Безпека людини й право реферат основи здоров я

Реферат

Безпека життєдіяльності є систему наукових знань, вивчаючих природні і антропогенні небезпеки, і дозволяють розробляти захисту від них. У цьому системі безпеку постає як «мета» науки «Безпека життєдіяльності». А «життєдіяльність» – як «засіб», що забезпечує безпеку життєдіяльності. Під безпекою когось чи чогось розуміється таке їхній стан, у якому вони у становищі надійної захищеності.

Сам термін «життєдіяльність» об’єднує два поняття «життя» і «діяльність». Відповідно до Декларацією права і свободи людини і громадянина РРФСР (надалі «Декларація») невід’ємним правом людини під собою підстави (ст. 13) з одночасним правом на гідний і достатній рівень життя (ст. 25).

З цього випливає, що праця людей має забезпечити «задовільний існування їм і їхнім родинам», і навіть «достатнє харчування, одяг і житло…, безупинне поліпшення умов життя сім’ї» (ст.11).

Умови життя з системі ЮНЕСКО складаються з вартості існування, що й визначає вартість робочої сили в.

Вартість робочої сили в виражається вартістю життєвих коштів, необхідні здобуття права зробити, розвинути, увічнити робочої сили. У ті кошти входять їжу сім’ї, освіту, житло, транспорт, одяг, інформаційна сфера, дозвілля.

Кожна епоха щодо самостійно формує середній рівень життя. Вартість необхідних життєвих коштів таки становить вартість робочої сили в. У кожній країні, вона, природно, різна залежно від валового національний продукт (ВНП), але постійним чинником є певні проценти відрахувань від промислової прибутку (але в прибуток впливають і реальний стан безпеки й умови праці) на зарплату, за амортизацію устаткування й приміщення і держави на загальносуспільні потреби.

Існує мінімальний рівень зарплатні на рамках ООН, нижче якої не можна опускатися, ніж втратити людську сутність. Він щороку мусить зростати залежно від рівня зростання світової громадської продукту.

Діяльність властива «>гомоагенс» (грецьк. – діяльний), який своєї діяльності чи працю спрямовує забезпечення власних потреб, зокрема культурних, моральних, соціальних.

Під терміном працю розуміють доцільність потреб, у яких людина впливає на природу та «використовує їх у цілях створення предметів необхідні власних потреб. Відповідно до Декларації (ст. 23) «Кожен має право працю, що він вільно вибирає чи який вільно погоджується, і навіть права розпоряджатися своїми здібностями до праці й вибирати нам професію, і рід занять». Трудова діяльність людини ввозяться умовах певної виробничої середовища, яка може несприятливий вплив на працездатність і душевному здоров’ї людини, якщо параметри цього середовища і найнебезпечніших і шкідливих виробничих чинників перевищують допустимі значення.

56 стр., 27855 слов

Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

... особи 3.2 Порядок розгляду спорів з захисту особистого життя людини 3.3 Міжнародні організації з захисту прав людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Закріплення в Конституції України демократичного ... та конкретизував ці положення, стала Декларація незалежності США 1776 р. Спираючись на природно-правову доктрину прав людини, в Декларації проголошено, що “всі люди створені рівними і наділені ...

Під терміном здоров’я розуміють здоров’я населення і побудову індивіда. У Статуті ВООЗ (1958 р.) визначено: здоров’я – це «стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, Не тільки відсутність хвороби чи фізичних дефектів». Наукове вивчення цього питання дозволило значно розширити поняття «здоров’я», запровадивши до цього поняття «як його складові працездатність та активнішу життєдіяльність.

У цьому з метою створення здорового суспільства гігієнічний поведінка громадян має стати моральної категорією, а охорона здоров’я – стабільної ціннісної орієнтацією особистому житті громадян.

Безпека життєдіяльності в сервісі невипадково пов’язані з аналізом понять здоров’я, оскільки захищеність чоловіки й суспільства загалом може бути забезпечена, а то й забезпечується збереження здоров’я громадянина країни. Звідси випливає, що інколи має стати об’єктом турботи та політики будь-якого цивілізованої держави. Це з тим, що у здоров’я населення впливають такі критерії: стан довкілля і якісні характеристики її складових, виробнича безпеку, що характеризується безпечними умовами праці та відсутністю виробничих чинників небезпеки, і шкідливості, житлові умови, рівень зарплати, освітній рівень, забезпеченість продуктами харчування та відповідній правдивої інформацією, стан медичного обслуговування, зокрема, і профілактичних оглядів,климатогеографические та інші соціальні й гігієнічні чинники, екологічна безпеку. Важливе значення у збереженні здоров’я населення набуває забезпечення безпеки в усіх сферах людської життєдіяльності.

