Управління охороною праці на підприємстві

Управління охороною праці на підприємстві 1

На тему: «Управління охороною праці на підприємстві»

Зміст

 1. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника.

 2. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

 3. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

 4. Навчання з питань охорони праці.

 5. Фінансування охорони праці.

 6. Служба охорони праці на підприємстві.

 7. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.

 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань.

Список літератури

^ 1. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника

Власник зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

 • Створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;
 • Розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
 • Забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 • Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, встановлені законодавством, приймає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
 • Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;
 • Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
 • Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

За відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконувати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник зобов’язаний вжити погоджених з органами державного нагляду заходів, що забезпечать безпеку працівників.

3 стр., 1403 слов

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці

... мінімальних заробітних плат. Далі я приведу приблизну редакцію розділу «Охорона праці» в колективному договорі . «Охорона праці» Власник або уповноважений ним орган зобов'язується. 1. Забезпечити своєчасне виконання ... України "Про охорону праці" та іншими актами законодавства 17. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законо­давства з питань охорони праці та техніки ...

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків власник зобов’язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

^ 2. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Працівник зобов’язаний:

 1. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

 2. дотримуватися зобов’язань з охорони праці, передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього розпорядку підприємства;

 3. проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

 4. співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або оточуючих його людей і природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

^ 3. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій

Власник зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де необхідний професійний відбір, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Здійснення медичних оглядів покладається на медичні установи, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

7 стр., 3052 слов

Гарантії прав на охорону праці — Право — и — ...

... нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи, а також середній заробіток. Працівників мають право на ... спричинили втрату працездатності. Права працівників на охорону праці під час роботи1. Установлено, що умови праці на робочому місці, безпека ... потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно ...

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Власник на прохання працівника або за своєю ініціативою організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

^ 4. Навчання з питань охорони праці

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України по нагляду за охороною праці .

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де необхідний професійний відбір, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань, відповідних нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Посадові особи згідно з переліком, затвердженим Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого або регіонального управління охороною праці з участю представників органу державного нагляду та профспілок.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторне навчання.

На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці.

Міністерство освіти України організовує вивчення основ охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних галузей народного господарства за програмами, погодженими з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

^ 5. Фінансування охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи з охорони праці.

На підприємствах, в галузях і на державному рівні у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку створюються фонди охорони праці.

Такі ж фонди можуть створюватися органами місцевого та регіонального самоврядування для потреб регіону.

На підприємстві кошти вказаного фонду використовуються тільки на здійснення заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

5 стр., 2169 слов

Реферат адвокатура україни

... з гарантів забезпечення конституційні права і свобод можливо громадян. Відповідно до законом, адвокатура України є добровільною професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту, свобод і уявляти ... державними структурами, гарантуючи причому їхній самостійність і. Мін'юст забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів з допомогою держави у разі участі адвоката у справі за ...

Засоби галузевих і державного фондів охорони праці витрачаються на здійснення галузевих і національних програм з питань охорони праці, науково-дослідних і проектно-конструкторських програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств та виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп, на заохочення трудових колективів і окремих осіб, плідно працюють над вирішенням проблем охорони праці.

До державного, регіональний та галузеві фонди охорони праці направляються поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів, відрахуваннями підприємств та іншими надходженнями кошти, одержані від застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до власників згідно із статтею 31 цього Закону, а також кошти від стягнення цими органами штрафу з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці.

Кошти фондів охорони праці не підлягають обкладенню податком. Витрати на охорону праці, що передбачаються в державному і місцевих бюджетах, виділяються окремим рядком.

^ 6. Служба охорони праці на підприємстві

Власник створює на підприємстві службу охорони праці. Типове положення про цю службу затверджується Державним комітетом з нагляду за охороною праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникам підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Фахівці з охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативів з охорони праці, зупиняти роботу виробництва, дільниць, машин, механізмів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; направляти керівнику підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

^ 7. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва

Виробничі будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції, і технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.

Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці. Фінансування цих робіт може проводитися тільки після отримання позитивних результатів експертизи.

5 стр., 2402 слов

Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони ...

... захист прав людини, через демократію пролягає шлях до реальної інтеграції України до Європейського і світового спів­товариства. Міжнародний захист прав людини Права людини ... прав і свобод людини. Механізм охорони прав людини включає заходи з профілакти­ки правопорушень для утвердження правомірної поведінки осо­би. Механізм захисту прав людини ... характеру. Державна охорона прав людини забезпечується за ...

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об’єктів. Авторський нагляд здійснюється на підставі договору, що укладається проектною організацією з власником.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров’я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані в установленому порядку.

Власник, який створив нове підприємство, зобов’язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

Експертиза проектів, приймання в експлуатацію виробничих об’єктів та видача дозволів на початок роботи підприємства проводиться Державним комітетом України по нагляду за охороною праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів проводиться за участю представників професійних спілок.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх нормативним актам про охорону праці та охорону навколишнього середовища, діючим в Україні.

Забороняється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсикологічну експертизу.

У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вжиття додаткових заходів безпеки, власник зобов’язаний завчасно повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці, розробити і погоджувати з ним заходи щодо захисту здоров’я та життя працівників, населення та охорону навколишнього природного середовища.

^ 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань

Власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, яке розробляється Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за участю профспілок і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розслідування проводиться за участю представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, передбачених законодавством, також за участю представників органів державного нагляду, управління охороною праці та профспілок.

5 стр., 2380 слов

Кримінально-виконавче законодавство України

... виконання покарань. Предмет. Кримінально-виконавче право України. Об єкт. Кримінально-виконавче законодавство України Кримінально-виконавче законодавство України Базовим джерелом і ... нагляду кримінально-виконавчій системі, Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державного департаменту України з ... особами, зустрічі з адвокатами; питання праці, організації соціально-виховної роботи, ...

За підсумками розслідування нещасного випадку або професійного захворювання власник складає акт поустановленной формі, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій зацікавленій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок або професійне захворювання чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта питання вирішується в порядку, передбаченим законодавством про розгляд трудових спорів. Органи з розгляду трудових спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду, або органу державного управління охороною праці, або профспілкового органу.

^ Комісія з питань охорони праці підприємства.

Комісія складається з представників власника, профспілок, уповноважених трудового колективу, спеціалістів з безпеки, гігієни праці і представників інших служб підприємства.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за погодженням з профспілками, рішення комісії носять рекомендаційний характер.

^ Інформація та звітність про стан охорони праці.

Державні органи управління охороною праці інформують населення України, відповідного регіону, працівників галузі та трудові колективи про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання національних, територіальних чи галузевих програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров’я працівників.

На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці.

Добровільні об’єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці.

З метою об’єднання колективів підприємств, учених, фахівців з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань можуть створюватись асоціації, товариства, фонди та інші добровільні об’єднання громадян, що діють відповідно до законодавства.

^ Список літератури