Основні ознаки культури мовлення юриста

Основні ознаки культури мовлення юриста — раздел Философия, Предмет і структура курсу українська мова за професійним спрямуванням Культура Мови — Галузь Знань, Яка Вивчає Нормативність Мови,…

Все темы данного раздела:

Мовна норма — сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головна ознака мовної норми — унормованість, обов’язкова правильність, точність

Сучасна українська літературна мова існує у писемній та усній формах. Вони однаково важливі для суспільства, обом їм властиві мовні норми. Усна форма літературної мови обс

Формулюючи вимоги до знань та умінь майбутнього спеціаліста, можна зазначити, що він повинен: а) знати: Ø особливості і характеристики етапів діяльності оратора — закони ви

Судова промова— це промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, адміністративної справи, в якій містяться висновки щод

Кодифікація мови- 02, упорядкування, відкидання всього чужого для літературної мови і прийняття всього, що її збагачує. Засобами кодифікації мови є словни

Юридична техніка в правотворчості охоплює нормативні акти (техніко-юридичні прийоми і правила при виробленні законів і підзаконних актів), а в правозастосовній діяльності — індивідуальні акти (техн

Відступ від цих вимог призводить до юридичних помилок: прогалин у нормативному акті, суперечностей між його статтями, нечітких формулювань, стилістичних погрішностей та ін., які знижують якість акт

Стилістична система української мови відповідає потребам спілкування, охоплюючи всі сфери її функціонування. Це мова державного урядування й громадських та інших організацій; нею користуються праці

1. Ґрунтується на логічній основі. Найважливішим у ньому є послідовність і точність викладу актів, документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-експресивна нейтральність висл

В офіційно-діловому мовному стилі виділяють такі підстилі: 1. Законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо.

Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості: 1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційн

Кліше – певний мовної стандарт, готовий стійкий оборот, мовної стереотип, конструктивна одиниця тексту. У використанні цього кошти на ділових документах часом виникає необхідність, наприклад: до

4 стр., 1725 слов

Мова права та особливості її перекладу

... чітко визначену офіційну форму [6, c. 7]. Мова права - це функціональний різновид літературної мови з характерними лінгвостилістичними та структурно-жанровими ознаками, ... ознаками: офіційність; консервативність; нейтральність; безособовість; об'єктивність; документальність; точність та ясність (зрозумілість) викладу; логічність і аргументованість; лаконічність; достовірність; доречність. Зупинимось ...

Сучасна українська літературна мова почала формуватися в 19 столітті. Її започаткував І. Котляревськийтворами «Енеїда», «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарі

Документ (лат. доказ) – це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини. Такі документи в Україн

Діловий документ має юридичну силу, коли його правова функція доповнюється відповідним складом і розташуванням реквізитів, відповідними зовнішніми ознаками, часовими й територіальними межами та об’

Текст (21) — головний реквізит документа. Зміст доку-мента має бути бездоганним у юридичному відношенні. Документи треба писати коротко, точно, зрозуміло. Завдання документа — пер

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Теорія мовленнєвої діяльнос

Культура мови — галузь знань, яка вивчає нормативність мови, її відповідність суспільним вимогам; індивідуальна здатність особи вільно володіти різними функціональними стилями.

Мистецтво слухати можна висловити трьома тезами: l жодних абстрактних думок; l доки ви слухаєте, не можна готувати наступне питання або вигадувати контраргументи; l потрі

Невербальні поділяються на оптико-кінетичні (жести, міміка, пантоміміка), паралінгвістичні (якість голосу, діапазон, тональність), екстралінгвістичні (включення пауз, сміху, покашлювань), проксеміч

Існують різноманітні класифікації видів спілкування. 1. Безпосереднє і опосередковане спілкування. Безпосередній контакт партнерів, які бачать і чують одне одного, знаходяться в одному часі і

При розгляді моральних засад діяльності слідчого необхід­но виділити три види правил, які визначають поведінку слід­чого при виконанні ним своїх функціональних обов’язків у кримінальному процесі: а

Існують основні норми етичної культури юриста: 1. Гуманне відношення до людини, тобто відношення до людини не як до засобу досягнення якоїсь мети, а як до цілі. 2. Чесність

