Поняття та ознаки господарського договору

Курсовая работа

1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

Право України регулює майнові господарські та інші відно­сини господарських суб’єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох основних нормативно-правових категорій:

договір та господарський договір. Це майнові договори.

майновий договір —

У господарському праві категорія договір використовуєть­ся у загальному і спеціальному значеннях. Договір, який регулює ст.153 Цивільного кодексу, у господарському праві означає будь-яку майнову угоду між двома або більше суб’­єктами господарського права. И с точки зрения законной власти главного государства sub’єkta, соглашение є. Наприклад, договір поставки підприємством продукції чи договір підряду на капітальне будівництво, з одного боку;

— договір купівлі-продажу підприємством меблів для офісу, канцелярських товарів і т.ін. — з іншого. Контракты на развитие Ци, некоторые из них, регулируют основную уставную деятельность спонсируемых государством субъектов, інші — поставщиков услуг. С этой целью у законодателя есть формальное и регулирующее соглашение о финансируемой государством основной деятельности sub’ectis в контексте правовой категории — категории государственного соглашения.

господарський договір

Отже, категорії договір і господарський договір співвідно­сяться як загальне і особливе. Как особая категория государственного законодательства и права Украины государственный договор имеет правовую основу.

Господарські договори в Україні (за відсутності Господар­ського або Торгового кодексів) регулюються: а) загальними статтями Цивільного кодексу про зобов’язання, договір, зо­бов’язання, що випливають з договорів; б) спеціальними статтями Цивільного кодексу про майнові відносини між суб’єктами (підприємствами, установами, організаціями).

Це, зокрема, відносини: по поставках продукції (товарів); по закупках сільськогосподарської продукції у товаровироб­ників; по капітальному будівництву; по перевезеннях ван­тажів та ін.

Также, поскольку сделка будет регулироваться нестандартными законами о государственных подчиненных. Зокрема, згідно зі статтею 21 Закону «Про підприємства в Україні» господарські відно­сини (а це-предмет господарського договору) підприємства з іншими підприємствами і організаціями в усіх сферах гос­подарської діяльності здійснюються на основі договорів. У даному разі йдеться про господарські договори. Господарских соглашается регулироваться теми же законами Украины по типу діяльности государства: инвестиционная, транспортная, хозяйственная.

10 стр., 4602 слов

Розгляд спорів з виконанням господарських договорів

... господарський договір має певну правову основу. Господарські договори в Україні (за відсутності Господарського кодексу) регулюються: а) загальними статтями Цивільного кодексу про зобов'язання, договір, зобов'язання, що випливають з договорів; б) спеціальними статтями Цивільного ...

Значну групу складають нормативні акти колишнього Со­юзу РСР, які регулюють ті господарські договори, які пов­ністю або частково не врегульовані законодавством Украї­ни. Зокрема, це договори поставки продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

 • договори перевезення вантажів залізничним, морським і внутрішнім водним транспортом; частково-підрядні відно­сини в капітальному будівництві.

Арбітражний процесуальний кодекс України визначає за­гальний порядок врегулювання розбіжностей, що виника­ють при укладанні господарських договорів (ст.10) та при їх зміні і розірванні (ст. 11), а також регулює процесуальні відно­сини щодо порушення позовного провадження з господар­ських спорів та їх вирішення.

Отженный, во имя понимания государственного договора, существуют враховувати и залные знаки основной категории договора и особые знаки, как это видно из государственного законодательства.

Із загальноправової точки зору господарський договір являє собою господарське правовідношення між двома або більше

суб’єктами, змістом якого є їх договірні майнові зобов’язання діяти певним чином: передати і прийняти майно, вико­нати роботу, надати послуги і т.ін. Господарський договір — це регулятор конкретних (одиничних) господарських відно­син (зв’язків) між суб’єктами господарської діяльності, умо­ви дії якого визначають самі ці суб’єкти.

Як особая законодательно-правовая категория, государственный договор, специальные знаки.

