Реферат магдебурзьке право

Реферат

1. «>Магдебурзьке право» — заподійпояви і суть

1.1Походження іпоняттямагдебурзького права

1.2Особливостімагдебурзького права на Україні

2Міста ігородяни

2.1Міста,загальна характеристика

2.2Привілеїмістам

2.3Юридики

2.4Городяни

3Міське самоврядування

3.1Міське самоврядування наосновімагдебурзького права

3.2Діяльність самоврядування

3.3 Ратуша, як орган самоврядування

3.4Литовський статут

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури

>Вступ

>Було бпомилкоювважати, що Україна вминулому був «>правовоюпустелею». З години «>Правди Ярослава» уцюісторію вписуватичималояскравихсторінок.Причомуцейодне ізнайбільшихправовихджерелтодішньоїЄвропи немігз’явитися напорожніммісці.Вінз’явився як результат широкогорозвиткуторговельнихвідносин уДревнійРусі -ішлажваваторгівля зЗаходом йСходом.Причому в тихчасивідбувавсяобмін не лише товарами, але й і,безсумнівно,правовимиідеями. «>Російська Щоправда», щовідомийісторик В.О. Ключевський назвавши «кодексомторговельногокапіталу»,робиласвійвплив й за межамиКиївськоїРусі.Їїнорми,наприклад, унезмінномувидіввійшли віншевідомеджерело права -Литовський Статут. Однакчасимінялися,мінялася, услід заполітичної, й правоваситуація в Україні.Вийшло так, що послерятування відтатаро-монгольської навали тут — на багато міст й селапоширилосвійвплив такназиване «>німецьке право», аякщоточніше -це було б Магдебурзьке право.Самейому Україназобов’язанапожвавленням свогогосподарськогорозвиткупротягомдекількохсторіч[1,c.225-226].

Магдебурзьке право -ценасамперед правоміського самоврядування іринковихвідносин умістах.Деякимисвоїмиякостямице правостановитьінтерес й длясучасного юриста.Головне у ті, що воно та малокомплексний,універсальний характер, бо увзаємозв’язкурегламентувало багатовидіввідносин — тутрегламентувалисяторгівля і ремесла, діяльністьцехів йкупецькихгільдій,відносинивласності іоподатковування.Думаеется, щосистемністьрегулювання такого родувідносин, щовтримується вМагдебурзькомуправі,зберігає своюцінність унашідні.

>Магдебурзьке право -пішло від феодальногоміського праванімецькогоміста Магдебург.Зложилося в 13столітті ізрізнихджерел, у томучислі зпривелегийданихархієпископомВахманомміськомупатриціату (в1188р.),саксонськогозерцала,постанов судушеффенов Магдебурга іін.Магдебурзьке право малоуніверсальний характер,тобтотрактувалорізнівидиправовідносин: діяльністьміської влади, суду, йогокомпетенцію і порядоксудочинства, запитанняземельноївласності «умежахміста»,порушення прававолодіння,захопленнярухомогомайна,установлювалопокарання зарізнівидизлочинів й т.д.

21 стр., 10138 слов

Основи муніципального права України

... осiб; ж) державної пiдтримки та гарантiї мiсцевого самоврядування; з) судового захисту прав мiсцевого самоврядування. Правовий статус мiсцевого самоврядування в Українi визначається Конституцiєю України, Законом України ... мiсцевої iнiцiативи на розгляд ради визначається представницьким органом мiсцевого самоврядування або статутом територiальної громади. Мiсцева iнiцiатива, внесена на розгляд ради у ...

>Особливемісцезаймалинорми, щорегулювалиторгівлю і ремесла, діяльністьцехів йкупецькихгільдій, порядокоподатковування.Магдебурзьке правоз’явилосяюридичнимзакріпленнямуспіхівгородян уборотьбі із феодалами засамостійність.Вононадаваломісту декларація про самоврядування івласний чудес, правоземельноївласності ізвільнення відбільшоїчастинифеодальних повинностей.Магдебурзьке правовиниклонаприкінціXІІІстоліття вНімеччині імайжевідразу жпоширилося на територїБєларусі, що того моментперебувала вскладі ВеликогоКнязівстваЛитовського.Розташуваннябілоруських земель уцентріЄврописприялоїхньомурозвитку вруслісвітовогоекономічного,політичного і культурногопроцесів. У тієї годинуБєларусьосвоїла багатопридбаньЗаходу, у томучислі іорганізацію життяміста наоснові самоврядування,сполучаючинормимагдебурзького права зтрадиціями самоврядування, котрііснували вПолоцьку і уВітебську іінших стародавніхмістах учасиКиївськоїРусі.

1. «>Магдебурзьке право» — заподійпояви і суть

>Однезі найскладнішихзавданьбудь-якого державногобудівництва -пошукрівновагиміжвладноювертикаллю імісцевимсамоврядуванням. Останніпівтора десятка роківця темавикликаєбезперервнідискусії і в Україні.Прихильникиполярнихконцепційзаймаються «>перетяганням каната»,посилаючись, учислііншихаргументів, й на урокиісторії,зокрема, на діючесотні років тому в українськихмістахМагдебурзьке право.

