Основи Теорії держави и права

Реферат

. ОСНОВИ Теорії ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

Тема 1. Загальні положення про будинок державу и право

Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального Управління, Що забезпечує цільність суспільства, Його нормальне, стабільне Функціонування. В Теорії держави и права існують різноманітні Концепції Виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна, космічна, теорія насильства).

Термін «держава» в юрідічній літературі Тлумач по-різному.

До основних ознайо держави відносять: суверенітет, Територіальне розселення населення, Наявність апаратов Управління и примусу, здатність збирати Податки та Інші.

Основні напрямки діяльності держави, Що характеризують її призначення у суспільстві, назівають функції держави. Залежних від поділу влади, ролі в управлінні суспільством, сфери впливу та сфери здійснення, терміну виконан функції держави поділяють на Зовнішні та Внутрішні.

Кожна держава має відмінній від інших держав спосіб організації та здійснення політічної влади. Цей спосіб назівають формою держави.

Поняття форми держави розкрівається в характерістіці трьох її елементів: форми правління, форми державного устрою, політічного режиму.

Форма державного правління — ції організація Найвищий органів державної влади та порядок утворення їх.

За формою правління ВСІ держави поділяються на РЕСПУБЛІКИ (парламентські, презідентські, змішані) i монархії (абсолютні, констітуційні, теократічні та Інші).

Форма державного влаштую — теріторіальні або національно-теріторіальна організація держави з відповіднім розподілом влади.

За цією Ознакою розрізняють Прості держави (унітарні) та складні (федерації, конфедерації).

Політичний режим — Ції сукупність способів та методів здійснення політічної влади. Видами політічного режиму є демократичний, авторитарний та тоталітарній.

Для здійснення своїх Завдання и функцій Кожна держава створює різноманітні організації. Така система Всіх державних організацій, Що беруть участь у здійсненні Завдання и функцій держави, назівається її механізмом.

Систему державних органів, які наділені державно-владнімі повноважень, назівають апаратом держави.

69 стр., 34413 слов

Теорія держави і права

... єдності, вони і визначають теорію держави і права як єдину науку про державу і право. По-четверте, теорія держави і права - це найбільш загальна наука про державу і право. Теорія держави і права - не єдина наука, що вивчає державу і право. Останні вивчаються і іншими ...

До системи державних органів України належать: законодавчі, глава держави, віконавчі органи, Що поділяються на віщі, центральні, Місцеві (обласні й районні, міст Киева ї Севастополя, районів у місті Киеве ї Севастополі Державні адміністрації на чолі з головами ціх адміністрацій та їх відділі ї Управління, а кож адміністрації державних підпріємств и встанов); віконкомі и Голови Сільських, селищних, міськіх радий.

До апарату належать кож органи регіонального самоврядування, система судових органів та контрольно-наглядові органів (прокуратури, Державні інспекції).

Історія української державності складаний и суперечліва. На теріторії Нашої Батьківщини існувалі и занепадалі Різні держави: рабовласніцькі, держави північного Причорномор’я, Русь, Галицько-Волинська держава, Литовсько-Руська, Річ Посполита, Запорізька Січ, держава Б.Хмельницького, Гетьманщина, українська Державність 1917-1921рр, Радянська Україна.

Незалежна держава Україна вінікла в результаті віковічніх державотворчих шукань українського народу, Його волевіявлення та в умів розпаду СРСР. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийнять Акт проголошення незалежності України, Який БУВ підтвердженій Всеукраїнськім референдумом 1 грудня 1991 року.

Держава, Як регулятор суспільних відносін, встановлює загальнообов’язкові правила поведінкі и забезпечує їх дотримання та здійснення у повсякдення жітті. Такі правила поведінкі назіваються нормою права. Сукупність норм права характеризують Поняття право.

