ТЕМИ ІВ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»

Реферат

Реферат є однією з форм самостійної роботи студента. Він являє собою короткий письмовий виклад результатів вивчення обраної студентом теми. Обсяг реферату в рукописному вигляді — 15-20 аркушів формату А4.

структура реферату: зміст, основна частина (як правило, 2-3 пункти), висновки, список літератури.

Список літератури є обов’язковою частиною реферату. Він оформлюється на новій сторінці, і джерела розміщуються у порядку наскрізної нумерації.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні курсової роботи. Існує декілька варіантів оформлення посилань, серед яких слід виокремити такі:

1) посилання оформлюються наприкінці кожної сторінки під горизонтальною лінією. Нумерація посилань на кожній сторінці починається з одиниці;

2) нумерація всіх посилань робиться із зазначенням номера джерела кожного посилання у списку літератури. У цьому разі посилання оформлюється у квадратних дужках із зазначенням сторінки.

При такому варіанті посилання у кінці сторінки не вказуються.

Оформлення списку літератури є важливою складовою написання реферату. До списку включаються тільки ті джерела, які студент вивчав при написанні роботи і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг роботи не включається, але нумерація сторінок продовжується.

При оформленні списку літератури, його слід умовно поділити на дві частини: нормативні акти і спеціальну літературу (нумерація при цьому залишається наскрізною).

Нормативні акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, кодекси, закони, підзаконні нормативні акти (укази Президента, постанови КМУ і т. ін.).

Нормативні акти однакової юридичної сили розміщуються в хронологічному порядку.

Наприклад:

1. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 р.

// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 2. — Ст. 5.

2. Про затвердження Тимчасового положення про Раду національної безпеки і оборони України : Указ Президента від 30 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. — 1996. — 5 верес.

3. Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 25 травня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 767.

До спеціальної літератури належать монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Ці джерела розміщуються в

16 стр., 7688 слов

Джерела трудового права

... джерела трудового права поділяються на: НПА прийняті законодавчим органом влади. “Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України". Верховна Рада приймає такі нормативні ... умовами життя даного суспільства. З врахуванням сказаного джерела трудового права України можна визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними на те органами держави ...

алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів.

Наприклад:

1. Аркуша Л.І. Структура методики розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками / Л.І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 2001. — Вип.11. — С. 496-499.

2. Баев О.Я. Основы криминалистики / О.Я. Баев. — М., 2001.

3. Ищенко Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. — М., 2008.

4. Клименко Н.І. Судова експертологія / Н.І. Клименко. — К., 2007.

5. Котюк І.І. Теорія судового пізнання / І.І. Котюк. — К., 2006.

6. Криміналістика / за ред. В.Ю. Шепітька. — Х., 2008.

7. Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова. — М., 2004.

8. Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення / В.С. Кузьмічов, Ю.М. Чорноус. — К., 2005.

9. Тіщенко В.В. Визначення напрямів початкового етапу розслідування вимагань / В.В. Тіщенко // Митна справа. — 2003. — № 2. — С. 38-42.

Розділ 1

1. Поняття, завдання, об’єкт і предмет криміналістики.

2. Система сучасної криміналістики.

3. Методи криміналістики.

4. Криміналістика в системі наукових знань.

5. Поняття, об’єкти, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

6. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація.

7. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.

8. Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій.

9. Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання.

10. Поняття і напрями криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів.

11. Поняття, завдання, методи і засоби криміналістичної профілактики.

Розділ 2

1. Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки.

2. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення.

3. Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження.

4. Поняття судової фотографії і відеозапису та їх застосування у розслідуванні злочинів.

5. Об’єкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій.

6. Поняття та значення судово-дослідницької фотографії.

7. Особливості судового відеозапису.

8. Процесуальне оформлення застосування фотографії та відеозапису.

9. Особливості призначення та проведення криміналістичної експертизи фотографій і відеоматеріалів.

10. Поняття та значення трасології в розслідуванні злочинів.

11. Поняття сліду, механізм слідоутворення і класифікація слідів.

12. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів.

13. Сліди людини, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів.

14. Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи.

15. Поняття, завдання та об’єкти криміналістичного зброєзнавства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності.

8 стр., 3942 слов

Законодавче забезпечення права на охорону здоров’я в Україні: ...

... систему органів управління, що забезпечують реалізацію конституційного права на охорону здоров’я, джерела фінансування, мету, завдання, методи їхнього здійснення. В основу статті ... огляд правового регулювання медичної діяльності в Україні, який допоможе виявити певні закономірності та особливості нормативного забезпечення цієї сфери у минулому і виробити певні принципи для належного проведення ...

16. Поняття і завдання судової балістики.

17. Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дії.

18. Огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування.

19. Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи.

20. Поняття і завдання криміналістичного документознавства.

21. Загальні правила огляду і вивчення документа.

22. Змістовні й авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця.

23. Особливості призначення та проведення ідентифікаційних та діагностичних експертиз письма і почерку.

24. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

25. Виявлення змін у документі та підробки його змісту і атрибутів. Можливості техніко-криміналістичних експертиз документів.

26.

Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення.

27. Поняття судової габітоскопії.

28. Опис ознак зовнішності людини (словесний портрет) та його використання для розшуку та ідентифікації особи.

29. Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи.

30. Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії.

31. Поняття та можливості судової одорології.

32. Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів.

33. Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки.

Розділ 3

1. Поняття, завдання і структура криміналістичної тактики.

2. Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики.

3. Система тактичних прийомів, тактичні комбінації.

4. Тактичні завдання і тактичні операції.

5. Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення.

6. Загальні засади організації розслідування.

7. Планування розслідування по кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій.

