Моделі прокуратур у сучасному світі

Прокуратура і адвокатури: поняття, місце і у правоохоронної системі сучасної держави

Прокуратура – це орган, функції котрого зазвичай полягають у кримінальному переслідуванні осіб, які вчинили злочинні діяння, у підтримці публічного звинувачення у суді, найчастіше — у нагляді за законністю попереднього розслідування злочинів і поза законністю осіб у місцях позбавлення волі.

Питання, чи стосується прокуратура до органів судової влади, не знає однозначного рішення. Усе залежатиме від місця, займаного прокуратурою у системі державнихорганов[1].

У багатьох держав прокуратура діє під загальним керівництвом міністра юстиції, є більш-менш централізовану систему, але у деяких країнах цю систему як відповідає судочинної системи, а й організаційно пов’язані з ній; прокурори полягають і діють при судах. Понад те, і судді та так само входить у єдиний корпус, що йогомагистратурой, і іменуються магістратами. За такої системи можна говорити, що Прокуратура охоплюють поняттям судової влади.

Десь на сторінках юридичної друку висловлюються абсолютно різні погляду питанням у тому, яке займає прокуратура чи державній механізмі.

Прибічники віднесення органів прокуратури до законодавчої гілки влади походять від наступній логіки: законопроектний видають закони, а прокуратура наглядає те, що вони дотримувалися біля країни. Тому прокуратура одна із механізмів законодавчої влади, а прокурорський нагляд — особливий вид влади, який має отримувати повноваження безпосередньо від законодавця, їм формуватися і «бути підзвітним тільки Мариновському.

Прибічники віднесення органів прокуратури до судової гілки влади продиктовані тим, що у напрямам своєї роботи і виконуваних функцій прокуратура найближча до судової влади.

>Административно-властний характер повноважень прокурора під час здійснення нагляду над виконанням законів органами попереднього слідства, і навіть органами, здійснюють виконання покарань, певною мірою сприяє формування в низки вчених і практиків погляду прокуратуру як у орган виконавчоївласти[2].

Отже, розмаїття думок у юридичної літератури з приводу місця прокуратури чи державній механізмі свідчить у тому, що кожен держава робить у світі, кожна правова система за загального правильної ідеї поділу влади може бути власним через побудову державні органи.

16 стр., 7537 слов

Прокуратура України. Статус, структура, функції — Право ...

... Конституцією України і законом України “про прокуратуру”, показує що одні функції прокуратури України тяжіють до виконавчої влади, інші - до судової. Виходячи з цього, а також враховуючи, що ... Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконують невідкладно або у передбачені законом чи ...

Обслуговує судову владу і такий установа, як адвокатура, головна функція якої у наданні правову допомогу всім, хто її потребує. Адвокатура — воно висококваліфікованих юристів, професійно надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам, включаючи де йпублично-властние органи влади та публічні установи. Адвокатура зазвичай є громадський інститут, що перепадав іноді наділяється деякими публічними повноваженнями.

У юридичної літературі має місце думка у тому, що адвокатура є особливою правовим інститутом, поєднує у собі як публічно-правові, ічастноправовие початку. Діяльність Калнишевського як адвокатури в наданні юридичну допомогу одночасно присутні особисті інтереси (захист прав конкретного довірителя) й публічні інтереси (припинення порушень права і свободи громадян, встановлення режиму законності, попередження порушень у майбутньому, забезпечення принципу змагальностіпроцесса)[3].

З іншого боку, у середовищі починає домінувати позиція, за якою здійснення адвокатом представництва, тісний, довірчий характер відносин останнім і тих, хто потребує його допомоги, визначає існування адвокатури саме як самокерованої незалежної організації.

Отже, у діяльності адвокатури поєднується захист приватного й публічного інтересів товариства, спрямованих дотримання законності, права і свободи громадян із державного боку. Без цього неможливо будівництво правової держави.

2. Прокуратура у країнах: конституційно-правові статуси, організація та діяльність

По займаному місцеві прокуратурою у системі державні органи можна назвати чотири групи держав:

  • держави, де прокуратура перебуває у складі міністерства юстиції;
  • держави, де прокуратура включено до склад суддівського корпусу (магістратури) і залишається при судах;
  • держави, де прокуратура виділено на окрему систему і підзвітна парламенту;
  • держави, де прокуратура взагалі немає.

