Основи Теорії права

1. Система соціальніх норм и Місце та роль права в Цій сістемі

2. Поняття права та Його Ознака

3. Функції и принципи права

4. Поняття системи права Як внутрішньої Його організації

5. Загальна характеристика основних Галузо права України

6. Характеристика джерел права Як зовнішньої форми Його виразі

7. Правотворення Як процес самоорганізації права

8. Реалізація норм права: загальна характеристика

9. Правові Відносини. Загальна характеристика

10. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність

11. Законність, правопорядок, Суспільний порядок и дісціпліна

Висновки

Література

Вступ

Тема курсової роботи В«Основи Теорії праваВ».

Мета роботи — розглянуті в роботі Основні Поняття з таких тем:

 • Соціальні норми;
 • Місце і роль права в сістемі соціальніх норм;
 • Поняття права;
 • принципи та функції права;
 • внутрішня и зовнішня форми права;
 • норма, інститут, підгалузь и Галузь права;
 • сутність джерел права;
 • правоутворення и правотворчість;
 • правореалізація;
 • Поняття та Елементи правовідносін;
 • законність, правопорядок, Суспільний порядок и дісціпліна.

1. Система соціальніх норм

Соціальні норми — ції Загальні правила поведінкі людей у суспільстві, зумовлені об’єктивними закономірностямі, є результатом свідомої вольової діяльності певної Частина чі Всього суспільства и забезпечуються різноманітнімі Засоба соціального впливим.

залежних від способу їх утворення и забезпечення Соціальні норми класіфікують на юридичні, моральні, Корпоративні (Громадський організацій, політічніх партій, інших об’єднань громадян), Звичаї чі Традиції.

залежних від сфери соціальніх відносін, Що регулюються нормами, їх поділяють на економічні, Політичні, Сімейні, релігійні, етики та естетики, організаційні, соціально-технічні.

Юридичні (правові) норми — ції загальнообов’язкові, формально візначені правила поведінкі, встановлені (санкціоновані) державою, охороняються, захіщаються и гарантуються нею та містяться в нормативно-правових актах.

4 стр., 1670 слов

Поняття норми права. Загальна характеристика правових норм

... характеру. Тому дослідження місця права в системі соціальних норм – є вкрай важливим і потрібним на будь-якому етапі розвитку суспільства. 1. Поняття і ознаки норми права Норма права — це загальнообов’язкове, формально-визначене ...

Моральні норми — ції правила поведінкі, Що базуються на моральних Глянь суспільства на добро и зло, справедливість ї несправедливості, гуманності й негуманні, а забезпечуються, насамперед, внутрішньою переконаністю та силою Громадської думки.

Корпоративні норми — ції правила поведінкі, Що встановлюються ї забезпечуються політічнімі партіямі, Громадський організаціямі та іншімі об’єднаннями людей.

Звичаї чі Традиції — ції правила поведінкі, Що історічно склалісь и увійшлі (Перетворилися) на звічку людей.

Звичаї и Традиції відрізняються Одне от одного щабля загальності правил поведінкі. Традиції вважаються більш загально правилами, Ніж Звичаї. Наприклад, святкування традіційніх святий або звичаєм проводжаті на службу до збройно Сил.

Абі показати, Що право є особливим видом соціальніх норм, слід порівняті ознайо правових та інших соціальніх норм.

Так, правові норми, Що у своїй сукупності утворюють право:

 • вінікають разом Із виникненням держави;
 • встановлюються чі санкціонуються державою;
 • віражають волю керівної Частина суспільства;
 • утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, Єдність (систему права);
 • існують у суспільстві як одна система норм;
 • формулюються правила поведінкі у вігляді прав и обов’язків;
 • є правилами поведінкі, формально визначених за змістом;
 • мают певні форми зовнішнього виразі;
 • мают точно візначені Межі дії;
 • забезпечуються державним примусом та іншімі засоби.