Юрист не може мати поведінки, яка мала б стосунок до „нечесності, шахрайства, обману, викривлення фактів”, навіть якщо така чесність не на руку клієнтові. Відтак, представляючи клієнта, юрист не мо

1. Усна. 2. Писемна. Підстилі: l Законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо. l Дипломатичний —

1. Усна. 2. Писемна. Підстилі: l Законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо. l Дипломатичний —

Оцінка міжособистісних стосунків передбачає проведення їхньої класифікації. Так, виділяються стосунки-знайомства, приятелювання, дружби, Коли один з партнерів сприймає ці стосунки тільки як знайомс

Допит — це слідча дія, яка має на меті одержання інформації про обставини розслідуваного злочину від свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених. Залежно від джерела одержанн

Ділове спілкування стає тим ефективнішим, чим краще в ньому пов’язуються всі засоби (і вербальні, і невербальні) із дотриманням ділового етикету. Так, люди, особливо під час першої зустрічі, зверта

10 стр., 4763 слов

Язык и стиль служебных документов

... недопустимы диалекты (местные говоры), просторечные и жаргонные слова. Язык служебных документов должен удовлетворять следующим требованиям: 1. Соблюдение норм официально-делового стиля и со временного литературного языка, прежде всего тех из них, ...

Етична культура юриста — це знання юристом його моральних прав та обов’язків та використання їх у професійній діяльності. Мораль — це норми поведінки, які

Якщо телефонуєте ви: l насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а також своє прізвище, ім’я та по батькові. Зазвичай перші слова телефонної розм

Комунікативна лінгвістика — розділ мовознавства, предметом якого є процеси спілкування людей з використанням живої природної мови, а також з урахуванням усіх наявних складових кому

Нейролінгвістичне програмування — це галузь знань, що вивчає структуру суб’єктивного досвіду людей, що займається розробкою мови його опису, розкриттям механізмів і способів моделю

Герменевтика — у первісному значенні — напрям наукової діяльності, пов’язаний з дослідженням, поясненням, тлумаченням філологічних, а також філософських, історичних і релігійних те

Закон про мови містить 6 розділів (40 статей).

У ньому зазначається, що закон регулює суспільні відносини у сфері всебічного розвитку і вживання української та інших мов, якими користується населен

Державна мова — закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у держ

Слово— найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (

Відступи від норм слововживання в мовній практиці широких мас мовців досить численні. Це пояснюється кількома чинниками. По-перше, названі й неназвані лексикографічні праці далекі від довершеності.

Слова характеризуються також сферою їх уживання. Слова, що їх розуміють і вживають усі носії української мови незалежно від місця проживання і роду занять, називаються загальновживаними (рука, книг

Канцелярська лексика, або канцеляризми, — це слова, словосполучення й граматичні форми офіційно-ділового мовлення, доречні й потрібні у діловому стилі, але недоречні, зайві, навіть

Фразеологізми — відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм значенням і стійкі за складом та структурою. Фразеологізми це майже завжди яскраві, обра

Юридична термінологія розвивається з розвитком держави. Розглядаючи питання про джерела права східного слов’янства, вчені , вважають, що в епоху первіснообщинного ладу правові відносини регулювалис

  • терміни в загальноприйнятому значенні, наприклад, бу-динок, документ, будівля, природа, довкілля та ін. — — терміни, що мають значення у галузі спеціальних знань — техніки, медицини, еко

Труднощі під час перекладання пов’язані, по-перше, з недостатнім знанням мови оригіналу, по-друге, з недостатнім знанням суті предмета, по-третє, з недостатнім знанням мови, якою перекладають, або

Сино́німи (від грецького συνόνυμος /synonymos/ — однойменний) — це слова, які мають близьке, або тотожне значення, але відрізняють

Варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття. Так, на поняття «бути байдужим до чогось»: тримати нейтралітет, моя хата скраю, про мене — хай вовк траву їсть, наше діло півняче:

4 стр., 1686 слов

Реферат які права мають споживачі в україні

... недоліків, обов'язок "доведення" лежить вже в споживачі. Вони повинні аргументовано довести, що виявлені ... від дати виготовлення, що також повинна бути вказана на етикетці в інших документах, й ... "Про захист прав споживача" говорить, що недоліки, знайдені у товарі, мають бути усунуті негайно ... організація чи підприємець, виконують роботи, чи які надають послуги. Продавець - підприємство, організація ...

