Принципи цивільно-процесуального права України

Цивільне процесуальне право України и врегульоване ним цивільне судочинство побудовано на демократичних принципах (від лат. principium — основа, засади).

У принципах відоб-ражені політико-правові Ідеї, погляди народу на право Як соціальну Цінність. У них в концентрованому вігляді виявлено заінтересована воля народу наділіті право такими якости, які найбільш повно малі б можлівість задовольняти Його Ідеї и подивись у візначенні основ організаційної Побудова Правосуддя в цівільніх справах, процесуальної діяльності суду и правового становища учасніків процесу. Зміст Принципів має демократичний характер и полягає в тому, Що закріплені в нормах права, смороду характеризують здійснення Правосуддя Тільки судом и на засідках рівності громадян перед законом и судом, одноособовість и колегіальність Розгляд цивільних справах, незалежність суддів ї підкорення їх Тільки законові, гласність, здійснення судочинства державною мовою. Шірокі и реальні процесуальні права учасніків процесу и надійні Гарантії їх реалізації, доступність и простота судочинства, які дають можлівість Кожній заінтересованій особі реалізуваті право на звернення до суду за захист и на Судовий захист, надання Констітуцією України.

2. Поняття Принципів и їх Значення

з розвитку суспільства принципи Цивільного процесуального права розвиваються и вдосконалюються з урахування потреб політічніх и соціально-економічних перетвореності, подалі забезпечення гарантій ЗАХИСТУ суб’єктивних прав громадян, їх об’єднань и державних інтересів, а кож підвіщення ефектівності судової Діяльності в забезпеченні законності и справедлівості. На сучасности-му етапі розвітку України Суворов ДОДЕРЖАННЯМ и законодавчо вдосконалення повнотіла вираженість и дії демократичних Принципів Цивільного процесуального права Виступає Важливим гарантією Зміцнення законності Як невід’ємної частина Функціонування правової держави и демократичного правопорядку.

Отже, значення Принципів Цивільного процесуального права полягає в тому, Що в них відображені найбільш характерні Демократичні рісі и загальна спрямованість права та Його найважлівішіх інстітутів, у зв’язку з чім смороду дають можлівість пізнаті суть цієї Галузі права, її Суспільний характер у цілому, а кож Окрема інстітутів.

3 стр., 1107 слов

Теоретичні проблеми договірного права в контексті нового цивільного ...

... фізичних і юридичних осіб, а також інших суб’єктів цивільного права, положення про правочини (угоди), представництво, довіреність, позовну давність ... тощо. Звичайно, ЦК як кодифікований акт у галузі цивільного права не може містити вичерпного переліку всіх видів ... у 2001 р. Верховною Радою нового Цивільного і Господарського (Комерційного) кодексів України, в яких містяться як загальні положення ...

Виконання Завдання Цивільного судочинства и Його Ефективність перебуває в прямій залежності від правильного застосування судами в справі норм матеріального и процесуального права, для чого необхідне пізнання їх змісту, регламентованіх ними правил, їх спрямованості, Місця в сістемі права, їх зв’язку з іншімі нормами и юридичних Принципів, які в них відтворюються. Принципи спріяють правильному пізнанню и застосуванню норм Цивільного процесуального права, віступають основою для законодавчої практики, для підготовкі, розроблення и Прийняття відповідніх їм за змістом правових норм и їх удосконалення.

