Контракт як форма трудового договору

Курсова робота

Переход Украины к рыночной экономике потребует не только изменений сутт в экономике, но и правового регулирования трудового законодательства на основе «робот-работодатель-шедевр». С развитием новых форм организации виробнства эта тенденция явно развивалась до тех пор, пока не были рассмотрены новые формы выполнения решений о найме, и некоторые из трудовых договоров больше не могут быть одними из победителей. Контракт станет регулятором правового регулирования, которое будет основываться на рыночной практике, что повысит актуальность этого курса. Обєктом курсової роботи є теоретичні та методологічні особливості змісту контрактної форми трудового договору, а предметом — контракт як вид трудового договору. Мета роботи полягає у дослідженні трудового законодавства щодо контракту та визначення таких його аспектів:

·Поняття контракту

·Сфера дії контракту

·Порядок укладення контракту

·Зміст контракту

·Умови та підстави зміни і припинення контракту.

Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

·обґрунтовано теоретичні аспекти контракту як форми трудового договору,

·наведено аналіз сфери застосування контракту з врахуванням останніх змін, внесених до Кодексу законів про працю,

·систематизовано законодавство України, яке здійснює регулювання контрактної форми трудового договору,

·наведено характеристику змісту контракту, його умов,

·описано порядок укладення, зміни і припинення контракту, враховуючи практику застосування цієї форми трудового договору.

1. Поняття контракту

Статья 43 Конституции Украины гласит, что кожа человека имеет право на труд, в том числе на возможность зарабатывать себе на жизнь в результате ограбления на будущее.

53 стр., 26278 слов

Особенности контракта как вида трудового договора по законодательству ...

... Предметом исследования, Цель исследования, Задачи исследования дать понятие трудового контракта и рассмотреть его соотношение с трудовым договором; проанализировать порядок заключения и прекращения контрактов с работниками; изложить особенности применения контрактной формы найма ...

Право граждан Украины хвалить, отказывать роботам в оплате не ниже минимального размера, установленного государством, лечить государство.

Основним актом, що визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права на працю є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП).

Статья 2 рассматриваемого кодекса устанавливает, что управляющие реализуют право на право предоставления права в трудовом договоре на робота на предприятии, в окружающей среде, в организации или для физического лица.

Согласно 21 статуту КЗПП работа робота-рабочего и учителя может быть оформлена в виде трудового договора или контракта.

В Україні контракт було легалізовано Законом УРСР від 20 березня 1991 р. «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки». Через час началась активная разработка законодательства по контракту, но это должно означать, что в законодательстве и юридической литературе нет оснований для заключения контракта.

В соответствии с частью первой статьи 21 Свода правил Украины трудовые договоры являются платой за индивидуальное удовольствие между работником и роботом-учителем. Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватись угодою сторін (частина третя цієї статті)[1].

Однак Алексєєнко Л. у своїй статті «Особливості застосування контракту в трудовому праві» наводить альтернативне визначення поняття контракту, запропоноване О. Хусточкіним, що «контракт не просто письмова угода, а договір особливої форми про працю та її зміст» [2].

Автор у своєму твердженні спирається на винятковість контракту і принципову відмінність від трудового договору, що підтверджується положенням: «Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника» [3].

В юридической литературе нет возможности перейти к «подписанию договора». Т. П. Яценко у своїй роботі «Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин <#»justify»>·контракт укладається тільки в письмовій формі;

·сфера дії контракту визначається законом (тобто контракт може бути укладений тільки в тих випадках, якщо це прямо зазначено в законі);

·у контракті можуть встановлюватися додаткові підстави припинення трудових відносин;

·у контракті сторони можуть передбачити можливість відшкодування конкретної моральної шкоди;

·у трудовому контракті більш повно конкретизуються взаємні права і обов’язки сторін трудових правовідносин;

7 стр., 3068 слов

Изменение трудового договора (2)

... д. ); в трудовой договор вносятся изменения при согласии работника продолжить работу с изменившимися существенными условиями труда, если эти условия являлись содержанием данного трудового договора; заключается контракт при согласии работника работать по контракту; трудовой договор прекращается ...

·у контракті визначаються пра-ва, обов’язки і відповідальність сторін, а також умови матеріального забезпечення й умови праці працівників.

