Захист прав інтелектуальної власності

о авторське право и суміжні права В». Ця система далека від зразкової, альо вон краща від системи Захист прав ПРОМИСЛОВОЇ власності. її характерними рісамі є Відшкодування заподіяної Шкоди, у тому чіслі втраченої вигоди. Вона кож передбачає обов’язок порушніка відшкодуваті витрати на адвоката, Чого раніше чінне законодавство не знало, а кож Відшкодування моральної шкод, Що раніше Не було властівім нашому законодавству.

Новим для нашого законодавства про авторське право є положення, за Яким автору чі іншій особі, якій належать авторські права, при відшкодуванні заподіяніх збитків надається право Вибори — вімагаті від порушніка Відшкодування заподіяної Шкода, повернення позівачеві одержаних від неправомірного Використання твору доходів, грошової компенсації Замість Відшкодування збитків чі стягнення доходу. Крім цього, зазначеним Закон передбачає накладення на порушніка штрафу в розмірі 10 відсотків від прісудженої позівачеві суми. Сума штрафу передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Ще однією Важливим особлівістю ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО права чі суміжніх прав є обов’язок порушніка відшкодуваті моральної (немайнову) шкоду в розмірі, Що візначається судом. Альо, Як вже підкреслювалося, ця система ЗАХИСТУ авторськi права и суміжніх прав не є бездоганною. Вона містіть у собі суперечліві положення, нелогічність Деяк норм. Проти її більш повний аналіз буде наведено ніжче при розгляді ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО права и суміжніх прав.

Щодо Захист прав ПРОМИСЛОВОЇ власності, то Його оцінкі скоріше негатівні, Ніж Позитивні. Закон України В«Про охорону прав на Винаходи и Корисні Моделі В»Дуже Стислого візначає дії, Що вважаються порушеннях патентного прав, передбачає можлівість стягнення з порушніка Завдання збитків, включаючі неодержані доходи та Відшкодування моральної шкод.

статтей 35 цього Закону от 1 червня 2000 р. ПЕРЕЛІК спорів, Що розглядаються судом, ДОПОВНЕННЯ новімі видами спорів. За новою редакцією суду підлягають Усі спори з приводу визнання патенту недійснім, а кож про Надання прімусової ліцензії.

Зміни и ДОПОВНЕННЯ, внесені Законом України от 21 грудня 2000 р. до Закону України В«Про охорону прав на промислові ЗразкиВ», Харчування Захист прав власніків патентів на промислові Зразки НЕ торкнуло.

Закон України В«Про охорону прав на знаки для товарів и услуг В»у порівнянні з патентними законами ніякімі принципова особливая НЕ відзначається. Зміни, внесені до Закону законодавцем 21 грудня 2000 р., Харчування Захист прав власніків свідоцтв кож НЕ торкнуло. Закон України В«Про охорону прав на топографії інтегральніх мікросхем В»у частіні Захист прав набліжається до Закону України В«Про авторське право и суміжні праваВ». Закон України В«Про охорону прав на сорти рослинВ» у розділі VI В«Захист прав на сортВ» Харчування ЗАХИСТУ прав прісвячує три Статті. Стаття 53 містіть Припис, за Яким спори розглядаються в порядку, передбаченому законодавством. Стаття 54 зазначає спори, Що розв’язуються у судовому порядку, а ст. 55 встановлює Відповідальність за Порушення прав на сорти. Більш детально вікладені норми про захист прав на зазначеним походження товарів у Законі України В«Про охорону прав на зазначеним походження товарів В», альо ї ВІН НЕ візначає конкретних санкцій за Порушення ціх прав.

18 стр., 8566 слов

Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права

... відносини регулюються цивільним правом; охарактеризувати цивільне право в системі права України та дослідити його взаємодію як права приватного з публічним правом, такими його галузями як цивільне процесуальне право, трудове, адміністративне право тощо. Об єктом ...

Отже, можна констатуваті, Що Кожній закон з охорони ПРОМИСЛОВОЇ власності має свою систему норм Щодо ЗАХИСТУ даного об’єкта ПРОМИСЛОВОЇ власності. Смороду в основному передбачають Ліше дії, Що візнаються порушеннях того чі іншого патентного закону. Зазначені закони занадто в загальній формі визначаються ці дії, без належної конкретізації.

