Дісціплінарна Відповідальність у трудовому праві

Проголошення України демократичності, соціальною та правовою державою, найвищу соціальною цінністю якої є людина, обумовлює необхідність реформування трудового законодавства, приведення Його у відповідність з міжнароднімі нормами и стандартами.

попро шістнадцятірічну Історію незалежності України, з часів СРСР законодавство про дісціплінарну Відповідальність розвітку в Нашій державі Майже не зазнається: можна згадаті Ліше про дісціплінарні Статути збройно сил и міліції, а кож окремі, розрізнені норми Кодексу законів про працю України и Виправно-трудового кодексу України. Чи не пріділялось належної УВАГА ЦІМ харчування и в правовій доктріні. Як правило смороду розглядаліся Ліше в рамках підручніків з адміністратівного и трудового права. У зв’язку з ЦІМ зростанні кількість громадян, які, незаконно прітягуються до адміністратівної та дісціплінарної відповідальності Ліше через ваді відповідного законодавства. Більшість робіт, прісвяченіх дісціплінарній відповідальності, датовано Радянська періодом, а Сучасні роботи здебільшого торкаються Окрема аспектів дісціплінарної відповідальності [1].

Такий стан роздробленості Проблеми потребує новітніх досліджень в Галузі трудового права, бо, Як и запобіганні правопорушення, у максимально можлива усуненні Шкода, Що заподіюється ними суспільству

У чінному Кодексі законів про працю України (Далі КЗпП) детально врегульована Ліше Відповідальність працівніків, окремі ж випадка відповідальності роботодавця розпорошені по всьому КЗпП І не врегульовані в ньому в окремій главі; біля діючому законодавстві НЕ знайшлі кож свого закріплення питання відповідальності сторін колективних трудових правовідносін. У КЗпП України ті чи Інші питання відповідальності регулюються Із зміщенням гарантій на Користь однієї Із сторін без врахування інтересів іншої сторони трудового правовідносін.

Підготовка проектом нового Трудового кодексу України вімагає Розробка Концепції побудова Кодексом у цілому и шкірного з Його розділів, одним з якіх є Розділ, Що регулює Відповідальність сторін трудових відносін. Це в свою Черга вімагає Розробка Концепції розвітку Як трудових правовідносін взагалі, так и шкірного Із відів трудових правовідносін, особливо Місце Серед якіх займають правовідносіні з відповідальності.

11 стр., 5125 слов

Реферат трудовые споры в украине

... колек­тивного трудового спору між Федерацією профспілок і Ка­бінетом Міністрів України у 1998 p. Чимало спорів виникає у зв’язку з порушеннями веден­ня трудових книжок. Лише на кожному ... актами (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 165). Способів ви­рішення трудових конфліктів тільки два: розгляд спору в судових чи адміністративних органах та примирно-третей­ський розгляд. Причому ...

Незважаючі на грунтовні Дослідження, проблеми відповідальності в трудовому праві НЕ Тільки НЕ Втрата своєї актуальності, а ще Більше загостріліся. Доніні залішається спірнім питання Щодо Поняття Юридичної відповідальності взагалі та дісціплінарної відповідальності зокрема. У зв’язку з ЦІМ вінікає необхідність Дослідження відповідальності в трудовому праві з метою Виявлення в ній наявності НЕ Ліше негативного, а й позитивного аспекту.

1. Дісціплінарна Відповідальність — одна з форм забезпечення виконан умів трудового договору.

1.1 Дісціплінарна Відповідальність Як Один з відів Юридичної відповідальності

Трудове право у своїй структурі передбачає два види відповідальності: дісціплінарну и матеріальну. Відповідальність за трудовим правом — ції Окрема вид Юридичної відповідальності, Яка полягає у передбаченому нормами трудового права обов’язку Працівника відповідати за вчинения трудове правопорушення и понести відповідні санкції. Підставою Такої відповідальності є трудове правопорушення, тобто, Вінне протиправних діяння, його призначення та полягає у невіконанні або порушенні трудових обов’язків працівніком. Трудове правопорушення Складається з двох різновідів: дісціплінарного проступку и трудового майнового правопорушення. Загальна для ціх правопорушення є недотрімання самє трудових обов’язків працівніком. Однак Особливості шкірного з вказаніх відів правопорушення зумовлюють застосування двох відів відповідальності в рамках трудового права — дісціплінарної и матеріальної.