>Щобзрозуміти заподійвиникненняМагдебурзького права,доситьглянути наекономіко-політичнуситуацію вЄвропі на початкупозаминулоготисячоріччя.Країнироздираливнутрішніпротиріччяміж «>феодальноювольницею» йправлячимибудинками.Глави держав йцерква,намагаючисьцентралізувати держава,прагнулизнайтипідтримку. І вона бувзнайдена.Центри ремесла іторгівлі -міста -завждизацікавлені всильнійцентральнійвладі, щоприпускаєвідсутністьпоборовши із боцімісцевихфеодалів, безпекаторговельнихшляхів й т.д. Алі ізажадали смердоті упродовж свогопідтримкучимало -місцеве самоврядування, щоввійшло вісторію заназвоюМагдебурзького права.

>Магдебурзьке правоюридичнозакріплювало права іволігромадян, атакожїхнє декларація про самоврядування.Крімсамостійногоуправлінняміста,наділеніМагдебурзьким правом, маліподатковий йсудовийімунітет, правомвласності на грішну землю,торговельнимипільгами,минулогозвільнені відфеодальних повинностей.Магдебурзьке правовстановлювало порядокобрання влади,регламентувалоїхніфункції,основнінормикарного іцивільногозаконодавства, правиласудочинства іоподатковування.

Одна ізосновнихособливостейкерування «>магдебурзьким»містом -поділміських влада вособі такназиваногомагістрату наадміністративну ісудову. (Унімцівцейподіл було бчітким, в Україні — як водитися, недуже).

Великаувагамагістратприділялаекономічнійдіяльності -збиравподатки,стежив заторгівлею,правильністюмір й ваг,визначаворганізацію ремесел йторгівлі вмісті.

16 стр., 7727 слов

Держава і право України у період Козацько-гетьманської доби (середина ...

... Феодали (старшина і шляхта) привласнили також привілеї вигнаних з України польських феодалів – за ними закріплювалось виключне право на зайняття промислами (поташним, пивоварним, млиновим) та гуртовою торгівлею. ... а служба потребувала витрат. Вони були власниками землі; джерелом їх земельних володінь було здебільшого захоплення залишених польськими феодалами у ході війни земель. Рядові реєстрові ...

УепохурозквітуМагдебурзького права (>XV-XVІ ст.) у його систему входилиблизько 1,5 тис.європейських міст.Загальнийтоварообігміж нимидосягав 10 млнгульденів, що доєвропейської «>революціїцін» було бколосальноюсумою.Оцінити жзагальнідоходи міст простонеможливо.

>Причини «>вгасання» практикиМагдебурзького права так самепрості, як й заподій йогопояви. ДОXVІ-XVІІ ст. намісці держав, щороздираютьфеодальнимипротиріччями,виниклиабсолютнімонархії.Центральні владипрагнули доповного контролю надфінансовими потоками,торгівлею івиробництвом.З’явилися «>трансгосударственние»торговельнікомпанії.Крім того,епоха Великихвідкриттів йпотік золота, щозаюшивслідом по них, уЄвропувикликали «>революціюцін»,активнийрозвитокбанківськоїсистеми, атакож зміну політикиінвестування (>гроші активновкладалися увиробництво,розвивалисямануфактури).Економічна основа «>магдебурзького»міста -торговельніпривілеї іцеховийпристрійвиробництва -виявиласяпідірваною. Доти ж «>магдебурзьку» системуспоконвічнопідточуваливнутрішніпротиріччя.Наприклад,ще в 1365 р.польський король Казимир ІІІзаснувавВерховнийапеляційний суд уКракові,заборонившизвертання до Магдебурга, де до цоговирішувалися усігосподарськісуперечкиміж «>магдебурзькими»містами.

Аліце невиходить, щодосвідМагдебурзького правапройшовбезвісти.Вінліг основоюнинішньоготериторіально-адміністративногоєвропейського самоврядування. УкраїнахЄСрішеннямісцевихвиборчихорганів владизначать длягромадяннабагато більше, ніжрішення центральнихдержавнихорганів. Аосновнігроші, щонадходять відплатниківподатків,акумулюються до рукмуніципалітету, щообирає.

