Основи господарського права

1. Загальна характеристика господарського права

У народному господарствi iснують наступнi види права: господарське, адмiнiстративне, фiнансове, кримiнальне.

Предмет господарського права визначається двома головними поняттями: «народне господарство» i «господарська дiяльнiсть».

Народне господарство України – (Закон «Про економiчну самостiйнiсть») включає усi пiдприємства та органiзацiї, що працюють (iснують) на територiї України.

Господарське Право України має розвиток як система норм, що регулюють три сектори економiки:

 • пiдприємства, що заснованi на засадi колективної власностi;
 • приватний сектор, що швидко прогресує.

Об’єктивнi причини необхiдностi державного регулювання:

1. виконання соцiальних функцiй (створення умов щодо нормальної життєдiяльностi суспiльства);

 • скорочена кiлькiсть суб’єктiв, господарське право бiльш вузьке поняття нiж громадянське право;
 • одночасна наявнiсть органiзацiйних та майнових елементiв;
 • матерiальний глузд (суспiльне виробництво): у т.

ч. матерiальне виробництво + виконання послуг).

Методи господарського права це сукупнiсть способiв регулювання впливу норм господарського права на поведiнку суб’єктiв господарських правовiдносин.

Методи:

1. Метод автономних рiшень – пiдприємцi можуть приймати якi завгодно рiшення, що не суперечать Законодавству України;

2. Метод владних вказiвок – їх надають вiдповiднi владнi органи – вони обов’язковi для виконання усiх суб’єктiв (квоти, лiцензiї, спецiальнi режими тощо).

Предметом господарського права є господарськi вiдносини мiж органiзацiями, що займаються виробництвом та реалiзацiєю продукцiї, вiдносини у капiтальному будiвництвi, транспортних органiзацiях з клiєнтами, вiдносини у держаному страхуваннi, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, плановi та господарське-процесуальнi вiдносини.

Господарське право – самостiйна область, система нормативних актiв, правила, що регулюють господарськi вiдносини щодо органiзацiй у виконаннi господарської дiяльностi у областi суспiльного виробництва та обiгу.

принцип прiоритету

принцип надання

принцип поєднання

Нормативнi акти Господарського права.

1. Господарський Кодекс.

18 стр., 8566 слов

Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права

... відносини регулюються цивільним правом; охарактеризувати цивільне право в системі права України та дослідити його взаємодію як права приватного з публічним правом, такими його галузями як цивільне процесуальне право, трудове, адміністративне право тощо. Об єктом ...

3. Законодавчi акти (Постанови Верховної Ради, Декрети Кабмiну, розпорядження Президента України, акти мiнiстерств, акти мiсцевої адмiнiстрацiї).

Суб’єкт Господарського права – учасники господарських вiдносин: органiзацiї, Їх структурнi пiдроздiли, окремi громадяни – пiдприємцi приватнi (вони не є суб’єктами Громадянського Права).

:

1. пiдприємства та їх структурнi пiдроздiли;

2. об’єднання пiдприємств;

3. фiнансовi iнститути;

4. громадяни-пiдприємцi;

2. Пiдприємство як спосiб здiйснення господарської дiяльностi

Пiдприємство це господарюючий суб’єкт – товаровиробник, колектив працiвникiв, що на професiйнiй основi виготовляє та реалiзує свiй товар з метою отримання прибутку. Зi своїм власним майном.

Правовий статут пiдприємства наведено у Законi України «Про пiдприємства в Українi».

Форми пiдприємств :

приватне пiдприємство

колективне пiдприємство

державне пiдприємство

спiльне пiдприємство (СП)

5. – кiлькiсть робiтникiв промисловостi – до 200 чол., їх правовий статут та пiльги, в iнших галузях до 50 чол. (згiдно до Постанови Мiнiстрiв 1990 р. «Про заходи по створенню та розвитку малих пiдприємств»).

Поняття, ознаки та види господарських договорів">види суб’єктiв господарської дiяльностi.

правосуб’єктнiстю

Ознаки суб’єктiв.

1. Особисто здiйснення господарської дiяльностi або керiвництво господарською дiяльнiстю, що характерна для володарiв майна пiдприємства, господарських об’єднань, промислово-фiнансових груп та господарських мiнiстерств та вiдомств.

2. Створення у встановленому порядку згiдно до Закону України.

3. Наявнiсть майна, що потрiбно для здiйснення обраною суб’єктом або необхiдної (згiдно з умовами створення) господарської дiяльностi або керiвництво такою дiяльнiстю.

4. Наявнiсть господарської правосуб’єктностi, тобто такої, що визнана державою за певним суб’єктом господарювання щодо спроможностi бути суб’єктом прав (мати та здiйснювати господарськi права та обов’язки, вiдповiдати за них щодо їх належного виконання i мати юридичну спроможнiсть захищати свої права та законнi iнтереси вiд всiляких порушень).

Обсяг господарською правосуб’єктностi фiксується у законi та в його постановах.

Суб’єкти iснують (залежно вiд характеру дiяльностi):

 • суб’єкти, що здiйснюють керiвництво господарської дiяльностi (господарськi мiнiстерства, вiдомства, промислово-фiнансовi групи, володарi майна пiдприємств = товариства iнвалiдiв тощо).