Здоров’я людини, можна охарактеризувати функціональним станом його організму, які забезпечують тривалість життя, фізичну й розумову працездатність, самопочуття, функцію відтворення здорового потомства і майбутніх поколінь.

Показником здоров’я насамперед є кількість здоров’я, тобто. середня очікувана тривалість майбутнього життя (>СОППЖ).Усредненний біологічний видовий показник (норматив) в людиниевропеоида визначено у 89 (±) років. Воно зумовлене біологічними, характеристиками, тобто. його надійністю, заданої при народженні індивідуума.

Тривалість життя жінок у різних країнах великою мірою залежить тільки від успіхів медицини, а й від рівня соціально-економічного розвитку суспільства, гніву й якості довкілля й засоби, що непокоять суспільство здатне піде у розвиток безпеки життєдіяльності.

Як всяка наука БЖД має власну мета, завдання, предмети вивчення, кошти пізнання та організаційні принципи, використовувані на вирішення практичних і теоретичних (наукових) завдань. Мета БЖД виходить із визначення її як науку й вона становить собою, в такий спосіб, досягнення безпеки людини у середовища проживання, тобто. забезпечення надійного захищеності людини у виробничу краще й антропогенної середовищі. З цього випливає, що об’єктом її вивчення є середовище чи умова проживання людей. Цю середу по генезису класифікують як виробничу та невиробничу, що у аналізованих умовах, при несприятливих поєднаннях певних параметрів впливає, зокрема і негативне, нагомосферу.

15 стр., 7420 слов

Права людини і громадянина: поняття, види, гарантії забезпечення

... умов суждение о безмолвии прав и свобод человека и общества поднимается тремя поколениями. Першим поколінням прав і свобод людини і громадянина є засновані на традиційних ліберальних цінностях права і ... абсолютну владу монарха і передусім його майнові права, закладала підвалини принципів відповідності провини і покарання, презумпції невинуватості, проголошувала право вільно пересуватися по ...

Вплив на організм людини чинників довкілля частково компенсується з допомогою адаптації організму до параметрами чинників, змінюваним у невеликих межах, і до інтенсивності й рівнем впливу. Адаптація висловлює загальні закономірності змін фізіологічних функцій організму, цих в екстремальних природних і антропогенних умовах, з урахуванням циклічного течії процесів життєдіяльності.Адаптацию розглядають як і будь-яке пристосування органу, функції чи організму до постійно змінюваних умов середовища? Отже, підвищувальне здатність організму виживати і розмножуватися. Якщо цю систему адаптації неспроможна протистояти дії чинника, то подальше небажане його сприймається компенсаційної здатністю організму. Якщо ж дію чинника перевищує можливості компенсаційної системи організму, те нове стан організму можна ноосферою (від грецьк.nosos – хвороба).

Усі елементи, складові середовище проживання людини, івзаимоувязанние дії стають чинниками, впливають на безпеку життєдіяльності. Тому, вивчаючи середовище проживання, наука БЖД зобов’язана розглядати вплив цих факторів та його взаємодій на людини, як і окремішності, і у сукупності. Тим більше що сукупність чинників середовища проживання і трудового процесу висловлюють умови праці в робоче місце.

Лише такий системний підхід дозволить комплексно нетрадиційно досягти кінцевої мети БЖД – забезпечення надійної захищеності людини у середовища проживання, яка можна розглядати із різних позицій залежно від сфери роботи і умов сервісу, у якій ця діяльність протікає.

Праця, природне середовище, культура суб’єктів елемент довкілля людини у окремішності є об’єктом дослідження багатьох природничих і громадських наук: філософії, охорони і гігієни праці, виробничої санітарії, ергономіки, інженерної психології, соціології, екології, економіки природокористування та інших.

Відрізняються всі ці науки предметом вивчення, метою та завданнями. Свої напрями вивчення має і наука БЖД. До таких напрямам можна віднести: фізіологічні і психологічні можливості людини, з погляду безпеки, формування безпечних умов роботи і життя жінок у середовища проживання, оптимізацію умов роботи і ін.

