Реферат адвокатура україни

Содержание скрыть

У світі розробити й подати ефективно функціонують фундаментальні основи правового захисту людини, його правий і основні свободи. Так, Статут Організації Об’єднаних Націй підтверджує право людей усього світу створення таких умов, за яких дотримуватися законність, і проголошує як жодну з цілей досягнення співпраці у створенні і підтримці шанування правами людини й основних свобод без поділу за расовим, статевим, мовним і релігійною ознаками.

Загальна декларація про права людини стверджує принципи рівності перед законом, презумпцію невинності, декларація про неупереджене, відкрите розгляд незалежним і справедливим судом, і навіть все гарантії необхідних захисту будь-якого посадовця, звинуваченого у скоєнні кримінального діяння.

Міжнародний пакт про громадянських і політичні права, додатково проголошує право бути вислуханим без тяганини право на неупереджене й відкриту слухання справи компетентним, незалежним і справедливим судом.

Звід принципів захисту усіх фізичних осіб, затриманих або тих, що у умовах ув’язнення, передбачає, кожному затриманому особі має бути дозволили допоможе, консультацію з адвокатом і можливість вільно спілкуватися з нею.

Адекватне забезпечення правами людини і основні свободи, куди все люди заслуговують, надається їм у економічної, соціальної, культурної, громадської і політичної життя і вимагає, щоб усе вони мали ефективну можливість користуватися юридичної допомогою, здійснюваної незалежної юридичної професією.

У середовищі сучасних цивілізованих демократичних державах необхідним чинником системи правової (юридичної) захисту особи, його права і свободи є адвокатура. Саме він представляє спеціалізована інституція реалізації цієї гуманної місії.

Відповідно до Конституцією України кожен громадянин вільний у виборі захисника своїх прав. Задля більшої захисту від звинувачення й надання правову допомогу під час вирішення справ у судах та інших державних органах діє адвокатура.

Організація та принципи діяльності адвокатури України визначаються Закон України «Про адвокатуру». Новий Закон суверенної України відводить їй чільне місце, саме — відновити престиж цій професії, її історичні традиції, підвищити роль суспільстві як однієї з гарантів забезпечення конституційні права і свобод можливо громадян.

Відповідно до законом, адвокатура України є добровільною професійним громадським об’єднанням, покликаним сприяти захисту, свобод і уявляти законні громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних, надавати їм іншу юридичну допомогу.

23 стр., 11001 слов

Права людини і громадянина. Історія ідеї прав людини. Теорія ...

... захисту. У результаті наукової систематизації прав людини в історичному огляді з'явилася теорія трьох поколінь прав людини. Перше покоління прав людини — невідчужувані особисті (громадянські) і ужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це — право громадянина на свободу ...

Таке визначення поняття адвокатури, як правового інституту, є важливим кроком у напрямі визнання як громадської організації, до цього часу у законодавстві не робився акцент цей важливий ознака юридичної природи адвокатури. За природою вона є вільною професією, а тому й має громадський характер.

Адвокатура здійснює своєї діяльності за принципами, верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.

Обличчя, яке здобуло свідчення навчання адвокатської діяльністю, проти неї практикувати індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, або об’єднатися коїться з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які у відповідність до Законом «Про адвокатуру» і власнимиУставами.

Діяльність адвокатських об’єднань полягає в засадах добровільності, самоврядування, колегіальності і гласності. Вони реєструються у Міністерстві юстиції України, після чого письмово повідомляють місцевих органів влади про своє реєстрації, а адвокати — про набуття свідоцтва на право займатися адвокатської діяльністю.

Порядок установи, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структури, штати, функції, порядок витрати коштів, правничий та обов’язки керівних органів, порядок їх виборів і навіть інші питання діяльності, регулюються статутами відповідного об’єднання.

Закон визначає відносини адвокатури з колишніми державними структурами, гарантуючи причому їхній самостійність і. Мін’юст забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів з допомогою держави у разі участі адвоката у справі за призначенням і за звільнення громадян оплати юридичну допомогу, узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність, і навіть сприяє здійсненню заходів для підвищення фаховий рівень адвокатів.

Щодо місцевих органів управління, то в межах своїх повноважень сприяють адвокатам і адвокатським об’єднанням у розв’язанні питань, представляють їм у оренду придатні роботи приміщення, встановлюють пільги щодо орендної і щодо оплати використання приміщень тощо.

Закон вперше надав адвокатам і адвокатським об’єднанням право створювати регіональні, загальнодержавні і впливові міжнародні союзи та асоціації, які мають інтереси адвокатів як у державних органах і громадських організацій об’єднаннях, захищають професійні й соціальне право адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють поліпшенню фаховий рівень адвокатів, і навіть створюють спеціальні фонди. Об’єднання і асоціації діють виходячи з статутів і реєструються у МіністерствіЮстиции України.

