Джерела аграрного права

Іркутськ ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

АКАДЕМІЯ

Реферат по аграрному праву

на тему:

В«Джерела аграрного права В»

Виконала студентка 2 курсу

Ощепкова Т.С.

Іркутськ — 2010

Зміст

Введення

Джерела аграрного права

Роль Конституції РФ як джерела аграрного права

Яка система аграрного права?

Яка роль федеральних законів у регулюванні аграрних відносин?

Яке місце в регулюванні аграрних відносин займають укази РФ, постанови Уряду РФ та інші нормативні акти?

Яка роль правових актів суб’єктів РФ в регулюванні аграрних відносин?

Яка роль локальних нормативних актів в регулюванні аграрних відносин?

Яке значення судової та арбітражної практики в регулюванні аграрних відносин?

Введення

Оскільки аграрні відносини регулюються нормами не тільки аграрного права, але й інших галузей, велике число серед його джерел складають норми, що містяться в суміжних галузях права. Так, в новому ЦК РФ містяться норми, що визначають організаційно-правові форми сільськогосподарських комерційних і некомерційних утворень, як раніше створених, так і новостворених, в зв’язку з чим їх установчі документи повинні повністю відповідати зазначеним нормам.

Джерела аграрного права

Значне місце серед джерел агарного права займають норми ГК, що визначають правовий режим майна господарюючих суб’єктів, у тому числі і сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій, право власності та інші венні права на землю, договірні відносини комерційних формувань та ін

Велике місце серед джерел аграрного права посідають норми, що містяться в Земельному кодексі і ін земельно-правових актах, особливо що стосуються правового режиму земель сільськогосподарського призначення, їх раціонального використання, охорони і відповідальності за порушення земельного законодавства.

Характерною особливістю джерел аграрного права є наявність актів уніфікованого і диференційованого характеру. Розподіл актів на уніфіковані і диференційовані, тобто відносяться або до всіх сільськогосподарським формуванням (уніфіковані), або до окремих їхніх видах (Диференційовані), було спочатку пов’язано в основному з наявністю в аграрному секторі двох основних видів сільськогосподарських формувань-колгоспів і радгоспів, правовий статус і виробничо-господарська діяльність, яких регулювалися крім уніфікованих нормативних актів та актами диференційованими, що відносяться до кожного з них окремо. Здійснювані в даний час земельні та аграрні перетворення, що призвели до реорганізації і приватизації с/г формувань, не усунули необхідності і в Нині приймати як уніфіковані, так і диференційовані нормативні акти, оскільки і в сучасних умовах різноманіття форм ведення с/г не тільки не зникло, а навпаки, ще більше зросла, що обумовлює необхідність мати крім актів загального характеру і нормативні акти, присвячені окремим організаційно-правовими формами с/г комерційних і некомерційних організацій.

2 стр., 897 слов

Предмет, метод, система аграрного права

... і ідеї, концепції щодо предмету, методів, принципів, змісту аграр-ного права. Якщо завдання галузі аграрного права полягає в ком-плексному регулюванні аграрних відносин, то завдання даної науки зводиться до дослідження закономірностей і ...

Джерела аграрного права мають і інші особливості, зумовлені як специфікою аграрних відносин, так і тим, що в даному випадку мова йде про нову, що формується галузі російського права, ще не має, на відміну від багатьох інших галузей єдиного кодифікованого нормативного акта, в якому б були об’єднані і систематизовані якщо не всі, то хоча б більша частина норм аграрного права. Необхідність у такому нормативному акті підтверджується не лише вітчизняної, але і зарубіжною практикою.

До особливостей джерел аграрного права слід віднести і наявність тут великого числа комплексних нормативних актів, що містять норми не тільки аграрного, але й інших галузей права.

Для джерел аграрного права характерно і наявність великого числа норм рекомендаційного характеру, про що вже говорилося, а також нормативних актів органів внутрішньогосподарського управління, що також обумовлено особливостями регульованих відносин, наявністю великої кількості різноманітних кооперативів, товариств і товариств, внутрішньогосподарські відносини яких регулюються в основному актами. Прийнятими органами внутрішньогосподарського управління цих організацій.

Крім вищеназваного ділення джерел аграрного права на уніфіковані і диференційовані, імперативні і рекомендаційні, в аграрно-правовій літературі утвердилася, і тек звана тричленна класифікація їх на нормативно-правові акти держави, акти санкціоновані і делеговані, причому останніх двох видів в аграрному праві значно більше, ніж в інших галузях. Саме в даних формах сільськогосподарські комерційні та некомерційні організації здійснюють надану їм законом функцію правотворчості і, як відзначається в літрі, роль таких актів у сучасних умовах неухильно підвищується, що обумовлено лібералізацією господарського життя і демократизацією соціально-економічних відносин.

Джерела аграрного права можуть бути кваліфіковані і за іншими підставами: за суб’єктами аграрних правовідносин, за предметом правового регулювання і т.п.

Так, за суб’єктами аграрних правовідносин джерела аграрного права можуть бути поділені на акти, що визначають правове становище селянських (фермерських) господарств, сільськогосподарських виробничих і невиробничих кооперативів, акціонерних товариств, сільськогосподарських товариств і т.п.

За предметом правового регулювання джерела аграрного права можуть класифікуватися на такі види, як нормативні акти про державне регулювання с/г, про сільськогосподарському землекористуванні, виробничо-господарської діяльності аграрних комерційних організацій, фінансах і кредитах, договірних відносинах і т.д.

15 стр., 7371 слов

Джерела податкового права України

... представляє один з основних напрямів фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування. У результаті здійснення державою й органами місцевого самоврядування правотворчої функції утворюються джерела податкового права. По-друге, джерела податкового права є формою ...

Особлива юридична значення має класифікація джерел аграрного права за їх юридичною силою і органам, які прийняли той чи інший нормативний акт з аграрних питань. За даній підставі джерела аграрного права можуть бути класифіковані на закони і підзаконні акти, а також більш дрібно — на закони, укази, постанови, накази, розпорядження, інструкції і т.д.

Роль Конституції РФ як джерела аграрного права

Конституція РФ — основне джерело аграрного права в Росії.

Норми містяться в Конституції РФ і мають визначальне значення для організації і діяльності сільськогосподарських комерційних організацій, можуть бути поділені на:

  • встановлюють права і свободи громадян у сфері підприємницької діяльності;
  • визначають форми і види власності, в тому числі на землю та інші природні ресурси;
  • регулюють трудові відносини;
  • встановлюють систему державних органів, їх компетенцію, в тому числі в сфері природокористування та охорони навколишнього середовища.

Кожен, говорить ст. 34 Конституції, має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої забороненої законом діяльності. Підприємництво як самостійна діяльність, здійснювана на свій страх і ризик, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг (ст. 2 ГК РФ), є основою переходу до ринкових відносин, головним напрямком реформування с/г підприємств, підвищення їх ефективності, надійного забезпечення продовольчої безпеки країни. Тому передбачені Конституцією права на вільне використання своїх здібностей для підприємницької діяльності мають основне значення для правового регулювання аграрних відносин.

Яка система аграрного права?

Система аграрного права як науки і навчальної дисципліни складається із загальної, особливої вЂ‹вЂ‹та спеціальної частин.

У загальній частині містяться інститути і положення, що мають значення для всього аграрного права: предмет і метод в аграрному праві, історія розвитку, джерела, аграрні правовідносини. Перехід до ринкових відносин в АПК, державне регулювання с/г, організаційно-правові форми с/г комерційних і неком. Організацій, правове станов…