БЖД як система знань спирається на взаємозалежні, і залежні друг від друга знання: медико-біологічні, техніко-технологічні, щодо умов довкілля, громадські й ін.

3. Безпека людини у сучасних економічних умов

Уся історія життя Землі – це історія його боротьби упродовж свого безпеку. Яка ж роль науково-технічного прогресу (НТП) у боротьбі, та яка ступінь захищеності людини від небезпек на етапі? Відповіді ці запитання намагаються отримати, розглядаючи умови забезпечення безпеки людини до індустріального і індустріального суспільства.

У доісторичний період людські популяції, займаються полюванням і збиранням, майже відрізнялися від інших всеїдних ссавців характером свого взаємодії з біосферою, частиною якого вони були. Розвиток людської популяції цьому етапі визначалося екологічними чинниками: кліматичними (температура, відносна вологість та інших.), фізичними (властивості грунту, фізико-хімічні властивості води, повітря та інших.), харчовими, біологічними (>внутривидовие взаємодії і взаємодії між видами).

8 стр., 3696 слов

БЖД . з дисципліни Безпека життєдіяльності на Цивільний захист

... Небезпека створюється особливими властивостями матеріальних об'єктів, явищ інформації, що несумісні з характеристикам людини. Найважливіші висновки: 1. Будь-яка діяльність людини є потенційно небезпечною. 2. Безпека - стан діяльності людини, ... кожної людини окремо та людства в цілому. 3. Науки, на яких базується безпека життєдіяльності "Безпека життєдіяльності", як наука, синтезує досягнення цілого ...

У цей час рівень небезпеки, т. е. рівень ризику, чи коефіцієнт смертності популяції визначався виключно зазначеними екологічними чинниками.

Підвищення безпеки, т. е. зменшення ризику з допомогою вдосконалення засобів захисту від небезпек природного характеру, стає однією з провідних мотивів діяльності людей перших кроків цивілізації. Це умова забезпечується розвитком економіки, використанням досягнень науку й техніки і, підвищенням матеріального рівня життя та її якості: рівня харчування, сервісу, що включає охорону здоров’я, освіту (підвищення ментального рівня індивіда й суспільства загалом), санітарно-гігієнічних умов. Отже, людство, розвиваючи економіку, створювало соціально-економічну систему безпеки.

Аналізуючи цей етап розвитку цивілізації ризик смерті визначався не тільки екологічними чинниками, а рівнем розвитку і соціальними відносинами у суспільстві. У умовах ризик смерті пов’язані з недостатньою захищеністю людини від несприятливих наслідків, обумовлених природною середовищем проживання людей – біосферою.

Загальний коефіцієнт смертності, що характеризує рівень ризику, як наслідок, тривалість життя (рівень безпеки) багато чому є комплексним показником як успіхів медицини, а й найважливішими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку суспільства, характеризується ВНП. Зі збільшенням ВНП коефіцієнт смертності постійно знижується різних регіонах світу.

Розвиток науку й техніки, характеризує і зростання менталітету людського суспільства, підвищуючи соціально-економічну безпеку суспільства, призвело до появи нових видів небезпеки, як здоров’я населення, так довкілля.

Небезпеки техногенного походження були викликані надходженням в довкілля відходів промислового виробництва, необхідністю участі людини у професійної діяльності, яка має різноманітними джерелами небезпеки. Отже, розвиток цивілізації призвело до виникнення особливих умов людини, сукупність яких може бути штучної сферою проживання – ноосферою – сферою розуму.

Безпрецедентна інтенсифікація технологічних процесів і сільськогосподарського виробництва зажадало нового підходи до гарантуванню безпеки, розробки технічних систем безпеки (>ТСБ), які забезпечують захист людини від техногенних чинників.

НиніТСБ як і, як і соціально-економічна система, неможливо цілковито виключити вплив техногенних чинників. Отже, рівень безпеки в сучасному індустріальному суспільстві визначається величиною загального (колективного) ризику, який зумовлено як рівнем соціально-економічного ризику, а й рівнем техногенного ризику.

До створення й забезпеченняТСБ доводиться використовувати певну частку матеріальних ресурсів суспільства з тих областей, у яких створюється соціально-економічна система безпеки. Матеріальні ресурси суспільства обмежені.

