И. 1. Поняття та види правовідносин у сфері соціального забезпечення

’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

2. Поняття, ознаки та види стажу як умови виникнення права на соціальне забезпечення.

Питання для самоконтролю

1. Сформулюйте визначення правовідносин у сфері соціального забезпечення.

2. Визначте критерії класифікації правовідносин у сфері соціального забезпечення.

3. У чому полягають процесуальні правовідносини у сфері соціального забезпечення?

4. Визначте зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення.

5. У чому особливість правового становища соціальних страхових (державних) фондів?

6. Чи можна вважати недержавні пенсійні фонди та страхові організації суб’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин?

7. Чи може приватне підприємство виступати суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин?

8. Чи може сім’я бути суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин?

9. Які ознаки юридичних фактів, що породжують, змінюють чи припиняють правовідносини у сфері соціального забезпечення.

10. Чи може договір бути підставою виникнення, зміни чи припинення соціально-забезпечувальних правовідносин?

Нормативно-правові акти

1. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – Ст. 2096.

2. Загальна декларація прав людини: Резолюція 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

4. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1994. – № 6. – Ст. 31.

5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина // ВВР України. – 1976. – № 17. – Ст. 291.

6. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.

7. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.

14 стр., 6974 слов

Конституційне право України (2)

... предмет галузі конституційного права України, але він не може не узгоджуватися з предметом конституційно-правового регулювання, оскільки пріоритетним завданням науки конституційного права є насамперед належне теоретико-методологічне забезпечення й оптимізація ...

8. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. // ВВР України. – 2004. – № 33-34. – Ст. 404.

9. Про допомоги по інвалідності, по старості і у випадку втрати годувальника: Конвенція МОП № 128 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

10. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 23 серп.

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // ВВР України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

12. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08 липня 2011 р. // ВВР України. – 2012. – № 12-13. – Ст. 82.

13. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. // ВВР України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

14. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП № 102 // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

15. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 01 грудня 1998 р. // ВВР України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.

16. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 23 серп.

17. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України № 291 від 13 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст. 569.

18. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 01 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1037.

19. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

20. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 389/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1227.

21. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 384 /2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1223.

22. Про прожитковий мінімум Закон України від 15 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1702.

23. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

24. Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи: Розпорядження КМУ від 14 жовтня 2009 р. №1224-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 81. – Ст. 2752.

25. Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України: Постанова КМУ від 27 липня 2011 р. № 803 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2295.

Література

1. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. – М.: Юрид. лит., 1987. – 294 с.

2. Андріїв В. Чи захистить система соціального страхування людину? // Право України. – 2001. – № 7. – С. 32-33.

3. Батыгин К.С. Правоотношения по социальному страхованию // Государство и право. – 1972. – № 11.

9 стр., 4184 слов

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ — Право — и — ...

... у процесі застосування матеріальних норм трудового права. Отже, трудове право — окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають у процесі реалізації особою права на ... на забезпечення ... прав конкретизовано в Кодексі законів про працю, в Законах України "Про підприємництво", "Про зайнятість населення", "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", "Про основні засади соціального ...

4. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. – К.: Олан, 2008. – 312 с.

5. Болотіна Н.Б. Право соціального забезпечення: системно-структурний аналіз // Право України. – 2001. – № 5. – С. 24-29.

6. Болотіна Н.Б. Соціальне право в Україні: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. – 2000. – № 12. – С. 24-28.

7. Болотіна Н.Б. Соціально-забезпечувальні правовідносини // Актуальні проблеми формування правової держави // Вісник Львівського державного університету ім. І. Франка. Серія юридична. – 1995. – Вип. 32. – С. 51-53.

8. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 615 с.

9. Бурак В.Я., Синчук С.М. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 318 с.

10. Вильчинская Л.И. Организационно-правовые формы и роль государства в системе социального страхования // Труд за рубежом. – 1994. – № 3.

11. Гнибіденко І. Проблеми реформування системи соціального захисту малозабезпечених верств населення // Праця і зарплата. – 1997. – № 9.

12. Гонтмахер Е., Трубин В. Эволюция системи социальной поддержки населення // Общество и экономика. – 2000. – № 9-10.

13. Новікова О. Концепція соціальної політики України: Проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і соціальна робота. – 1998. – № 1-2. – С. 5-6.

14. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков та ін. – К.: Юрид. кн., 2003. – 440 с.

15. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. – № 9. – С. 22-26.

16. Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захисту ринкового типу // Соціальний захист. – 1997. – № 2. – С. 59.

17. Романюк О., Кравченко Н. Система соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 6. – С. 23-34.

18. Сивак С.М. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. – 1999. – № 9. – С 61-64.

19. Сивак С.М. Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна реформа // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. – Вип. 2. – К.: ІнЮре, 1999. – С. 268-275.

20. Сивак С.М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт // Вісник Львівського державного університету ім. І. Франка. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 404-407.

21. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: научно-практический коммент. и сб. нормативных актов / И.М. Сирота. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2004. – 703 с.

22. Смирнов Д., Суслов Р. Право на достатній життєвий рівень: Конституція і діяльність // Український часопис прав людини. – 1997. – № 2. – С. 31-33.

23. Сташків Б.І. Факти, що мають значення для забезпечення пенсіями // Соціальний захист, – 1997. – № 2. – с.66.

24. Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Право социального обеспечения России. – М.: БЕК, 2001. – 386 с.

7 стр., 3111 слов

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

... які визначають основні права людини в галузі соціального забезпечення. У Конституції України, поряд із іншими соціальними правами, громадянам України гарантується право на забезпечення у разі повної, ... до яких розбудовується галузь права. Так, Концепція соціального забезпечення, затверджена постановою Верховної Ради України, визначає, що соціальне забезпечення охоплює тільки тих громадян, ...

Тема 1.4. Джерела права соціального забезпечення, Тема 1.5. Основні принципи права соціального забезпечення, Семінарське заняття № 3, Принципи та джерела права соціального забезпечення України