Характеризуються закріпленістю за певним стилем і більш або менш виразним емоційним забарвленням. З-поміж синонімів: ознака і симптом — перше слово нейтральне, друге має забарвлення книжності, наук

Омоніми — це слова, які мають однакову звукову форму, але зовсім різні значення. Зовнішньо омонімія подібна до полісемії (багатозначності).

Проте за своїм

Пароніми (грецьк. parа — біля, мимо і опута — ім’я) — слова, подібні за зовнішньою формою у морфемному складі і звучанні, але відмінні за значенням. Найчастіше — це спільнокореневі слова: авторитет

Близькоспоріднені мови мають таку лексико-семантичну особливість: у них є майже тотожні за звучанням слова того самого кореня, які позначають різні, часом навіть протилежні поняття. Скажімо, укр.

Аналіз специфіки відмінювання іменників в українській мові дозволяє зробити висновки, які мають особливий резонанс у практиці професійного спілкування. По-перше, слід нагадати про варіативність зак

Такі основні ознаки офіційно-ділового стилю, як стислість, чіткість, висока стандартизація вислову, сувора регламентація тексту, залежить від правильного вибору граматичної форми слова, зокрема іме

У сучасній українській мові чіткого розмежування щодо вживання закінчень -а, -у, -я, -ю немає. Однак існує певна закономірність у їх використанні. Так, у родовому відмінку однини іменники II відмін

1. Назви осіб чоловічої статі належать до чоловічого роду: прибулий месьє, військовий аташе, люб’язний портьє, мій імпресаріо, справедливий рефері, сміливий тореро, відомий шансоньє, елегантний мае

Прикметник – це частина мови, яка виражає ознаку предмета і від­повідає на питання який? чий? За значенням прикметники поділяють на якісні, від­носні і присвійні.Я

Числівник – це самостійна частина мови, яка називає кількість або порядок предметів при лічбі (скільки? котрий?).

За характером називання і граматичними ознаками числівники поділяють

Займенник — це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники у мові вживаються для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню ф

Особливості використання дієслів у діловому мовленн Дієсловом називається частина мови, що означає дію або стан предмета як прцес. У сисему дієслова входять такі форми: а

Для українського ділового мовлення важливе правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови на українську. Адже російські конструкції з прийменником по

Орфоепічні норми –це система правил літературної вимови. За особ­ли­вос­тя­ми ви­мови можна відразу здо­га­да­тися, чи людина є куль­тур­ною, ви­хо­ваною та інтелі­ге

Орфографія — (від грецького orthos — правильний, рівний і grapho — пишу, або правопис,) — це система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі мови у писемній формі. Орфограф

Передаємо їх якомога ближче до російського звучання, дотримуючись, однак, українського правопису. І. Російське е передається через українське е: а) після приголосних: Вознесенськи

3 стр., 1478 слов

Язык и стиль официальных документов. Речевой этикет в документах

... и неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих. Язык и стиль официальных документов Языком делового общения, используемым в делопроизводстве, является официально-деловой ... документов, которые не нарушают их стилистического единообразия и соответствуют общей тенденции стандартизации делового языка. Отбор лексики предполагает внимательное отношение к лексическому значению слов. ...

Разом пишуться: іменники, утворені за допомогою сполучної голосної із двох чи кількох основ (одна з яких —дієслівного походження): коноплепрядіння, бавовнозаготівля, звуко

1. Разом пишуться: а) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом; лісостеповий, трубопрокатний, чорноземний

Кількість прислівників поповнюється переважно за рахунок прийменниково-іменникових сполучень. Деякі з цих сполучень перейшли у прислівники і пишуться разом або через дефіс. Разом п

Більшість слів в українській мові пишуться з малої літери. Але власні назви завжди пишуться з великої літери. Власні назви можуть бути виражені як одним словом, так і сполученням

Доречність мовлення це така організація язикових засобів, що найбільше підходить для ситуації висловлення, відповідає завданням і цілям спілкування, сприяє встановленню контакту між мовцем (пишучим

Омо́німи (від грец. homos — однаковий і грец. onyma — ім’я) — це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. В народі омоніми часто не відрізняються від

Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у переліку особливих випадків скорочень слів. Під час скорочення іменників ураховуються відмінков