Во-первых, государственное законодательство регулирует соглашения об оказании такой услуги, поскольку она будет соблюдаться с экономической и юридической точек зрения. Господарський договір завжди укладається з господарсь­кою (комерційною) метою для досягнення необхідних сторо­нам господарських і комерційних результатів. Цена изготовления и реализации по оплате продукции, оплате результатов и оплате платных услуг. Звідси господарські договори — це майнові договори, що обслуговують безпосе­редньо виробництво та господарський (комерційний) обіг. По критерию государственных соглашений заключаются соглашения между другими соглашениями предприятий, учреждений и органов, не оказывающих услуги населению, а также дополнительные.

плановані.

Но не все государственные соглашения регулируются представлением суверенного контракта и заменой суверенного. Отже ця ознака господарського договору не є абсолютною.

регульованими,

В-третьих, закон окружен рядом подпунктов, которые могут быть подпунктами государственных соглашений. Згідно із статтею З Цивільного кодексу та статтею 1 Арбітражного процесуаль­ного кодексу суб’єктами господарських договорів є органі­зації — юридичні особи (підприємства, установи, організації), в тому числі колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, індивідуальні, приватні, спільні підприємства тощо.

Отже, господарський договір — це майнова угода господа­рюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господарської і ко­мерційної діяльності: при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

6 стр., 2853 слов

Поняття та види господарських договорів

... Тому визначаються і регулюються договори про основну господарську діяльність суб'єктів окремою юридичною категорією - категорією господарського договору. господарський договір процесуальний правовідносини 1. Поняття та види господарських договорів Однією з найбільш ...

Госпо­дарське зобов’язання —

Категорія господарського зобов’язання водночас є і загаль­ною (широкою), і частковою (вужчою) стосовно господарсь­кого договору. Загальною вона є тому, що господарські зобо­в’язання виникають з ряду підстав, а саме: із державного кон­тракту чи державного замовлення; з іншого акта органу уп­равління; із господарського договору, укладеного на підставі держконтракту, держзамовлення чи іншого управлінського правового акта; із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав, що не суперечать закону (з конкурсу, тендеру, іншого публічного торгу).

В такой степени, с одной стороны, госконтракт лишен особняка гобсязанского государства. Во всей категории государственного зоба категория государственного зоба связана с соглашениями правительства штата в соответствии с соглашением. С другой стороны, победителем государственного договора является цена частей язанского государственного зоба, так что они имеют взаимные права и обязанности, которые определяются самим договором. Тобто категорія господарського договору є узагальненою

щодо договірних господарських зобов’язань. Господарский договор — это юридически заключенный джерело господарский крольязань.

2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

Разнообразие деятельности правительства можно резюмировать в широком спектре правительственных соглашений. К оболочке государственного договора иностранных властей и деятелей данной юридической категории, а также знаков, прикрепленных к этому же типу государственных договоров. Тому для їх (договорів) розмежування застосовуються доктринальна і нормативна класифікації господарських до­говорів, основою яких є їх юридичні (внутрішні) властивості.

Теория вязального права классификации государственных договоров по ряду критериев.

За суб’єктним складом

юридичної підстави

 • господарські договори, які визначені і регулюються як державні контракти. Це договори поставки продукції, вико­нання робіт, надання послуг тим споживачам, потреби яких фінансуються за рахунок держави і замовниками у яких ви­ступають центральні державні органи (міністерства, відом­ства).

  Держконтракти поєднують у собі юридичні власти­вості держзамовлень (актів централізованого планування) і власне господарських договорів. Особливою їх ознакою є те, що держава гарантує оплату продукції, робіт, послуг за державними контрактами;

— — господарські договори, які укладаються на підставі дер­жавних замовлень і зміст яких повинен відповідати цим за­мовленням. Їх особливістю є те, що держава може надавати економічні пільги виконавцям цих договорів. Як виконавці державного контракту, так і виконавці державного замолення

забезпечують себе матеріально-технічними ресурса­ми самостійно шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачаль­ницько-збутовими та іншими посередницькими організаці­ями. Виняток становлять окремі види ресурсів, виробницт­во і споживання яких контролюється і централізовано роз­поділяється державою;

 • господарські договори, які укладаються на поставку про­дукції, виконання робіт, надання послуг на підставі госпо­дарських намірів сторін, юридичне виражених істотними умовами договорів (регульовані договори).
  9 стр., 4425 слов

  Класифікація договорів (2)

  ... Господарські договори 28 ІІІ Класифікація договорів у закордонному цивільному праві 31 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Договір - одна з найбільш древніх правових ... договори. Консенсуальні договори реального договору формального договору залежно від основ укладення По підставах укладення усі договори діляться на вільні та обов'язкові. Вільні - це такі договори, укладення яких ...