Рис. 1.2. Безпека людини

Можна йти до постійного зниження техногенного ризику, збільшуючи капіталовкладення (D) вТСБ, проте, що більше ці гроші, тим менше (З – D), спрямованих для підвищення безпеки у соціально-економічній області. Через це постає важливе завдання про оптимальному розподілі потребує матеріальних та трудових ресурсів.

4 стр., 1540 слов

Поняття права, правого статусу особистості. Класифікація прав людини

... за межі РФ для участі в миротворчій діяльності. Класифікація прав людини В теперішньому законодавстві на даний момент існує обширна сукупність прав і свобод людини і громадянина. Для того, щоб було ... легше їх розглядати, існує їх класифікація на окремі групи. Дана класифікація допомагає кращому з'ясуванню відносної цілісності прав і ...

4. Метод визначення носіїв небезпеки у різноманітних галузях діяльності

Вихідною методологічної базою для БЖД як наукової дисципліни є концепція діяльності, оскільки діяльність як процес представляє найбільшу небезпека. Під діяльністю розуміється специфічно людська форма активного ставлення до навколишнього світу. Будь-яка діяльність включає у себе формування мети, визначення коштів досягнення цієї мети, вибір руху до мети, результат та власне процес діяльності.

Мета можна досягти (позитивного результату) з урахуванням знань, що дозволяють правильно сформулювати значимість цього. І тут важливою умовою стає вибирати тактику і стратегії досягнення цієї мети, і навіть тактики досягнення мети.

Тактика вибору мети полягає у вмінні:

  • виділити пріоритетність мети;
  • вибрати шлях руху до мети (прямолінійний, оминаючи мети, різнобічно, з поверненням, визначальнимпоступательность руху);
  • визначити потрібні кошти досягнення цієї мети;
  • намітити початок руху до цілі й термін досягнення цієї мети як позитивного результату.

Стратегія досягнення цієї мети складається з:

  • організації процесу руху до мети (по потоку, проти потоку, циклічно),
  • вибору принципу досягнення цієї мети: «Життя – є гра».

Тактика досягнення цієї мети полягає:

  • оволодіння знаннями,
  • використанні знань іншим людям та його досвіду,

— умінні як вигравати, і програвати. Останнє означає, що мета обрано не так, неправильно визначено тактика вибору мети, тактика і стратегія, і навіть кошти досягнення цієї мети. Отже. за негативної результаті необхідно наново сформувати мета з урахуванням нових знань і отриманого досвіду, визначити кошти, необхідних досягнення цієї мети, визначити початок руху до цілі й терміни її завершення.

Цикл дії можна відрізком часу,характеризующимся початком і завершенням дії, і коштами, необхідні досягнення мети і процесом діяльності.

Аналіз практичної людської діяльності, що включає розмаїття форм людської активності, призводить до висновку про потенційну небезпеку будь-який форми діяльності. Потенційність небезпеки залежить від прихованому, неявному характері прояви вражаючих чинників у певних, нерідко важко передбачуваних умовах перетворюється на час і у будь-якому місці простору за певних умов чи умовах. З цього випливає, що суть небезпеки полягає у можливості такого впливу чинників на людини, яке призведе до травм, погіршення самопочуття та інших небажаних наслідків. Отже, небезпека серед проживання є наслідком дії безлічі чинників на чоловіки й характеризується їхньою взаємодією і відповідатиме відгуком організму з їхньої вплив.

Що стосується невідповідності чинників характеристикам і можливостям людини чи поширенням їх межігомосфери з’являється феномен небезпеки.

Неоднорідність системи «>человек–среда» і підсистеми «людина – виробництво» основа будь-який небезпеки. Саме тому аналіз цих систем за умовою небезпеки повинен містити детальної декомпозиції трудового процесу, як будь-який форми людської діяльності.

26 стр., 12618 слов

Международное космічне право

... принципів діяльності держав з дослідженню та використання космічного пространства. Міжнародне космічне право формується ... права. Останніми роками — роки науково-технічного прогресу — одна з головних галузей народного господарства є космос. Досягнення ... До. Вольфке. Сучасне міжнародне право визначило основні мети взаємодії держав, а й ... космонавтики — це загалом інерційний рух під впливом тяжіння Землі та ...

Однією із поважних форм діяльності як процесу є працю.

Розглядаючи середовище проживання з погляду надійної захищеності людини, можна зрозуміти, основним елементом цього середовища є працю, який, своєю