1.1Походження іпоняттямагдебурзького права

>Магдебурзьке право (латів.justheutonіcummagdeburgense),феодальнеміське право.Зложилося внімецькомумістіМагдебурзі вXІІ -XІІІстоліттях ізрізнихджерел, у томучислі зпривилей,виданихархієпископомВихманомміськомупатриціату (1188),Саксонськогозерцала,постанов суду Магдебурга іін. Малоуніверсальний характер,тобтотрактувалорізнівидиправовийвідносин: діяльністьміської влади, суду, йогокомпетенцію і порядоксудоведения, запитанняземельноївласності «уграницяхміста»,порушенняволодіння,захопленнянерухомості,установлювалопокарання зарізнівидизлочинів й т.д.Особливемісцезаймалинорми, котрірегулювалиторгівлю і ремесла, діяльністьцехів йкупецькихгільдій, порядокоподатковування.Магдебурзьке правоз’явилосяюридичнимзакріпленнямуспіхівгородян уборотьбі із феодалами засамостійність.Воно даваломісту декларація про самоврядування івласний суд, правоземельноївласності ізвільнення відбільшоїчастинифеодальних повинностей.Магдебурзьке право було бперейнятобагатьмамістамиСхідноїНімеччини,СхідноїПруссії,Сілезії,Чехії,Угорщини,Польщі[2,c.55].

ЗXІстоліттяМагдебурзьке правопоширилося наміста ВеликогокнязівстваЛитовського.Жителі міст, котріодержувалиМагдебурзьке право,звільнялися відфеодальних повинностей, від суду і владивоєвод, старост ііншихдержавнихслужбовихосіб. УприватновласницькихмістахМагдебурзьке право незвільнялогородян відзалежності і владифеодалів,однак залежність не мала рис примуса. НаосновіМагдебурзького права вмістістворювавсявиборний орган самоврядування -магістрат. ЗвведеннямМагдебурзького праваскасовуваласядія місцевого права, але й незаперечуваласяправомірністькористуваннямісцевимизвичаями,якщодозвіл справ непередбачалосяМагдебурзьким правом. УсудовійпрактицімагістратівБєларусі разом ізМагдебурзьким правомвикористалисянормизагальнодержавного права -СтатутівВКЛ,судновихстатутівстолиці -Вільно, йвласноїюридичної практики [3,стр.443].

11 стр., 5252 слов

Магдебурзьке право та його роль у розвитку української правової традиції

. . . . . . . 4 4 7 ІІ. Магдебурзьке право в Українi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ. 1. Виникнення та джерела Магдебурзького права. . . . . . . . права в Українi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ. 3. Мiське самоврядування за Магдебурзьким правом. . . . . ІІ. 4. Судовi установи за Магдебурзький правом. . . . . . . . . . . . ІІ. 5. ...

1.2Особливостімагдебурзького права на Україні

>Конкретна датавведенняМагдебурзького права уКиєві невідома. Однакбільшістьісториків таюристівпов’язуютьїї ізграмотою великого князялитовськогоОлександра від 1494 р. З цого документавбачається, що Олександрпідтвердивкиянам права, наданііостаннім йогобатьком, йгарантував «>збереженнямістского права… полавному. якбьіло за великого князяВітовта». Іхоча уграмотітермін «>Магдебурзьке право» невживається (його, очевидно,заміненопоняттям «>містке право»).

Великий князь черезп’ять років (1499 р.) узверненні докиївськоговійтанагадавкиянам: «>Есмо дали вам правонемсцкое»[4,c.504].

Проякий конкретнонормативно-правовий документ («лист доброїпам’яті батькаиашего..»)йшлося урескрипті князяОлександра, колисаме його бачено й у зв’язку ізчим?Ці запитаннявіддавнацікавилиюристів: таісториків України,Польщі таЛитви. На мойпогляд,сьогодні уже можназ’ясуватицю прогалинунашоїминувшини.Йдеться, позасумнівом, про «>Жалувальну грамоту» короляПольського й великого князяЛитовського Казимира від 2травня1457р.,адресованулитовському,руському тажмудському духовенству,шляхті,рицарству, боярам йместичам (княжимонамісникам).

Алі ж того годинунайбільшіміста йторговельніцентриПольщі (>Краків, Варшава,Гданськ.Торунь таін.)королівськимирескриптами ужеотрималиМагдебурзьке право йкористувалися всімапривілеями, котрі воно танадаваломісцевиммагістратам,купецтву ташляхті. Ісамецімотиви, котріфактично надавалиКиєвумагдебурзькіпривілеї,знаходимо уКазимировійграмоті 1457 р.:володарзобов’язується «…неказнитиниименьи, утім аніленязьми, нінятством. ніїї кров’ю»;проголошуєєвропейську модель в;відкритогосудочинства «>очи-в-вочи»;запевняє, шонадалікримінальну відповідальністьнестимелишебезпосередній «>винуватець». Навідміну від нормсередньовічного права, зв ужекаратися не будуть.Більш того, Казимирдекларувавшляхті та боярам праводобровільноговиїзду «із наших земелькнязьвства великого длялепшогоисшастианабьітья, а любоучинковрьітсрьских, докаждьіх земель, сторін, лишевумєняючистороньі вороже». разом із тім монархвизнавїхнє декларація проутриманнявласнихмаєтків й земель,вільнуторгівлю таширокіможливості дляпідприємницькоїдіяльності,розвиткупромисловоговиробництва тарозбудову «міст нашихновьіх потреб- годньіх, астарьіхпоправлсння».

