Застосування норм права

Держава і право є найважливішим, найціннішим надбанням людської цивілізації. Вони із засобів, які служать окремим групам людей,

стають механізмом, який все більше забезпечує права, добробут, можливість розвиватися для всіх людей. Дійсно, держава і право є унікальний, неповторний, універсальний витвір людського розуму і рук.

Новітнє українське право має незаперечну історичну цінність, оскільки є виразником рівня розвитку та правової культури українського народу. Воно виражає вищу доцільність — потребу і бажання мати власну державу, задовольняє їх і створює передумови для уточнення і вдосконалення.

У сучасному українському праві вже сьогодні закріпилися політичні, моральні, культурні, національні, загальнолюдські, особистісні цінності. Через право вони дістануть практичний вираз, воно ж стане ще й засобом осягнення цих цінностей.

Для українського суспільства характерною рисою сьогодення є, зростання кількості правопорушень і злочинів. Право може і повинно впливати на стабільність суспільства, оскільки в ньому закріплюються засоби боротьби із злочинами і правопорушеннями та засобами впливу на злочинців і правопорушників.

Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, родини (сім’ї), нації, реалізація цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття безпеки захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі, свободи як окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи породжує свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі відчувати себе рівними серед інших людей і народів.

Право завжди пов’язане з суспільним життям людини. Людина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби — джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, організацій і держави. Право проявляє себе як загальний обов’язковий порядок, що панує над волею кожної людини. Правове регулювання — це проголошення державою вимог до людини в формі правових приписів, з одного боку, та виконання особою цих вимог (правових обов’язків) — з другого.

Право — це специфічна форма регулювання поведінки людей, сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих державною владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості громадян, що створили державу з метою захисту їх прав, свобод і власності, стабілізації суспільних відносин, встановлення цивілізованого правового порядку в країні, зміцнення і розвитку держави.

4 стр., 1824 слов

Права человека, демократия и культура мира

... и политических правах, закрепляющем совокупность политических прав и гражданских свобод, которые являются основой истинно демократических государств. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав и свобод человека 1948г., гласящей: «Воля народа ...

Право є юридичною основою для виникнення держави. Держава не може існувати без права.

Право, на відміну від інших соціальних норм — норм моралі, норм громадських організацій та установ, релігійних норм, має свої особливості.

Коли мова йде про право, то мається на увазі єдина система правових норм. В такій системній єдності правові норми діють у взаємозв’язку, взаємно доповнюючи одна одну своїми приписами правил поведінки. Отже, право є система норм, в цьому його особливість.

В курсовій роботі зроблено спробу розкрити основні питання щодо застосування норм права, а саме: поняття застосування правових норм, підстави і стадії застосування норм права в суспільстві.

1. Поняття та суть застосування норм права.

Реалізація права має надзвичайно велике значення, і вона тісно пов’язана із правомірною поведінкою суб’єктів суспільних відносин. При допомозі цих двох процесів реалізуються суб’єктивні права і обов’язки учасників суспільних відносин. Реалізація права необхідна для розв’язання спорів між учасниками суспільних відносин Вона здійснюється в випадку скоєння правопорушень. Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю і доцільністю дій (діяльності) учасників суспільних відносин. Наприклад, реєстрація статутів громадських, кооперативних і приватних організацій. Значення реалізації полягає в переведенні правових норм із сфери необхідного в сферу реального життя. Значення реалізації норм права підвищується із введенням автоматизованих систем управління. При їх допомозі можна програмувати сам процес застосування правових норм.

В результаті реалізації права завершується механізм правового регулювання. В процесі реалізації права здійснюється перевід правових приписів в фактичну поведінку учасників суспільних відносин. Результатом реалізації права являється правомірна поведінка людей, направлена на вирішення соціально-економічних, політичних та інших завдань, задоволення потреб і інтересів учасників суспільних відносин.

Форми реалізації права залежать від способів правового регулювання — дозволяючий, імперативний, заохочуючий і автономний. В зв’язку із цим виділяють чотири форми реалізації права: дотримання, виконання, використання і застосування.