Суб’єкти iснують (залежно вiд форми власностi ):

 • (державнi та казеннi пiдприємства, пiдприємства господарського об’єднання, господарськi мiнiстерства, вiдомства);

комунальнi

колективнi

 • приватнi (iндивiдуальнi пiдприємцi, приватнi пiдприємства);
 • змiшанi

Індивiдуальнi пiдприємцi.

дiєздiбностi

Перелiк категорiй яким заборонено впроваджувати таку дiяльнiсть (згiдно до Закону України хабарi i т. i.).

7 стр., 3332 слов

Принципы аграрного права

... кот является предметом этой отрасли права, в эффективном применении методов и принципов прав регулирования, присущих этой отрасли права. Источниками аграрного права Украины являются унифицированные и дифференцированные ... по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу пiдприємства, установи, органiзацiї з числом працюючих не менш як 15 чоловiк. Порядок обрання, ...

Реєстрацiя суб’єктiв (згiдно до Закону ст.. 8 «Про пiдприємництво» та постанову Кабмiну України вiд 25. 05. 1998 р. №740 «Про порядок державної реєстрацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi») – здiйснюється за мiсцем знаходження суб’єкта при умовi подачi необхiдних документiв:

 • реєстрацiйної картки встановленого зразка (заява);
 • копiї iндивiдуального iдентифiкацiйного коду;
 • Реєстрацiя повинна бути проведено у термiн 5 дiб з доби подачi.

У випадку потреби отримають у строк до 1 мiсяця – лiцензiю (закон України вiд 01. 06. 2000 р. «Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi» та iн. актами.

Для здiйснення певних видiв пiдприємницької дiяльностi (роздрiбна та оптова торгiвля, за винятком сiльгоспвиробникiв, гральний бiзнес, валютнi операцiї, надання побутових послуг за готiвку) iснує Закон вiд 23. 03. 1996 р. «Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi». Отримання патенту-дозволу на торгiвлю (у т. ч. iндивiдуальним пiдприємцям) впроваджується держорганами за мiсцем знаходження пункту продажу.

Господарськi органiзацiї: поняття, ознаки та види.

Господарськi органiзацiї це створене колективом фiзичних i(або) юридичних осiб органiзацiя, що має органiзацiйну єднiсть, що передбачає вiдокремленiсть даного колективу, як єдиного цiлого вiд iнших колективiв. Органiзацiйна єднiсть та вiдокремленiсть прописано у статутних документах господарських органiзацiй.

 • господарськi товариства мають утворювати 2 (або бiльше) особи (юридичнi чи фiзичнi);
 • господарськi об’єднання – бiльш нiж 2 юридичнi особи.

Держреєстрацiя взагалi або спецiальному порiдку впроваджується згiдно до Постанови Кабмiну «Про порядок державної реєстрацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi»).

господарську правосуб’єктнiсть :

Господарськi органiзацiї це певним чином (законним) органiзацiйно оформленi i створенi згiдно до Закону колективи фiзичних i (або) юридичних осiб, що здiйснюють самi господарську дiяльнiсть або керують такою дiяльнiстю, мають потрiбне для цього майно, володiють господарською правосуб’єктнiстю.

I. Види за формою власностi:

 • органiзацiї держвласностi (ДП, казеннi пiдприємства, пiдприємства мiнiстерств та вiдомств);
 • приватнi органiзацiї (приватнi пiдприємства).

І. Види за наявнiстю або вiдсутнiстю статуту юридичної особи:

 • органiзацiї, що мають статут юридичної особи;

— – органiзацiї, що не мають статуту юридичної особи (фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства, промислово-фiнансовi групи), що повиннi дiяти (нести вiдповiдальнiсть), тiльки у межах встановленого нормативними документами порядку (Закону, Положення), на засадi яких вони дiють.

ІІІ. Види на основi залежностi вiд порiдку створення, подiльностi або неподiльностi майна (фонду) на частини:

 • господарськi органiзацiї корпоративного типу (бiльш нiж 2 засновника та майно подiляється мiж двома засновниками на частини);
 • унiтарнi господарськi органiзацiї (вiд одного засновника, не з цiєї органiзацiї, вiн же власник неподiльного майна), до них належать державнi та казеннi пiдприємства, що створено товариствами.

Державне пiдприємство (ДП)

56 стр., 27855 слов

Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

... правових актів щодо захисту особистого життя фізичної особи 3.2 Порядок розгляду спорів з захисту особистого життя людини 3.3 Міжнародні організації з захисту прав людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ... используется морально-философскими подрунтами для утверждения в будущем совершенно новой идеи прав человека. Ale на законодательном уровне, идея начала реализовываться попутно. Прийнята у 1215 р. ...

– це таке унiтарне пiдприємство, що дiє на базi вiдокремленої частини державної власностi, що не пiдлягає приватизацiї, без подiлу на частини, створюється шляхом перетворення iз держвласностi по рiшенню Кабмiну та входить до сфери керування органа, що вповноважено керувати вiдповiдним держмайном.

Орендне пiдприємство

Господарськi товариства

Правовий статус (Положення) господарських товариств регулюється Законом України вiд 19. 09. 1991 р. «Про господарськi товариства».

Акцiонерне товариство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(ТДВ) – таке товариство, що має статутний фонд, що подiлено на частини, що вказанi у статутних документах, та що несе вiдповiдальнiсть за своїми обов’язками усiм власним майном. а у випадку її нестачi – також майном засновникiв у розмiрi. що пропорцiйно визначено до внеску у статутний фонд кожного з них.

Повне товариство

Господарське об’єднання