Захист цивільних прав

ГЛАВА 1. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК І ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

1.1 Формування інституту захисту цивільних прав

1.2 Поняття та функції заходів захисту

РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

2.1 Підстава застосування заходів захисту

2.2 Класифікація цивільно-правових заходів захисту

2.3 Розмежування цивільно-правових заходів захисту і мір відповідальності

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В результаті проведених в Російській Федерації реформ відбулися істотні зміни у всіх сферах суспільних відносин. В правовій сфері отримали розвиток різні форми власності, підприємницька діяльність, з’явилися нові засоби захисту прав і інтересів учасників майнового обороту в зв’язку прийняттям нового цивільного законодавства.

В умовах ринкової економіки прагнення учасників цивільно-правових відносин задовольнити свої майнові потреби часто супроводжується порушенням закону чи умов договору, тому особливу роль в цивільно-правовому регулюванні набуває питання про юридичних гарантіях охорони прав учасників майнового обороту, що обумовлює необхідність наявності чітко функціонуючого механізму захисту цивільних прав.

Наявність заходів примусового характеру в «головному економічному кодексі країни» цілком зрозуміло: це прагнення законодавця забезпечити захист прав і законних інтересів суб’єктів цивільного права від неправомірних дій інших осіб, а також компенсувати заподіяні збитки у зв’язку з порушенням громадянських прав.

Актуальність початого дослідження виявляє себе в наступному.

перше, в Цивільному кодексі Російської Федерації не закріплені ознаки, за допомогою яких слід проводити межу між заходами відповідальності і заходами захисту, тому завданням наукових досліджень у цій галузі є пошук кваліфікуючих ознак зазначених заходів та внесення пропозицій щодо вдосконалення цивільного законодавства (правотворчий аспект).

друге, численні питання, пов’язані з використанням заходів захисту, виникають у правозастосовчої діяльності. У зв’язку з реформуванням цивільного законодавства змінюється практика, пов’язана із застосуванням даних заходів. Ці обставини обумовлюють необхідність осмислення сучасних проблем судової практики по реалізації заходів примусового впливу та вироблення рекомендацій по їх здійсненню (правозастосовний аспект).

3 стр., 1158 слов

Захист сімейних прав та інтересів

... прав та обов'язк Народження дитини — це важлива подія для жінки і чоловіка, які дали їй життя. Походження дитини від конкретних батьків є підставою для виникнення правових ... про анулювання актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний ... захист свого права або iнтересу i розраховувати на їх захист. На вимоги, що випливають з цивiльних вi Вiдомо, що шлюб — один iз найдавнiших правових ...

В зв’язку із зазначеними обставинами також потрібна оцінка досягнень цивілістичної науки в дослідженні підстав, функцій, класифікації та інших проблем застосування цивільно-правових заходів захисту, оскільки деякі теоретичні положення, що стосуються даних питань, вимагають уточнення та розвитку. І, нарешті, необхідно виробити ставлення до пропозицій про включенні в російське цивільне право правил здійснення примусових заходів, існуючих в інших правових системах (доктринальний аспект).

Ступінь наукової розробленості теми визначають праці таких учених, як М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, Б.С. Антимонов, Ю.Г. Басін, МІ. Брагінський, С.М. Братусь, A.M. Вінавер, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, К.А. Граве, В.П. Грибанов, Т.І. Ілларіонова, О.С. Іоффе, Ю.Х. Калмиков, В.І. Кофман, О.А. Красавчиков, О.Е. Лейст, Н.С. Малєїн, Г.К. Матвєєв, Д.І. Мейєр, І.Б. Новицький, Л.А. Новосьолова, В.А.Ойгензіхт, Б.І. Пугинський, В.К. Райхер, М.Г, Розенберг, І.С. Самощенко, Г.А. Свердлик, В.Л. Слесарев, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, Г.Я. Стоякін, Е.А. Суханов, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, В.А. Хохлов, С.А. Хохлов, Б.Б. Черепахін, А.С. Шабуров, Г.Ф. Шершеневич, В.Ф. Яковлєв, B.C. Якушев.

Метою дослідження є вивчення теоретичних питань співвідношення цивільно-правових заходів захисту і вироблення на цій основі пропозицій щодо вдосконалення чинного російського цивільного законодавства та практики його застосування.