>Деяківченівважають, що натериторіюнинішньої УкраїниМагдебурзьке правоприйшло в 1356 р., колиїм бувнаділений Львів. У1374р. доньогоприєднавсяКам’янець, в 1432 р. -Луцьк, а 1497 р. -Київ. Унинішнійстолиці Україниз’явилисяколоніїгреків,вірменів,генуезців, малі своїторговельніпредставництва (>двори)турецькі,польські імосковськікупці. Нацентральнийщорічний ярмарківзбиралися 10-15 тис.купців.

3 стр., 1431 слов

Становлення держави і права феодальної Німеччини

... міст Герлицький кодекс 1304 року. Міське право було найбільш документованою і розробленою галуззю німецького середньовічного права. ... магдебурзьке право набуло майже завершеного вигляду, охопивши типовими рішеннями основні галузі карного і цивільного (речового, зобов’язального, торгового, спадкового і сімейного) права. ... закріпивши стан економічної і політичної роздробленості Німеччини. З майже 300 ...

>Середпам’ятниківправової культури Українизначнемісцезаймаютьзбірникимагдебурзького права, которие действовали вмістах, котрізвільнялися відкерування і суду феодала ікористувалися правом самоврядування (>виникло вмістіМагдебурзі).Магдебурзьке правовстановлювало порядоквиборів йфункціїорганівміського самоврядування, суду,купецькихоб’єднань,цехів,регулювало запитанняторгівлі.Опіки,спадкування,визначалопокарання зарізнівидизлочинів.

Українськімістаодержувалимагдебурзьке право відлитовськихкнязів,польськихкоролів,російськихцарів, атакож українськихгетьманов.Першимце декларація про Україні здобулиміста:Санок (>1339р.), що був уГалицько-Волинськомукнязівстві; Львів (>1356р.);Київ (>протягом1494-1497р.);Станіслав (>1663р.),ниніІвано-Франківськ.Пізнішемагдебурзьке право здобулобільшість міст України:Вінниця,Глухів, Дубно, Житомир, Козелець,Лубни, Полтава,Чернігів іін.

Фактичнезастосуваннямагдебурзького права в Україніприпинилося послепоширення вній в 1783 р. «>Установи длякеруваннягубернієюВсеросійськоїімперії» 1775 р. йствореннязагальноросійськоїсудовоїсистеми. Указом 1831 р. Микола Іскасувавмагдебургсоке право повсій Україні,крім Києва, де воно тазбереглося до 1835 р. умістахЗахідної України, котрі после ПершогорозділуПольщі в 1772 р.відійшли доАвстрії,застосуваннямагдебурзького права було бприпинено в 1786 р.

УXVІІст.Поряд ізмісцевимзвичаєвим правом,польсько-литовськимзаконодавством ймагдебурзьким правомз’явився документ, щопідтверджуєполітичну іправовуавтономію України вскладі Ро-сійської держави. До складу цого документаввійшли:Березневі з статтею (>Перяславские домов чиДоговір БогданаХмельницького) 14березня 1654 р.,зазначені перед тим з статтею БогданаХмельницького (з статтеюВійськаЗапорізького) 21березня 1654 р.,поданіросіяниновіпаную, йцарськіукази перед тим.

>Основноюперевагою, щоє в українськихмістах, було б декларація провласневинокуріння.Київськіміщани,наприклад, малідозвілторгувати «пивом, медом, вином йгорілкою, при цьому сувороплатячимісту оброк».Вигода бувчимала: заданимирізнихджерел, усерединіXVІІІстоліття відвинокурінняміськиймагістратодержував 100-150 тис.золотих монет.Винокурні булирозкиданінавколовсього Києва.Хронікиговорять, що лише наКуренівці і Пріорці (тоді передмістях) в 82 хуторах справнодиміли 62винокурні. Урезультаті, вXVІІ-XVІІІ ст.міський бюджет на 67,5%формувався зарахуноквідрахувань відвласноговиробництва спиртного.Крім того, конкурентами державної «>акцизноїмонополії»виступали імонастирі.Наприклад, із 1725 р. по 1766 р. уКиєвіпрацювалиблизько 20монастирськихвинокурень, котріздавали ворендуміщанам (>монастирський статутзаборонявченцямвинокуріння) [14,c.84].

>Природно,цевикликалоневдоволенняцентральної влади, щорозглядаладоходи від продаж спиртного яквласнумонополію. У 1764 р.імператриця Катерина ІІвеліла «>завугільні шинкивикорінити…».Фактично булискасовані і усііншівільності.

10 стр., 4514 слов

Держава і право Стародавнього Єгипту

... відносин і розвитку права у Стародавньому Єгипті відображена у третьому питанні “Основні риси права Стародавнього Єгипту”. 1. Загальна характеристика історії та суспільні відносини в Стародавньому Єгипті Процес утворення стародавніх держав ... ст. до н. е.) цю реформу було ліквідовано. Це був період боротьби жерців і родової номової аристократії проти царської влади. У цій боротьбі гору взяла царська ...

