Права батьків і дітей на майно

Глава 1. Теоретичні принципи правової регулювання

майнових відносин батьків та дітей

1.1. Сутність майнових стосунків у сім’ї як предмета правовим регулюванням

1.2. Загальна характеристика майнових відносин між дітей

1.3. Джерела правовим регулюванням майнових відносин між дітей Російській Федерації

1.4. Майнові права дітей, особливості реалізації

1.4. Майнові правничий та обов’язки батьків

1.4.1.Наследование і дарування батьками свого майна дітям

1.4.2. Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків та дітей

Глава 2. Аналіз проблем чинного законодавства у сфері майнових відносин батьків та дітей

Глава 3. Експериментальне дослідження правовим регулюванням майнових відносин батьків та дітей

3.1. Організація експерименту, і характеристика установи

3.2. Аналіз роботи «>Социально-реабилитационного Центру для неповнолітніх

3.3. Пропозиції для вдосконалення сімейного законодавства у галузі майнових відносин батьків та дітей

Укладання

Список використаної літератури

Додатка

Запровадження

Нині за умов розвитку ринкових взаємин у Росії відчувається значна потреба суспільства на забезпеченні стійких гарантій у своїх майнові права, що виникають у сім’ї. У зв’язку з цим особливої актуальності набирає вивчення проблем цивільно-правового регулювання майнових відносин між дітей. Їх дослідження умовах затяжного перехідного періоду проводиться з урахуванням нового громадянської непокори і сімейного законодавств, у яких простежується значне збільшення переліку майнові права дитини та її батьків, які, при цьому стали об’ємні за змістом. Багато нового з’явилося регулюванні аліментних відносин, правової аналіз яких дано першому розділі справжньої роботи.

Настільки серйозні зміни у законодавстві потребують нової підходи до правовому регулювання майнових відносин батьків та дітей.

Проте, як і продовжує залишатися актуальною проблема здійснення дитиною своїх майнові права, оскільки Сімейний кодекс РФ (нижче СК РФ) не закріплює механізму реалізації своїх майнові права неповнолітнім. Захист майнові права неповнолітніх служить відновленню порушеного права, усунення перешкод шляхом його реалізації. Ефективність охорони великою мірою залежить від компетентності здійснюють її державні органи (суду, прокуратури, органів опіки й піклування), правових гарантій звернення по захист у разі порушення прав неповнолітніх.

3 стр., 1218 слов

Правові відносини батьків та дітей

... в сім’ї , яка ґрунтується на шлюбі, де інтереси сторін забезпечуються за допомогою встановлених у законі правових гарантій. [3] 3. Майнові права та обов’язки батьків та дітей Окремий розділ СКУ присвячений регулюванню майнових відносин між ...

Усі перелічене свідчить про безсумнівну актуальність обраної автором теми дослідження.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які регламентують майнові відносини батьків та дітей.

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які з приводу належить батькам і їхнім дітям майна.

Окремі аспекти цієї проблематики в цивільно-правової ісемейно-правовой літературі піддавалися аналізу в дисертаціях, монографіях, наукових публікаціях та відповідної навчальної літературі. Серед учених,уделивших особливу увагу різним питанням майнових відносин батьків та дітей, може бути М. В.Антокольскую, О.Л. Апель,Ю.Ф. Беспалова, С.Бондова, О.Г.Власову, О.М.Ворожейкина, В.А.Грачеву, В.І.Данилина, О.К.Дзиба, М.М.Ершову, І.В.Злобину,О.С. Йоффе, Ю.О. Корольова,Л.Б. Максимович,К.И.Манаева, В.Ф. Маслова, М.М.Махмутову, С.А. Муратову,A.M.Немкова,A.M.Нечаеву, В.П. Нікітіну,Л.М.Пчелинцеву,A.M.Рабец, Н.В. Рабинович, В.А.Рясенцева, С.А. Сорокіна,С.Л.Симонян, В.А.Тархова,О.А.Хазову,Е.А.Чефранову та інших.

У той самий час треба сказати, більшість досліджень перелічених авторів грунтується на раннєдействовавшем законодавстві і тому, відповідно, здійснювались у інших соціально-економічних умовах.

