Рента шартарының мәні

Tұraқty арендовать шарты рентаны сатип алу құқyғy rent alushynyң miri boyy nemese өzge merzim ishinde zhzege asyryluy mүmkin bolmaitynyn karastyra alady. Алайда осындай шекетин замораживание шарт жасалкан суттен отыз жылдан аспауы керек. Рента төлеушiсi рентаны сатып алу құқығынан толығынан бас тартатынын бекiтетiн шарт (оның бөлек жағдайы) жарамсыз болып келедi.

Ертерек айтылғандай, рентаны алушыда тек құқықтар болады. Ол ренталық асыраудың дер уақтылы жəне тиiстi төленуiн талап ете алады. Кебир жғдайларда арендовать алушының арендовать төлеушиден онң рентаны сатип алғанын талап этиге кғы пайда болады.

Бұл құқықтың негiздемелерiне мыналар жатады:

1) рента төлеушiнiң рента төлеу мерзiмiн бiр жылдан астам уақытқа өткiзiп алуы (өзге мерзiмдер шартпен қарастырыла алады);

2) рента төлеушiнiң ренталық мiндеттеменi қамтамасыз ету (мүлiктi кепiлге беру ж.б.) бойынша, рента алушы алдындағы өзiнiң жауапкершiлiгiн сақтандыру бойынша мiндеттерiн бұзуы;

3) рента төлеушiнi төлемге қабiлетсiз деп тану, немесе рента шартта қарастырылған мөлшерде жəне мерзiмдерде төленбейтiнiн дəлелдейтiн (көрсететiн) өзге жағдайлардың пайда болуы;

4) рента төленуi үшiн берiлген жылжымайтын мүлiк ортақ меншiкке айналуы немесе бiрнеше тұлғалар арасында бөлiнуi;

5) шартпен көзделген өзге жағдайлар. Мысли rentanyң tiisti emes nysanda tөleu, tұraқ rent tөlenui үshin berilgen mүliktiң өzge tұlғaғa өtui zhne basқalar.

Тiзiлiп айтылғандай жағдайлар болып тұрса рента алушының бiржақты əрекеттерiне байланысты төлеушiнiң рентаны сатып алуға қатысты (бойынша) мiндетi пайда болады.

Бұл мiндет орындалмаса рентаны алушы кепiлдiк нысанасына өндiрiс айналдыруға немесе мiндеттемелер орындалуын қамтамасыз ететiн өзге тетiгiн қолдануға жəне рентаны сатып алу бағасын құрайтын өндiрiп (өтетiн) алуға құқылы. Рента төлеушiге жауапкершiліктiң тиiстi

2.2 Ғұмырлық рента шарты

Шарт элементтерi. Бұл шартың кқтық реттейн назар аудитарсақ, оған ҚР АК 28 тарауй барлық залпы ережелери қолданымды болып келетинин айта аламыз. Бiр қарағанда тұрақты рента шарты жəне ғұмырлық рента шарты ұқсас болады. Zhaқynyraқ arastyrғanda olar elementterniң ərtүrli erekshelikteri bar ekeni anyқtalady. Олардың сыртқы ұқсастғжалпы мəни бар нормальный əсериний Салдары болып келеди.

Ғұмырлық рента алушы ретiнде бiрнеше субъектiлер бола алады. Ғұмырлық рента алушылар егер шартта өзгеше көзделмесе бiрдей тең құқылы болады (олардың үлестерi тең).

14 стр., 6537 слов

Особенности правового регулирования договора ренты

... отношения, складывающиеся в связи с заключением, исполнением и прекращением договора ренты. Предмет работы — нормы гражданского законодательства, регулирующие институт ренты, научная и научная литература по вопросам, рассматриваемым в настоящем ...

Ғұмырлық рентаны алушылардың бiреуi қайтыс болса, онда оның рентаны алу құқығындағы, шартпен өзгешелiк қарастырылмаса, артында тiрi қалған рента алушыларына өтедi (ауысады).

Сдам алушылардың сокысы айтыс болғанда ренты төлеуге қатысты миндеттеме толғынан тоқтатылады. Шартты жасасу сəтiнде қайтыс болған азамат пайдасына рентаны (оны алу құқығын) орнататын шарт жарамсыз болып келедi. Осы себептен ғұмырлық рента мiндеттемесi олардың орындалуы жеке несие берушi үшiн арналған мiндеттемелерге жатады (ҚР АК 376 бап 2 т).