Звідси й різне місце прокуратури в конституційних текстах. Конституції держав, де діє друга система, лише згадують про прокуратуру. Конституції держав із відособлену централізованої системою прокуратури найчастіше присвячують їй особливий розділ, поруч із розділом про судової влади, що, очевидно, покликане підкреслити її особливу увагу у механізмі структурі державної влади.

До першої групи країн ставляться, зокрема, США, Франція, Польща, Японія. Так було в навіть Польщі міністр юстиції (США – Генеральнийатторней) – це й генерального прокурора. Йому підпорядковано нижчі прокурори (>атторнеи), причому у США поруч із системою федеральну прокуратуру у кожному штаті діє своя система прокуратури, очолювана генеральниматторнеем штату і підпорядкована прокуратурі федеральної. Федеральні прокурори призначаються Президентом за поданням генерального аторнея за порадою і з дозволу Сенату. У штатах прокурорів аналогічно призначають губернатори.

У Франції, відповідно доОрдонансу N 58-1270, який містить органічний Закон про статус магістратури 1958 р., прокурори перебувають під керівництвом Служби та контролем вищих керівників держави і підпорядковуються міністрові юстиції; у судовому засіданні їх мова вільна. При Касаційному суд і мови апеляційних судах діють генеральні прокурори, при трибуналах великого процесу – прокурори республіки.

15 стр., 7117 слов

Прокуратура в Україні

... прокуратури відповідно до Конституції України та Закону “ Про прокуратуру є: підтримання державного обвинувачення в суді представництво інтересів громадянина або держави ... громадян, – прокурори користуються широкими ... Прокуратура є державним правоохоронним органом, на який покладається завдання здійснення нагляду за дотриманням і правильним застосуванням законів в Україні. Діяльність прокуратури, ...

Примітно, що у Японії, де прокурори мають широкі повноваження у сфері судового переслідування (можуть, зокрема, на власний розсуд припиняти справи), поруч із судовим контролювати діями є і громадський: у кожному окрузі у складі виборців через жереб складається спеціальна а з нагляду запрокурорами[4].

До другої групи країн ставляться, зокрема, Іспанія, Італія.

Так було в Іспанії, відповідно до закону 1981 р., яким регулюється органічний статут Прокуратури, прокуратура сприяє юстиції, у захисту законності, прав громадян, і що охороняється закономполичного інтересу через свою функції чи з клопотанням зацікавлених осіб, і навіть стежить над виконанням незалежності трибуналів і домагається їх задоволення публічного інтересу. Будучи включено до систему судової влади з функціональної автономією, прокуратура виконує своє завдання відповідно до принципами єдності діянь П.Лазаренка та ієрархічної залежності й у будь-якому разі, до основних засад законності і неупередженості (що означає і неналежність до політичних партіям).

Органи прокуратури діють при судах до провінційного рівня включно. Очолює їх Генеральний прокурор держави, призначуваний Королем за поданням Уряди після заслуховування думки Генерального ради судової влади. У ієрархії судової владі він вважається наступним обличчям після Верховного трибуналу.

Відповідно до ст. 112 Конституції Італії «Прокуратура зобов’язана здійснювати кримінальнапреследование»[5].

До того ж прокуратура здійснює нагляд над виконанням законів, швидким і точним відправленням правосуддя, захистом прав держави. Прокурор наділений безпосередніми повноваженнями щодо забезпечення дотримання законів публічне порядку. Прокурор збуджує цивільні справи.

Функції прокурора при Верховному касаційному суді та заАпелляционних судах виконуються генеральними прокурорами Республіки, а при трибуналах — прокурорами Республіки.

Третю групу країн утворюють «соціалістичні» і колишні «соціалістичні» країни (зокрема і Російської Федерації).

Вони на прокуратуру поруч із згаданими вище функціями найчастіше покладався так званий загальний нагляд за законністю, з якого були державні органи (зазвичай починаючи з міністерств і від з виключенням представницьких органів), громадські об’єднання, господарські організації, різноманітних заклади і фізичні особи.

Так, стаття 129 Конституції Китайської Народної Республіки визначає, що «народна прокуратура Китайської Народної Республіки державне органом нагляду над дотриманнямзаконности»[6].