У викладеного слід підкреслити, що організаційне оформлення адвокатури України, її незалежне від державними структурами існування відбулося вересні 1990 р. на установчому з’їзді, коли було створено Союз адвокатів України — добровільна, громадська, незалежна, самокерована організація. Метою Союзу, відповідно до його статутом, є об’єднання зусиль адвокатів у будівництві демократичної правової держави, поліпшення юридичну допомогу громадянам, установам, організаціям, посилення ролі й авторитету адвокатури у суспільстві, сприяння розвитку індивідуальної адвокатської практики, і навіть придбання адвокатурою самостійності і самоврядування, захист правий і законних інтересів членів спілки.

5 стр., 2079 слов

Поняття адміністративного правопорушення проступку його ознаки

... Поняття адміністративного правопорушення по стало в 80-х р. У перші в Кодексі про адміністративних правонарушени ях в 84 р. було сформульовано правопорушення. ... його органів, яким порушники службовими щаблями не підпорядковані. III . Практичне значення складу адміністративного проступку ... сфері управління. Діяння, класифіковані як адміністративні правопорушення зберігають у наступних кодексах: КоАП, ...

Статутом Союзу передбачені і завдання центру, форми діяльності, структура, джерела формування засобів і майна України та ін. Детально регламентовані питання членства, що може бути як індивідуальним, і колективним, правничий та обов’язки членів.Руководящими органами Союзу є з’їзд, конференція, правління, ревізійна комісія. Керують Союзом Президент і три віце-президента.

У областях (в Автономній Республіці Крим) створено відділення Союзу.

Адвокати і адвокатські об’єднання, погоджується з чинним законодавством, виконують такі функції:

  • дають консультації та роз’яснення з юридичним питанням, усні і письмові довідки за законодавством;
  • становлять заяви, скарги інші документи правового характеру;
  • засвідчують копії документів у справі, що вони ведуть;
  • здійснюють представництво у суді, інших органах, громадянами і юридичних осіб,
  • надають юридичну допомогу підприємствам, установам та організаціям;
  • здійснюють правове забезпечення підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності громадян, і юридичних,

-виконують свої обов’язки відповідно до кримінально-процесуальним законодавством під час дізнання і попереднього слідства.

ОСНОВНІ СТАНОВИЩА

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів;

2) виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів;

3) пункт виключений;

4) районними (міськими) судами (суддями);

5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та інші органами (посадовими особами), уповноваженими те що справжнім Кодексом.

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, сільських, селищних Рад народних депутатів вирішують справи про адміністративні правопорушення, крім віднесених справжнім Кодексом до ведення тих органів (посадових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів, судді районних (міських) судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесених справжнім Кодексом до ведення.

Стаття 215. Порядок освіти колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії утворюються відповідними Совітами народних вибори до складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, і навіть членів комісії. У адміністративних комісіях при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів є посаду звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється справжнім Кодексом й іншими актами законодавства України.

4 стр., 1815 слов

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

... локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року. Дисциплінарну відповідальність за екологічні правопорушення згідно з вимогами дисциплінарних статутів чи положень про дисципліну несуть і ... прокуратури України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. Стаття 9 цього статуту крім заходів дисциплінарного стягнення, передбачених КЗпП, передбачає такі ...

Порядок освіти інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, і навіть порядок розгляду справ у цих органах визначається законодавчими актами України.

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Адміністративні комісії вправі розглядати справи про адміністративні правопорушення за наявності щонайменше половини членів їх складу, а виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів — за наявності щонайменше дві третини загального складу виконкому.

Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України.

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, що справи про адміністративні правопорушення

Службові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені справжнім Кодексом, не більше наданих їм повноважень і тільки у виконанні службовими обов’язками.

Перелік посадових осіб, що від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 справжнього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавчими актами України і постанови ми Кабінету міністрів України.

>ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СПРАВ ПРОАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 97-105, частинами першої, третьої та четвертої статті 111 (порушення, скоєні на аеродромах, не підвідомчих Міністерству цивільної авіації СРСР, чи районі таких аеродромів), статтею 136 (скоєння порушень в автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, 154-156, 158, 159, 160, 164, 1646-1648, 166, 179, статтею 180 (крім справ стосовно батьків неповнолітніх чи осіб, їх які заміняють), частиною четвертої статті 181, статтями 181-183,186,186, 188, 189, 189, 196, 212 справжнього Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах селищних, сільських Рад народних депутатів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 92, статтями 99 і 100 (коли правопорушення скоєно громадянином), статтями 103 1 , 1032 , 104, статтею 136 (скоєння порушень в автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 158, 159, 1601 , 166, 179, статтею 180 (крім справ стосовно батьків неповнолітніх чи осіб, їх які заміняли), частиною четвертої статті 181, статтями 182, 183, 186, 1861 , 196, 2121 справжнього Кодексу.