Жогарыда крсетилген кыктық мираскорлықты қоспағанда əмбебап мирақорлық болсын, талап этуди беру тəртибиндеги мирасқорлық большын аренда алушы тараба шин мүмкин.

Рента төлеушiлерi болып қандай да болсын тұлғалар келе алады. Олар үшiн мiндеттеменiң жеке мiнезi болмайды. Əмбебап немесе сингулярлық мирасқорлық тəртiбiнде рентаны төлеу бойынша мiндет қандай да болсын жеке жəне заңды тұлғаларға ауыса алады.

Ғұмырлық рента шартының пəнi болып əрбiр қозғалатын жəне қозғалмайтын мүлiктер жатады (азаматтықайналымнан алып тасталған мүлiктердi қоспағанда).

Екiншi құрама бұл ренталық төлемдер пəнi (нысанасына) қатысты ғұмырлық рента шартының тұрақты рента шартына қарағанда тағы да бiр елеулi айырмашылығы бар. Ол бойынша рента натуралды (заттай) нысанда төленуi мүмкiн емес, ол тек u1072 ақшалай төленедi.

Ғұмырлық рента шартта қарастырылатын, рента алушысына оның өмiрi бойы мерзiмдi (мезгiл мезгiлiмен) төленiп тұратын ақшалай сома ретiнде анықталады. Ғұмырлық рентаның мөлшерi шарттың мiндеттi жағдайларына жатады.

Ol Казахстан Республикисының занамасы бойинша бекитилген эң төмен жалының мөлшеринен кем болмауы керек, бұл миндетти талап ҚР АК 531 женщина 2 тармағымен бекитилген. Рентаның мақсатты пайдалануы тiкелей заңмен қарастырылмаған. Biraқ, jaeger biz ҚRAK 532 женщины қarastyrylғan ғұmyrlyқ rentany tөleudiң merzimderin bashylyққa alatyn bolsaқ, biz zaңnam ғұmyrlyқ rent zheke tұtynuғa arnalratynynyn arasty.

Turaқty rentadan aiyrmashylyғy ғұmyrlyқ rent ai sayynғy tөlemder tүrinde rbir kezekti ay ayқtalғasyn tөlenip tұrady. Шартпен ғұмырлық рентаны төлеудiң өзге мерзiмдерi қарастырылуы мүмкiн. Ғұмырлық рентаны жеке тұтынуы болжанылатын болғасын, оларға (төлемдерге) азаматты асырауға арналған сомаларды индекстеу туралы ереженi (ҚР АК 283 бабы) таратуға болар едi.

Мазмұны. Рента төлеушi рента төлемдерiн уақтылы мерзiмде төлеуге мiндеттi. Shartta kөrsetilgendey tұraқty rent shartynan erekshe aiyrmashylyғy rent alushylar өmir boyyn tuleidi.

Алуша посуточно. Ғұмырлық рентаны сатып алу тəртiбi тұрақты рентаны сатып алумен бiрдей болып келедi (ҚР АК 528бабы).

Zaңnyң bir kemistigi, onda myrlyқ rent shartyn aleuli bұzu not boolyp keletini anyқtalmaғan. Жогарыда қарастырылған жəне турақты аренда алушысына оны сатип алуды талап ету кыкын беретин жғдайлары жаткызу керек. Бiрақ ғұмырлық рента ерекшелiгiн ескерсек, онда рента алушыға рента сатып алынуын талап ету құқығын беретiн, рентаны төлемеу мерзiмi, тұрақты рента шартына қарағанда едəуiр қысқа болу керек екенiн айта аламыз.

Jaeger ғұmyrlyқ rent tuleu үshin mүlik tegin berilse, ol mүlik Kozғalatyn Kozғalmaytyn bolғanyna bayanysyz rent alushy rentana tөleushi sharty bұzsa mүlik kaytaryluteynlady. Мүлiктiң құны рентаны сатып алу елеулi құнына есепке жатқызылады. ҚР АК 533 бабы 2 тармағының бұл ормасы ғұмырлық рентаны алушының жағдайын тұрақты рента алушының жағдайына қарағанда жақсартады. Осимэн қатар ренты төлеуши шартты алеули бұзған ждайда рента алушыда өз мүлкин катысты ерекше заттық кқтар пайа болатынын айта аламыз.

