Основні засоби виправлення засуджених

Реферат

Основні засоби виправлення засуджених

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Головним завданням кримінально-виконавчої системи Російської Федерації є виправлення засуджених, повернення в соціум корисних, творчих людей, здатних без стороннього контролю і надмірної опіки вести життя, гідне людини.

Сучасна кримінальна політика Російської Федерації спрямована на посилення боротьби з тяжкими та особливо тяжкими злочинами при одночасному пом’якшення кримінальної відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Слід визнати, що УІС Росії має найнижчий в світі показник рецидивної злочинності. Причиною цього, на наш погляд, є система А.С.Макаренко, покладена в основу пенітенціарної теорії і практики, а також розробленість методів виправлення засуджених, що закріплено на законодавчому рівні.

Так, кримінально-виконавчий кодекс вказує, що основними методами виправлення засуджених є: режим, виховна робота, суспільно корисна праця, отримання загальної освіти, професійна підготовка і громадське вплив. [1]

Пенітенціарна теорія і практика визнають навчання одним з найголовніших засобів виправлення злочинців. У УІС функціонує 338 професійних училищ і 664 школи і навчально-консультаційних пунктів (число останніх збільшилася за останній рік на 148).

Засуджені можуть здобувати вищу і додаткова освіта. В виправних установах (ВП) організовується заочне і дистанційне навчання (ДО).

Одним з перспективних напрямів є дистанційне навчання. Нові технічні методи вирішують проблему відсутності компетентних фахівців, які не йдуть працювати з настільки складною категорією учнів. [2]

У цьому і полягає актуальність даної роботи.

Задача визначення засобів виправлення засуджених полягає в закріпленні цих коштів в конкретній нормі закону, а потім у встановленні правового механізму їх реалізації. Особлива частина ДВК стосовно особливостей виконання окремих видів покарання регулює механізм реалізації даних засобів. Наочно це проявляється в розд. IV ДВК, що визначає порядок виконання позбавлення волі: гл. 12 і 13 регламентують режим у виправних установах; гл. 14 — праця, професійну освіту і професійну підготовку засуджених; гл. 15 — виховний вплив на засуджених і їх загальна освіта. За аналогічною схемою, але в більш стислому вигляді відповідно до зазначеної завданням регулюється механізм реалізації основних засобів виправлення засуджених стосовно до виконанню інших видів покарання.

5 стр., 2402 слов

Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони ...

... Через реалізацію, охоро­ну і захист прав людини, через демократію пролягає шлях до реальної інтеграції України до Європейського і світового спів­товариства. Міжнародний захист прав людини Права людини регулюються як внутрішньодержавним, так і ...

Мета даної роботи — основні засоби виправлення засуджених, їх характеристики, можливості застосування, наслідки після їх застосування.

Завдання роботи можна виділити наступні:

 • визначити поняття основних засобів виправлення засуджених;
 • дати характеристику кожному;
 • виявити способи застосування і цілі певного засобу виправлення;
 • розкрити їх значення.

Основні засоби виправлення засуджених

У відповідності зі ст. 9 ДВК РФ, під виправленням засуджених розуміється формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки.

Основними засобами виправлення засуджених є:

 • встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим),
 • виховна робота,
 • суспільно корисна праця,
 • отримання загального освіти,
 • професійна підготовка і громадське вплив.

Засоби виправлення засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи засуджених та їх поведінки.

Під режимом розуміється врегульований нормами права порядок виконання і відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі. У психологічному відношенні він представляє собою організацію всього життя і діяльності засуджених в строгій відповідності з вимогами законів і підзаконних актів. Організація життя і діяльності надає певний виховний вплив на людину, формуючи в нього належний стереотип поведінки, необхідні звички і якості особистості.

Режим виконує три взаємопов’язані функції:

 • каральну;
 • виховуючу;
 • забезпечує.

Каральна функція режиму полягає в тому, що засуджений позбавляється волі, ізолюється від суспільства, знаходиться під охороною та наглядом; крім того, здійснюється примусова регламентація його роботи, відпочинку, навчання, дозвілля.

З точки зору психології, режим — це довготривалий фрустратор, який позбавляє людину певних благ, обмежує задоволення практично всіх базисних фізіологічних і соціальних потреб. [3]

Незадоволення цих потреб неминуче викликає як фізичні, так і моральні страждання. Обмежуючи коло потреб, режим впливає на емоції і волю засудженого, викликає негативні психічні стани, здатні утримувати його від вчинення нових злочинів.

В іншому випадку, якщо б всі потреби людини, підданого кримінальному покаранню, безперешкодно задовольнялися, то покарання як таке не було б реалізовано. Однак, викликаючи страждання, воно не повинно надавати згубного впливу на здоров’я та стан психіки людини.

Кара, укладена в режимі, психологічно по-різному сприймається і переживається засудженими. Одні з них сильніше переживають обмеження в задоволенні фізіологічних потреб, інші — соціальних, треті — з однаковою гостротою страждають від обмеження тих і інших. [4]

Виховує функція режиму. Режим має самостійної виховує функцією. У самому справі, чіткий розпорядок дня (час підйому, відбою, фіззарядки, розлучення на роботу, прийняття їжі і т. д.), висока організованість життя і побуту безпосередньо накладають відбиток на характер, поведінку засудженого, дисциплінують його, виробляють якості, необхідні в житті на волі (акуратність, точність, исполнительность).

13 стр., 6445 слов

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбуття

... неповнолітніх та особливості їх призначення, особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбуття, особливості зняття та погашення судимості для неповнолітніх. Вивчення зазначених питань щодо неповнолітніх ... відбування покарання у звязку із закінченням строків давності (ст. 106 КК) [7, c. 451]. Особливості ... важливе значення для кримінального права і потребує значного ... виправлення можливе

Забезпечує функція режиму полягає в тому, що завдяки підтримці встановленого порядку відбування покарання у виправній установі створюються сприятливі умови для організації праці, навчання, політико-виховної роботи, діяльності колективу і самодіяльних організацій засуджених, а також для керівництва ними з боку адміністрації та вихователів установи.

Режим є дієвим засобом у боротьбі з паразитизмом, дармоїдством, азартними іграми та іншими негативними явищами у середовищі засуджених, так як створює умови для постійного контролю за їх поведінкою, психологічно примушує засуджених точно і строго виконувати наказані правила під загрозою застосування до них санкцій (зміна умов утримання в гіршу сторону шляхом проштовхування у ШІЗО і ПКТ).

Режим у виправних установах — встановлений законом і відповідними закону нормативними правовими актами порядок виконання і відбування позбавлення волі, забезпечує охорону і ізоляцію засуджених, постійний нагляд за ними, виконання покладених на них обов’язків, реалізацію їх прав і законних інтересів, особисту безпеку засуджених і персоналу, роздільне утримання різних категорій засуджених, різні умови тримання залежно від виду виправної установи, призначеного судом, зміна умов відбування покарання.

Режим створює умови для застосування інших засобів виправлення засуджених.

Режим виражає сутність та зміст покарання, оскільки в ньому здійснюється сукупність застосовуваних до засуджених заходів примусу і правообмежень. [5]

Одночасно режим встановлює правила поведінки всіх суб’єктів і учасників правовідносин, їх права та обов’язки з приводу виконання і відбування покарання. Тобто в сферу впливу режиму включені засуджені, адміністрація ІУ, адміністрація організації, де працюю засуджені, представники громадських об’єднань, беруть участь у виправленні засуджених і здійснюють контроль за виправними установами, посадові особи державних установ, що поміщають ці установи і б…