У 1782 р. указомОлександра ІМагдебурзьке право дужеурізаномувиді (>пільги поторговельнихмитах) було бвідновлено дляжителів Подолу. На честьцієїподії в 1802- 1808 р. нагроші,зібранімагістратом, надніпровськійнабережнійзвелиТосканскую колону (>архітектор -Меленский).

Наїїмеморіальнійдошці значитися: «>Ретельністюкиївськогогромадянства затвердження правдревниясіяючистолицівсеросійськимімператоромОлександромЙ…».Пам’ятникзводивсяпотай відімперської влади, але й зазгодою генерал-губернаторамістаФенша. Однакподарунокімператорові незнайшоврозуміння ані внього самого, ані увдячнихжителів. Ууказі від 7 листопаду 1802 р.імператор заявивши: «Яздивований, що пропропозицію цьому від васповідомлений я — не був». Генерал-губернаторпоплативсясвоєюпосадою, акиївськіміщани булиобурені «>розкраданнямзасобів» при приміщенняколони.

Усіце означалоодне -Магдебурзьке право до цого годиниперетворився вчистуфікцію. І дійсно, яксвідчатьджерела, коли в 1834 р.магдебурзькі права для Києва булискасовані, векономіцімістазмін невідбулося.

>Щодо причинпоширення,ролі йзначенняМагдебурзького права в Україні, топереважнабільшістьісториків,зокрема: В.Антонович.Ф.Леонтович,М.Владимирський,М.Грушевський.Р.Лащенко,Л.Окіншевич,І.Крип’якевич,оцінювали його,здебільшого, негативно, йлише МДовнар-Запольськийзаперечував думку пронегативнезначенняданого права якзапозиченого, «чужого права», шо чималожодного «грунту» вмістах України.Вінзазначав, шоісторикиперебільшуютьнегативністорони життяміськоїгромади занімецьким правом й «що запитанняцеслідрозглядати болеевсебічно».Сприяючи, із одного боці,утвердженню в українськихмістахіноземців,Магдебурзьке права, на думкуМ.Довнар-Запольського,одночасновпливало і на болеешвидкеекономічнезростання міст [7,c.318-320].

>ІсторичнаоцінкапоширенняМагдебурзького права, йогоролі йзначення не могла, очевидно, й неможе бутиоднозначною. Іхочанімецьке право й невідігралотієїролі для українських міст, шо наЗаході,однак воно тасприяловиділеннюміського населення вокремийсуспільний стан, доступ доякого бувобмежений.Містазвільнялися від владимісцевихправитслів-землевласників йнабували нового правовогостатусуя.Вониотримувалисамоврядність,судовунезалежність йподатковийімунітет, правовласності на грішну землю,пільгищодоторгівлі й ремесла.Магдебурзьке праворегламентувало процедуруобранняміськихпредставницькихорганів влади,визначало їхніповноваження йфункції,встановлювалонормицивільного йкримінального права.Вносячипевнірисизахідноєвропейськогоміського улаштую ворганізаціїсамоврядності українських міст,дане право стало ще одним зважливихчинників культурного й правовогозближення України зЗахідноюЄвропою,створилоправову основустановлення йрозвитку місцевого самоврядування в Україні.

2.Міста ігородяни

2.1Міста,загальна характеристика

Уперіодранньогосередньовіччямістаримськогопоходження, що служили центрами ремесла іторгівлі,прийшли взанепад. Тому всегосподарське життяЗахідноїЄвропизосередилося вмаєтках, де ремесло було бскладовоючастиноюзагальноїселянської роботи. Іхоча вЄвропізберігалисяміськінаселеніпункти,однаксоціально-економічнеположенняїхніхжителівмайженічим невідрізнялося відположеннясільського населення,оскількиміста булипоглиненіфеодальнимимаєтками.Городяни, то йсільські жителі,трудилися наріллях,вирощували худорбу,виконувалиповинності накористьфеодалів. Системакерування вєвропейськихмістах бувнабагатоменш розвиненою,чим убагатихторговельнихмістахВізантії ікраїнСходу.

5 стр., 2042 слов

Джерела муніципального права

... муніципального права 1.1 Джерела муніципального права на федеральному рівні Джерела муніципального права Російській Федерації поділяються втричі рівня, основне з яких – федеральний рівень, тобто. дані джерела приймаютьсяФедеральними органами законодавчої влади. ... враховуючи думки населення відповідних територій. ... внутрішньоміських територій міст федерального ... утворень. Спочатку було передбачено, ...

ЗкінцяXІстоліттяпочалосяекономічневідродженняєвропейських міст,викликаненасампередоб’єктивнимпроцесомсуспільного поділу роботи.Головними причинамивідділення ремесла відземлеробства сталирістпродуктивностісільськогогосподарства, збільшенняобсягіввиробленоїсировини іпродовольства, що даломожливістьчастини населеннявідмовитися відзаняттясільськимгосподарством.Крім того, держава іцеркварозраховували настворення вмістахсвоїхопорнихпунктів, але вгрошовінадходження відїхніхжителів, тому смердотівсілякопідтримувалирозвитокміськихпоселень.

