Предмет, метод, система аграрного права

Аграрне право є однією із складових частин системи права України, які іменуються галузями права. Для їх розмежування використовуються такі категорії як пред-мет і метод правового регулювання.

Предметом аграрного права, як і будь-якої галузі, є визначене коло суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Отже, визначити предмет аг-рарного права — це означає встановити коло суспільних відносин, що регулюються його нормами.

Аграрне право (як спеціалізована галузь) регулює тісно пов’язані між собою інтегровані відносини в сфері сіль-ськогосподарської діяльності майнового, земельного, тру-дового, господарського та організаційно-управлінського ха-рактеру в усій багатогранності їх прояву в процесі вироб-ництва, переробки та реалізації сільськогосподарської про-дукції. Таким чином, предмет аграрного права складає комплекс різноманітних, але взаємопов’язаних між собою відносин.

Віссю, основою цих відносин є суспільні відносини, які складаються в самому виробництві сільськогосподарської продукції. Саме ці відносини є визначальними серед ін-ших відносин, в тому числі в сфері переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, створення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, його виробничо-технічного обслуговування і т.ін.

2. Методи притаманні аграрному праву.

Якщо за допомогою визначення предмета аграрного права вирішується питання про те, які суспільні відносини воно регулює, то за допомогою визначення методу ви-рішується питання про те, як само зазначені суспільні відносини регулюються нормами аграрного права

Таким чином, між цими правовими категоріями існує тісний зв’язок. Оскільки предмет аграрного права скла-дають різноманітні взаємопов’язані комплексні відноси-ни, то цим обумовлюється наявність різновидів методів аграрного права.

Отже, аграрному праву не притаманний якийсь особ-ливий метод правового регулювайня, останнє досягається поєднанням декількох методів, це сполучення і обумов-лює характерне для цієї галузі правове регулювання.

18 стр., 8566 слов

Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права

... відносин, що регулюються цивільним правом; охарактеризувати метод, тобто прийоми і засоби, за допомогою яких відносини регулюються цивільним правом; охарактеризувати цивільне право в системі права України та дослідити його взаємодію як права приватного з публічним правом, ... проблема приватного характеру цивільного права. Якщо звернутись до критеріїв визначення самостійної галузі права і питання про ...

Метод регулювання завжди повинен бути адекватним характеру і суті відносин, які регулюються.

В аграрному праві, як і в інших галузях права, методи правового регулювання являють собою встановлені або санкціоновані державою способи правового впливу, засо-би, прийоми, завдяки яким встановлюються або реалізу-ються права суб’єктів правовідносин.

Вибір методу правового регулювання тих чи інших відносин, в тому числі і аграрних, здійснюється компетент-ним органом державної влади самостійно, а в не перед-бачених законом випадках при погодженні з іншими дер-жавними органами чи суспільними організаціями (наприк-лад профспілковими чи іншими організаціями).

В аграрному праві застосовуються такі методи як: до-зволу, примусу і заборони. Співвідношення цих методів в різні періоди функціонування сільського господарства було не однаковим.

Так, для командно-адміністративної системи був харак-терний метод примусу і заборони (імперативний метод).

Ринкова економіка не може розвиватись і нормально функціонувати на основі заборон, приписів і обмежень. Тому імперативний метод регулювання суспільних відно-син повинен був поступитись в значній мірі, а в деяких сферах і повністю, диспозитивному методу, який надає бі-льше свободи для прояву ініціативи, що знайшло відобра-ження і пряме закріплення на конституційному рівні, а також в нормах спеціального законодавства. Такі норми, наприклад, містяться в законах України «Про сільсько-господарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) господарство» та ін.

3. Принципи аграрного права.

Принципи аграрного права — це основоположні ідеї, що або висловлені в законі, або випливають з нього, відповідно до яких здійснюється регулювання аграрних відносин.

Основними принципами правового регулювання аграр-них відносин в сучасний період е:—

всебічна охорона власності;—

свобода аграрного підприємництва і добровільність вибору форм господарювання;—

рівність учасників аграрних правовідносин;—

рівність правової захищеності різноманітних фор-власності в агропромисловому комплексі;—

пріоритетність розвитку агропромислового ком-плексу;—

невтручання держави в господарську діяльність су-б’єктів агропромислового комплексу;—

демократизація системи управління агропромисло-вим комплексом;—

державна підтримка агропромислового комплексу;—

матеріальна зацікавленість в результатах сільсько-господарської діяльності і праці;—

добровільність членства в підприємствах коопера-тивного та корпоративного типу і право безпере-шкодного виходу з цих утворень.

Принципи не є сталими. Відповідно до зміни основних завдань, які вирішуються в агропромисловому комплексі на тому чи іншому історичному етапі, змінюються і принципи правового регулювання.

4. Аграрне право як наука і навчальна дисципліна.

Аграрне право як наука являє собою систему наукових знань про аграрне .право, наукові теорії, уявлення і ідеї, концепції щодо предмету, методів, принципів, змісту аграр-ного права.

26 стр., 12618 слов

Международное космічне право

... право, право міжнародної безпеки, міжнародне космічне право) виникли порівняно недавно. Розглянемо найбільш докладно поняття міжнародного космічного права як галузі міжнародного права. Міжнародне космічне право — це галузь міжнародного права, ... регулювання, у якому головна роль належить міжнародного права. Створення міжнародного космічного права ... про принципи міжнародного права, що стосуються, ...

Якщо завдання галузі аграрного права полягає в ком-плексному регулюванні аграрних відносин, то завдання даної науки зводиться до дослідження закономірностей і ефективності цього регулювання. Вона покликана науко-вими методами сприяти розвитку аграрного законодавст-ва, формуванню аграрного права, як однієї з галузей права.

Аграрне право як юридична навчальна дисципліна, — це система наукових знань про аграрне право як галузь права, обов’язкових для вивчення у відповідних навчаль-них закладах і в першу чергу юридичних. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчаються аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та їх ефек-тивне застосування у виробничо-господарській, господар-сько-підприємницькій, аграрно-трудовій та інших видах діяльності.

5. Система аграрного права.

Система аграрного права — це структура галузі права, яка характеризується внутрішньо узгодженою єдністю, науково обгрунтованим, логічно послідовним розміщенням аграрно-правових інститутів, норми яких у комплексі за-кріплюють основні принципи, форми і порядок діяльності юридичних і фізичних осіб, регулюють відносини, що ви-никають між ними, між ними і державою в процесі обробі-тку землі, виробництва, переробки та реалізації продукції сільського господарства.

Система аграрного права, як науки, і навчальної дис-ципліни складається із загальної, особливої й спеціальної частин.

Загальна частина охоплює інститути і положення, які мають значення для усього аграрного права: предмет і методи в аграрному праві; джерела (форми аграрного пра-ва); аграрні правовідносини; державне регулювання сіль-ського господарства.

Особлива частина аграрного права складається з