Правовий статус адвоката

Реферат

Правовий статус адвоката — раздел Право, Судові та правоохоронні органи україни Адвокатом Може Бути Особа, Яка Має Вищу Юридичну Освіту, Підт…

Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.

Прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи про відмову в видачі свідоцтва, відповідно до ст. 13 Закону України «Про адвокатуру», покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, а саме на атестаційну палату, яка є її складовою частиною.

Атестаційна палата, з метою визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю уповноважена:

 • розглядати заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю;
 • допускати осіб, або відмовляти їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів;
 • приймати кваліфікаційні іспити;
 • ухвалювати рішення про видачу або відмовляти у видачі свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Протягом місяця з моменту ухвалення рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Особа, якій вручається свідоцтво, приймає Присягу адвоката України, текст якої міститься в ст. 15 Закону України «Про адвокатуру».

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, вправі складати їх повторно через рік.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Адвокати у ході здійснення своїх професійних обов’язків дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, виконують свої обов’язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та досудового слідства.

Даний перелік видів адвокатської діяльності передбачений у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про адвокатуру» не є вичерпаним, згідно з ч.2 цієї норми адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.

При здійсненні професійної діяльності, відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру», адвокат має право:

1) представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

2) збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:

 • запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян — за їх згодою;
 • ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
 • отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;
 • застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства
 • доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 • бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
 • виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Права адвоката також закріплені в Кримінально-процесуальному, Цивільно-процесуальному, Господарському процесуальному кодексах та Кодексі адміністративного судочинства України.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний:

1) неухильно додержувати вимог чинного законодавства;

2) використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

3) не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених законом.

Закон України «Про адвокатуру» передбачає що, адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю.

Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень останнього.

Не можуть бути помічниками адвоката особи, позбавлені права займатися адвокатською діяльністю.

Закон України «Про адвокатуру»передбачає соціальні права адвоката та його помічника, а саме: адвокат та його помічник користуються правом на відпустку, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником відповідно до діючого законодавства.

Адвокат та його помічник мають право на надання їм усіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до законодавства.

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об’єднанням чи адвокатом.

У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому законодавством. Порядок призначення адвоката для надання юридичної допомоги громадянам визначається кримінально-процесуальним законодавством.

Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням, внесена плата повертається їм повністю або частково, а при виникненні спору — за рішенням суду.

Порядок оплати праці помічника адвоката визначається угодою між ним та адвокатом чи адвокатським об’єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

Все темы данного раздела:

Луганськ РВВ ЛДУВС Рекомендовано вченою радою Луганського державног

У 2010 році, в результаті модернізації правової системи України, яка триває вже два десятиріччя в умовах перманентної реалізації багатоетапної судово-правової реформи, суттєвих змін

Діяльність держави і її органів охоплює багато сфер державного і громадського життя. Це – забезпечення нормального функціонування економіки в цілому, її галузей і конкретних господа

Ці органи комплектуються відповідним чином підготовленими фахівцями – в значній мірі юристами, а також фахівцями, що володіють знаннями в інших областях Організація і діяльність цих органі

Згідно ст.6 Конституції України «Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову». Новий Основний Закон України вперше на конституційному рівні закрі

Функції судової влади –це основні напрями діяльності, які визначають її соціальне призначення у вигляді особливого самостійного державно-правового механізму впливу

Правосуддя — один із напрямків державної правоохоронної діяльності. Правосуддю відведене провідне і відповідальне місце в цій діяльності, тому що у ході його здійснення відбувається прийняття рішен

Процесуальний закон найдетальнішим чином регламентує форми відправлення правосуддя. Варто відмітити, що жодна галузь державного управліннянерегламентується на законодавчому рівні так докладно, як в

Конституційно-правові засади ( принципи ) здійснення правосуддя – це закріплені у Конституції та конкретизовані у законодавстві України основні, фундаментальні положення щодо м

Проведення судової реформи з метою підвищення ефективності захисту прав людини, доступності для всіх громадян справедливого правосуддя викликало необхідність сформувати розгалужену

1. Місцевими загальними судами є:

 • районні;
 • районні в містах;
 • міські;
 • міськрайонні суди. Мережа місцевих загальних судів, затверджена Указом През

1. Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних, справ про адміністративні правопорушення є:

 • апеляційні суди областей,
 • апеляційні суди міст Києва та Севастополя,

Апеляційний суд: 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом; 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідн

Структура апарату апеляційного суду (на прикладі Апеляційного суду м. Києва) обумовлена напрямками діяльності апарату апеляційного суду:

 • Керівник

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної суд

 • всі судді вищого спеціалізованого суду;
 • голови апеляційних спеціалізованих судів;
 • головуючий (Голова Вищого спеціалізованого суду);
 • секретар пленуму;
 • с

Структура і штатний розклад апарату Вищого спеціалізованого суду затверджуються зборами суддів за поданням голови Вищого спеціалізованого суду. Функції та струк

1. судді, обрані на посаду безстроково (двадцять суддів – по п’ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної); 2. Голова Верхов

Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п’ятнадцяти років або суддя Конституційного Суду України. Згідно Рішення Конституційного Суду У

 • всі судді Верховного Суду України;
 • головуючий (Голова Верховного Суду України);
 • секретар пленуму;
 • секретаріат пленуму. Повноваження Пленуму Верхо

Структура і штатний розклад апарату Верховного Суду України затверджуються зборами суддів за поданням голови Верховного суду. Структура апарату Верховного Суду: ·

Перший Закон України «Про Конституційний Суд України», який визначав порядок формування та функції цього органу, був прийнятий невдовзі після здобуття Україною незалежності 3 червня

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституцій

У Законі України «Про Конституційний Суд України» визначені форми звернень до Конституційного Суду України. Ними є конституційне подання та конституційне звернення. Констит

В існуючій судовій системі суддя є центральною, головною фігурою у здійсненні судочинства, носієм судової влади в державі. Саме йому згідно з Основним Законом надані повноваження зд

Кадрове забезпечення професійного суддівського корпусу становить складний комплекс організаційно-правових заходів, пов’язаний з добором та перевіркою кандидатів, їх навчанням, проведенням кваліфікацій

Виходячи з того, що діяльність Вищої ради юстиції покликана, з одного боку, не допустити проявів корпоративності у формуванні суддівського корпусу, а з іншого – забезпечити гарантію незалежності су

У Вищій раді юстиції утворюються секції:

 • з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад;
 • дисциплінарна секція для здійснення дисциплінарного провадження, розгл

Згідно зі ст. 91 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України:

 • веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, в то

Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До ск

У правовій державі суддям надається виключна роль, адже на відміну від інших гілок державної влади судова влада надається судді особисто. Тому в інтересах суспільства і держави, забезпечити такі умови

Відповідно до ч. 4 ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Розглядаючи участь народу у з

Суд є одним із важливих складових елементів системи державної влади. При цьому, хоча він і наділений власними повноваженнями, які гарантують його самостійність та незалежність, цей орган функціонує

Згідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими централ

Правові основи діяльності органів прокуратури. Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Консти­туцією України, Законом «Про проку

Система органів прокуратури – це впорядкована побудова прокурорських органів різних рівнів і компетенції, об’єднаних спільністю цілей, шляхів її досягнення та єдино

Предметом нагляду за дотриманням і застосуванням законів є: 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими о

Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. Це основна ланка прокурорської системи, яка налічує майже 70 % усіх працівників органів прокуратури Україн

Успішне виконання поставлених перед прокуратурою завдань значною мірою залежить від чіткої організації роботи з відбору, розміщення, виховання та професійної підготовки прокурорсько-слідчих кадрів.

Служба безпеки України (далі – СБУ) – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. СБУ підпорядкована Президенту України. Після про

Відповідно до ст.1 Закону України „Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України” від 20 жовтня 2005 року органи СБУ становлять єдину систему, в яку входять: — Центральне упр

Відповідно до чинного законодавства в діяльності Служби безпеки України можна виділити три основних напрямки: контррозвідувальна діяльність, боротьба із злочинністю і розвідувальна діяльність.

Кадри Служби безпеки України складають:

 • співробітники-військовослужбовці;
 • працівники, які уклали трудовий договір із СБУ;
 • військовослужбовці строкової служби.

13. Департамент охорони громадського порядку 14. Департамент профілактики правопорушень 15. Управління Державної автомобільної інспекції 16. Відділ ветеринарної міліції

Державна виконавча служба України (далі – ДВС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, вхо

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в держав

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адвокатуру» адвокатура України є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним відповідно до Конституції України сп

Адвокатура в Україні здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності (ч. 1 ст. 4 закону України «Про адвокатуру»)