Дотримуючись вимоги лаконічного, максимально стислого письма, під час укладання ділових паперів на позначення по­нять чи значень широко користуються системою скорочень, яка розроблена й рекомендова

Абревіатура (від лат. скорочую) – іменник, утворений поєднанням початкових літер, звуків, частин слів, словосполучень. Абревіатура має граматичне оформлення (рід, число) і функціо

Основний різновид канцелярського стилю має своїм завданням представити всі обставини справи в усіх її логічних взаємозв’язках разом з висловленим в одному цілому. Звідси виникає культура складни

Для правильного оформлення висловлення важливо насамперед узгодити присудок з підметом. Для цього існують такі правила: 1. Якщо підмет виражений іменником і числівником, що закінчуються на

Документ (лат. доказ) – це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини. Такі документи в Україн

Документ — основний вид ділового мовлення. Він має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й реальні пропозиції та вка

Відповідно до змісту документа, зокрема відношен­ня інформації документа до особи, структури, предмета, напрямку діяльності укладача чи адресата, за ознаками і класифікації та групами розрізняють т

Публікація будь-яких матеріалів є індивідуальною справою дослідника. Стиль і методика їх підготовки залежить від творчості та задуму автора, власного розуміння проблеми. При цьому можуть використов

Реквізити — це сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили. Державний герб — розташовується посередині бланка або у ку

До цих документів належать автобіографія, резюме, заява, пропозиція, скарга, характеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів. Заява — це документ, який міс

4 стр., 1911 слов

Конституция как юридический документ

... конституцией" (например, Великобритания). Важно и то, что очень часто текст конституции провозглашается как "Конституция (Основной Закон)" государства. Такого наименования не имеют и не могут иметь политические и правовые документы. Все предшествующие Конституции ...

Я, Звершховський Артемій Володимирович, народився 6 жовтня 1993 року в м. Києві. У 2000 році вступив до першого класу спеціалізованої школи № 82 ім. Т.Г.Шевченка м. Києва, де навчався до 2

06.10.93 р.н. Звершховський Артемій вчиться в спеціалізованій школі №82 ім. Т.Г.Шевченка з першого класу. Учень має хороші здібності до навчання, має добру пам’ять.

Службові листи— узагальнена назва різноманітних за змістом інформаційних документів, які виступа­ють основним засобом спілкування й оперативного управління діяльністю установ, орга

Дотримуючись деяких традиційних і нетрадиційних правил, можна досягти подвійної мети в діловому листуванні: вирішувати проблеми співробітництва зі своїм діловим партнером і зміцнювати особис

За характером інформації листи поділяються на різні групи. Ініціативні листи містять прохання, пропозицію, звернення чи запит до адресата. Лист-відповідь викладає характер проблем

Протокол – це документ, в якому фіксується хід об­говорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо. Це первинний офіційний

Витяг з протоколу— це певна частина (уривок) про­токолу, що відображає конкретне окреме питання по­рядку денного, оформлена належним чином. Один із наймасовіших видів доку

До розпорядчих відносяться такі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження. Наказ -це розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується

В протоколі про кожну слідчу дію повинні бути зазначені: місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, що проводять дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, ад

Важливим чинником кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду є скла-дання процесуальних документів. Процесуальні документи-це протоколи

Обвинувальний висновок складається з описової і резолютивної частини. В описовій частині зазначаються: обставини справи як їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслі

Мета:заміщення вакантної посади літературного редактора, коректора. Досвід роботи: з квітня 1999 року працюю на посаді літературного редактора тижневи

Доручення— це документ, за яким приватна чи посадоваособа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені за­фіксовані в дорученні дії

на представництво інтересів Видане Шевцовій Людмилі Дмитрівні, юрисконсульту фір­ми «Право» (м. Донецьк, пр. Перемоги, 12) у тому, що їй доручається представництво інтересів ЗАО «Інтербуд»

Я, Медведєва Тамара Олексіївна, отримала від Юзв’яка Івана Зиновійовича гроші в сумі 250 (двісті п’ятдесят) гри­вень. Зобов’язуюсь повернути всю суму одноразово до 1 грудня 2009 р. Домашня

121. Механізми взаєморозуміння в спілкуванні (ідентифікація, емпатія. атракція, рефлексія).

Під соціальним стереотипом розуміється стійкий образ або уявлення про які-небуд