Поняття господарського права

Реферат

Поняття “ господарське право” можна використовувати за п’ять значеннях.

1. Як галузь законодавства, – це сукупність юридичних норм, що регулюють відносини, зокрема підприємницькі й інші тісно пов’язані із нею відносини, і навіть відносини з державного регулювання економіки цілях забезпечення як інтересів держави і.

>Дуалистическая концепція розглядає господарські відносини з погляду громадянського обов’язку і адміністративного права. Горизонтальні відносини регулюються нормами громадянського права, а вертикальні нормами адміністративного права.

2. Як наукову дисципліну, т. е. сукупність знань, отримані з дотриманням відповідних методик, схвалених професіоналами і ознакамипроверяемости, єдності і до створення нової.

3. Як навчальна дисципліна, т. е. узагальнені і систематизовані інформацію про явищах, поняттях та науку підприємницького права.

4. Як регулятор поведінки у гранично широкому значенні, що включає у собі крім правових норм звичаї ділового обороту, судову практику, підприємницькі мислення та культуру.

5. Як комплексна галузь права, т. е. сукупність правових норм, регулюючих з урахуванням поєднання публічних та порожніх приватних інтересів суспільні відносини, що у процесі здійснення підприємницької діяльності, зокрема відносини з державного регулювання економіки цілях забезпечення як інтересів й держави. За такого підходу зазначені стосунки держави й становлять предмет (об’єкт) правовим регулюванням господарського права.

Предмет господарського права.

Предмет господарського права – суспільні відносини, регульовані нормами господарського права.

У складі предмета господарського права можна назвати групи відносин:

відносини, складаються під час здійснення підприємницької діяльності (підприємницькі відносини)

відносини, тісно пов’язані з підприємницькими, зокрема і некомерційні, що у процесі господарську діяльність

відносини з державного регулювання економіки

>Хозяйственное право регулює відносини з державному впливу виробничу діяльність. Ці відносини виникають сумніви з вертикалі держави й іншими суб’єктами господарювання.

Горизонтальні і вертикальні зв’язку об’єднані економічним змістом відносин, оскільки вони з’являються і розвиваються у реалізації підприємницької діяльності, при державному вплив на господарський оборот. І на вертикальної, й у горизонтальній частини — це єдиний господарський оборот, тобто сума зв’язків, утворюють відтворювальних процесах.

5 стр., 2320 слов

По административному праву «Административно-правовые нормы»

... норм. Цель реферата – выяснить понятие, структуру, отраслевые особенности, содержание и классификацию административно-правовых норм. Для выполнения указанной цели необходимо решить следующие задачи: Рассмотреть понятие и структуру норм административного права. ... разрешительные или дозволительные нормы (разрешающие адресату действовать по своему усмотрению); к этой категории норм, например, относятся ...

Метод господарського права.

>Применяемий у господарському праві метод регулювання відносин позначається складним поєднанням двох засобів впливу на поведінка суб’єктів, що дозволило стверджувати, що у господарському праві є чимало, а кілька методів правовим регулюванням.

У господарському праві присутні:

1)диспозитивние норми — надають суб’єктам самостійно вибирати варіант поведінки, що їм більше підходить;

2) імперативні норми – вичерпно визначають обсяг суб’єктивного права чи обов’язки.

Взаємозв’язок свободи під час здійснення приватних інтересів влади з державним владним впливом там, де це диктується інтересами держави і, характерна рисахозяйственно-правового методу регулювання.

Найважливішим методом правовим регулюванням, які у господарському праві, служить метод автономних рішень — МЕТОДСОГЛАСОВАНИЯ. За такої методі суб’єкт господарського права самостійно вирішує той чи інший питання, а ніби беручи правове ставлення він ставить за узгодженням із іншим його учасником.

У процесі державного регулювання підприємницької діяльності застосовується МЕТОДОБЯЗАТЕЛЬНЫХПРЕДПИСАНИЙ. За такої методі один бік правового відносини дає інший розпорядження, обов’язкове до виконання.

Для регулювання підприємницьких стосунків може й вживатись і МЕТОД РЕКОМЕНДАЦІЙ. У його застосуванні один бік правового відносини дає боці рекомендацію про порядок ведення підприємницької діяльності.