3 стр., 1067 слов

Поток платежей и финансовая рента

... положительные величины, а временные интервалы между платежами одинаковы, называют финансовой рентой или просто рентой (rent),а иногда аннуитетом (annuity).Строго говоря, последнее наименование ... расчетов ряда коэффициентов (см. Приложение). Рента характеризуется следующими основными параметрами: член ренты (rent) —размер отдельного платежа, период ренты (rent period, payment period) —временной ...

Аренда tөleushisi үshin mүliktiң kezdeisoқ zhoyylu nemese bүlinuine atayrat talaptar bekitilgen. Mүlik tegin nemese aқyғa berilgenine қaramastan, mүliktiң kezdeisoқ zhoylyuynyң, bүlinuiniң қaupi tolyғynan rent tөleushi moynynda bolip keledi zhne olytek boryshi alushimana.

Əрине, неше түрлi даулы жағдайларда бола алады. Мысалы, рента төлеушiсi рента алушының кiнəсi барлығын болжауы мүмкiн (зат берiлген кезде оның кемiстiктерi болды, немесе оны пайдалану тəртiбi ескертiлмедi деп).

Аренда алушының кинəси болип tұrsa taraptardyң құқyқtary men mindetteri өzgeredi. Тəуекел (қауiп) салдарынан рента төлеушiсi бiр бөлiгiнде босатылуы керек.

2.3 Өмiр бойы асырауда ұстау шарты

Өмiр бойы асырауда ұстау шарты бойынша рента алушы – азамат өзiне тиесiлi қозғалмайтын мүлiктi сол азаматты жəне (немесе) ол көрсеткен үшiншi бiр адамды өмiр бойы асырауда ұстауды жүзеге асыруға мiндеттенген рента төлеушiнiң меншiгiне бередi.

Өмiр бойы асырауда ұстау қатынастарын реттеу ғұмырлық рента шартын реттейтiн нормаларға негiзделген (ҚР АК 535бабы 2тармағы).

Ayyryқsha retteu ҚR AK 28 tarmaғynyң 4de arastyrylғan, ol normalar өmir boyy asyrauda ұstau shartyn tikeli retteuge arnalғan.

Шарт элементтерi. Өмiр бойы асыраумен қамтамасыз етiлетiндер (асыраудағылар) болып азаматтар ғана саналады. РФАКң (601бабы 1тармағында) өмiр бойы асырауда болушы тұлғалар айтылған. Бұл ҚРның азаматтық заңнамасында жеткiлiктi дəрежеде (анық)реттелмеген. Жогарыда айтыландай өмир бойы асырауда болушыларға өз мүлкин рент төлеу үшин берген тұлға, немесе ол зи шарт бойинша көрсеткен үшинши тұлға жатады. Бұныбiз қатап шектеу қылып қарастырмауымыз керек. Ғұмырлық рента шарты бойынша да сияқты шарт бойынша тұлғалардың көпшiлiкке (рента алушылардың) ештеңе кедергi етпейдi.

Өмiр бойы асырауда ұстау шарты əдетте күн көру үшiн өздерiнiң қаражаттары жоқ, жетiспейтiн, қария, еңбекке қабiлетсiз адамдармен жасалады. Осының өз салдары бар. Bryn aytylgandai өzge rentalyқ sharttarda arym қatynastar tolyғynan mүlikti bolip keledi, sondyқtan rent tөleushi tұlғasynyң, ol kim ekeniniң, məni bolmaids. Өмiр бойы асырауда ұстау шартында жағдай басқаша қалыптасады. Əдебиетте өмiр бойы асырауда болып келетiн адамның жəне асыраушының ерекше қалыптасатын, сенiмгерлiкке негiзделетiн қатынастары туралы айтылады жəне өз жағынан бiзде осы көзқарасты көздеймiз. Alayda, azirgi zaman zhaғdayynda tek қatynastardyң senimdiligimen shekteluge, soғan ғana senip tұruғa bolmaidy. Тараптардың қатынастары құқықпен толық жəне жанжақты реттелуi керек.