Дотримання права — це така форма реалізації, яка полягає в пасивній поведінці учасників суспільних відносин. Вона виражається в утриманні від активних дій, щоб не порушити заборонні норми права. В даному випадку реалізується юридичний обов’язок. Наприклад, дотримання правил дорожнього руху, дисципліни праці. Дотримання права здійснюється, як правило, добровільно. Якщо ж ці норми порушуються, то реалізація здійснюється через державний примус при застосуванні норм права.

Виконання права — це така форма реалізації права, яка полягає в активній поведінці суб’єктів, оскільки необхідно виконати (здійснити) юридичні обов’язки, передбачені нормами права. Шляхом виконання реалізуються зобов’язуючі норми права. Наприклад, реалізація договірних зобов’язань, сплата податків.

Використання права — це така форма реалізації правових норм, яка полягає в здійсненні суб’єктами своїх прав. Вона полягає в активній поведінці учасників суспільних відносин по реалізації суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів, передбачених управомочними нормами права. Ця форма реалізації здійснюється добровільно, за власним бажанням суб’єктів. Наприклад, договір даріння, реалізація права на освіту, права на працю тощо.

7 стр., 3135 слов

Механізм правового регулювання та його елементи — Теорія ...

... впорядкування. Механізм правового регулювання — це узята в єдності система правових засобів, способів і форм, за допомогою яких норматив-ність права переводиться в упорядкованість суспільних відно-син, задовольняються інтереси суб'єктів права, встановлюється ...

Всі ці три форми реалізації норм права називають безпосередніми формами реалізації, оскільки суб’єкти реалізують самі свої суб’єктивні права, свободи і обов’язки. Четвертою формою реалізації права є застосування правових норм.

Застосування норм права являється однією із форм реалізації права. В першу чергу мова повинна йти про застосування законодавчих і підзаконних актів, оскільки правоохоронні органи й інші суб’єкти, які застосовують норми права, орієнтуються на нормативні акти, а не на право і його принципи. Таким чином, термін «застосування правових норм», який закріпився в теорії права і правозастосувальній діяльності, можна вважати в певній мірі умовним. Якщо ж закони і підзаконні акти мають правовий характер, то сам термін адекватний його змісту і значенню.

Такий підхід до розуміння цього терміну обумовлений і тим, що в нас існує система писаного права, де основною формою є нормативно-правовий акт. Інші форми права — правовий звичай, нормативний договір — малорозповсюджені в республіці, а правовий прецедент офіційно не визнаний державною владою, хоча в окремих випадках фактично існує. Нині немає рації змінювати або уточнювати цей термін як в теорії права, так і в правозастосувальній діяльності, оскільки практично всі юристи розуміють його значення як застосування нормативно-правових актів.

Застосування норм права — це особлива форма реалізації права. Її особливість полягає в тому, що вона суттєво відрізняється від інших форм реалізації права — виконання, дотримання і використання. Ця форма реалізації права має свої ознаки (риси), які відрізняють її від інших форм реалізації, а також від інших правових явищ.

По-перше, застосування правових норм входить в правову систему суспільства. Воно являється її складовою частиною, без якої неможливе правове регулювання суспільних відносин. В правовій системі цей процес опирається на систему права і систему законодавства. По своєму значенню застосування права займає друге місце після правотворчості, а при певних соціальних умовах є не менш важливим фактором, який суттєво впливає на правове регулювання в процесі впливу права на суспільні відносини. В процесі право-творчості в нормативні акти закладають моделі правомірної поведінки і діяльності суб’єктів суспільних відносин, які не можуть бути впроваджені в реальні правовідносини.’

По-друге, застосування норм права має комплексний характер, і воно охоплює, як правило, й інші форми реалізації права, або здійснюється паралельно. Посадова особа, яка приймає рішення (індивідуальний акт) по тій чи іншій справі, не тільки застосовує норми права, але одночасно зобов’язана виконувати, дотримуватись, а іноді і використовувати норми матеріального і процесуального права, щоб реалізувати принципи законності і доцільності в правозастосувальній діяльності.

По-третє, застосування норм права має, як правило, владний характер і здійснюється відповідними компетентними державними органами чи службовими особами. . Це означає, що держава дозволяє застосовувати норми права тільки своїм компетентним органам або уповноважує на такі дії окремі юридичні особи (громадські організації).