З іншого боку, використовується МЕТОДЗАПРЕТОВ. Наприклад, до закону РФ про охорону навколишнього середовища встановлено заборони на недопущення дій господарюючими суб’єктами, що заподіюють шкоду навколишньому середовищу.

Принципи господарського права. Основні початку господарського права, його принципи забезпечують цілеспрямоване регулювання господарську діяльність всіх рівнях.

>Хозяйственно-правовие відносини регулюються, як частину майнових відносин з урахуванням принципів, закріплених в ст.1 Цивільного кодексу РФ. Разом про те правове регулювання господарських відносин будується насамперед з урахуванням наступних принципів:

 • >
 • принцип економічної свободи, захисту економічних інтересів суб’єктів господарювання і заохочення підприємливості в господарюванні;
 • >
 • принцип державного на відносини у народному господарстві переважно з урахуванням застосування економічних заходів і методів;
 • >
 • принцип свободи конкуренції, та захисту від монополізму;
 • > принцип законності.

>Отграничение господарського права від суміжних галузей.

>Отграничение господарського права з інших галузей здійснюється за предметного ознакою, тобто у порівнянні його предмета правовим регулюванням з предметами, властивими кожної окремій галузі права.

Відмінності адміністративного правничий та господарського права. Від адміністративного права господарське право особливий тим, що предмета адміністративного права віднесенаисполнительно-распорядительная діяльність адміністрації, тобто відносини у сфері влади й підпорядкування.

7 стр., 3035 слов

Система права соціального забезпечення

... права на соціальне забезпечення. Зміст основного інституту складають правові норми, які містять вказівку на коло відносин, опосередковуваних галуззю (предмет регулювання), завдання, основні засади (принципи) правового регулювання відповідних суспільних відносин права соціального забезпечення. ...

Відмінності трудового правничий та господарського права. Від трудового права господарське право особливий тим, що впливає не так на відносини окремих осіб,нанявшихся роботу і підпорядковуються це правилам внутрішнього трудового розпорядку, встановленому режиму праці та іншим відносинам найму, але в підприємницькі відносини підприємств та його підрозділів у цілому як господарських утворень.

Відмінності фінансового правничий та господарського права. Від фінансового права господарське право особливий тим, що регулювання бюджету (державного плану формування та реалізації доходів держави) предмет фінансового права.

Склад і структура господарського законодавства.

Якщо господарське право є сукупність правових норм із регулювання господарських відносин, то господарське законодавство — сукупність нормативних актів, які містять дані норми.

Під джерелом права розуміються певні форми висловлювання державної волі, складаються з низки прийнятих у порядку компетентними державними органами актів, якими встановлюють норми права.

Джерелами господарського права зізнаються нормативно-правові акти, які містять правові норми, регулюючі господарські відносини.

Головним джерелом є Конституція Російської Федерації.

Джерелами підприємницького права є Федеральні закони, законодавчі акти (укази Президента РФ, постанови Уряди РФ, накази, інструкції міністерств та РФ) і звичаї ділового обороту.

Система господарського права.

Під системою господарського права розуміється логічне послідовне і внутрішньо узгоджене розташування і інститутів господарського права. Численні норми й інститути господарського права єдині і тісно пов’язані між собою. У цьому вся єдності кожнахозяйственно-правовая норма, кожен інститут займають певне місце.

>Хозяйственное право РФ — це сукупність різних за своєму характером і спрямованості господарсько-правових норм. Ці норми групуються щодо інститутів.

Інститут господарського права — сукупність норм, що об’єднує ряд пов’язаних між собою правовідносин. Приміром, можна назвати інститут банкрутства, інститут роздержавлення і приватизації, інститут правовим регулюванням якості продукції, товарів та послуг. У інституті господарського права, як і, як та інших галузях права, норми групуються залежно від спільності завдань, завдань, які інститутом.

Поняття науки господарського права

Предметом науки господарського права є, передусім, господарське право як галузь права. Вона вивчає, що є господарське право, його походження і закономірності розвитку, склад парламенту й систему норм господарського права, їхнє утримання й роль, яку дані норми грають у економіці країни. У цьому особливу увагу приділяють тим засобам і методам, з яких найефективніше регулюються відповідні суспільні відносини.