способу виникнення

За способом оферти і визначення змісту розрізняють:

 • договори приєднання. Это господски договоренности, у которых есть стороны до начала договора и соглашения. Іншій стороні залишається або прийняти їх, або не вступати в договір (перевезення вантажів, страхування тощо);
 • договори, зміст яких сторони визначають при їх укла­данні.

За змістом істотних

За регулятивними функціями розрізняють:

—попередні і основні господарські договори. Попередній договір визначає умови, на яких сторони зобов’язуються у певний строк укласти господарський договір («договір про договір», протокол про наміри).

Такий договір є необхідним щодо тих господарських відносин, в яких для укладання основного договору треба здійснити ряд дій, без яких його неможливо укласти (підряд на капітальне будівництво складного об’єкта);

— — генеральні і поточні господарські договори. Перший укладається на весь період діяльності, яка регулюється. Общее соглашение на основе уставных мнений политических партий на весь период осуществления рассматриваемой деятельности. Поточні (разові) договори укладаються на підставі ге­нерального договору як такі, що розраховані на певні (ко­роткі) проміжки часу. Поточні договори, як правило, не включають умов, не передбачених генеральним договором, інакше це був би новий (окремий) договір.

Нормативная классификация государственных договоров заключается в знании предмета, так что обычно можно увидеть типы основных типов документов, которые являются предметом таких договоров.

Їх систему дає Цивільний кодекс як основний закон про господарські договори (підрозділ II «Окремі види зобов’я­зань» розділу III «Зобов’язальне право»).

В Гражданском кодексе систематизированы государственные контракты с гражданскими лицами.

За предметною ознакою закон розрізняє господарські до­говори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління), на передачу майна у стро­кове оплатне користування, на виконання робіт, на переве­зення вантажів (транспортні господарські договори) та на­дання інших господарських послуг.

3. Функції господарського договору

Господарский договор, как будто он единственный, выполняет ряд функций в хозяйстве.

Функції господарського договору —, Загальними функціями

 • ініціативна (договір як акт прояву ініціативи і узгодже­ної волі сторін врегулювати певні відносини);
 • програмно-координаційна (договір як програма пове­дінки сторін щодо здійснення господарських відносин і засіб узгодження, координації їх дій відповідно до економічних інтересів і намірів);
 • інформаційна (договір завдяки формальній визначеності його умов включає в себе інформацію про правове станови­ще сторін у договорі, яка необхідна сторонам, у відповідних випадках — юрисдикційним органам, третім особам);
 • гарантійна (лише завдяки договору включаються в дію такі правові гарантії виконання договірних зобов’язань, як неустойка, завдаток, застава тощо);
 • правозахисна (договір є правовою формою відносин, тобто формою, в межах якої забезпечується примусове ви­конання зобов’язань сторін шляхом використання майно­вих санкцій, засобів оперативного впливу).
  4 стр., 1793 слов

  Система цивільних договорів

  ... договір, за яким права та обов’язки покладено на обидві сторони зобов’язання, що виникло з цього договору. Переважна більшість договорів у цивільному праві ... сторін; 3) договір, спрямований на безпосереднє обслуговування основної діяльності господарської організації. До господарських відносили і ... особа, яка уклала договір, обумовила виконання зобов’язання, що виникло з договору, третій особі, то, якщо ...

Специфічними,

 • правового забезпечення економічних потреб стосовно тих споживачів, потреби яких централізовано враховуються державою і фінансуються за рахунок державного бюджету. Цю функцію виконує такий особливий господарський до­говір, як державний контракт;
 • правового засобу реалізації державних замовлень.