В.І. Нікітінський виділяє ряд ознак контракту:

·не є контрактами такі договори (угоди) про працю, що призначені для вирішення окремих поточних питань, які виникають у ході реалізації трудового договору (угоди про переведення на іншу роботу, про відкликання працівника з відпустки, про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, про відпрацьовування такої відпустки тощо);

·контракт у всіх випадках повинен містити, крім основних, додаткові (факультативні) зобов’язання сторін;

·на відміну від звичайного трудового договору, контракт у всіх випадках має письмову форму;

·дія контракту завжди обмежена певним строком [5,с.52].

Науковці кафедри трудового права НУ ЮАУ імені Ярослава Мудрого наводять більш широкий перелік особливостей контракту, що одночасно є критеріями розмежування контракту і трудового договору:

·індивідуальний характер контракту;

·контракт сприяє поглибленню індивідуально-договірного регулювання трудових відносин за рахунок встановлення як необхідних, так і додаткових умов праці;

·умови оплати праці працівника за контрактом є результатом домовленості його сторін;

·зміст контракту є ширшим, більш комплексним порівняно з іншими видами трудового договору;

·форма контракту обов’язково є письмовою;

·контракті можуть бути встановлені спеціальні заходи забезпечення виконання прийнятих на себе сторонами зобов’язань, не притаманні іншим видам трудового договору;

·контрактом можуть встановлюватися заходи відповідальності його сторін (у тому числі щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної неправомірним розірванням контракту) та додаткові підстави припинення трудових відносин, не передбачені трудовим законодавством;

·сторони контракту можуть визначити певний результат, який має бути досягнуто працівником у процесі його виконання;

·контракт має строковий характер, але за певних умов він може бути перетворений на безстроковий трудовий договір (ст. 39′ КЗпП) [12,с. 180].

14 стр., 6718 слов

По трудовому праву : «Коллективный договор и его роль в обеспечении ...

... применительно к специфике данного предприятия. В настоящей работе я попытался рассмотреть коллективно-договорную систему регулирования трудовых отношений, а именно, показал роль коллективных договоров в практике функционирования рынка труда, рассмотрел ...

В соответствии с частью первой статьи 21 Трудового кодекса стороны трудового договора, а также договора, работник и робот-работодатель.

Таким чином, однією стороною всіх видів трудових договорів незмінно виступає громадянин, що реалізує своє право на працю укладанням договору (ст. 2 КЗпП) і набуває статусу працівника. Працівник повинен особисто виконувати покладені на себе трудові обовязки. Їх не можна здійснювати через представника.

Статус працівника як сторони контракту можуть набути громадяни, які досягли встановленого законом віку та за станом здоровя можуть виконувати конкретну, визначену цим контрактом роботу. Законодательство конкретно не устанавливает правила для работников, для тех, кто может заключить договор, а затем, когда договор заключен, власти устанавливают закон для выполнения стандартных трудовых договоров.

Серед працівників, з якими відповідно до законів дозволяється укладати трудовий контракт, вирізняється особлива категорія працівників — керівники державних підприємств, з якими, на відміну від інших категорій працівників, законодавство передбачає укладення трудового контракту.

Другою стороною трудового контракту є роботодавець. Згідно зі ст. 21 КЗПП — цена собственника предприятия и полномочия учреждения на физическое лицо. Мастером договора является трудовой договор с владельцем Тоди, если владелец мастера может без проблем управлять своей шахтой. На укладення трудових договорів (контрактів) власник підприємства може уповноважувати відповідний орган. Скажімо, таким органом, уповноваженим державою як власником, є відповідний центральний орган виконавчої влади (міністерство, відомство), який укладає трудові контракти з керівниками підпорядкованих цьому органові підприємств. В інших випадках роботодавцем, а отже стороною контракту виступає саме підприємство, а керівник підприємства, укладаючи трудові договори (контракти) з працівниками цього підприємства, є лише його представником та діє від його імені[13].

Отже, контракт є особливою формою трудового договору. Не ввязывайтесь в дискуссию о правовой природе договора, договор имеет право отомстить по ч. 3 ст. 21 Свода законов о Праве Украины.

контракт трудовий кодекс праця

2. Сфера дії контракту

Сфера застосування контракту визначається тільки законами України. Роботодавець може вимагати від працівника, який працює за трудовим договором, укладення контракту тільки в тому разі, коли він належить до категорії працівників, які згідно із законом працюють за контрактом (наприклад, керівники підприємств).

Порушення цих вимог є підставою для визнання відповідно до ст. 9 КЗпП недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище працівника порівняно з законодавством України.