Мета дослідження – здійснення комплексного аналізу існуючої законодавчої бази для Російської Федерації, регулюючої майнові відносини між дітей, спрямованих вдосконалення теорії, законодавства і правозастосовчої діяльність у цій галузі.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати літератури з темі дослідження;
 • розкрити поняття виявити особливості майнових відносин батьків та дітей;
 • розглянути джерела правовим регулюванням майнових відносин між дітей Російській Федерації;
 • проаналізувати майнових прав дітей, особливості реалізації;
 • охарактеризувати майнових прав й обов’язки батьків;
 • виділити проблеми чинного законодавства у сфері майнових відносин батьків та дітей;
 • провести експериментальне дослідження правовим регулюванням майнових відносин батьків та дітей;
 • внести пропозиції з удосконалення сімейного законодавства у галузі майнових відносин батьків та дітей.

>Методологическую основу дослідження становлять загальнонаукові,частнонаучние і спеціальні методи пізнання соціальних і правових явищ.

Нормативно-правовий базою дослідження послужили: діючі російські нормативні правові акти; міжнародні договори і конвенції; постанови Пленуму Верховного Судна РФ, судова практика.

Емпіричною базою дипломної роботи служать узагальнення матеріалів опублікованій судової практики, дані інших дослідників, працюючих над цією проблемою. У результаті підготовки роботи була вивчено дуже багато справ, розглянутих судами РФ, і навіть газетні і журнальні публікації у цій галузі дослідження.Написанию роботи передувало вивчення праць юристів-теоретиків і практиків, опублікованих у же Росії та там.

Наукова новизна дослідження у тому, що його є комплексну роботу з розгляду майнових стосунків у сім’ї у нових соціально-економічних умовах, за результатами якого передбачається сформулювати пропозицію щодо вдосконаленню чинного законодавства і правозастосовчої практики, буде можливості для уточнення низки спірних теоретичних положень.

Практична значимість роботи такими обставинами:

8 стр., 3515 слов

Поняття корпоративних відносин

... України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. дане визначення корпоративним правам. Корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають з права ... що вони є службовими по відношенню до основних майнових відносин і мають специфічну функцію – впорядкування майнових відносин. На думку інших, корпоративні відносини як відносини ...

 • передбачається внести ряд пропозицій з удосконалення громадянської непокори і сімейного законодавства;
 • які у роботі стану та висновки можуть використовуватимуться подальших теоретичних досліджень як у даної тематиці, і з деяких питаньобщесемейного характеру (наприклад, предмета правовим регулюванням, принципів сімейного права, поняття «сім’я», аліментні зобов’язання членів сім’ї та інші);
 • розроблювані рекомендації підуть на вдосконалення правозастосовчої практики;

— окремі теоретичні висновки можуть покладено основою подальших дослідженьсемейно-правових проблем, використані наукової та відповідної навчальної літературі. Деякі констатації автора мають дискусійне характері і також можна використовувати у науці сімейного права.

 • результати дослідження буде доцільно використовувати під час проведення уроків по цивільному і сімейному праву зі студентами Інституту правничий та інших юридичних навчальних закладів.

Структура роботи обумовлена предметом, метою та завданнями дослідження та складається з запровадження, трьох глав (>подразделенних на параграфи), укладання, списку літератури та додатків.

Глава 1. Теоретичні принципи правової регулювання майнових відносин батьків та дітей

1.1 Сутність майнових стосунків у сім’ї як предмета правовим регулюванням

Майнові взаємини — це аліментні зобов’язання членів сім’ї (батьків та дітей, подружжя (колишнього подружжя), інших члени сім’ї), і навіть відносини подружжів щодо її загального користування та роздільного майна [32, з. 98].

До основних засобів правовим регулюванням майнових стосунків у сім’ї, ми вважаємо, можна віднести акти офіційного тлумачення, акти правозастосування, і навіть договори і угоди, укладені між членами сім’ї.

Отже, правове регулювання сімейних майнових відносин реєструють безпосередньо самимисемейно-правовими нормами,расчитано на зовнішнє поведінка подружжя, батьків та дітей, обмежена рамками тих майнових стосунків у сім’ї, що безпосередньо упорядковуютьсясемейно-правовими нормами. У правовому регулюванні сімейних майнових відносин беруть участь самі правові норми із усіма їхніми похідними й індивідуально-правові акти компетентних органів прокуратури та осіб, які за регулюванні сімейних майнових відносин необхідні належної реалізації диспозицій чи санкцій цих норм. Під похідними нормами сімейного права тут маються на увазі сформульовані них же в вигляді відповідних правил (зразків, масштабів) поведінка суб’єктивні права, свободи, юридичні обов’язки, повноваження президента і кошти забезпечення. Що ж до сімейних майнових правовідносин, то регулюючу роль виконує та частина їх (сторона), що у формі юридичної моделі зв’язку правий і обов’язків подружжя та батьків та дітей.