Государственная замена — цена обязательств по виконавтам правовых актов централизованного плана. У формі держзамовлень планується: виробництво дефіцитної про­дукції; заходи щодо розвитку пріоритетних галузей народ­ного господарства; виконання міждержавних економічних угод; експортно-імпортна діяльність; вирішення соціальних проблем тощо. Державне замовлення реалізується шляхом укладання господарських договорів між його виконавцями і споживачами продукції, послуг, замовниками робіт; Інакше кажучи, господарський договір у цьому разі є функціональ­ним правовим засобом реалізації державного замовлення;

 • правового інструмента (засобу) децентралізованого планування господарської діяльності. Подробная функция регулируется статьей 20 «Бизнес-планирование» Закона «Информация о предприятиях в Украине». Вона полягає в тому, що»
 • юридичними актами планування діяльності підприємств б їх плани: виробничого і соціального розвитку (затверджуються як локальні правові акти) Плани на перспективу розробляються підприємствами, виходячи і попиту на продукцію, роботи, послуги
 • попит визначається двома правовими формами держав­ним замовленням та господарськими договорами, які підприємства укладають із споживачами та поставщиками матеріально-технічних ресурсів.

Таким чином, істотні умови господарських договорів є обов’язковою економічною інформацією для складання планів підприємств

4.

Щодо господарського договору діє загальне правило, за яким він має бути укладений у письмовій формі Це правило встановлене статтею 44 Цивільного кодексу, яка називається «Письмові угоди» Закон вимагає щоб господарські договори укладалися письмово і були підписані уповноваженими особами.

Вместе со статьей 154 ГК я могу помочь сторонам отозвать буквенную форму государственного контракта Zokrem, такого госконтракта, как договор поставки. міни. купівлі-продажу, можуть укладатися у формі одного письмового документа, що підписується сторонами Це так звана повна письмова форма. Крім того, договірні відносини між сторонами можуть бути встановлені у так званій скороченій письмовій формі — шляхом обміну листами, телетайпограмами, радіограмами, телеграмами і т ін Письмовою формою договору поставки визнається також замовлення покупця, прийняте до виконання Мається на увазі, що поставка продукції, яка не розподіляється у централізованому порядку, здійснюється безпосередньо за замовленнями покупців, які не відхилені поставщиками протягом 20 днів після їх одержання, якщо в зазначених замовленнях ( дані щодо кількості, розгорнутої номенклатури якості продукції, строків поставки, ціни, інших необхідних для здійснення поставки даних.

Стосовно окремих видів договірних господарських відно­син (наприклад, підрядних та субпідрядних) договірна до­кументація є типовою. Так, 4 грудня 1991 р. Госстрой Украины утвердил типовой «Договор», на предъявлении которого стороны будут расторгнуты, как правило, основывается письменная форма договора.

48 стр., 23544 слов

Адміністративне право України

... отлагательных приговоров, которые могут регулироваться административным законодательством. А саме – адміністративне право України покликане регулювати відносини у зв’язку з реалізацією не лише ... або адміністративна) сфера діяльності держави. Оже, публичный характер административного права - это не единственная особенность сомнительного значения закона. адміністративне право, за сферою реалізації ...

При укладанні ряду господарських договорів застосовують­ся не довільні, а уніфіковані (стандартні) форми договірних документів, щодо яких діють спеціальні правила їх складан­ня і які мають точно визначені офіційні назви. Зокрема, це стосується форми договорів перевезення_ванхажів.

Так, згідно із статтею 38 Статуту залізниць Союзу РСР та Правилами заповнення накладної і комплекту перевізних документів формою договору перевезення вантажів залізнич­ним транспортом є комплект перевізних документів: накладна встановленої форми, дорожна відомість, корінець дорожноЇ відомості, квитанція на приймання вантажу.

Заказ повтора транспорта въезжает в предъявление договора перевозки. Формы документов, посвященных всем договорам, и правила их оформления утверждаются Министерством транспорта Украины.

Аналогичным образом, законодательные акты и кодексы регулируют форму договора перевозки льгот и перевозки.

На автомобильном транспорте в виде договора накладной, на внутреннем водном транспорте — накладной. На морском транспорте накладная оформляется на «малогабаритный» льготный транспорт. Для других договоров морской перевозки льготная перевозка заключается в форме коносамента.

Отсутствие внимания к установленной законом форме государственного договора не является обременительным само по себе, так как не переносится законодательством.

5.

Укладання господарського договору — це зустрічні дого­вірно-процедурні дії двох або більше господарюючих суб’єктів щодо вироблення умов договору, які відповідають їх реальним намірам та економічним інтересам, а також юридичне оформлення договору (надання цим умовам певної форми) як правового акту.