Өмiр бойы ұстаушы да (рента төлеушi) азаматты азықтүлiкпен, тұрғын үймен, киiмкешекпен, егер керек болған жағдайда, денсаулығына қарап жəне тағы басқалармен қамтамасыз етуге мiндеттенедi. Тiзiлiп айтылғанның барлығы адам өмiрiнiң жеке санасына жатады. Сондықтан адамның этикалық, дiни, əдептiлiк, адамгершiлiк көзқарастары (əдеттерi) ескерiлуi қажет.

Onyң arnamys, adirқasieti құrmettelui azhet, zhne taғy basқa zheke құқyқtary saқtaluy tiis. Бiздiң бiрге тұрып жатқан рента төлеушiсi мен рента алушы араларында бұл жағдайда өзiндiк (жеке) құқықтық қатынастар пайда болады деп айтқанымыздың себебi осыда.Сондықтан өмiр бойы ұстау шарты қазiргi жағдайда толығынан азаматтық құқық шартты болып келмейдi (толығынан азаматтық құқық реттеуiмен қамтылмайды), сондай-ақ кейбiр отбасылық құқықтық реттеулердi талап етедi.

9 стр., 4288 слов

Земельная рента и ее виды

... Смит А., Рикардо Д. и др. Целью курсовой работы является изучение ренты, в частности земельной, рассмотрение её видов и анализ проблем земельного налога. В связи с этим поставлены задачи: ... слово имеет различное значение: в немецком словом "Rente" обозначается пенсия, в английском (rent) - арендная или квартирная плата, во французском (rente) - ежегодный доход, получаемый владельцем по ...

Jaeger rent alushysy, yғni өmir boyy asyrauda ұstauda bolushy men rent tuleushi arasyndaғy katynastar tiisti damysa, onda rent alushy rent tuleushiniң tұlғasy үlken maңyzғa iee bolady. Аренда tөleushini basқa tұlғaғa rent alushynyң rұқsatynsyz auystyruғa zhol berilmeitini aқylғa syyysatyndai talap ekenin tүsinemiz. (ҚР АК 538бабы 1тармағы).

Шарт нысанасы (заты).

Өмiр бойы асырауда ұстау шартының нысанасы болып қозғалмайтын мүлiк, яғни асырау төлемдерi жасалуы үшiн берiлетiн мүлiк – тұрғын үй, пəтер,жер аумақтары жəне басқалары жатады. Нысананың екiншi элементi асырауға қатысты бiздiң өз пiкiрiмiз орын алады. Шарт бойынша асыраудағы адам (рента алушы) тұрғылықты жаймен қамтамасыз етiледi. Асырау жағдайлары аренда алушының тұрғын үы құқықтарының барынша нашарлатпауyажет. Bұl shartta tұru үshin beriletin tұrғyn үydiң mөlsherine, onyң sanitary zhaғdayyn, auipsizdigine, zhylytuyna қatysty talaptardy bekitudi azhetti kylady. Wasps sebepten өmir boyy asyrauda ұstau sharty birshama tұrғyn үy құқyғy normalarymen de rettelui tiis.

Aytylғandai, tұrғyn Aydegi, taғamdardaғy, kүtimdegi mұқtazhdardy қamtumen қatar rent tөleushi materialdyқ zhərdem kөrsetuge de mindettelui mүmkin. Мысалы, емделуге кездейсоқ бир шығындарды көтеруге, почта, телеграфі баяныс шғындардын өтеуге жне баса мақсаттар қаражаттар жумсалуй керек болса. Шартпен рента төлеушiсi əдетғұрып

(ырым) қызметтерi үшiн төлейтiнi көзделуi мүмкiн. Басгаша айтганда, ол рента алушыға жққын адамды жерлеу, немесе рента алушының өзин жерлеу бойинша шғындарды өteitini карастырыла алады.

Шартта асыраудың жалпы көлемi (сомасы) анықталып көрсетiлуi тиiс. Taraptar shartta asyraudyң қandai tүrleri beriletiinin kөrsetip қana koimaidy, asyraudy berudiң zhaғdaylary, rbir asyrau tүriniң sandyқ zhne sapalyқ kөrsetykishteri.

Заңнама асыраудың бiр айдағы ең төмен мөлшерiн бекiтедi. Aқshamen baғalaғanda ol eң tөmen zhalaқynyң eki esse mөlsherinen kerek bolmauy.