Правове регулювання сімейних майнових відносин відбувається в першій-ліпшій нагоді, коли прийматиметься владне нормативне чи індивідуальне рішення юридичного характеру, яка регламентує становище, завдання, масштаби поведінки й принципи діяльності можливих чи конкретно даних учасників цих відносин.

Відповідно до поставленими цілями дослідження та, приймаючи до уваги обмежений роботи вистачить, неможливо аналіз всіх елементів (коштів) механізму правовим регулюванням. На думку, з поставлених завдань, найбільшу актуальність набуває дослідження нормативно-правового регулювання майнових відносин між дітей. Тому далі у роботі будуть докладно проаналізовані зазначені питання [43, з. 87].

3 стр., 1085 слов

Права та обов’язки подружжя

... права і обов'язки подружжя. Мета дослідження - розгляд особистих і майнових прав та обов'язків подружжя: Для досягнення поставленої мети автор ставить наступні завдання: розглянути поняття особистих немайнових і майнових прав подружжя; розглянути види майнових прав та обов'язків подружжя ... ж майнових відносин досить широкий. Сукупність урегульованих правом майнових та особистих немайнових відносин ...

На думку, аналіз процесу правовим регулюванням майнових відносин між дітей, логічно розпочати з визначення предмета правовим регулюванням, з’ясування таких питань: визначення сім’ї у російському законодавстві; які майнові відносини між дітей регулюються правом; з допомогою яких методів здійснюється це регулювання, якими причинами зумовлено, хто виступає на ролі суб’єктів сімейних майнових правовідносин та яка правова природа майнових відносин, виникаючих між дітей.

1.2 Загальна характеристика майнових відносин між дітей

Майнові взаємини батьків та дітей — взаємини, маютьимущественно-стоимостний характер щодо приналежності майна (речей і прав) сторонам, щодо надання змісту, соціальній та в зв’язку зі відповідальністю батьків за зобов’язанням перед дітьми. Піддаючись регулювання нормами громадянської непокори і сімейного законодавства, ці відносини приймають форму правовідносин.

>Доктринальное дослідження і аналіз СК РФ дозволили виділити групи майнових відносин між дітей, регульованих російським сімейним законодавством [25, з. 65]:

 • натомість взаємини за належністю батькам і їхнім дітям речей і прав;
 • б) відносини з взаємному надання матеріального змісту;
 • стосункам, пов’язані відповідальності батьків та дітей за зобов’язаннями.

Майнові взаємини між дітей мають вартісний характері і це не за межі громадянського права.

У Росії її міжимуществами батьків та дітей встановлено така сама окремість, як та міжимуществами подружжя. Батьківська влада щодо майна дітей не існує. Якщо до малолітнім дітям дійде майно за заповітом, законному спадкуванню чи дарування, то батькам належить управління цим майном, але не силу батьківської влади, а внаслідок затвердження опікунами (ст. 180, 226, 229 СК).

Батьки, не затверджені опікунами, немає права розпоряджатися майном дітей і здатні являти свої інтереси в суді (70, 1344).

Батьки вправі вимагати повернення з майна померлих дітей грошей, витрачених з їхньої навчання, лікування та поховання (11, 80).

З тієї самої початку окремості слід, що батьки визначають борги своїх дітей, за умови що батьки висловили свою згоду з їхньої зобов’язання і тих відмовили він поручництва (ст. 184 і 185).

Бо за російському законодавству є тільки батьківська влада щодо осіб, але не відношенні майна, можна говорити про припинення особистої влади. З досягненням повноліття діти звільняються й від опіки, хоча б опікунами були батьки, і підлітків набувають право самостійного розпорядження своїм майном.

Батьківська владу зі закону припиняється лише двох випадках: а) смертю і б) позбавленням всіх прав стану, за умови що діти не пішли за батьками на заслання. Досягнення дітьми повноліття має значення. Батьківська влада обмежується: а) надходженням дітей у громадське училище, начальство якого заступає тоді з їх вихованню місце батьків, б) визначенням дітей на службу, з) вступом дочок в заміжжя. Обмеження батьківської влади обумовлюється обсягом влади осіб, яким діти підпорядковуються [40, з. 54].

7 стр., 3052 слов

Гарантії прав на охорону праці — Право — и — ...