Особливістю господарських договорів є те, що при їх укла­данні застосовуються певні техніко-юридичні процедури, тобто порядок висловлення пропозиції укласти договір (оферти) та прийняття її (акцепту) значною мірою формалізований. «Законодавством України (ст. 153-158 Цивільного кодексу) встановлено загальний порядок укладання будь-яких цив­ільних договорів (незалежно від їх видів), який стосовно господарських договорів діє тоді, коли сторони вільно укла­дають господарські договори: на біржових торгах, ярмарках, аукціонах тощо. В то же время предложение положения контракта может быть ясно понято и вращаться вокруг устного слова подчиненного sub’kta для заключения контракта. Предложение является ценным, если в этих условиях приведены все причины соглашения или порядок их обозначения.

Договір визнається укладеним, якщо, між сторонами до­сягнуто згоди щодо його істоти (тобто тих, які ви­знані такими за законом або необхідні для договорів даного виду), а також всіх умов, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди. Если предлагаемое соглашение было отклонено от обозначенной строки для подачи, соглашение будет в силе, так как лицо, делающее предложение, считало принятие противоположного предложения на другой стороне линии.

Еще одна особенность организации государственных соглашений — это организация распределения продаж, которая может быть обнаружена одновременно. Такие распределения между предприятиями, организациями внимательно изучаются сотрудниками и заступниками работников предприятий и организаций, за тех, кто им доверяет.

72 стр., 35937 слов

Кодекс законів про працю України

... ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини ... про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором ... забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості ...

При наявності заперечень щодо умов договору підприєм­ство чи організація, які одержали проект договору, склада­ють протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, та в 20-денний строк надсилають іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним до­говором. Підприємство, організація, які одержали протокол розбіжностей, зобов’язані протягом 20 днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з другою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті роз­біжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк на вирішення арбітражного суду.

загальним

Оже, третья особенность упорядочивания государственных соглашений состоит в том, что законодательство передает особые процедуры упорядочивания государственных соглашений в окружающих типологиях. Суть їх полягає в тому, що форми, строки укладання таких дого­ворів та ін. регулюються нормами кодексів, статутів, правил та положень про конкретні види господарських договорів.

6. Виконання господарських договорів

Загальні принципи і умови виконання договорів, у тому числі господарських, врегульовані розділом 15 «Виконання зобов’язань» Цивільного кодексу (ст. 161-177).

По государственным договорам и специальным соглашениям, утвержденным нормативными актами о договорах.

загальні умови виконання зобов’язань

Принципи виконання господарських договорів.

належного виконання

мета виконання, визначеного у договорі, у належному місці, відповідним способом і т.ін.

реального виконання

Невиконання господарського договору реально, в натурі, породжує право кредитора вимагати цього примусово (зок­рема, вимагати відібрання майна — об’єкта договору майно­вого найму — і передачі його кредитору).

в установлений строк.

відповідність виконання вказівкам закону.

Господарські договори, щодо яких не існує будь-яких «вка­зівок», виконуються «відповідно до вимог, що звичайно став­ляться» (ст.161 ЦК).

Более подробно я рассмотрю наиболее важные экономические сделки, чтобы увидеть, какие из них я буду атаковать своего робота. Та використаю примірний договір.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ

§ 1.

Включение Украины на международный рынок связано с более крупными выплатами государственных предприятий украинских предприятий по соглашениям с иностранными компаниями и корпорациями.

Ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відно­сить до зовнішньоекономічної діяльності експорт та імпорт товарів капіталів та робочої сили, надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяль­ності, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхо­вих, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних, наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та інші види кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підго­товку спеціалістів на комерційній основі, міжнародні фінансові опе­рації та операції з цінними паперами, кредитні та розрахункові опе­рації між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності, створення суб’єктами зовнішньо­економічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ на території України та за її межами, спільну підприємницьку діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та інозем­ними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних гос­подарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами, підприємницьку діяльність на території України, пов’язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговель­них марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку інозем­них суб’єктів господарської діяльності, аналогічну діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України, організацію та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньо­економічної діяльності, організацію та здійснення оптової, консигна­ційної та роздрібної торгівлі на території України, товарообмінні (бар­терні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та інозем­ними суб’єктами господарської діяльності, орендні, в тому числі лізин­гові, операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності, операції по придбанню продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку, роботи на контрактній цій основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, роботи іноземних фізичних осіб на контрактній сплатній основі суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території Украї­ни, так і за її межами.

