Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

Роботу з розгляду та вирішення заяв, скарг, інших звернень громадян та прийому відвідувачів організовують та контролюють прокурор-керівник прокуратури відповідного рівня, а також керівники структурних підрозділів прокуратури.

Порядок розгляду та вирішення заяв, скарг, інших звернень, які надходять в органи прокуратури, визначається нормами діючого законодавства (Закони України «Про звернення громадян», «Про інформацію» тощо), а також наказами Генерального прокурора України.

В органах прокуратури здійснюється особистий прийом громадян. Він організується таким чином, щоб громадянам було відомо, коли, де і хто з прокурорських працівників приймає відвідувачів.

У прокуратурах областей, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка, який вивішується у доступному місці.

Крім цього, у кожній прокуратурі встановлюється скринька «для скарг і заяв», з якої щодня виймається кореспонденція.

Щодо кожного звернення в прокуратурі може бути прийняте одне з таких рішень: а) про прийняття до розгляду; б) про направлення на розгляд до підпорядкованої прокуратури; в) про направлення на розгляд до іншого відомства; г) про долучення до скарги, що надійшла раніше, або до матеріалів кримінальної справи для вирішення по суті.

Слід мати на увазі, що закон забороняє направляти скарги в органи та посадовим особам, рішення (дії) яких оскаржуються.

Звернення громадян, які надходять до органів прокуратури, за загальним правилом мають бути розглянуті та вирішені прокурором у строк не пізніше місяця, а ті, що не потребують вивчення та перевірки — не пізніше п’ятнадцяти днів. Законодавством передбачені й інші строки розгляду та вирішення звернень деяких категорій громадян. Так, запит народного депутата України вирішується у 15-денний або інший, встановлений Верховною Радою України, строк; запит депутата місцевої ради — у строк, встановлений радою.

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається протягом 10-ти днів.

У випадку, коли перевірити запит, звернення у встановлений законодавством термін неможливо, за мотивованим рапортом виконавця строк перевірки може бути продовжений, але не більше як до 30 днів (місяця), про що повідомляється депутат, голова відповідної ради.

Рішення по заяві або скарзі приймається тільки після ретельної перевірки викладених обставин та мотивів. Для цього в обов’язковому порядку мають бути витребувані необхідні документи, пояснення службових та інших осіб, дії яких оскаржуються. За необхідності до перевірок, які провадяться за заявами та скаргами, можуть залучатися відповідні спеціалісти на підставі п.3 ч. 1 ст.20 Закону «Про прокуратуру».

За підсумками перевірки складається висновок, а якщо у зверненнях йдеться про скоєння злочину, то приймається рішення відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства (ст. 97 КПК України).

Якщо вимоги заявника визнані обґрунтованими, звернення підлягає задоволенню. При цьому має бути вжито заходів до поновлення прав і законних інтересів заявника.

Критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямку є забезпечення якісного, своєчасного та об’єктивного вирішення звернень громадян, реальне поновлення порушених прав.

Після закінчення перевірки заявнику, на його прохання, надається можливість ознайомитися з документами і матеріалами (зокрема, із закритою провадженням кримінальною справою, матеріалом про відмову в порушенні кримінальної справи, наглядовим провадженням за скаргою тощо) у тій мірі, в якій це не суперечить вимогам дотримання таємниці, охоронюваної законом.

Відповідно до ст. 12 Закону «Про прокуратуру» в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, приймаються до розгляду в прокуратурі у разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний або матеріальний стан захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження (ст.36-1 Закону України «Про прокуратуру «).

Прокурори мають щорічно аналізувати стан роботи із зверненнями громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, її наслідки заслуховуються на колегіях та оперативних нарадах.

Подання на постанови по справах про адміністративні правопорушення приносяться прокурором з метою:

  • усунення порушень прав громадян, які притягнуті до відповідальності;
  • вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які були безпідставно притягнуті до адміністративної відповідальності;
  • усунення порушення підвідомчості або посилення відповідальності осіб в межах строків накладання адміністративного стягнення (ст.38 КУпАП).

У поданнях прокурор ставить питання не тільки про скасування постанов або приведення їх у відповідність із законом, а й про усунення протиправних наслідків, поновлення прав громадян (наприклад, про вжиття заходів до повернення незаконно стягнених штрафів, незаконно вилучених речей тощо).

Якщо постанова про накладання стягнення на час внесення подіння не виконана, прокурор відповідно до ч.3 ст.21 Закону «Про прокуратуру», ст.291 КУпАП у поданні вказує на зупинення виконання постанови до розгляду подання.

У відношенні посадових осіб, які винні у порушенні порядку притягнення громадян до адміністративної відповідальності, прокурор порушує дисциплінарне провадження у межах строків давності, встановлених ст.28 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ.

Якщо внаслідок недбалості працівників органу внутрішніх справ при провадженні у справах про адміністративні правопорушення завдано істотну шкоду інтересам держави або громадян, прокурор порушує кримінальну справу про посадовий злочин.

Узагальнені подання прокурора про усунення порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяли, доцільно обговорювати на зборах оперативного складу органів внутрішніх справ. Якщо під час перевірки в порядку контролю прокурор виявить, що порушення закону не усунуті, йому слід внести подання до вищого органу внутрішніх справ з постановкою питання про відповідальність винних посадових осіб та порушити адміністративне провадження за ознаками ч.2 ст. 185-6 КУпАП.


| Предмет та межі втручань прокурорів у піднаглядні об’єкти при здійсненні загального нагляду. Предмет і об’єкт прокурорського нагляду. | Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів. | Методика і тактика нагляду за додержанням і застосуванням законів. | Акти нагляду за додержанням і законів. | Нагляд за відповідністю правових актів органів місцевого самоврядування вимогам Конституції України та чинному законодавству | Нагляд за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування. | ТЕМА 6. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. | Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за досудовим розслідуванням. | Роль прокуратури в координації діяльності по боротьбі зі злочинністю. Правові та організаційні форми координації діяльності у боротьбі із злочинністю. |

© 2016-2021 — учбові матеріали та реферати
|