Asyraudyң kөlemi turaly dau damay tuyndasa, ol sot tərtibinde sheshiluge zhatady. Тараптардың өзiнiң дауды ерiктi реттеуi де жоққа шығарылмайды. Сот, дауды шешкен кездэ, шартың жғдайлары наты болмаса, немесе бир биринаишы болса, башылыққа адалдық, əдилеттиилик, парасаттылық талаптарын алуй керек.Shartpen өmir boyy asyraudy zattay berudi mezgil mezgildi ashalay tөlemderman auystyru karastyryla alads. Ақырында (осының нəтижесiнде) өмiр бойы асырауда ұстау шарты ғұмырлық рента шартына айналады. Бiрақ, рентаның ең төмен мөлшерiне қатысты талаптар сақтала бередi. Мiндеттеменiң осылайша жаңғыртылуына (өзгеруiне) тек рента алушының келiсiмi бойынша жəне тек оның мүддесiнде ғана жол беруге болады.

Шарттың мерзiмi. Шарттың мерзiмi асырауды алушының өмiрiнiң ұзақтылығымен шектеледi. Tөlemderdiң mezgildigin anyyқtau үshin ҚR AK 532 женщин қarastyrғan erezheler қoldanymdy bolyp keledi.

Шарттың мазмұны. Ғұмырлық рента шарты бойынша рента төлеушiсi көбiнесе құрамасында бiрнеше “бөлшегi” бар асырауды жүзеге асыруға мiндеттеледi. Tiisinshe rent tөleushi onyң «tr tүrine», «sapasyn» zhəne beriludiң өzge zhadailaryn kamtamasyz etui kerek. Rent tөleushide oғan өmir boyy asyraudy kamtamasyz etu үshin berilgen mүlikti ieliktenshyғaruғa, kelis saluғa zhəne mүlikke өzge zholmen bilik etuge yraғy ayyalii aliqaliqalii.

4 стр., 1827 слов

Понятие и виды земельной ренты

... плата за использование этих ресурсов). Понятие «экономическая рента» шире понятия «земельная рента». Экономическую ренту получают не только земельные собственники и землепользователи, но и звезды эстрады, ... здесь подчеркивается факт передачи части дохода производителя собственнику. Земельная рента — это частный случай экономической ренты, ибо представляет собой доход от использования земли и ...

Сондықтан, бiз рента алушы өз мүлкiне заттық құқықтардың (шектелген көлемде) сақтап қалатынын айта аламыз. Бұл құқықты өмiр бойы асырауда болып келетiн тұлғаның бұрынғы мүлкiне шектеулi заттық құқық

ретiнде анықтауға болады. Бұдан бұрын айтылғандай, рента алушының заттық құқығы өзiне берiлген тұрғын үйге (жайға) пайда болады.Өмiр бойы асырауды берген кезеңде рентаны төлеушi рента төлеу үшiн берiлген мүлiктiң құны табиғи тозу құнынан асып төмендемеуiне қажеттi шараларды қолдануы қажет.

Сондықтан рентаны алушыға өмiр бойы асырауда ұстау шартының осындай жағдайы сақталғанын (немесе сақталмағанын) бақылау (байқау) құқығы берiледi деген ақылға сыйымды. Сдам төлеушиниң бұл миндетин бұзғаны шарты алеули безушылы болип балануй керек. Өзiнiң мiндеттемелерiн рентаны төлеушi елеулi бұзған реттерде рентаны алушы өзiне оның өмiр бойы асырауды қамтамасыз етуi үшiн берген мүлкiн қайтаруды талап ете алады.

Аренда алушының баа кғы, осындай бұзушилтар орын алса, рентаны сатип алу басын төлеуди талап этюд болип келеди. Рентаны сатып алу жағдайлары ҚР АК 528 бабына сəйкес анықталады (ҚР АК 539 бап 2 тармақ).

Өмiр бойы асырауды алатын тұлға өзге рента шарттары бойынша рентаны алушыларға қарағанда артықшылық жағдайында болып келедi. Рентаны сатып алған кезде рентаны төлеушi рента алушыны асырау үшiн жұмсалған шығындардың өтелуiн (сатып алу бағасының есебiне жатқызылуын) талап ете алмайды. Заңнамадағы осы шешiм, рента (өмiр бойы