>Поряд ізвідродженням старих міст,заснованихще вчасиРимськоїімперії,виникалиновіміськіпоселення, як правило, наперетинаннісухопутних йводнихтранспортнихшляхів, устінфеодальнихзамків й великихмонастирів. Тампочиналирозвиватисяремісничевиробництво іторгівля, щопомітнопідвищувалоекономічний й політичний статус міст.Поступовоміняласяїхня роль: ізадміністративних йрелігійнихцентрів смердотіперетворювалися вцентриекономічного і культурногопрогресу.

>Слідзазначити, що населення міст було бнечисленним, усередньому від 10 до 35тисячжителів; були і понаддрібні, у які мешкало від 1 до 5тисяч Чоловік. як правило, усіміста малісвій центр, щовключавринковуплощу,міський собор й ратушу.Довколаньогорозташовувалисяпередмістя, де за принципомсусідстваселилисяремісникиоднієї чисуміжнихпрофесій. УСередністоліттямістаоточуваликам’яні чидерев’яністіни іглибокірови,заповнені водою.Міські ворота нанічзащіпалися, а мости черезровипіднімалися.Вулиці булинебруковані,неосвітлені,криві івузькими, бокріпосністінизаважалимістуростившир -вулиця винна був бути «неширшедовжинисписа».Дерев’янібудинкизводилисявпритул друг до друга,верхніповерхивидавалися вперед,поступовозамикаючисьнагорі, томусонячнесвітломайже непроникав увікнабудинків. [9.с.93-96. ]

Алі вартовраховувати і ті, що феодал нешукавзасобів доти,щобперетворитиміста на додаток свогомаєтку, бодуженезабаромзрозуміввигодупідтримкиекономічноїдіяльностіміста як центр товарноговиробництва іобміну.Більше цього уінтересахїїполіпшеннявіннерідковідмовлявся від однихфеодальних повинностей,натуральну формуіншихзамінявгрошової, тім самимстворюючи стимул длярозвитку міст.

>Феодальна держава ізмістам йпевніадміністративніфункції.Самівеликіміста сталиадміністративними центрамивоєводств йповетов.

>Малиммістам ймістечкамприділялася рольадміністративнихцентрів волостей,войтовств,володінь феодала. Сувороговорячи,поняття «>адміністративний центр» до містБєларусіфеодальноїепохизастосовнодоситьвідносно іумовно. Рольадміністративного центрупевної територїмістунадавалолише ті, щовінслуживмісцемперебуванняорганів влади,судовихустанов, щостановила ланки державногокерування чи влади приватноговласникаданоїтериторії[6.стр.19].

>Посилення дворянства вЛитовськомукнязівствісупроводжувалосязанепадомстародавніх містЗахідноїРусі. УстарійКиївськійРусіобластізісвоїмиволостнимимістамистановилицільніземлі, котріпідкорялисярішеннямвіча старших міст.Тепер звведеннямгосподарскихурядівобласне містовідірвалося відсвоєїобласті;місцевіча заступившипризначуваний великим княземвоєвода ізпідручнимийому старостами,кастелянами ііншимидержавцами;земско-городовоекеруваннязамінене було бкоронним. У тієї ж годинуподгородниеземлі, щоперебували в общинномукористуванні міст,роздані були великимикнязями вприватневолодіння ззобов’язаннямратноїслужби.Служивіземлевласники,бояри іземяне, що колися входили у складміськихсуспільств,тепершляхетскимисвоїмипривілеямивідокремилися відміщан (>місцепо-польському місто, посад),торгово-промисловогоміського населення, йпочализалишатиміста,селячись усвоїх вотчинах йвислугах,жалуванихмаєтках.Стародавніобластівічовихросійських містпоступоворозкладалися накнязівські і панськівотчини, йзнесиленевічове містозалишалосясамотнімсередцих далеких й частоворожихйомувласників, щорозкрали йогоспоконвічну волость; голос йоговічазамикалися в йогостінах, недоходячи до йогопригородів.Великокнязівські урядники,воєводи,кастеляни і старостіпригноблювалигородян.ЩобвивестимістаЗахідноїРусі ззанепаду,польсько-литовськігосударі давалиїмнімецькегородовое самоврядування,магдебурзьке право, що вXІІІ іXІ ст.проникнуло вПольщу разом ізнімецькимиколоністами, щонаводнювали тодіпольськіміста.Ще вXІ в.це самоврядуванняуведене було б вмістах Галицькоїземлі, щоприєднана був доПольщі королем Казиміром Великим в 1340 р.; ізполовини XV в.магдебурзьке правопоширилося і віншихмістахЗахідноїРусі. По цьому правуміщаниодержувалидеякіторговельніпривілеї іпільги повідправленнюказенних повинностей йзвільнялися відпідсудностівоєводам ііншимурядовим урядникам. Помагдебурзькому праву містоуправлялосядвома радами, чиколегіями,лавою, члениякої (>лавники -присяжні) подголовуваннямпризначуваного королемвійта (>німецькеVogt)робили суд надгородянами, й радою ізобраними ізгородянрадцами (>ратманами) йбурмистрами начолі їхнього, котрізавідувалисправами погосподарству,торгівлі,благоустрою іблагочиниюміста.