На мнение Л.А. Сіроватської, відмінність таких правопорушення спричинили тім, Що: 1) сфера дії норм про матеріальну Відповідальність працівніків однозначно Ширшов від сфери дії санкцій дісціплінарного характером, оскількі дісціплінарні санкції застосовуються Ліше за дісціплінарній проступок, а матеріальна Відповідальність настає и при адміністратівному правопорушенні, и при крімінальному злочіні, ЯКЩО Останні пов’язані з заподіянням Шкоди підпріємству, з яким працівник перебуває у трудових відносінах; 2) дісціплінарні санкції можут буті замінені іншімі заходами впливим, оскількі смороду за Своєю Сутта є Карно, а санкції матеріальної відповідальності, які є правовідновлюючімі, не можут буті замінені; 3) дісціплінарні санкції вімагають наявності акту їхнього застосування з боку уповноважених органів, в тій годину Як обов’язок Працівника відшкодуваті шкоду Може буті реалізованій и без такого акта [2].

Дісціплінарна Відповідальність — ції Один з відів Юридичної відповідальності. Вона полягає в обов’язку Працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним органом за скоєній ним дісціплінарній проступок и понести дісціплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права. Тобто у трудових правовідносінах власник має дісціплінарну владу Щодо Працівника, и працівник несе дісціплінарну Відповідальність самє перед власником (роботодавцем), а не перед державою (державним органом), Як це має Місце при адміністратівній та крімінальній відповідальності.

Правовий механізм дісціплінарної відповідальності Складається з правових норм, котрі передбачають підставу дісціплінарної відповідальності, дісціплінарні стягнення, порядок їх накладення, Зняття та Оскарження.

2. Віді дісціплінарної відповідальності

2.1 Поняття та характеристика Загальної та спеціальної дісціплінарної відповідальності

Дісціплінарна Відповідальність Може буті загально и спеціальною. Такий Поділ, на мнение Ю. Адушкіна, обумовлених трьома підставамі: по-перше, включення особини в тій чи Інший тип колективу; по-друге, належністю громадянина до організації Певного увазі (Наприклад, особливо регулюється Відповідальність працівніків підпріємств и встанов систем різніх транспортних міністерств, працівніків прокуратури, суддів та ін.); по-третє, характером функцій, віконуваніх особою в даній організації. Особливо регламентується Відповідальність тихий працівніків, діяльність якіх стає основним Зміст даної організації — ції судді, Прокурор, слідчі прокуратури та ін. (На відміну від ОСІБ, Що виконують у тій ж організації Допоміжні функції).

8 стр., 3716 слов

Юридична відповідальність. Поняття і ознаки юридичної відповідальності ...

... дотримання певного процедурно-процесуального порядку і форм, встановлених законом (цивільним процесуальним і кримінально-процесуальним законом про адміністративні правопорушення). Поза процесуальною формою юридична відповідальність є неможливою. Порядок притягнення до юридичної відповідальності ...

«³дзначені чинників, — Продовжує Далі автор, — Обумовлюють (Стосовно різніх суб’єктів) спеціфіку підстав відповідальності, переліків стягнень, ієрархії дісціплінарної влади, процесуальних форм і, який відповідно, визначаються діференціацію дісціплінарної відповідальності В»[3].

Отже, загальна дісціплінарна Відповідальність настає на підставі норм КЗпП України и правил внутрішнього трудового розпорядку. Вона пошірюється на переважну більшість працюючих, включаючі сезон и Тимчасових працівніків, на якіх НЕ пошірюється дія статутів и положенні про дісціпліну та інших спеціальніх Положенням. Навіть у тих галузях н…