Наука господарського права є належним чином систематизовану сукупність знанняхозяйственно-правовом регулюванні громадських відносин: закономірності функціонування та розвитку господарського законодавства, засобах досягнення своєї ефективності, засобах отримання нових знань, необхідні вдосконалення господарювання права.

12 стр., 5868 слов

Поняття та ознаки господарського договору

... у визначенні поняття господарського договору слід враховувати і загальні ознаки категорії майнового договору, і особливі його ознаки, відображені у господарському зако­нодавстві. Із загальноправової точки зору господарський договір являє собою господарське правовідношення між ...

Загальні ознаки суб’єктів господарського права.

Суб’єкти господарського права – носії господарських правий і обов’язків, наділені компетенцією, які мають відособленим майном, зареєстровані у статутному порядку чилегитимированние інакше, і навіть здійснюють керівництво господарської діяльністю, які отримують правничий та обов’язки від імені і несучі самостійну майнову відповідальність.

Правове положення суб’єктів господарського права визначається як організаційно-правовою формою, а й у значною мірою залежить від характеру своєї діяльності. Особливим правовим статусом мають, зокрема, банки, біржі; має власну специфіку підприємницька діяльність некомерційних організацій.

Правові форми суб’єкта: Право власності; Право господарського ведення; Право оперативно керувати; Право внутрішньогосподарського ведення; Оренда.

Класифікація суб’єктів господарського права:

 • За формою власності: державні;
 • муніципальні;
 • приватні

За походженням капіталу: національні; іноземні; спільні

За розміром капіталу: великі; середні; малі

За освітою юридичної особи: індивідуальні підприємці; фермерські господарства; юридичних осіб

По господарської компетенції: держава; регіони; підприємства; внутрішньогосподарські підрозділи

Щоб суб’єкт господарського права став суб’єктом господарських правовідносин необхідно:

 • Наявність правової норми, яка передбачає виникнення прав і/або обов’язків
 • Наявність у суб’єкта господарської правоздатності та господарської дієздатності
 • Наявність юридичного факту – подія чи дію, після якої робляться у себе освіту прав.

Шляхи виникнення правий і обов’язків:

З договорів і угод, передбачені законами і суперечать йому

З нормативних актів органів управління і місцевого самоврядування

З судового вирішення

У результаті придбання майна на законних підставах

У результаті наукової і/або науково – технічної продукції

У результаті заподіяння шкоди

У результатінеосновательного збагачення

Правовий режим господарського (підприємницького) права як особлива цілісна система регулятивного впливу спрямовано забезпечення поєднання інтересів підприємців, діючих своєї волею і у своєму інтересі, й суспільства і держави. Відповідно господарське (підприємницьке) право дає можливість розглядати будь-які питання з думки ічастноправового, і публічно-правового регулювання.

Це своє чергу, дозволяє, з одного боку, забезпечити у сфері дотримання такого загального принципу права як він єдність, т. е. несуперечливості і цілісності. Цей принцип визначає становища ст. ст.15, 74-76 Конституції РФ.

З іншого боку, зазначена особливість дозволяє вирішити низку завдань, завдань, які підприємницьким (господарським) правом на етапі. Зокрема, це такі.

1. Існування господарського права визначено об’єктивними передумовами. У будь-якій економіці, незалежно від цього планова вона чи ринкова певної моделі, є елементи державного регулювання економіки (хоча в частини забезпечення оподаткування).

Відповідночастноправовое регулювання завжди підтвердилипублично-правовому впливу. Тим самим було без закріплення праві цілей і завдань, принципів, меж здійснення і інструментів цього впливу замало. Проте, у своїй необхідно забезпечити розумне поєднання приватних і публічних інтересів, аби внеможливити придушення одного іншим.

5 стр., 2485 слов

Захист прав споживачів

... України "Про захист прав споживачів", в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Результати перевірок суб'єктів господарської діяльності службовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних ...

Недостатня увагу до цього питання призвела до того, що у сьогодні є досить серйозна неузгодженість між нормами приватного й публічного права. Ця одну з основних причин недосконалості чинного законодавства.

Наприклад, в Цивільному кодексі РФ встановленосубсидиарная відповідальність держави за боргах казенних підприємств та шкільних установ (п.5 ст.115 і п.2 ст.120), соціальній та у разі банкрутства державних підприємств (п.3 ст.56).