48 стр., 23584 слов

Адміністративне право України

... регулюванню адміністративним правом. А саме – адміністративне право України покликане регулювати відносини у зв’язку з реалізацією не лише державної, а в цілому публічної влади, складовими якої ... видами управлінських відносин, які пов’язані з реалізацією публічної влади. Як тільки, що було сказано адміністративне право традиційно пов’язувалося із суспільними відносинами у процесі державного ...

>Стародавніобласті, чиземліКиївськоїРусі, щотягли досвоїх старших міст, як дополітичнихцентрів, уЛитовськійРусірозбилися наадміністративні округивеликокнязівськихурядників, щооб’єдналися немісцевимиосередками, азагальнимдержавним центром.Нарешті, самстаршіміста областей, через своївічаобласні мири, що представляли свої, передкнязями,відірвані були відцихмиріввеликокнязівськоюадміністрацією іприватнимземлеволодінням, азамінавічового ладумагдебурзьким правомперетворила їхнього вузкосословниеміщанськісуспільства,укладені втісну рисуміськоїосілості, йпозбавилаземськогозначення,участі вполітичномужитті країни.Пануванняшляхти,довічні, а, помісцях йспадкоємніуряди імагдебурзьке право -такі три новини,принесені вЛитовську Русьпольськимвпливом. Люблінськауніясвоїминаслідкамиповідомилапосиленудію ічетвертої новини,ранішеподготовлявшейсяпольськимвпливом, -кріпосному праву.

2.2Привілеїмістам

Усоціально-економічномурозвитку містсерйознезначення маліжалуваніграмоти, у яківерховна влада надавалаїм права ігарантії, щозабезпечувалиїхняжиттєдіяльність якцентрів ремесла іторгівлі, атакожустановлювалимісце іположеннягородян як стану феодальногосуспільства.

Рядзаохочувальнихпривілеїв йпільгмістамсприявекономічнійдіяльності населення.Природно, щочим понадпомітноїставала роль міст векономічномужитті держави, тімнаполегливішевиступалигородяни ізвимогоюполітичнихгарантій усуспільстві.

10 стр., 4759 слов

Міжнародне гуманітарне право » Українські и

... права. </ P> Поняття «міжнародне гуманітарне право» в тому сенсі, в якому цепоняття буде згадуватися нижче, означає сукупність обов'язкових длядержав правових норм, які спрямовані на захист жертв ... війни виклав свої спостереження та висновки в роботі «Женевськаконвенція під час франко-пруської війни ». Головним висновком було те, щосфера застосування міжнародного права та поширення знань про ...

Ужалуваних грамотахнезмінноприсутніторговельніпривілеї,надання правакористуванняземельнимиділянками,загальнимивгіддями,звичайно запевну плату,регламентаціядержавних повинностейгородян,звільненняз-під влади іпідсудностівеликокнязівської іприватновласницькоїадміністрації,установленнямісту прававласноїсудової іадміністративної влади,тобто самоврядування.Незмінноюдеталлюпреамбули вкожнійграмотіприсутнязапевняння пробажання великого князялитовського, щовидававмістампривілею, місто «умерілепшойпоставити»,сприяти зростання кількостіжителів,установити вньому «>справедливі ідобрі порядки» й тімсприяти йогодобробуту.

УдругійполовиніXVІ -першоїполовинеXVіі в.вступначастинаграмотирозширюється. У грамотахМогильову,Мозиреві за 1577рік говоритися, щонаданняміступривілеївдопоможе «>збільшити дохідскарбниці ВеликогокнязівстваЛитовського… Непідлягаєсумніву, що деміщаниубожіють, тамзменшуютьсядоходи іприбуток, а деміщанамзабезпеченібільші права і понадсправедливий порядок, утаке містостікаються люди, уньомукращеживеться,таке містокращезахищене ідоходиростуть».

>Заохочувальніпривілеїмістамоформлялися увиглядіграмоти намагдебурзьке право. Унеївключалися усівидиправий,гарантій йзаохочень. У грамотахпереважають триголовніобласті життягородян:торгівля,міськаадміністрація йюрисдикція, побори іподатки.Заохочувальніграмотимістам сталипостійноюрисоювнутрішньої політики держави.Головноютурботоюцієї політики було бстимулюванняекономічного життяміста.Натуральніповинностігородян чискасовувалися безоплатно, чизамінялисягрошовимпобором.Правилом було б перше. Тім самимверховна владавизнаваласвоєрідність йсамостійністьміського життя.

Уміру зростаннюзацікавленості вмістахмагнати-городовладельци доводилице «>визнання» донаданнязнову, щооселилисягородянам,особистоїволі.Причому,середміщан подмагдебурзьким правомвласникмістахочебачитизаможних людей. Таким чином, заможний селянинодержувавможливість, переселившись у місто,знайти особисту волю.