13 стр., 6441 слов

Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд

... нужд. Основной целью курсовой работы является детальный анализ института договора на поставку товаров для государственных нужд. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть понятие государственного контракта (договора) на поставку товаров для государственных нужд; изучить специфику государственного контракта (договора) на поставку товаров для государственных нужд; ...

Таким образом, целесообразно быть как гражданскими, так и юридическими по отношению к украинским физическим или юридическим лицам с иностранными физическими или юридическими лицами, в зависимости от важности экономической деятельности.

Така діяльність здійснюється на підставі укладених між українсь­кими та іноземними суб’єктами зовнішньоекономічних договорів (кон­трактів).

§ 2. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформ­лена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законів України з ураху­ванням міжнародних договорів України.

4 стр., 1873 слов

Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів за законодавством України

... міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у ...

По своему юридическому характеру это общехозяйственный договор гражданско-правовой земли, которая проста для создания, змея мирных жителей .прав та обов’язків. Таким чином, на зовніш­ньоекономічні договори (контракти) повною мірою розповсюджують­ся як норми, встановлені главою 3 ЦивК України, так і спеціальне законодавство, що регулює форму, порядок укладення та визнання Цих угод недійсними.

Ч. 2 ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлено, що зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається. В форме письма это не требуется ни законом, ни международным договором Украины.

§ 3. Недійсність зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Відповідно до ч. 2 ст. 45 ЦивК України для зовнішньоторговель­ної угоди недодержання форми безумовно тягне за собою недійсність угоди.

В связи с тем, что гражданское право этого не хочет, нет никаких причин, по которым это не является законным по закону, тихое наследование по закону, что бажликати сторон, когда они созданы, пожалуйста.

Ст. 48 Цивільного кодексу встановлює загальне принципове пра­вило про недійсність угод: «Недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону».

Признание общей нормы права позволяет законодателю ограничиться регулируемыми условиями несоблюдения установленных правил, применимых к наиболее типичным типам незавершенных земель.

Ст. 48 ЦивК застосовується лише до тих угод, які не відповідають вимогам закону, але недійсність їх окремо законом не встановлена. Таким чином, якщо угода підпадає під дію спеціальної норми, що пе­редбачає її недійсність, ст. 48 не застосовується. Спеціальною нор­мою для визнання зовнішньоекономічної угоди недійсною у разі не­додержання форми та порядку укладення цієї угоди є ст. 45 ЦивК України.

Ч. 5 ст. б Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», крім загального правила про недійсність зовнішньоекономічних угод у випадку невідповідності вимогам законів України, аналогічному ст. 48 ЦивК, встановлює також додаткову підставу для визнання зовніш­ньоекономічної угоди недійсною, а саме: невідповідність вимогам міжнародних договорів України, і застосовується для визнання таких угод недійсними саме на цій підставі.

§ 4. Права та обов’язки сторін. Умови зовнішньоекономічного договору

Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди визнача­ються правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту).

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті) відно­сяться:

1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укла­дення.

1.2. Преамбула.

У преамбулі визначається повне найменування сторін — учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстро­вані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контра­гентів («Продавець», «Покупець», «Замовник», «Поставник» тощо) та найменування документів, якими керуються контрагенти при ук­ладенні договору (контракту) (статут підприємства, установчий до­говір тощо).

1.3. Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити) іншому, із зазна­ченням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результа­ту роботи, що виконується.

У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробки давальницької сиро­вини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характе­ристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це вказується у додатку (специфікації), який має бути невід’ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна познач­ка у тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток (специфікація), крім того, балансується по загальній вартості експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької сировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

 • усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення її в готову продукцію;
 • кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обгрунтуванням технологічних втрат її;
 • витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

У цьому розділі визначається залежно від номенклатури одини­ця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (в тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні ха­рактеристики.

У тексті договору (контракту) на виконання робіт (надання по­слуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх вико­нання.

1.5. Базисні умови поставки товарів (прийому, здачі виконаних робіт або послуг).