Приклад країни четвертої групи – Великобританія, де прокуратури немає. Генеральнийатторней очолює адвокатський корпус, представники що його необхідних випадках виступають на судові процеси як обвинувачів. Коли ж слухаються найважливіші кримінальні справи, обвинувачення підтримує спеціальне посадова особа – директор публічних слухань.

3. Адвокатура у станах: організація та діяльність

У конституційному праві громадян захист охоплює саму судову процес, і навіть все стадії досудового виробництва, у справі починаючи з затримання особи, арешту, порушення кримінальної переслідування. Ще американський Білль про права 1791 р. ушосте поправкою до Конституції США наказав, що у всіх випадках кримінального переслідування обвинувачуваний має право допомогу адвоката для свого захисту. З того часу Україні цього принципу ввійшов у більшість конституційних текстів й у міжнародні пакти і конвенції про права людини. У Конституції Італії він виражений так: «Захист єненарушимим правом про всяк стадії і у будь-якому станіпроцесса»[7].

15 стр., 7420 слов

Права людини і громадянина: поняття, види, гарантії забезпечення

... закріплення прав і свобод людини і громадянина в Конституції України РОЗДІЛ ІV. Юридичні гарантії забезпечення прав людини і громадянина ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Права людини- це права, нерозривно пов язані із самим існуванням людини: право ...

Діяльність адвокатури — це публічна юридична діяльністьсамоорганизованного на професійній основі з захисту громадян, і юридичних, надання їм різноманітної кваліфікованої правову допомогу. Адвокатура — це державної структури, не громадська організація, а структуру громадянського суспільства. Це — професійне об’єднання юристів, на добровільних засадах які почали адвокатуру лише з єдиною метою: допомагати людям у вигляді надання юридичних послуг.

Адвокатура, будучи інститутом громадянського суспільства, не входить до системи органів державної влади органів місцевого самоврядування.

Конституції дуже рідко згадують адвокатуру, закріплюючи право громадян захист. Так, стаття 56 Конституції Болгарії проголошує: «Кожен громадянин має право захист, коли порушуються або під загрозою його права чи законні інтереси. У травні державні установи може бути у свогоадвоката»[8].

У правових системах різних держав спостерігається дві тенденції з визначення адвокатську діяльність як некомерційної чи як підприємницької. Переважна частина вчених, і з ними законодавців дотримуються правової аксіоми у тому, що адвокатська діяльність – це вид професійної, але ще не підприємницької діяльності.

Ця посилка визначає і титул адвокатських формувань (структур).

Це виявляється наступного:

  • по-перше, це особливіпрофессионально-общественние юридичних осіб, особливі суб’єкти права, але з «господарючих суб’єктів»;
  • по-друге, це юридичних осіб, куди поширюються багато загальних положень громадянського законодавства «Юридичні особи», але діяльність, яких за цьому підпадає під дію правових норм, регулюючих статус юридичних, що відносяться до комерційних організаціям;
  • нарешті, по-третє, це некомерційні юридичних осіб.

Друга правова концепція деяких держав визначає адвокатську діяльність як комерційну. Наприклад, Закон Киргизстану, визначаючи форми діяльності адвокатів, дозволяє їм здійснювати адвокатську діяльність або через адвокатські установи, або як індивідуальну підприємницьку діяльність.

На увагу заслуговує питання колі осіб, допущених різними державами до надання юридичну допомогу у своїй території.

У деяких державах надання будь-якого виду юридичну допомогу є винятковою прерогативою адвокатів. Наприклад, в Ізраїльському законодавстві існує поняття «як «ексклюзивність чи винятковість адвокатської професії». Це означає, що наданням будь-якій юридичній допомоги населенню можуть займатися тільки той, мають спеціальну ліцензію, тобто члени Ізраїльської колегії адвокатів. Ця заборона належить як до представництву до судів, і інший юридичну допомогу, наприклад, юридичне консультування.

За інших державах фактична монополія адвокатів закріплена лише з відношення до судовому представництву. Так, Федеральний закон Швейцарії «Про судоустрій» щодо представництва Федеральному суді встановлює, що діяти у ролі представника у цивільних і справах можуть використовуватися лише патентовані адвокати і викладачі права швейцарських університетів.