... які спричинили втрату працездатності. Права працівників на охорону праці під час роботи1. Установлено, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних ... у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Погодження сторін трудового договору, ... імперативному правилу, чинності не мають. Слід враховувати, що діти чоловіка від іншого шлюбу повинні вважатись, згідно зі ...

Становище незаконних дітей з російському законодавству уявлялося досі цілком безправним. Закон не визнавав зовсім зв’язку його з батьками. Незаконні діти, хоча би й були виховані тими, які іменуються їх батьками, або не мали права прізвище батька і законне після нього або після матері своєї на майнових питаннях спадщину (ст. 136).

Новий Закон 3 червня 1902 р. вирішив змінити це несправедливе становище безвинних дітей. Новий Закон встановлює юридичну зв’язок між позашлюбним дитиною та її матір’ю, почасти і з батьком. Дитині присвоюється певна прізвище — однакова з по батькові, яке цілком узгоджується з ім’ямвосприемника, але з взаємного згоди матері та батька вона може носити прізвище матері. Відповідно матері присвоюється батьківська влада, очевидно, в усій повноті.Внебрачние діти успадковують після матері на підставах, встановлених для законних дітей, але ублагоприобретенном, а чи не у родовому майні її. До того ж, якщо в матері є лише дочки, народжені у шлюбі, то спадщину ділиться порівну між законними і незаконними дітьми. Після родичів матері позашлюбні діти прав наслідування немає

>Слабее зв’язок позашлюбного дитину поруч із батьком його. Законодавець не зважився запровадити інститут визнання. Проте, очевидно, може дати їй по батькові. Батько позашлюбного дитини зобов’язується відповідно до своїм майновим засобам та громадському становищу матері дитини нести витрати з його зміст, якщо у тому потребує, до його повноліття, хоча це обов’язок може припинитися й раніше, якщо позашлюбна дочка виходить заміж або якщо дитина, будучи підготовлений для призначеної йому діяльності, може саму себе утримувати. Обов’язок батька суто особиста і спадкоємців не переходить. Батько, яка доставляє вартість утримання дитини, отримує право нагляду над змістом і вихованням. Розмір змісту позашлюбного дитини, якось певний, то, можливо збільшуємо чи зменшуємо залежно від змінених обставин. Коли між батьком і матір’ю дитини виникають розбіжності з питань про практичний зміст й фізичному вихованні його, то опікується цими питаннями дозволяються підлягає опікунською встановленням. Проте за законне успадкування на майнових питаннях батька позашлюбні діти права й не мають.

1.3 Джерела правовим регулюванням майнових відносин між дітей Російській Федерації

Основним джерелом правовим регулюванням майнових відносин батьків та дітей після Конституції РФ є Сімейний кодекс РФ, ухвалений 8.12.1995 р. і набув чинності з 1.03.1996 р. У ньому закріплені основні засади побудови сімейних відносин, правничий та обов’язки членів сім’ї, гарантії захисту їх правий і інтересів.

Принциповим нововведенням СК РФ є наділення неповнолітнього комплексом лише які належать прав. Ніколи раніше у вітчизняному сімейному законодавстві майнових прав неповнолітніх як такі скільки-небудь детально не регулювалися. На відміну від недавньому минулому, у сприйнятті сучасних економічних умовнесовершеннолетнему може належати на праві власності значне майно, у тому числі як речі й майнових прав, отримані дитиною у дарунок чи з спадщині, а й майно, що перейшло до нього в підставі інших цивільно-правових угод, наприклад, під час приватизації житла, винагороди, одержувані за створення творчих творів (авторські гонорари), і навіть придбане з його кошти (заробіток від трудовий й підприємницької діяльності, прибутки від цінних паперів, роботи у підсобному чи фермерське господарство тощо. п.).

18 стр., 8566 слов

Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права

... майнових відносин, що регулюються цивільним правом; охарактеризувати метод, тобто прийоми і засоби, за допомогою яких відносини регулюються цивільним правом; охарактеризувати цивільне право в системі права України та дослідити його взаємодію як права ... відносини складаються незалежно від волі і свідомості людей, тоді як право може впливати тільки на їх волю. З урахуванням цього положення О. ...

Зважаючи на ці обставини, ст. 60 СК РФ встановлює, що «дитина проти неї власності з доходів, завдані, майно, отриману ним у дар чи порядку наслідування, і навіть будь-яку іншого майна, придбане коштом