Основні категорії працівників і робіт , з якими дозволяється укладення трудового договору у формі контракту , були перераховані в листах

9 стр., 4184 слов

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ — Право — и — ...

... у процесі застосування матеріальних норм трудового права. Отже, трудове право — окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають у процесі реалізації особою права на ... органів. Порядок укладання колективних договорів (угод) визначається Законом України "Про колективні договори і угоди" від 1 ... колективних переговорів та укладення генеральної угоди; власники чи уповноважені ними органи,

·Міністерства праці та соціальної політики України від 06.05.2000 р.№ 06/2-4/66 «Щодо контрактної форми трудового договору та переліку законів, якими дозволено її застосування»

·Держкомпідприємництва від 23.05.2000 р. № 1-222/1331 «Про розгляд листа щодо застосування контрактної форми трудового договору».

)Керівники

— Керівник підприємства — ч 4 ст . 65 ГКУ ;

Керівник приватного підприємства — ч 4 ст . 128 ГКУ ;

Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної ( вільної ) економічної зони — ст. 11 Закону України від 13.10.1992 р. № 2673 -XII » Про загальні засади створення і функціонування спеціальних ( вільних ) економічних зон » ;

Керівники підприємств , установ , організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій — ст. 36 Закону України від 09.04.1999 р. № 586- XIV » Про місцеві державні адміністрації» ;

Виконавчий директор кооперативу — ст. 16 Закону України від 10.07.2003 р. № 1087- IV » Про кооперацію » ;

Виконавчий директор виробничого кооперативу — ч 2 ст . 104 ГКУ ;

Керівники навчальних закладів освіти — ст. 20 Закону України від 23.05.1991 р. № 1060- XII » Про освіту» ;

Керівник (ректор ) вищого навчального закладу , завідувач кафедри , керівник (декан ) факультету — ст. 21 , 30 , 39 , 40 Закону України від 17.01.2002 р. № 2984- III » Про вищу освіту» ;

Директор державного професійно — технічного закладу — ст. 24 Закону України від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР «Про професійно — технічну освіту» ;

Керівники підприємств — операторів , провайдерів телекомунікацій та їх філій — ч. 5 ст. 41 Закону України від 18.11.2003 р. № 1280- IV » Про телекомунікації » ;

Керівник національного оператора поштового зв’язку та керівники філій — ст. 16 Закону України від 04.10.2001 р. № 2759- III » Про поштовий зв’язок» ;

Керівник підприємства міського електротранспорту — п. 3 ст. 19 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914 -IV » Про міський електричний транспорт» ;

Директор (художній керівник ) державного ( комунального) театру — ст. 19 Закону України від 31.05.2005 р. № 2605- IV » Про театри і театральну справу » ;

Керівники закладів культури — ст.21 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI

Керівники організацій , віднесених до відання Національної академії наук України — ст. 3 Закону України від 07.02.2002 р. № 3065 -III » Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України , галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» ;

16 стр., 7688 слов

Джерела трудового права

... умовами життя даного суспільства. З врахуванням сказаного джерела трудового права України можна визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними на те органами держави ... органами державної влади України. У джерелах трудового права України відбиті матеріальні умови життя нашого суспільства і з їхньою зміною міняються і джерела трудового права. Нині це відбувається ...

Керівники виконавчих органів господарських організацій- Закон України від 21.09.2006 р. № 185- V » Про управління об’єктами державної власності» .

)Наймані працівники

Працівники залізничного транспорту — ст. 15 Закону України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР » Про залізничний транспорт » , згідно з Переліком категорій і посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору затвердженим постановою КМУ від 15.07.97 р. № 764 ;

Судновий екіпаж — ст. 54 Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР ;

Працівники НБУ за переліком посад , що затверджується Правлінням НБУ — ст. 64 Закону України від 20.05.1999 р. № 679- XIV » Про Національний банк України «;

Наймані працівники на товарній біржі — ст. 12 Закону України від 10.12.1991 р. № 1956 -XII » Про товарну біржу» ;

— Помічник адвоката — ст. 16 Закону України від 05.07.2012 № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність <#»justify»>3. Порядок укладення контракту

Порядок укладення контракту регулюється:

·Положенням «Про порядок укладення контракту з керівниками підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203,

·Положенням «Про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», затвердженим пост. КМУ від 19.03.1994 р. № 170 [12, с.180].

