Захист сімейних прав та інтересів

Захист сімейних прав та інтересів — раздел Право, Менджул М.В. Сімейне право Особа Має Право На Захист Свого Сiмейного Права В Разi Його Порушенн…

Все темы данного раздела:

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 1. Поняття сімейного права. — це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових

Створюючи єдину і чітку систему,сімейне право входить в якості складової або самостійної галузі,в загальну систему всього права. Система сімейного законодавства виражена головним чином в системі сі

Одні вчені вважають, що сімейне право є складовою цивільного права. Це обумолено тим, що по-перше, обидві галузі регулюють одні й ті ж подібні правовідносини, тобто майнові правовідносини на грунті

1.Перші декрети Радянської влади з питань сім’ї та шлюбу,перший сімейний кодекс РЗФСР. 2.Перші декрети про сім’ю та шлюб. 3.Перший сімейний кодекс 1919року. 4.Сімейний ко

Джерела права — це форми виразу правових норм. Джерела сімейного права: 1)Правовий звичай; 2)Прецедент –Велика Британія,США…( в Україні не визнається)-рішення Європейсько

Сімейне законодавство визнає звичай джерелом права, вказує на такі види звичаїв, як місцеві звичаї та звичаї національних меншин, визначає умови застосування звичаїв: їх несуперечливість з

Відповідно до ст.9 СК-подружжя,бать і діти,інші члени сім’ї і родичі,відносини між якими регулюються СіК можуть врегульовувати свої відносини за домовленістю(договором),якщо це не суперечить СК,інш

Конституція має вищу юридичну силу, а всі закони, включаючи і СК, і інші нормативно-правові акти, приймаються на її основі і повинні їй відповідати. Виходячи з цього, якщо будь-який нормативний акт

СК складається з семи розділів, які містять 287 статті. Структура його порiвняно з Кодексом законiв про шлюб та сiм’ю, який було прийнято ще 20 червня 1969 р.зазнала iстотних змiн.

Ст. 8 СК закріпила правило, відповідно до якого майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, не врегульовані цим Кодексом, регулюються відповідними нормами

Частиною нацiонального сiмейного законодавства України визнаються багатостороннi мiжнароднi договори — Конвенцiї та двостороннi угоди про надання правової допомоги у цивільних та

Сімейні правовідносини включають: 1.Правовідносини між членами (внутрішні правовідносини).

11 стр., 5151 слов

Основи сімейного права України

... стверджувати, що сімейне право є самостійною галуззю права, яка відокремилася від цивільного. На підтвердження самостійності сімейного права та неналежності ... і всі майнові відносини випливають з особистих. Ці правовідносини пов'язують не сторонніх, а близьких осіб - ... це є характерним тільки для сімейного права. Основними джерелами сімейного права є Конституція, Сімейний кодекс та інші нормативно- ...

2.Правовідносини,які визнаються сімейними,хоча виникають за межами сім’ї(зовнішні правов

Сiмейнi правовiдносини виникають, змiнюються та припиняються внаслiдок рiзноманiтних конкретних життєвих обставин. Народження дитини спричиняє появу комплексу прав та обов’язкiв батькiв i дiтей. Ук

Сiмейнi правовiдносини виникають, змiнюються та припиняються внаслiдок рiзноманiтних конкретних життєвих обставин. Народження дитини спричиняє появу комплексу прав та обов’язкiв батькiв i дiтей. Ук

Строк у сiмейному правi — це певний перiод чи момент часу, з яким пов’язанi юридичнi наслідки. Строки у сiмейному правi можна класифiкувати на види за такими критерiями:

Позовна давнiсть — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або iнтересу i розраховувати на їх захист. На вимоги, що випливають з цивiльних вi

Вiдомо, що шлюб — один iз найдавнiших правових iнститутiв, чим i пояснюється iснування на сьогоднi рiзних теорій визначення його правової природи. СК вперше дає поняття шлюбу як сiмейного

Пiд умовами укладення шлюбу слiд розумiтиобставини, наявнiсть яких необхiдна для того, щоб шлюб мав юридичну силу.В теорiї сiмейного права розрiзняють позитивнi та негативнi умови укладення шлюбу.

Той із подружжя, хто отримує аліменти, втрачає право на їх отримання у такому разі, коли відпали умови, які були підставами для їх стягнення, а саме: 1) одержувач аліментів поновив свою пр

Подружжя, яке досягло більш вигідних умов для отримувача утримання, має право обминути правила, визначені для зобов’язальних відносин про надання утримання законом, і укласти між со

Відповідно до ст. 38 Сімейного кодексу України недійсним є шлюб, зареєстрований з порушенням вимог, встановлених ст. 22, 24-26 Сімейного кодексу України, а також шлюб, укладений без наміру подружжя

До підстав визнання шлюбу недійсним чинне законодавство відносить такі обставини: — недосягнення особою, яка уклала шлюб, шлюбного віку (ст. 22 СК України «

Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований: 1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п’ятою статті 26

Стаття 24 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 1. Актовий запис цивільного стану анулюється на підставі: 1. рішення суду; 2. в

Анулювання актового запису цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його зберігання (частина друга статті 24 Закону України «Про державну реєстрац

Заява про анулювання актового запису цивільного стану подається заінтересованою особою до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника або за місцем

Питання про анулювання актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За наявнос

Первинний актовий запис цивільного стану анулюється на підставі рішення суду. Анулювання актових записів цивільного стану на підставі рішення суду проводиться без складання висновку. В інш

11 стр., 5422 слов

Громадянство України

... шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя. ... правління. Громадянство є засобом інституціоналізації принципів взаємодії держави і особи. Стан громадянства є підставою набуття прав та обовязків. Держава поширює ...

Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу 1. Недійсний шлюб (стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним з

Поняття «неукладений шлюб» не є тотожним поняттю «недійний шлюб». Неукладений шлюб не може бути визнаний недійним, так як неукладений шлюб не існує як юридичний факт. Відсутніст

Припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує важливі правові наслідки. В разі припинення шлюбу припиняються особисті та майнові правовідносини подружжя. В той же час припинення шлюбу

Подружжя, яке має дітей, може подати до суду заяву про розлучення разом із письмовим договором про те, з ким із подружжя будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме

Розірвання шлюбу в адміністративному порядку: 1) спільна заява подружжя, яке не має дітей; 2) розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя. Порядок прийняття, розгляду за

Державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх зая

1. За заявою заінтересованої особи розірвання шлюбу, здійсне­не відповідно до положень статті 106 та пункту 3 частини першої статті 107 цього Кодексу, може бути визнане судом фіктивним, якщо буде в

Із внесенням змін до Сімейного кодексу України було виключено ст. 117 цього Кодексу, якою визначалися умови та процесуальний порядок поновлення шлюбу після його розірвання, якщо жоден з колишнього

Особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або поновити дошлюбне (ст. 113 СК України).

Право на вибір

1. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та обов’язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язк

Народження дитини — це важлива подія для жінки і чоловіка, які дали їй життя. Походження дитини від конкретних батьків є підставою для виникнення правових відносин між батьками і дітьми (ст. 121 СК

І. НОРМАТИВНІ АКТИ: 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30.– Ст. 141. 2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 рок