До основних ознайо права можна віднесті: сістемність; загальнообов’язкове Суспільний характер; взаємозв’язок норм права, які складаються в правові інстітуті, Галузі права; візначеність та закріпленість в нормативно-правових актах. Норми права обов’язково встановлюються, санкціонуються, гарантуються и забезпечуються державою та її органами. Норми права формулюються у вігляді прав та обов’язків.

Функції права — Це Основні напрямки Його впливим на суспільні Відносини. Смороду діляться на загально-Соціальні и спеціально-юридичні.

До загально-соціальніх функцій впливим права на суспільні Відносини належать: гуманістічна, організаторсько-управлінська, інформаційна, оціночно-орієнтаційна, ідеологічно-виховний, гносеологічна.

До спеціально-юридичних функцій права відносять: регулятивну (статичність ї дінамічну) та ОХОРОНА.

Джерело (форма) права — ції спосіб зовнішньої форми вираженість права, Його організація в належности Юридичний Оболонков.

До джерел права відносять нормативний Договір, нормативний акт, правовий звичаєм, судів чі адміністратівній прецедент.

Тема 2. Загальна характеристика права України.

Кожне суспільство потребує регулювання відносін Між Його членами, охорони та Захист їх.

Регулювання и охорона суспільних відносін здійснюється за допомог соціальніх норм .

Соціальні норми — ції Загальні правила поведінкі людей у ​​суспільстві, які є результатом діяльності Його певної Частина або Всього суспільства и забезпечуються різнімі Засоба впливим.

Призначення соціальніх норм полягає в упорядкуванні поведінкі суб’єктів, Що забезпечує сістемність и певне передбачення розвітку суспільних відносін.

Соціальні норми регулюються поведінку, Що має соціальний характер, пов’язану з взаємовідносінамі Між людьми, їх об’єднаннями, суспільнімі відносінамі. Саме ЦІМ Соціальні норми відрізняються від норм технічних, медичних, біологічних та ін.

2 стр., 986 слов

Основи Цивільного права України

... на Дві частин: Загальний та особливая. Загальну Частину Цивільного права складають правові норми та інстітуті, Що стосуються Всіх цивільно-правових відносін, ... Юридичної рівності сторін. Система Цивільного права України візначає розміщення Його складових у певній сістемі, обумовленій взаємозв'язком її елементів - юридичних норм та інстітутів. Вона поділяється ...

Основними нормами соціальніх норм є: моральні, звічаєві, правові, Корпоративні, Політичні.

особливая видом соціальніх норм є норми права. Сукупність норм права характеризують Поняття право .

До основних ознайо права України можна віднесті: сістемність; загальнообов’язкове Суспільний характер; взаємозв’язок норм права, які складаються в правові інстітуті, Галузі права; візначеність та закріпленість в нормативно-правових актах. Норми права обов’язково встановлюються, санкціонуються, гарантуються и забезпечуються державою та її органами. Норми права формулюються у вігляді прав та обов’язків.

Поняття системи права характерізується єдністю усіх чінніх юридичних норм держави та їх розподілом за Галузо та інстітутамі. Правова система має свою структуру. Первин Ланка системи права є норма права. Правові норми об’єднуються в інстітуті прав — систему юридичних норм, Що регулюються Певної групу однорідніх відносін, Що складають особливая Частину Галузі права.

Галузь права — ції сукупність правових норм, Що становляться самостійну Частину системи права та регулюються однорідну сферу суспільних відносін.

Основними Галузо сучасного права України є державне (Конституційне), Адміністративне, Фінансове, земельних, цивільне, трудове, сімейне, Кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове право.

Джерела права — ції Способи вираженість та закріплення правових норм. Розрізняють Такі джерела права: правовий звичаєм (Правила поведінкі, Що склалісь історічно), прецедент (Рішення судів по конкретних справах), нормативно-правові акти (пісьмові документи, в якіх закріплено загальнообов’язкові правила поведінкі, Що забезпечуються державою); Конституція, закони та підзаконні акти (укази, постанови, розпорядження, статути, правила, Інші акти).

Верховна Рада України відає закони и постанови, Президент — укази. Органи віконавчої влади У…