Особливості укладення контракту:

·При підготуванні тексту контракту має застосовуватися:

Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597

Типова форма контракту з працівником, затверджена наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23

·Згідно з п. 3 ст. 24 КЗпП і п. 7 Положення № 170 контракт укладається у письмовій формі , що є обов’язковою умовою , і підписується роботодавцем і працівником , якого приймають на роботу.

·Умови контракту мають конфіденційний характер. Насколько возможен доступ к ним, люди позируют на них, зловоние не пренебрегает правами их духов. Обязанность обеспечивать конфиденциальность должна быть возложена на учителя-робота как на человека, так как я имею право нанимать и выполнять рабочих.

7 стр., 3052 слов

Гарантії прав на охорону праці — Право — и — ...

... які спричинили втрату працездатності. Права працівників на охорону праці під час роботи1. Установлено, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних ... передбачені законодавством. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен не пізніше як за ... підприємства, установи, організації (ч. 2 ст. 178 КЗпП). Звільнення від роботи означає, що трудові відносини ...

·Выиграйте регистрацию с двумя принципалами, которые могут иметь одинаковую юридическую силу и быть спасенными от кожи и договаривающихся сторон. Что касается генерального директора, то копия заключенного с ним контракта могла быть передана в профессиональный полицейский орган, которому генеральный директор поручил представлять его интересы, с целью установления контроля над соблюдением контракта.

·Договор составляется с момента его подписания, как с даты, указанной сторонами договора, так и может быть изменен по мотивам сторон, сложенных в бланках писем. Він є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. При оформлении заказа необходимо сделать регистрацию в трудовой книжке мастера .

·Срок действия договора законом не предусмотрен, необходимо только указать его в тексте договора . Як згадувался вище, срок договора может быть взаимосвязан НЕ по календарному периоду, а по времени окончания работы робота, для которого виконання есть в наборе.

Слід звернути увагу на деякі нюанси при укладанні трудового контракту . Зокрема , у листі Мінпраці від 22.08.2000 р. № 13-3352 наголошується, що Закон України від 27.03.91 р. № 887- XII » Про підприємства в Україні » передбачає укладення контракту тільки з керівником підприємства, а не з працівниками , посади яких належать до керівного складу підприємства і підпорядковуються керівнику підприємства. Відзначимо, що даний лист актуальний і в даний час, оскільки аналогічна норма міститься у п. 4 ст. 65 ГКУ .

Поскольку подготовка контракта для прораба не носит обязательного характера, без письменной формы невозможно перевести работника в контрактную форму. А якщо працівника до цього примушує роботодавець , такий контракт можна визнати недійсним у судовому порядку (п. 10 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р. № 9 , ст. 9 КЗпП , а також останній абзац листа Мінпраці від 03.02.2003 р. № 06/2-4/13 ) .

Приймаючи рішення про переведення постійних працівників на контрактну форму трудового договору , необхідно керуватися ст . 32 КЗпП , якою передбачено , що при зміні істотних умов праці працівник про це має бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Крім цього ст. 103 КЗпП також встановлено , що про нові або зміну діючих умов праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівнику не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження або зміни . І якщо працівник не згоден укласти контракт на певний термін , то трудовий договір припиняє свою дію згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП .

У тому випадку, якщо законами України в конкретній ситуації укладення контракту не передбачено , то краще прийняти працівника на тимчасову роботу ( за строковим трудовим договором ) .

4. Зміст контракту

Виходячи зі змісту нормативно-правових актів, що регулюють зміст контракту (Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597, або Типова форма контракту з працівником, затверджена наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23), зміст контракту є ширшим, більш комплексним, порівняно з іншими видами трудового договору.

72 стр., 35937 слов

Кодекс законів про працю України

... і творчої праці. (Преамбула в редакції Закону N 871-12 від 20.03.91) Глава I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню ...

У теорії трудового права розрізняють два види умов трудового контракту в залежності від порядку їх встановлення:

умови , визначені законодавством , які не можуть змінюватися за згодою сторін (якщо інше не передбачено законом) і в силу закону є обов’язковими для виконання,

умови договору , які безпосередньо встановлюються за згодою сторін при укладанні контракту . Їх , у свою чергу , ділять на необхідні і додаткові ( іноді обов’язкові і факультативні ) .