У цьому розділі вказується вид транспорту та базисні умови поставки (відповідно до «Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» у редакції 1990 р.), які визначають обов’язки контра­гентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

Правила международной торговли сгруппированы в основную категорию.

Перша група —

Друга група —

Третя група —

Четверта група —

Попытайтесь представить себе группу из десяти заголовков, заголовок со стороны продавца, отраженный в аналогичной позиции покупателя по отношению к одному и тому же товару.

Деловые партнеры, которые бажают, подчиняются правилам о том, как телам торговать терминами, чтобы установить значения в тексте, но когда договор был заключен, вонючий был отруган ИНКОТЕРМС редакторами рока 1990 года.

Стороны, желающие иметь возможность обратиться за помощью в арбитраж Международной торговой палаты для регулирования других суперкамер, виновны в том, что они заключили договор, в котором особое внимание уделяется защите интересов международной торговли.

Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» N 567/94 від 4 жовтня 1994 р. установлено, що при укладанні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі зовні­шньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою.

У випадку укладення договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки ви­конаних робіт (послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та за­гальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих по­слуг), що поставляються згідно з договором (контрактом) (крім ви­падків, коли ціна товару розраховується за формулою), та валюта платежів. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються то­вари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані у додатках (специфікаціях), на які робиться посилання у тексті договору (контракту).

У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини, крім того, зазначається її заставна вартість.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) загальна вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за цим договором (контрактом), виражені в іноземній валюті.

1.7. Умови платежів.

Этот раздел является важным способом, порядок указанной линии финансовых расчетов и гарантии взыскания со сторон на взаимную оплату урожая’язан. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються:

 • умови банківського переказу (авансового платежу) до або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до спільної постанови Ка­бінету Міністрів України і Національного банку України від 21 черв­ня 1995 року N 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономіч­них договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають роз­рахунки в іноземній валюті»;
 • умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій).

1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг). При этом есть строки, которые фактически переносятся на товары, перемещение товаров и документы.

Приобретение-доставка осуществляется по количеству товаров и документов, по качеству — по документам, так что качество товара подтверждено.

1.9. Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце при­значення, габарити, спеціальні умови складування і транспортуван­ня та ін.), а за необхідності також умови її повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови дого­вору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше).

При цьому сто­рони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитись від виконання договору (контракту) частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Обстоятельства непреодолимой силы утверждаются Торгово-промышленной палатой региона.

1.11. Санкції та рекламації.

Цей разділ установит порядок подачи санкций, выдачи жалоб и подачи жалоб не подписчикам или ненадежным подписчикам одному из контрагентов по их посевам.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (в % від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встанов­люються та протягом якого часу діють), строки, протягом яких рек­ламації можуть бути заявлені, права та обов’язки сторін договору (кон­тракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.12. Арбітраж.

При этом состав третейского суда со своей стороны земельного и материального права скрыт при рассмотрении споров и слухов, по которым стороны могут обращаться в суд.

1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва банку) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визнача­тись додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців до­говору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм наванта­ження (розвантаження), умови передачі технічної документації на то­вар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контрак­ту), можливість та порядок внесення доповнень та змін до договору (контракту) та ін.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР

(контракт)

________________________ «__» __________ 200_ р.

(населений пункт)

Постачальник: ______________________________________ , в особі________________________

__________________________________, що діє на підставі Статуту, _______________________

з одного боку, і Покупець: ___________________________________ , з______________________

іншого боку, уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується систематично постачати ____ (далі — товар), а Покупець зобов’язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього договору.

 1. Кількість товару

2.1 Кількість товару визначається у специфікаціях на кожну партію товару, які оформ­люються додатками до цього договору і є його невід’ємною частиною.

2.2 У випадку необхідності для Покупця змінити позиції з кількості товару, що поста­чається, він зобов’язаний подати Постачальнику нову специфікацію для узгодження у строк ___ днів до настання нового терміну постачання.

2.3 Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачаль­ник протягом ___ днів після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

 1. Якісні характеристики товару

3.1. ___________________________________________________________________________

 1. Терміни та порядок постачання

4.1. Товар виновен в поставке Покупателем деталей в количестве строк, от деталей до конкретных товаров для кожаной детали.