13 стр., 6284 слов

Види тлумачення права

... кожному випадку реалізації та застосування норм права необхідно зясовувати, чи підпадає дана ситуація під ту модель, яка передбачена в правовій нормі. Метою тлумачення є правильне ... обсягом. Поділ тлумачення норм права за суб'єктами стосується роз'яснення змісту правових норм для інших. Таким чином, за суб'єктами виділяють: І. Офіційне тлумачення права - це роз'яснення змісту норм права, що ...

Наприклад, профспілкові комітети, ради трудового колективу в межах їх компетенції і т.п.

В сучасний період, при переході до громадянського суспільства і ринкової економіки відбувається розширення сфери застосування норм права з боку окремих суб’єктів громадянського суспільства. В нових умовах досить часто фізичні особи мають можливість стати одночасно і юридичними особами. Наприклад, фермер, вищі і середні приватні навчальні заклади і в цілому приватний сектор. В цих випадках застосування правових норм в значній мірі співпадає з такою формою реалізації права як використання. Наприклад, укладання трудового договору при прийнятті на роботу, подача заяви про звільнення з роботи за власним бажанням. Це факти не тільки використання норм права, але і певна стадія застосування норм права. Це яскраво можна проілюструвати на прикладі укладання довогору підряду між громадянами.

По-четверте, застосування норм права означає реалізацію законодавства в правовідносинах. Ця форма реалізації змінює ті чи інші правовідносини. Вона конкретизує юридичні права і обов’язки суб’єктів правовідносин.

Правові відносини безпосередньо пов’язані з юридичними фактами. В зв’язку із цим застосування норм права — це такий спосіб реалізації права, коли дії норм права зв’язані з конкретними фактами, коли норма застосовується до цих фактів. Поза юридичне значимими фактами, з якими правові норми пов’язують певні юридичні наслідки, неможливе застосування правових норм. Юридичні наслідки пов’язані з виникненням, змінами і припиненням правових відносин.

По-п’яте, застосування норм права відрізняється від інших форм реалізації своїми потребами. Потреби застосування норм права виникають в основному в таких випадках: 1) коли передбачені нормою суб’єктивні права і обов’язки за своїм характером такі, що не можуть виникати у конкретних суб’єктів із їх односторонніх заяв, угод або договорів, а вимагають відповідного індивідуальної о акта державних ус-танов; 2) коли відомий факт правопорушення і потрібно встановити його наслідки або визначити за нього санкцію, 3) коли існують прогалини в національному праві і потрібне застосування аналогії права і закону.

Ці потреби особливо стосуються правопорушень, і застосування правових норм обумовлене необхідністю використання державного примусу, як за факт правопорушення, так і в інших випадках примусу. Державний примус направлений на зміцнення законності і правопорядку. Без застосування норм права неможливо реалізувати саме право. Таким чином можна дати визначення застосування норм права. Застосування правових норм (правозастосовча діяльність) — це одна із форм реалізації права, яка має державно-владний організуючий характер компетентних державних органів і уповноважених державою інших суб’єктів суспільних відносин і направлена на зміну, припинення або виникнення правовідносин шляхом видання індивідуальних актів застосування правових норм в певних формах, а також направлена на конкретизацію правового регулювання і охорону соціальних цінностей.

4 стр., 1670 слов

Поняття норми права. Загальна характеристика правових норм

... вбивство. Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило, на ... реалізації норм матеріального права. Норми процесуального права мають подвійну обумовленість: матеріальними умовами життя суспільства; особливостями норм тієї галузі матеріального права, ... угоди і діють лише тоді, коли сторони регульованих відносин не встановили ...

Застосування правових норм має управлінські, соціально-політичні функції, а також виконує профілактичні і виховні завдання. Зміст правозастосовчої діяльності можна розглядати з позицій інтелектуально-вольових характеристик: пізнання, відображення, аналіз, синтез, правове мислення, конструктивні функції і т.п.

2. Підстави для застосування норм права.

В правозастосувальній практиці можна виділити цілий ряд ситуацій, коли необхідно застосовувати…