Необхідні умови:

·терміну дії трудового контракту,

·місця роботи,

·здійснення трудової функції ,

·взаємних прав та обов’язків сторін ,

·режиму робочого часу і часу відпочинку ,

·оплати праці

·підстав розірвання трудового контракту .

Это означает, что размер вознаграждения по трудовому договору не может быть меньше, чем размер вознаграждения по уважительным законам, приемлемый для коллективного договора, и фиксирования вознаграждения по договору. У контракті можуть визначатися також умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці , встановлюватися додаткові надбавки і виплати , премії та винагороди при підведенні підсумків роботи за рік або за інший період , участь в отриманні прибутку роботодавця ( якщо це не передбачено чинним законодавством або його статутом ) .

Проект находится в стадии разработки, нет необходимости переписывать статистику КЗПП, поэтому в отчете описаны общие принципы работы журнала . При этом необходимо заказать список замещающих роботов, последних, нитевидных вызовов, терминов, конкретных нитевидных операций . На відміну від трудового договору, в контракті дається не тільки поелементна характеристика всіх обов’язків працівника , але і визначається конкретний результат завдання, а також може встановлюватися додаткова відповідальність за невиконання зобов’язань або недосягнення відповідного результату.

Додаткові умови можуть бути найрізноманітнішими: (наприклад)

·про роботу на умовах неповного робочого часу,

·випробувальному терміні ,

·додаткових матеріальних та соціально — побутових пільг,

·надання працівникові службового автомобіля ,

·відпустки без збереження заробітної плати і т. д.

18 стр., 8692 слов

Право приватної власності за законодавством України

... має право на річ, після суду може вимагати визнання свого права і видачі речі (ст. 316 ЦК України). Право власності ... виявляється як відношення між людьми з приводу матеріальної основи господарської діяльності, тобто засобів виробництва. В цьому, ... вищенаведеної тріади правомочностей власника, можна визначити право власника як врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і ...

Кроме того, контракт имеет роботизированный режим и основан на практическом опыте, а банальность разрешения не может быть меньше установленной законодательством для данной категории.

Когда контракт будет заключен, меня будут уважать за предоставление дополнительных гарантий клиенту во время заключения контракта, ни по какой другой причине . Договор может быть заключен с помощью специальных проектов при предварительном согласовании договора одной из сторон. можно, например, включить в контракт поручение, которое будет передавать, в случае контракта до истечения срока, за счет оплаты робота-учителя на выплату рабочего пособия на освоение двух посадовых зарплат .

Якщо контракт розривається у зв’язку з об’єктивною неможливістю працівника виконувати свої обов’язки ( з поважних причин) , то взаємні розрахунки сторін обмежуються виплатою заробітної плати за фактично відпрацьований час.

5. Умови та підстави зміни і припинення контракту

1)Зміна контракту

Кроме того, договор є от вида трудового договора, все изменения в трудовом договоре фиксируются до заключения договора.

У ст. 32 КЗпП передбачено три види зміни умов трудового договору:

1) переведення на іншу роботу;

) переміщення на інше робоче місце;

) зміна істотних умов праці.

Внесення змін та доповнень до контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод

Трудовой договор может быть заключен отделением, переданным трудовым законодательством, а также отделом, переданным без договора.

Оскільки контракт має строковий характер, то однією з основних підстав його припинення є закінчення строку (п. 2 ст. 36 КЗпП).

За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк (п. 24 Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників).

Слід зазначити, що коли по закінченні строку дії контракту його належним чином не переоформлено (продовжено чи переукладено), а трудові відносини тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, контракт, як і інший строковий трудовий договір, трансформується в звичайний безстроковий трудовий договір, а не в контракт на новий термін.

Достроково контракт може бути припинено:

за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП).

Вне зависимости от того, кому нужна была инициатива для завершения контракта, фигня стороны старались угодить. Така угода може бути усною чи письмовою. В ній сторонами можуть бути визначені конкретні умови, за яких може бути припинено контракт;

з ініціативи працівника. Як зазначено в пункті 23 Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобовязань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника в цьому разі провадиться відповідно до статті 39 КЗпП;

з ініціативи роботодавця. У цьому випадку підставами можуть бути: незадовільні результати випробування при прийнятті на роботу (ст. 28 КЗпП); загальні підстави, зазначені в статті 40 КЗпП; додаткові підстави розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов (ст. 41 КЗпП);

з ініціативи третіх осіб, які не є сторонами контракту. Субєктами такої ініціативи можуть бути:

військовий комісаріат у разі призову або вступу працівника на військову службу чи направлення його на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП);

виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник).