Порушення суб’єктивного права означає, що в силу зовнішніх перешкод здійснення його стає неможливим або утруднене. Особа, що допустила порушення, має право усунути наслідки самостійно або до нього повинні бути застосовані встановлені законом на цей випадок заходи впливу. Реалізація даних заходів пов’язана з правом на захист, яке є одним з правочинів суб’єктивного цивільного права і являє собою можливість самостійно вживати дії фактичного порядку (заходи самозахисту) або юридичної характеру (заходи оперативного впливу) по захисту належних особі прав, або вимагати від суду реалізації заходів державно-примусового характеру для відновлення правового становища, припинення протиправних дій (Заходи захисту у вузькому сенсі слова) або для відновлення порушеного права і покарання (міри відповідальності).

В роботі розглядається співвідношення заходів відповідальності та заходів захисту в зазначеному значенні (у вузькому сенсі).

Для досягнення цього ставляться наступні завдання:

1) розкрити поняття, функції, підстави застосування заходів захисту в цивільному праві; визначити їх роль у відновленні прав учасників цивільних правовідносин;

2) здійснити класифікацію та аналіз основних цивільно-правових заходів захисту з точки зору їх юридичної природи та співвідношення один з одним;

3) розробити систему критеріїв, за якими слід розмежовувати структурні групи заходів захисту і мір відповідальності.

Методологія дослідження. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: системний, формальнологіческіх, історичний, комплексного аналізу, порівняльного правознавства.

3 стр., 1018 слов

Підприємницьке право. Поняття і джерела., Детальна інформація

... за-кріплене визначення, а й оцінювати адекватність легального поняття існу-ючим правовим відносинам 2 Місце підприємницького права у системі права Формування і розвиток підприємницького права та законодавства про підприємництво ставить проблему виявлення ...

Об’єктом дослідження дипломної роботи є суспільні відносини що виникають у сфері забезпечення реалізації прав на захист цивільних прав.

Предмет роботи норми Цивільного кодексу РФ та інших федеральних законів, матеріали судової практики стосовно до проблеми дослідження.

Структура роботи та її зміст зумовлені метою дослідження. Робота складається з запровадження, двох глав, висновку і бібліографічного списку.

ГЛАВА 1. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК І ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1.1 Формування інституту захисту цивільних прав

Поняття «захист цивільних прав «, формуючись упродовж кількох тисячоліть, залишається предметом наукових дискусій. Питання про це поняття багато років є спірним в юридичній науці. Цим, насамперед і пояснюється множинність точок зору щодо сутності даного поняття, висловлених в юридичній літературі. Справа в тому, що пропоновані висновки залежать нерідко від обраного аспекту дослідження цієї неоднозначної поняття.

Мета права (об’єктивного і суб’єктивного) — забезпечити «можливість здійснення життєвих завдань окремої людини і суспільства «. І.А. Покровський зазначає: «Перше, в чому людина потребує, це, звичайно, охорона його найелементарніших благ — життя, тілесної недоторканності, свободи «. Право виробляє механізми захисту зазначених вище особистих благ від будь-яких приватних посягань: з одного боку, певні зазіхання на приватних осіб підпадають під дію кримінального закону, з іншого — «і цивільне право не залишається осторонь: воно розглядає, в свою чергу, всі посягання на ці блага як цивільний делікт і пов’язує з ним обов’язок відшкодування заподіяної шкоди «.

У додержавні утвореннях панувала ідея особистого звіту кривдника (своєю особистістю) в своїх діях перед потерпілим або його рідними.

Поступово суспільство переходить від присвоює до виробляє економіці, від додержавні до ранньокласове утворенням. Поява додаткового продукту робить можливим для кривдника запропонувати розгніваному меснику щось натомість свого життя. «Афінський громадянин Евфілет (IV в. до н.е.) дізнався від служниці про невірність своєї дружини. Захоплений на місці злочину її коханець Ератосфен кинувся до сімейного вогнища … просив взяти викуп «. Майнова нерівність і значний ризик при помсті створюють передумови для прийняття викупу месником. Спочатку сам потерпілий або його рідні вирішують, які саме за…