеки — вихідці з інших громад, колишні вільними, але не мають політичних прав і обмежені в економічних.

Наступним кроком до утворення держави стало затвердження нової посади — архонта. Колегія архонтів, що складалася з дев’яти чоловік, обиралася ареопагом строком на один рік. Перший архонт, за іменем якого називався рік, стояв на чолі колегії і мав повноваження щодо нагляду за внутрішнім управлінням і судові повноваження по сімейних справах. Базилевс, який став другим архонтом, здійснював функції жерця, а також суд у релігійних справах. Третьому архонту — полемарх, належала військова влада. Решта шість архонтів-фесмофетов виконували головним чином судові функції.

4 стр., 1833 слов

Роль держави і права в організації суспільства — Теорія ...

... держави і права. Як уже було зазначено, право (як юридичне явище) і держава (як політична організація влади) виникають водночас і тісно взаємозв'язані. Право залежить від держави, ... суспільство, докапіталистичне суспільство і т. ін.; французьке, радянське, американське суспільство і т.д. ... населення держави в єдиний народ. Визначаючи державу, як об'єднання людей, які населяють певну територію і ...

За закінчення терміну повноважень архонти вступали в ареопаг, що замінив рада старійшин. Ареопаг представляв собою аристократичне збори, ніким не обиране і ні перед ким не звітує. Воно засідало на горі Ареса, звідси і відбулося його назву. Ареопаг здійснює законодавчу владу, вищий суд, здійснює нагляд за діями посадових осіб.

Починаючи з століття до н.е. все більш активно розвивався новий соціальний клас. Відносно високий рівень продуктивних сил, сприятливі природні умови Аттики з її невеликим земельним фондом і зручним місцем розташування для торгівлі сприяли появі ремісничого і торгового населення. Його бойову частину становили матроси численного афінського флоту. Всі ці люди, а також селяни називали себе демосом — народом.

Демос знаходився в постійній боротьбі з аристократією. В ході цієї боротьби в Греції відбувається перехід до класового рабовласницькому суспільству і державі.

3.1. Реформи Солона

В 1594 до н.е. загальне невдоволення вилилося у велику смуту. Опинившись в складної ситуації, що борються сторони зійшлися на кандидатурі поета і політичного діяча Солона,…