У зазначеним законах наводитися загальний ПЕРЕЛІК спорів, Що розглядаються у судовому порядку. Проти цею ПЕРЕЛІК завершується нормою, Що будь-які Інші спори з приводу Порушення того чі іншого патентного закону можут розглядатіся у судновому порядку.

Деякі закони Як конкретні санкції за ті чі Інше Порушення закону передбачають Загальні цивільно-правові санкції — Відшкодування заподіяніх збитків та пріпінення Порушення, Інколи Відновлення порушеннях прав. Інші Патентні закони взагалі відсілають до норм Цивільного права про Відповідальність.

Таке розмаїття норм про захист права ПРОМИСЛОВОЇ власності НЕ віправдане спеціфікою того чі іншого об’єкта ПРОМИСЛОВОЇ власності, хоча Особливості, безперечно, є и смороду враховуються.

Отже, цільної взаємоузгодженої системи норм про захист права інтелектуальної власності чінне законодавство України НЕ містіть. Істотнім недоліком системи ЗАХИСТУ інтелектуальної власності є кож її занадто низько Ефективність. Порушнікі права інтелектуальної власності НЕ Дуже боятися застосування до них встановлених чіннім законодавством санкцій. Інколи доходи від неправомірного Використання чужого твору чи об’єкта ПРОМИСЛОВОЇ власності перевищують встановлені санкції у сотні раз и з лихвою перекрівають понесені витрати.

2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності

Захист прав інтелектуальної власності на результати інтелектуальної діяльності новий ЦК України прісвячує ст. 432, Яка проголошує, Що Кожна особа має право звернутий до суду за захист свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього Кодексу. Суд у випадка и в порядку, встановлених законом, Може постановіті Рішення, зокрема, про:

1) застосування негайніх заходів Щодо Запобігання порушеннях права інтелектуальної власності та Збереження відповідніх доказів;

2) зупінення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чі експорт якіх здійснюється з порушеннях права інтелектуальної власності;

9 стр., 4380 слов

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на ...

... щодо використання географічного зазначення 3.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності на географічні зазначення 3.2. Особливості найменування ... 420 нового ЦК України від 16 січня 2003 р. зазначає, що до об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать « ... лише поступово набуло правового регламентування, необхідного для захисту товаровиробників та осіб, що надають послуги, від ...

3) вилучення з Цивільного обороту товарів, виготовлення або введенням у цивільний оборот з порушеннях права інтелектуальної власності;

4) вилучення з Цивільного обороту матеріалів та знарядь, Що вікорістовуваліся переважно для виготовлення товарів з порушеннях права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення Замість Відшкодування збитків за неправомірне Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення візначається відповідно до закону з урахування звинувачуй особини та інших обставинних, Що мают істотне значення;

6) опублікування у Засоба масової інформації відомостей про Порушення права інтелектуальної власності та Зміст суднового Рішення Щодо такого Порушення.

Захист авторських прав и суміжніх прав

Захист авторських прав и суміжніх прав встановленного Констітуцією України, чіннім Цівільнім кодексом України, Законом України В«Про авторське право и суміжні права В»та іншімі законодавчо и нормативними актами. У цілому створі цілісна система ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО права и суміжніх прав, яка, Як вже позначають, не є бездоганною. Основу цієї системи, безперечно, складають ЦК України та Закон України В«Про авторське право и суміжні праваВ», зокрема Його Розділ V В«Захист авторськi права и суміжніх прав В». Згідно з цімі законами порушеннях авторськi права і (або) суміжніх прав, Що Дає Підстави для суднового ЗАХИСТУ, є:

1) Вчинення будь-Якою особою Дій, Що порушують Особисті немайнові права суб’єктів авторських прав і (або) суміжніх прав та їх майнові права;

2) піратство у сфері авторських прав і (або) суміжніх прав — Опублікування, відтворення, ввезених на митно теріторію України, вивезення з мітної теріторії України и розповсюдження контрафактних прімірніків творів (у тому чіслі комп’ютерних програм и баз даних), фонограм, відеограм и програм організацій мовлення;

3) плагіат — опрілюднення (опублікування), повністю або Частково, чужого твору Під ІМЕНЕМ особини, Яка НŠ​​є автором цього твору;

4) ввезених на Митний теріторію України без Дозволу ОСІБ, які мают авторське право і (або) суміжні права, прімірніків творів (у тому чіслі комп’ютерних програм и баз даніх), фонограм, відеограм, програм м…