Визначення в законодавстві Принципів Як загально засідок права (ст. 11 ЦПК) вплінуло на Формування їх Поняття в науці Цивільного процесу. Смороду розглядаються Як Основні (Або правові) засади організації и діяльності суду ‘, Основні положення даної Галузі права, які відображають її спеціфіку и Зміст, або засади побудова процесу в цілому и всієї системи цівільніх процесуальних Дій и відносін відповідно до Завдання Правосуддя ^; Як Основні Ідеї, положення, керівні засади з харчуванням здійснення Правосуддя в цивільних справах, закріплені в нормах права ^; Як правові погляди народу на Завдання и засоби діяльності суду по Розгляд и вірішенню .. цивільних справах «; Як обумовлені базисом суспільства и віражені в змісті Цивільного процесуального права суспільно-політичні, нормативно-керівні основи (засади) даної Галузі права, які становляться її якісні Особливості и віявляють демократизм, спеціфічні Властивості процесуального права и відображають перспективи Його розвітку ^ у наведенні ї інших визначеня Принципів процесуального права відображаються їх характерні рісі, альо смороду повністю НЕ розкрівають суті и змісту їх та потребують Додатковий пояснень. Визначення Принципів Як основних засад, керівніх положень, суспільно-політичних основ залішає поза Увага, Що являються собою Такі засади, положення, основи. Чії смороду и Що відображають? Помилковості є визнання Функціонування Принципів Цивільного процесуального права за межами законодавчо закріплення їх змісту, а Тільки Як теоретичних положень, які віражають необхідність Певної способів и форм правового регулювання суспільних відносін.

Принципи закріплюються в нормах права, їх положення, правила відображають суспільно-правові погляди народу Як безпосередню, так и через Політичні партії, Громадські и Державні об’єднання, які беруть участь у соціально-політічному жітті держави. Змістом таких суспільно-політичних поглядів Будуть Відносини, які входять до предмета регулювання даної Галузі права. Таким чином, принципами Цивільного процесуального права будуть закріплені в Його нормах правові погляди українського народу на Завдання и мету Правосуддя в цивільних справах (Цивільного судочинства), організаційної Його Побудова и процесуальної діяльності, процесуальних-правових Повноваження та процесуальний-правового становища учасніків процесу — громадян, підпріємств, установ, організацій.

3. Система Принципів и їх Класифікація.

Принципи Цивільного процесуального права тісно взаємопов’язані Між собою и в сукупності становляит систему (грецький слово означає ціле. складень з частин).

4 стр., 1893 слов

Принципи цивільного процесуального права україни

... громадянського судочинства. Під класифікацією принципів розуміється розподіл їх складу деякі групи з якомусь ознакою, званому підставою класифікації засад громадянського процесу. Принципи громадянського процесуального права діляться за їх змісту ...

Кожній з Принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує ‘Галузь у цілому, окрему стадію чи окремого процесуальний інститут, альо Між ними існує зв’язок и Взаємодія, які визначаються єдністю мети и Завдання Цивільного судочинства, дія одного принципу обумовлює дію інших. Кожній з Принципів НЕ Може існуваті Окрема от Принципів системи, а Тільки у взаємодії з ними, Зміст Окрема Принципів розкрівається з урахування змісту інших Принципів Галузі права.

Кількісній склад системи Принципів Цивільного процесуального права в нормативному порядку не Передбачення и в науці Цивільного процесу візначається по-різному ^ Це віклікало Зауваження, за Яким кількісній склад системи Постійний І не Може буті довільно зміненій за Бажанов того чі іншого автора и Що не Може буті окремого взятого Принципів для стадії чі процесуального Інституту. Альо Такі міркування НЕ відповідають правовим реаліям І не узгоджуються з діалектікою, властівою для розвітку суспільно-правових категорій. Розвиток держави и права обумовів Зміни в сістемі Принципів у напрямі закріплення повнотіла їх змісту в нормативному регулюванні, встановлення нових Принципів — публічності, охорони особистого и сімейного життя громадянина, неможлівості процесуального сумісніцтва. Тому наука Цивільного процесуального права поклікали Встановити ВСІ принципи системи, розкрити їх Зміст, роль и Значення в функціонуванні Цивільного судочинства, повнотіла законодавчо їх відтворення и шляхи розви-тку. Цівільному процесуальне право України прітаманні и Такі принципи, Як публічність, раціональна процесуальний форма, неможлівість процесуального сумісніцтва. Зміст принципу публічності визначаються правила, які надають право и зобов’язуються органів прокуратури, Державного управління, Інші …