Стаття 219. Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів

Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 92, статтями 99 і 100 (коли правопорушення скоєно громадянином), статтею 104, статтями 141, 142, 152, 155, 156, 158, 159, 166, 179, статтею 180 (крім справ стосовно батьків неповнолітніх чи осіб, їх які заміняли), частиною четвертої статті 181, статтями 182, 183, 186, і навіть про правопорушення, відповідальність які встановлюється рішеннями місцевих рад народних депутатів та його виконавчих комітетів відповідно до статтею 5 справжнього Кодексу.

4 стр., 1703 слов

Договор перевозки. Правила перевозки пассажиров и багажа

... каждого пункта договора. В своём реферате я рассмотрю различные виды перевозок, такие как железнодорожные, морские, воздушные, автомобильные, перевозку на внутреннем водном транспорте. Так же рассмотрю договора перевозки, транспортной экспедиции и договор перевозки пассажиров и багажа. И после ...

Стаття 220 1 . комісії з боротьби з пияцтвом

комісії з боротьби з пияцтвом при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 156 і 179 справжнього Кодексу.

Стаття 221. Районні (міські) суди (судді)

Судді районних (міських) судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачених частиною першої статті 41, статтями 41, 41 2 , 413 , статтею, 422 , 423 , частиною першої статті 44, статтями 441 , 461 , 51-512 , частиною першої статті 160, частиною п’ятої статті 121, частиною другий статті 130, статтями 146, 157, 160, 1602 , 1604 , 1643 , 166-1664 , 173, 1731 , частиною третій статті 178, частинами першої, другої і третьої статті 181, статтями 184, 184, 1842 -1859 , 1862 , 1864 , 1865 , 187, 1881 і 2081 справжнього Кодексу, і навіть справи про адміністративні правопорушення, скоєних особами, у дітей віком із шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи такі адміністративні правопорушення: щодо порушення Громадського порядку, порушенні правил про валютні операції, щодо порушення правил паспортної системи, правил прикордонного режиму, правил перебування у СРСР і транзитного проїзду на території СРСР іноземних громадян, і осіб без громадянства, правил дорожнього руху, правил, які забезпечують безпеку руху, правил користування засобами транспорту, правил, вкладених у забезпечення схоронності вантажів на транспорті, і навіть про незаконному відпустці і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів

Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду

Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язаних із порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням розпоряджень і постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 188 8 ).

Стаття 224. Органи залізничного транспорту

Органи залізничного транспорту розглядають справи такі адміністративні правопорушення: щодо порушення правил користування засобами цього транспорту, правил з охорони порядку та безпеки руху, правил, вкладених у забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109,110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини перша й третя статті 135, стаття 136).

Стаття 225. Органи морського транспорту

Органи морського транспорту розглядають справи такі адміністративні правопорушення: щодо порушення правил користування засобами цього транспорту, правил з охорони порядку та безпеки руху, правил, вкладених у забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті, правил пожежної безпеки на морському транспорті (статті 114, 115, частина перша статті 120, частина друга статті 133, частина перша статті 134, частина перша й третя статті 135, стаття 136).

9 стр., 4268 слов

Судова влада та органи, що її здійснюють

... адвокатів, направлення окремих ухвал у державні органи, установи, організації). Судову владу можна визначити як самостійну на ... суди формувались і працювали з дотриманням спеціальних правил – правил, які б гарантували якісне, компетентне виконання повноважень ... судом справи означає, що суд застосовує норми матеріального права (кримінального, цивільного, адміністративного та ін.) до конкретного ...

Стаття 226. Органи річковий транспорт

Органи річковий транспорт розглядають справи такі адміністративні правопорушення: щодо порушення правил користування засобами цього транспорту, правил з охорони порядку та безпеки руху, правил, вкладених у забезпечення схоронності вантажів на річковому транспорті, правил пожежної безпеки на річковому транспорті (частини перша, друга, і четверта статті 116, частина перша статті 116, стаття 116 2 , 117, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130, частини перша й інша статті 131, частина друга статті 133, частина перша статті 134, частини перша й третя статті 135, стаття 136).

Стаття 227. Державна інспекція з маломірним судам Українською РСР

Державна інспекція з маломірним судам Українською РСР розглядає справи такі адміністративні правопорушення: щодо порушення правил реєстрацію ЗМІ й обліку, піднаглядних їй судів і участі