7 стр., 3111 слов

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

... про право соціального забезпечення загалом. За організаційно-правовою формою соціального забезпечення розрізняють правові норми загальнообов’язкового державного соціального страхування і надання соціальної допомоги. За видом соціального забезпечення розрізняють правові норми, що визначають надання пенсій, допомог, послуг. На ...

У багатьох законодавств інших держав прерогатива надавати юридичну допомогу належить адвокатам лише кримінальному судочинстві.

Основною перешкодою по дорозі реалізації принципу однакового доступу правосуддя є дорожнеча юридичну допомогу, необхідної громадянам для звернення до суду і самої судовий процес. Не скажеш, що у демократичних країнах не приймаються заходи, покликані а то й усунути, так хоча б пом’якшити ця перешкода. Безоплатна правова допомогу розширили у Франції 70-ті рр., а ФРН — в 1980 р. Англійський закону про правову допомогу 1974 р. гарантує безплатний рада кваліфікованого юриста, якщо проговорилася особа має дохід нижче від певної, зафіксованим законом кордону. У в 1975 р. було створено Корпорація із надання правової допомоги малозабезпеченим громадянам, яка з федерального бюджету. У багатьох країн передбачено безплатне (тобто безоплатно судової мита) розгляд справ України та також надання підсудному безкоштовної медичної допомоги адвоката.

Проте, завдяки досить складного характеру як чинного права (особливо у країнах прецедентного права), і судочинства (особливо з огляду на те, що в багатьох випадках неможливо уникнути дорогої допомоги адвоката) проблема залишається.

Досліджуючи природу і сутність західноєвропейської адвокатури, не можна обминути стороною що проявилися у останні 25 — 30 років тенденції в адвокатурі, зміст яких зводиться до того що, що адвокати у роботі повинні застосувати і використовувати основи підприємницької діяльності, керованої лише економічними законами.

Процес став бурхливо розвиватися у роки ув американськійбизнес-адвокатуре у зв’язку з бурхливим зростанням цінних паперів, і його тоді обслуговувала. Підвищення дохідностібизнес-адвокатури призвела до того, що адвокати почала розглядатися свою професію як звичайний дохідний бізнес.Адвокатские фірми почали сприймати адвокатами передусім комерційних підприємств, адвокатська діяльність перетворилася на одне із споживчих товарів.

Комерціалізація стала характерною рисою більшості американських адвокатських фірм і індивідуально практикуючих адвокатів юридична професія стала професією виписування рахунків, її члени втратили уявлення про своє професії, як служіння суспільству. «У цьому переслідування адвокатами фінансової вигоди супроводжувалося зниженням професіоналізму значній своїй частині адвокатів, що працюють у адвокатських фірмах. Такі результати і соціологічних опитувань американських суддів місцевих податків та федеральних судів, і навіть клієнтів — корпорацій, юридичні послуги яким надають адвокатськіфирми»[9].

Стандарти американської адвокатури дедалі частіше почали починати зразок європейськими адвокатськими фірмами. Слід брати до уваги і моя думка практикуючих адвокатів і юридичних навчальних закладів, які теж вважають, що домінантою професійної адвокатську діяльність є отримання, за умови дотримання істотних чорт професії: незалежності, чесності, етики, особистої порядності, конфіденційності, здоровим глуздом, оскільки адвокатська діяльність є джерелом коштів для існування адвокатів та їх сімей, і з цього факту адвокати змушені в наданні адвокатських послуг дотримуватися загальновизнані стандарти організаційного, фінансового і рекламного менеджменту (там, де це не заборонено законом).

56 стр., 27855 слов

Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

... 2003 р., в яких знайшли своє розгорнуте закріплення особисті немайнові права фізичних осіб, спрямовані на охорону особистого життя. В тревоге по поводу новизны норм и отсутствия практики ... р. Спираючись на природно-правову доктрину прав людини, в Декларації проголошено, що “всі люди створені рівними і наділені Творцем певними невід ’ ємними правами, до яких належать життя, свобода, прагнення ...

Поза сумнівом, адвокатська діяльність повинна адаптуватися (адаптація означає зміна другорядного, допоміжного, наприклад, сформованих навичок, за