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати контракт з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (ст. 45 КЗпП);

батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Відповідно до статті 199 КЗпП ці особи мають право вимагати розірвання трудового договору, зокрема й строкового, а отже, й контракту з неповнолітнім, коли продовження його чинності загрожує здоровю неповнолітнього або порушує його законні інтереси;

— з інших підстав, передбачених трудовим законодавством для трудових договорів.

Умови припинення контракту залежать від того, з ким він укладається. Согласно ранее действовавшему законодательству, существует 2 вида договорных форм: с должностным лицом и с сертификатом государственной формы управления.

Відповідно до Типової форми контракту з працівником, контракт припиняється (п.17):

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії

контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41

КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту

у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом; (Підпункт «г» пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 ( z0117-95 <#»justify»>Контракт також має передбачати зобов язання роботодавця щодо компенсації моральної й матеріальної шкоди, заподіяної працівникові при достроковому розірванні контракту:

) працівником — із причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобовязань, передбачених контрактом;

) роботодавцем — на підставах, не передбачених законодавством і контрактом.

При цьому бажано, щоб були визначені не тільки розміри моральної та матеріальної шкоди, а й обовязковість їх збільшення (наприклад, на коефіцієнт фактичного підвищення заробітної плати відповідно до рішень уряду).

Контракт может быть использован для установления дополнительного обеспечения залога для определения предварительного соглашения на основе независимых оснований.

Висновок

Введення контрактної форми в трудове законодавство України було обумовлено вимогами часу, а також бажанням роботодавців залучати до роботи найбільш кваліфікованих і творчо активних працівників, оскільки контракт дає можливість встановлювати особливі умови праці, надавати додаткові відпустки, різні соціальні пільги та ін.

Контрактная форма трудового договора наиболее эффективно используется поставщиками услуг для поглощения субпредприятий предпринимательской деятельности в умах перехода к рынку и для обеих сторон рабочей силы. При успешной системе рациональных переговоров необходимо обеспечить оптимальный баланс интересов работников-роботов и учителей, повышение экономической эффективности и прибыльности виробизнеса. Це шлях до подолання дешевої, знеціненої і безвідповідальної праці.

Трудовий контракт доцільно застосовувати лише в тих випадках, коли мова йде про найм висококваліфікованих спеціалістів, на яких покладено важливі обов’язки і яким в зв’язку з цим необхідно надати режим найбільшого сприяння з врахуванням їх здібностей, встановлюючи для них більш високий рівень матеріального стимулювання, соціально-побутового і медичного обслуговування порівняно з чинним законодавство.

Але на практиці мають місце численні порушення законодавства, зокрема, перевірками Головної державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України встановлено, що на підприємствах усіх форм власності контрактна форма трудового договору з працівниками застосовується у випадках, не передбачених чинним законодавством; у контрактах чітко не обумовлюються умови оплати праці та матеріального забезпечення, не визначаються режим роботи і тривалість відпустки працівника, порушуються вимоги ст. 49-2 КЗпП щодо персонального попередження про вивільнення працівника, в укладених контрактах із керівниками підприємств не передбачається їх відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати та сплати обов’язкових платежів та ін. Контракты на наделение полномочиями государственных инспекторов не передавались, но законом не передавались.

Понимание смысла негативных тенденций в правовом регулировании и нарушения трудовых прав работников возможно на основе усиления контроля и соблюдения правоприменительного законодательства. Министерство труда и социальной политики, включая структурные подразделения в регионах, привлекает высочайшая известность роботов-работодателей и игнорирует порядок оформления договорной формы трудового договора.

Список літератури

1.Кодекс законів про працю України:станом на 4 грудня 2012 року.-Х.:Право,2012.-160 с.

2.Алексєєнко Л. Особливості застосування контракту в трудовому праві// Юрид.журнал. — 2007. — №6. — с.88,89

.Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: затв. Постановою КМУ від 19.03.1993,.№203

4.Яценко Т.П. Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин <#»justify»>5.Никитинский В.И. Контракт в трудовом праве / Никитинский В.И. // Советское государство и право. — 1991. — № 8. — с. 52-59

6.Головина С. Ю. Контрактная форма регулирования трудовых отношений / С. Ю. Головина, В. Д. Шахов // Советское государство и право. — 1991. — № 8. — С. 45-51.

.Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і практики його застосування) // Право України. — 1995. — № 5. — С. 17-20.

.Трудове право України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, В. Я. Козак та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. — К. : Гя Юре, 2003. — 536 с.

.Паламарчук В. В. Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість// Право України. — 2003. — №8. — 104-106 с.

.Прокопенко В. I. Трудове право України : підручник / В. I. Прокопенко. X. : Консум, 1998. — 480 с.

.Трудовое право в вопросах и ответах : учеб.-справоч. пособие / под ред. В. В. Жернакова. — Харьков : Одиссей, 2000. — 624 с.

.Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. навч. закл.]/ за ред. В.В.Жернакова. — Х.: Право,2012.- 496 с.

.Бойко М. Контракт — особливий вид трудового договору/ Спецвипуск журналу Довідник кадровика,- №3.- 2008 р.

Законодавча база

1.Кодекс законів про працю України:станом на 4 грудня 2012 року.-Х.:Право,2012.-160 с.

2.Закон України „Про внесення змін і доповнень до КЗпП Української РСР припереході республіки до ринкової економіки від 20 березня 1991 року //Закони України. -Т. 1. — 1990-1991. — К.: Право, 1996. — С. 91-108.

.Рішення Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня 1998 року., N 12-рп/98 // Офіц.вісн.України.-1998. — №32. — ст.1209

.Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: затв. Постановою КМУ від 19.03.1993,.№203

.Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.05.2000 р. № 06/2-4/66 «Щодо контрактної форми трудового договору та переліку законів, якими дозволено її застосування»

.Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 1-222/1331 від 23.05.2000 «Про розгляд листа щодо застосування контрактної форми трудового договору»

7.Господарський кодекс України <http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15> від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), -2003. — N 18, N 19-20, N 21-22, — ст.144

.Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-12 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.676

.Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586- XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190

.Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087- IV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35

.Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060- XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451

.Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. № 2984- III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134

.Про професійно — технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 32, ст. 215

.Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155

.Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 р. № 2759- III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.39

.Про міський електричний транспорт: Закон України від 29.06.2004 р. № 1914 -IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 51, ст.548

.Про театри і театральну справу: Закон України від 31.05.2005 р. № 2605- IV // Відомості Верховної Ради(ВВР), 2005, № 26, ст.350

.Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України , галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 07.02.2002 р. № 3065 -III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.205

.Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185- V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст.456

.Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183

.Перелік категорій і посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору: Постанова КМУ від 15.07.97 р. № 764 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 9, ст.33

.Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49,50,51, ст. 1/14

.Про Національний Банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради(ВВР).

— 1999. — 29. — Ст. 238.

.Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. № 1956 -XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.139

.Про адвокатуру та адвокатську діяльність <http://zakon.rada.gov.ua/go/5076-17>: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282

.Про наукову і науково — технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.165

.Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР // Відомості Верховної РадиУкраїни (ВВР), 1995, N 19, ст.134

.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493- III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175

.Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: Закон України від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст.115

.Про концесії: Закон України від 16.07.1999 р. № 997- XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372

.Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973- IV // Відомості Верховної Ради (ввр), 2003, n 45, ст. 363

.Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 р. № 2114- XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст.272

.Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. № 2265- XII Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 30, ст.414

.Про народні художні промисли: Закон України від 21.06.2001 р. № 2547-III // Відомості Верховної Ради України. -. 2001. — № 41. — С.199.

.Про Товариство Червоного Хреста України: Закон України від 28.11.2002 р. № 330- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 5, ст.47

.Про культуру: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.168

.Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801- XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19

.Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 р. № 3808- XII // Відомості Верховної РадиУкраїни (ВВР), 1994, N 14, ст.80

.Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232- XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.385

.Про збройні сили України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1934 -XII Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108

.Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932 -XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР),1992, № 9, ст.106

.Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. № 661- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст.208

.Кодекс цивільного захисту України <http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17> від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458

.Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565- XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20

.Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 27, ст.382

.Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 35, ст.236

.Про Державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 05.02.2004 р. № 1449 -IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.269

.Про Державну кримінально — виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.409

.Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23.02.2006 р. № 3475- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.258

.Положення «Про порядок укладення контракту з керівниками підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203,

.Положення «Про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170.

.Лист Міністерства праці та соціальної політики України N 13-3352 від 22.08.2000 «Стосовно застосування контрактної форми трудового договору»

.Постанова Пленуму ВСУ від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів <http://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92>»