Інші Соціальні норми, Що утворюють систему соціального регулювання:

 • існують у будь-якому суспільстві;
 • встановлюються чі санкціонуються іншімі суб’єктами;
 • віражають волю різноманітніх частин населення;
 • можут існуваті ї безсістемно, не будучи внутрішньо узгодженімі;
 • існують здебільшого у вігляді кількох відносно самостійніх систем нормативного регулювання;
 • віражаються НЕ Тільки через права та обов’язки, а й через Загальні принципи, цілі, гасла ТОЩО;
 • зазвічай позбавлені формальної візначеності;
 • можут віражатісь у будь-яких, не Завжди фіксованіх формах;
 • не Завжди мают точно візначені Межі дії;
 • забезпечуються звічкою, внутрішнім переконань, моральним, Громадським впливим та іншімі позадержавнімі Засоба.

Отже, право Як особливий вид соціальніх норм відрізняється від інших соціальніх норм взаємозв’язком Із державою, напрямами впливим на суспільні Відносини.

У процесі регулювання суспільних відносін уся сукупність соціальніх норм взаємодіє. Розгляньмо деякі аспекти цього Явища.

У Вимоги різніх соціальніх норм містяться однопорядкові, аналогічні положення. Тоді Такі норми доповнюють одна одну и в такій спосіб спріяють повнішому и швідшому Досягнення Бажанов результатів.

Різні Соціальні норми містять вимоги, Що віключають одна одну, а Це веде до конкуренції різніх моделей поведінкі. Така Ситуація утруднює реалізацію Вимоги, Що випливають Із змісту норм, які суперечать одна одній.

Під годину Формування основ правової держави в регулюванні суспільних відносін зростає значення моральних Вимоги, в якіх знаходять відображення загальнолюдські цінності. Саме тому Посилення моральної обгрунтованості правових розпоряджень — необхідна Умова подальшої актівізації їх ролі та ефектівності в регулюванні суспільних відносін, Зміцнення дісціпліні.

5 стр., 2062 слов

Реалізація норм права

... сторона реалізації права. Реалізація права у сенсі є втілення правових норм в правомерном поведінці суб'єктів права. 2) Реалізація права завжди пов'язані з досягненням визначено ного результату, передбаченого нормою права. Акт поведінки ... особам. Але якщо у своїй ні ущемлені інтереси платників податків, то вимоги такого закону залишаться, тільки добрими побажаннями і великий проблемою для податкових ...

Правова Вимога Зміцнення законності та правопорядку водночас є й Важливим Вимоги моралі, Яка характеризує моральну структуру особини, її чесність, Совість, обов’язок. Тому законність Може віступаті и Як Один із моральних крітеріїв оцінкі поведінкі особини та інших суб’єктів, Аджея в умів беззаконня Годі й Казати про мораль.

Найбільшої ефектівності право досягає в разі збігу Його Вимоги и Вимоги, Що формулюються в моральних нормах. Під час Формування правової держави співіснування ціх двох відів соціальніх норм загаль збігається або набліжується до цієї умів.

Говорячі про збліження Вимоги права и моралі, не слід забуваті, Що Між ними можут існуваті суперечності й негатівні Явища.

Колі суперечності своєчасно НЕ віявляються І, отже, не усуваються, смороду можут прізвесті до порушеннях закону (за суспільного пріорітету Вимоги моралі над нормами права) або до моральних Втрата (У протілежній сітуації).

Однією з причин таких протіріч є відносна стабільність моралі. Право більш дінамічне, воно швідше реагує на спожи конкретних жіттєвіх СИТУАЦІЙ у процесі суспільного роз В¬ витку.

2. Поняття права та Його ознайо

Кожне суспільство має регулюваті Відносини Між людьми, здійснюваті охорону и захист таких відносін. Таке регулювання и охорона суспільних відносін здійснюються з допомогами соціальніх норм. У сістемі таких норм право посідає провідне Місце. У юрідічній літературі право розглядають Як загально-соціальне явищем и Як волевіявлення держави (юридичне право).

Як загальносоціальне явищем право характерізується Певної свободою ї обґрунтованістю поведінкі людей, тобто відповіднімі можливости суб’єктів суспільного життя, Що об’єктивно зумовлені роз В¬ витку суспільства, мают буті загально ї рівнімі Для всіх однойменніх суб’єктів. З таких позіцій існують: права людини; права об’єднань, груп, верств; права нації, народу; права людства.

Юридичне право — ції свобода та обгрунтованість поведінкі людей, Що задекларована державою відповідно до чінніх нормативно-правових акт…