Права та обов’язки подружжя

1 СПІВВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТИХ І МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

2 ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

3 МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

3.1 Загальна характеристика майнових відносин

3.2 Законний режим майна подружжя

3.3 Договірний режим майна подружжя

3.4 Відповідальність подружжя за зобов’язаннями

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Введення

Відносини між подружжям складні і різноманітні. На протязі, як правило, досить тривалого спільного життя подружжя вступають між собою в найрізноманітніші відносини. Багато з цих відносин взагалі не регулюються правом. Однак є й такі відносини, які піддаються правовому регулюванню. У їх числі майнові та деякі особисті немайнові відносини. Питома вага останніх невеликий, оскільки право на багато з них просто не в змозі впливати. Коло ж майнових відносин досить широкий. Сукупність урегульованих правом майнових та особистих немайнових відносин між подружжям утворює шлюбне правовідношення. Цей термін використовується з міркувань практичного зручності, щоб щоразу не перераховувати численні подружні зв’язки. Відповідно зміст шлюбного правовідносини утворюють права і обов’язки подружжя, передбачені ст. 28-44 Закону РК від 17.12.1998 року В«Про шлюб і родині В»- (далі по тексту ЗоБС РК) та іншими актами сімейного та цивільного законодавства.

Подружжя в період перебування в шлюбі зберігають в повному обсязі цивільну правоздатність і дієздатність і тому можуть мати будь-які цивільні права та обов’язки, у тому числі і по відношенню один до одному. Однак в рамках шлюбного правовідносини ряд наявних у подружжя прав і обов’язків модифікується, а також з’являються нові права і обов’язки. Саме ці зміни і дозволяють говорити про виникнення між подружжям шлюбних правовідносин з самостійним змістом. Щоправда, основні зміни у змісті шлюбного правовідносини приурочуються до його виникненню (укладення шлюбу) або припинення. Однак зміни в рамках шлюбного правовідносини можливі й у період шлюбу: купуються в загальну власність нові речі, стягуються аліменти і т. п.

В«Права та обов’язки одного чоловіка по відношенню до іншого існують або як тотожні за змістом (наприклад, кожному з них належить право на вибір місця проживання), або як протилежні (один має право вимагати сплати аліментів, а інший — зобов’язаний зробити це) В»[1, С. 197-198]. У першому випадку права і обов’язки, як правило, існують незалежно один від одного. Їх взаємозв’язок виявляється лише в момент невиконання. У другому випадку можна говорити про наявність взаємності, властивої класичним двостороннім договорам (купівлі-продажу, оренди та т.п.).

9 стр., 4380 слов

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на ...

Правомочності щодо використання географічного зазначення 3.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності на географічні зазначення 3.2. Особливості найменування місця походження товарів та його порівняння з товарними ... нового ЦК України від 16 січня 2003 р. зазначає, що до об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать «торговельні марки (знаки для товарів та послуг)». Визначення ...

Преамбула Закону РК В«Про шлюб і родині В»говорить:В« Цей Закон встановлює та регулює шлюбно-сімейні відносини в Республіці Казахстан, а також гарантії їх здійснення, забезпечує захист прав та інтересів сім’ї, визначаючи її розвиток пріоритетним напрямком державної соціальної політики Республіки Казахстан В»[2, С.2].

Даною преамбулою визначається висока соціальна значимість інституту шлюбу і сім’ї, область застосування цього Закону, а також гарантованість проголошених у Законі прав і інтересів сім’ї. Що це за права і інтереси сім’ї?

Багато основні поняття Закону, передбачені в статті 1, розкриваються через поняття В«майнові відносини В»,В« майнові права та обов’язки В». Це невипадково. Шлюб і сім’я породжують особливі майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, близькими родичами. Специфіка майнових прав та обов’язків багато в чому визначає виділення шлюбно-сімейних відносин з усього масиву товарно-грошових відносин, регульованих цивільним правом. Тому майнові права та інтереси сім’ї та її членів є важливою складовою частиною шлюбно-сімейних відносин і включені в якості предмету розгляду в даний посібник.