>Важливовідзначити, щоміста вXVІ -першійполовиніXVІІ в. невтратили перспективподальшогорозвитку відзмінивічового ладумагдебурзьким правом, смердотіскорішевипробовували рядутруднень бо «>магдебурзька реформа»виявиласяполовинчастої,урізаної, того, що вон неусунула феодальногозасилля вмістах. І все-такизначенняжалуваних грамот векономічному ісоціально-політичномужитті містдозволяєукласти, щоперехід домагдебурзького правазіграв уїхньомурозвиткупозитивну роль. Однак вартовраховувати і ті, що уряд уміськійполітицідіяловиходячинасамперед ізінтересівпанівного класу, — воно танайменше було бсхильневипереджатиподії іробилолише ті, щодиктували годину і обстановка. Непривілеюверховної владивизначалирозвиток міст, а,навпаки,спрямованістьеволюції самих містформувалаполітиковіверховної влади. ІякщопротягомXVІ іпершоїполовиниXVІІстолітьспостерігалосярозширеннярізного родупривілеїв, тіце можнапояснитинасамперед зростанням міст,посиленнямїхньоїролі векономічному ісоціальномужиттідержави[6.стр.21-30].

2.3Юридики

>Монопольний характервласностіфеодалів на грішну землю, їхніекономічних йполітичнихпривілеїввпливав наформування ірозвитокміста.Володінняфеодалів необмежувалися межамимаєтків.Їмтакож належалиціліміста. Алі і тихміста, котрі неперебували увласності феодала,виявлялися ворбіті йоговолодінь й влади.Досягалосяце шляхомпридбанняділянокземлі, що входили вмежіміста чи належалиїм,хоча ірозташованих заміськоюрисою увиглядіпередмістя,окремоїслободи.Власністьфеодалів умістахвипадалаз-підюридичного контролю івпливу правового статусуміста, як й сам феодал.Вона і здобуланазвуюридики.

>Юридикистають, таксказати,постійнодіючим чинникомекономічного іполітичного життя феодальногомістаголовним чином бопанівнийкласвключаємісцеві ринки,дрібнотоварневиробництво в тихсфери,використання якісприяє зростанню йогодоходів. У цьомунасамперед вся суть такогоявища якюридики.

Системаюридик нелокалізувалася межамиСхідноїЄвропи,зокрема ВеликимкнязівствомЛитовським.Вона був добровідома ікраїнамЗахідноїЄвропи. Щоправда,сеньйоральний режим вісторіїзахідноєвропейськогомістасклаветап йогоранньоїісторії -XІ -XІ ст. Далі прийшовперіодборотьбипротисеньйорів замуніципальніволі, урезультатіякоїміста затвердили своюстаново-політичнуавтономію.

>Першізвістки проюридике вмістах Україниставляться до XVстоліття.

>Верховна владасанкціонуєюридикитвердженнямїхнімисвоїми грамотами,зовсім не ізогляду на, якпозначиться намісті і наїївласнихінтересахмноженняюридик.ТількиграмотикоролевиБони Гродномістятьєдинесвідченняспробивідокремитиприватнувласність феодала відприватної влади надгородянином.

як ані уривчастідані, смердотіцілкомвиразносвідчать про ті, умістахюридики являли собоюпостійнеявищепротягомусьогорозглянутогоперіоду.

Учому заподійустремліннягородян уюридики?Документиодностайні увизначенніголовної із них -втечі відподатковоготягаря. Ос-кількивдома і ділянкифеодалів непіддавалисяоподатковуванню,прагненнягородянзвільнитися відпоборівпередачею прававласності насвійбудинок йземельні ділянкифеодалові,залишаючись при цьомурозпорядникомпроданоїнерухомості, було бцілкомприроднимвиходом ізположення.

>Питаннямпершорядноїважливостіє запитання прозаняття населенняюридик.Документинезмінновказують, що наюридикахдуховних йсвітськихфеодалівживутькупці,торговці,ремісники.Запису книжокраді Брестанеодноразовоназиваютьцеховихмайстрів, підмайстрів,навітьцехмистров.Єдиноюгрупоюземлеробського населення наюридиках булигородники.

>Юридики вмістах недосягли тогоступеняавтономності, що загрожувала перерости всамоізоляціюусерединіміста.

>Документичітковиявляютьпрагненнявласниківюридиксконцентрувати усвоїхміськихволодінняхремісниче іторговельне населення.Звідси можнаукласти, щооскількиформуванняюридик проходило і задопомогоюпереселеннякріпаків уміста,юридикасприялапроцесуурбанізації, ацедаєможливість, ізогляду наумовирозвитку міст уМовіПосполитой,зробитивисновок пропозитивну рольюридик упроцесірозвитку міст якцентрів ремесла іторгівлі.ЮридикипротягомXVІ -першоїполовиниXVІІ в.залишалисяважливим чинникомсоціально-економічного