У той самий час Бюджетного кодексу РФ, встановлюючи імунітет бюджетів, здійснення таких виплат передбачає (див., наприклад,ст.239, п.1ст.286, п.1ст.287).

Інакше кажучи, у разі повністю превалює публічний інтерес.

Забезпечення розумного поєднання приватних і публічних інтересів — завдання, яке може розв’язати лише господарське право. У цьому пам’ятаймо, що як інституційний нормативний регулятор може лише охороняти певні інтереси та викладачу встановлювати межі чиновного здійснення, а й формувати їх.

2. Громадянське право неспроможна врегулювати всі питання, які під час здійсненні підприємницької (господарської) діяльності. Зокрема, що це стосується багатьох питань, які виникають за здійсненні самоврядування виробництвом, при державне регулювання окремих видів діяльності, при захисту споживачів, при обмеження діяльності монополістів тощо. буд. З іншого боку, є запитання, що носять міжгалузевий характер (наприклад, здійснення розрахунків з різноманітних зобов’язанням).

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прийнятті законів, сфера правовим регулюванням яких визначається лише з предметного (територіальному) ознакою. Як приклад можна навести інвестиційну, банківську, страхову, зовнішньоторговельну, оцінну діяльність, діяльність ринку цінних паперів і чимало інших видів діяльності.

Недостатність теоретичних розробок з цього приводу породжує серйозні колізії між нормами різних законів.

Усім пам’ятні проблеми з черговістю платежів, коли питання, що застосовувати норми Закону РФ “Про основи податкової системи до” чи Цивільного кодексу РФ; проблеми із можливістю зміни банками в в односторонньому порядку відсоткові ставки по терміновим вкладах фізичних осіб, коли з’явилися протистояння між нормами Цивільного кодексу РФ і ФЗ “Про банки та надійної банківської діяльності”. Вирішити ці проблеми зміг лише ближче Конституційний суд РФ, хоча йшлося лише про дозвіл колізій між нормами законів.

Тим самим було існування й розвиток господарського права — це наслідок процесів, які у самому праві.Упорядочение цих процесів є також одній з завдань господарського права. Інакше буде множитися кількість законів, регулюючих окремо порядок здійснення конкретних видів підприємницької діяльності, порядок використання конкретних видів майна, порядок розведення окремих видів тварин та т. буд.

3. Сформована нині ситуація, що з правовим регулюванням підприємницької (господарської) діяльності, є наочним прикладом, що, коли ігноруються питання співвідношеннячастноправового і став привселюдно — правовим регулюванням. Попри те що, що у законодавстві закріпленочастноправовой підхід регулювання підприємницької (господарської) діяльності, фактично ж, враховуючи вищезазначені об’єктивні причини, домінує публічне право. Причому домінує найчастіше безсистемно, безграмотно і навіть незаконно.

69 стр., 34413 слов

Теорія держави і права

... на підґрунті правових норм. У цьому відношенні велика роль конституцій, що закріплюють структуру держави, систему її органів, їх завдання, компетенцію, форми діяльності. Природне право, ідеї свободи і справедливості обумовлюються ...

Проте основне значення має тут що був останнім часом зміна в принципи побудови діючої системи права. Зокрема, у одному з рішень Конституційного Судна РФ виражена його правова позиція, яка полягає у цьому, щост.76 Конституції РФ не визначає не дозволяє визначати ієрархії актів всередині одного їх виду. З цього випливає, що, оскільки Цивільний кодекс РФ перестав бути федеральним конституційним законом, у разі виникнення колізій між його нормами та аналогічних норм інших федеральних законів якчастноправового, і публічно-правового характеру пріоритет має віддаватися нормам федеральних законів, прийнятих пізніше або які мають спеціальних характер. Пункт 2 ст.3 Цивільного кодексу РФ у частині закріплення пріоритету його норм застосуванню заборонена тому що суперечив Конституції РФ.

Це свідчить про тому, що, а то й впорядкуватипублично-правовое вплив начастноправовие відносини, громадянське право втратить свою стабільність, відповідно і основне значення. Тим самим було існування господарського права — це гарантія розвитку громадянського права, оскільки через впорядкування публічно-правового впливу воно захищаєчастноправовое регулювання. Цю захист також можна віднести до завдань господарського