Знання та вміння правильно застосовувати норми глави 7 Закону В«Майнові права та обов’язки подружжяВ» необхідні в основному при вирішенні в судовому порядку цілого ряду категорій спорів, в тому числі про визнання недійсними угод щодо розпорядження спільним майном подружжя; про поділ майна подружжя; про звернення стягнення на майно за зобов’язаннями боржників, які перебувають у шлюбі. Норми даної глави можуть бути затребувані також при розгляді спорів про поділ спадкового майна, звільнення майна від арешту і ін

Необхідно відзначити, що знати права та обов’язки мають і самі громадяни, які вступають у шлюб.

Таким чином, предметом дослідження є особисті та майнові права і обов’язки подружжя.

Мета дослідження — розгляд особистих і майнових прав та обов’язків подружжя:

Для досягнення поставленої мети автор ставить наступні завдання:

  • розглянути поняття особистих немайнових і майнових прав подружжя;
  • розглянути види майнових прав та обов’язків подружжя (законний і договірний режими майна);
  • проаналізувати особливості відповідальності подружжя за своїми зобов’язаннями.

Поставлені завдання автор спробував вирішити, використовуючи порівняльно-правовий метод, а також методику аналізу нормативно-правового матеріалу.

Вивченням особливостей особистих і майнових прав та обов’язків подружжя займалися наступні юристи: Антокольская М.В., Іванов А.А., Нечаєва А.М., Покровський Б.В., Пчелінцева Л.М., Шаріпова Н. О. та ін На жаль, при написанні роботи виникла проблема з казахстанськими підручниками з сімейного права. У зв’язку з цим, основними джерелами з’явилися нормативно правові акти Республіки Казахстан та підручники з сімейного права російських авторів, вказаних вище.

5 стр., 2010 слов

Межі здійснення цивільних прав та обов\’язків

... встановленні загальні правила здійснення цивільних прав: 1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих ... та здійсненності суб’єктивних цивільних прав, своєрідною формою правового забезпечення правильного сполучення суспільних і особистих інтересів громадян. Проблема зловживання правом ... прав, а є юридичним вираженням вже існуючого економічно рівного положення громадян у системі суспільних відносин, ...

Структура дипломної роботи: вступ, 3 розділи, висновок, список використаної літератури, додаток.

1 Співвідношення особистих і майнових відносин

Шлюб — не тільки союз чоловіка і жінки, своєрідна, регламентируемая Сімейним кодексом процедура, але й правовстановлюючий факт. З моменту укладання шлюбу обидва вони знаходять статус подружжя. Кожен стає власником прав і обов’язків, передбачених нормами сімейного права. Ці права і обов’язки поділяються на дві групи: особисті і майнові. Тим не менш, норми, що регулюють особисті і майнові права і обов’язки подружжя також містяться і в цивільному законодавстві.

У зв’язку з цим у науковій і навчальній літературі актуальним є питання розмежування цих галузей права. Практично всі автори виділяють в якості однієї з головних специфічних рис відносин, регульованих сімейним правом, те, що їх основу складають саме особисті немайнові відносини, майнові ж відносини носять залежний, похідний від особистих відносин характер. Вказується, що зв’язок майнових відносин з особистими настільки сильна, що самі сімейні майнові відносини під впливом особистих перетворюються, набуваючи особливі риси, не властиві майновим відносинам, регульованим цивільним правом. Навіть відомий цивіліст О.С. Іоффе, погоджувався з цим затвердженням. Крім того, він заперечував проти трактування співвідношення особистих і майнових відносин як залежності або підпорядкування, справедливо вказуючи, що В«можна говорити лише про їх поєднанніВ» [1, С.183]. За цим ознакою в радянський період регулювання сімейних відносин протиставлялося регулювання їх в капіталістичних країнах. Вважалося, що там сімейні відносини входять до складу предмета цивільного права, оскільки в них превалює майновий елемент.

Чи відповідає Насправді таке уявлення про питому вагу майнових та особистих немайнових відносин у сімейному праві? Якщо говорити про співвідношення майнових та особистих стосунків у сім’ї як соціальному інституті, то це положення, безперечно, справедливо. Але якщо говорити про те, ж співвідношенні в сімейному праві, картина вийде зворотна. Справа в тому, що більшість особистих немайнових відносин, що існують в сім’ї, не регул…