4.2. Поставщик имеет право на завершение поставки кожаной части товара с обязательными условиями.

4.3. Покупатель вправе считать товар полученным, так как характеристики не соответствуют оговоренным.

5. Ціна

5.1 Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у спе­цифікаціях на кожну партію товару.

6. Порядок розрахунків

6.1 Платежі за товари, поставлені в рахунок цього договору, мають бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком-кореспондентом банку Продавця і авізованого че­рез банк Продавця.

Если аккредитив выпущен банком, который не является банком-корреспондентом Продавца, Покупатель не сможет утвердить аккредитив банка-корреспондента банку Продавца.

6.2 Акредитив, що відкривається відповідно до цього договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за № 500.

6.3 Акредитив має бути відкритий протягом не пізніше __ днів від дати по­відомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, терміном дії __ днів, на повну суму вартості товару.

6.4 Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде затримано. Продавец имеет право указать на условия заключения договора.

6.5 Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в банку Продавця проти подання Продавцем таких документів:

1. комерційного рахунку (інвойсу) в __ примірниках;

2. дубліката залізничної накладної, що містить найменування Покупця вантажу, і по­значку Перевізника про відправлення вантажу;

3. копії контракту;

4. копії специфікації, за якою здійснюється поставка;

5. копії вантажної митної декларації.

Документы о дефектах были представлены Продавцом в банк в течение __ дней с момента доставки товара.

6.6 Акредитив передбачає можливість або дозвіл часткових відвантажень.

6.7 Усі витрати, пов’язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням, продовженням терміну, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

6.8 Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця забезпечить внесення необхідних змін до умов акредитива.

7. Умови постачання

7.1 Постачання здійснюється на умовах ____________________ відповідно

до ІНКОМТЕРМС -1990.

7.2 Перехід права власності на товар відбувається в момент здійснення поставки.

7.3 Перехід ризиків на товар відбувається в момент переходу права власності.

7.4 Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в термін __ днів до моменту відвантаження телеграфом/факсом.

У повідомленні зазначаються:

 • дата відвантаження;
 • номер накладної;
 • кількість товару.

8. Тара і пакування

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання до прийняття товару Покупцем.

9. Передача товару

9.1. Приймання-здача товару здійснюється в пункті поставки.

10. Термін дії Даного Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до «__» __________ 200_ р.

11. Відповідальність Сторін

11.1. За порушення умов цього договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі нестриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним зако­нодавством.

11.2. Постачальник за цим Договором несе таку відповідальність:

 • за порушення строку поставки сплачується пеня у розмірі __ % непоставленого в строк товару за кожен день затримки, але не більше 5% від вартості виставленого на його ім’я акредитива.

12. Розв’язання спорів

12.1. Попытка обсудить между сторонами, о которой пока не достигнуто, участие в соответствии с законодательством Украины в Международном коммерческом суде при Торгово-промышленной палате Украины.

12.2. Стороны по всем претензиям по всему Договору виновны в том, что их признают Сторонами в течение трех дней с момента отзыва претензии.

13. Зміна умов Даного Договору

13.1. Интеллектуальное соглашение может быть изменено для взаимной выгоды Storin путем обязательной укладки письменного документа.

13.2. «Жодна из Сторин» не имеет права передавать свои права по договору третьему лицу без письма от другой стороны.

14. Форс-мажорні застереження

14.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії не­здоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ем­барго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів. Стороны смогут увидеть свой урожай в течение часа при значительных обстоятельствах.

Если ситуация значительная, то это больше суток, правильно открывать договор и не знать наверняка, можно ли просить об этом Сторону.

Достаточные доказательства обстоятельств непреодолимой силы є документ, вид ТПП на кожу с боков.

Объявление о важной мебели не предназначено для просмотра, и Покупатель должен заплатить за спутника, доставленного до даты объявления.

15. Інші умови

15.1. Договор был размещен в двух оригинальных экземплярах, один на скин и на Сторин.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Література

1. За редакцією Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник 1, 2 частина – К: 2000

2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: навчальний посібник. – К: Вентури, 1996

3. Цивільний кодекс України

4. Арбітражний кодекс України

5. Закон України від 27 березня “Про підприємства України” (20, 21,22,24)