8. Організація в розслідуванні взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

9. Форми і методи використання допомоги громадськості та засобів масової інформації.

10. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Використання оперативної інформації для підготовки і проведення слідчих дій, а також в процесі доказування.

12. Поняття огляду, його види.

13. Сутність, мета і завдання огляду місця події.

14. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми.

15. Огляд трупа на місці його знаходження.

16. Огляд предметів і документів.

17. Тактика слідчого освідування живої особи.

18. Фіксація ходу і результатів огляду.

19. Поняття, підготовка і тактичні особливості слідчого експерименту.

20. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту.

21. Поняття і завдання обшуку, їх види та учасники.

22. Підготовка до обшуку.

23. Психологічні аспекти обшуку.

24. Тактика обшуку в приміщенні, на відкритій місцевості.

25. Тактика проведення особистого і групового обшуку.

26. Особливості фіксації результатів обшуку.

27. Поняття, значення і види допиту.

8 стр., 3692 слов

Зміст та завдання професійної етики юриста

... етики Арістотеля. Професійна етика є збірним поняттям, що охоплює весь спектр професійних відгалужень етики: медичної, юридичної, педагогічної тощо. Визначення професійної етики А.С. Кобликова зводить це поняття ... їх послаблення. 2 Особливості професії юриста та їх моральне значення Юрист - це професіонал, ... використання ним своїх професійних знань. Завдання юридичної етики включає в себе дослідження ...

28. Психологічний процес формування показань.

29. Підготовка до допиту.

30. Формування психологічного контакту з допитуваним.

31. Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування.

32. Тактичні особливості допиту потерпілих.

33. Тактичні особливості допиту свідків.

34. Тактичні особливості допиту підозрюваних.

35. Тактичні особливості допиту неповнолітніх.

36. Тактичні особливості допиту осіб з психологічними і фізичними вадами.

37. Тактичні особливості допиту за участю спеціалістів, перекладача і захисника.

38. Деякі нетрадиційні методи отримання показань, їх значення і правова оцінка.

39. Фіксація ходу і результатів допиту.

40. Поняття, завдання і об’єкти пред’явлення для впізнання.

41. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів.

42. Впізнання за фото-, відео-, кіноматеріалами, за голосу та функціональними ознакам.

43. Тактика пред’явлення для упізнання з використанням позавізу- ального спостереження.

44. Фіксація і оформлення результатів пред’явлення для впізнання.

45. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів.

46. Застосування спеціальних знань при підготовці та проведенні слідчих дій.

47. Завдання судових експертиз, їх значення і класифікація.

48. Система судово-експертних установ України.

49. Підготовка до призначення судової експертизи.

50. Призначення і проведення судових експертиз.

51. Оцінка слідчим висновку судового експерта.

Розділ 4

1. Поняття методики розслідування злочинів як складової частини криміналістики, її завдання.

2. Зміст методики: загальні положення та окремі методики.

3. Структура методик розслідування окремих видів злочинів.

4. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст елементів, значення для розслідування.

5. Обставини, що підлягають встановленню: їх визначення, зміст і значення.

6. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання, засоби їх вирішення.

7. Етапи розслідування.

8. Принципи побудови окремих методик та їх класифікація.

9. Криміналістична класифікація вбивств.

10. Криміналістична характеристика вбивств.

11. Обставини, що підлягають встановленню, у справах про вбивства.

12. Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрями розслідування вбивств.

13. Початковий етап розслідування в ситуації виявлення трупа.

14. Початковий етап розслідування в ситуації раптового зникнення певної особи.

15. Типові слідчі ситуації і вирішення завдань на подальшому етапі розслідування вбивств.

16. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення.

17. Особливості розслідування вбивств на сексуальному підґрунті.

18. Особливості розслідування вбивств, вчинених з корисливих мотивів.

19. Особливості методики розслідування дітовбивств.

20. Особливості розслідування замаскованих убивств (з приховуванням, розчленуванням трупа, інсценуванням певних подій і обставин тощо).

21. Проблеми розслідування раніше нерозкритих убивств.

22. Криміналістична класифікація статевих злочинів.

8 стр., 3898 слов

Зміст та завдання професійної етики юриста (2)

... Гіппократа, що жив набагато раніше засновника етики Арістотеля. Професійна етика є збірним поняттям, що охоплює весь спектр професійних ... їхнє існування і формулювання рецептів їх послаблення. 2 Особливості професії юриста та їх моральне значення Юрист - ... своєї! справи, до використання ним своїх професійних знань. Завдання юридичної етики включає в себе дослідження моральних відхилень і вад ...

23. Криміналістична характеристика зґвалтувань.

24. Обставини, що підлягають встановленню, у справах про зґвалтування.

25. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування зґвалтувань на початковому етапі.

26. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.

27. Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок.

28. Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок.

29. Особливості розслідування квартирних крадіжок.

30. Особливості розслідування кишенькових крадіжок.

31. Особливості розслідування крадіжок предметів мистецтва.

32. Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична класифікація.

33. Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів (бандитизм, розбої, пограбування).

34. Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів.

35. Програмування початкового етапу розслідування нападів з корисливих мотивів.

36. Завдання подальшого етапу розслідування нападів з корисливих мотивів та засоби їх вирішення.

37. Класифікація і криміналістична характеристика вимагань.

38. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування вимагань.

39. Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи.

40. Завдання подальшого розслідування вимагань.

41. Тактичні операції і тактика окремих слідчих дій при розслідуванні вимагань.

42. Класифікація і криміналістична характеристика шахрайства.

43. Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайства.

44. Планування подальшого розслідування шахрайства.

45. Розслідування шахрайства в сфері обігу нерухомості.

46. Особливості розслідування шахрайства у сфері Інтернет.

47. Особливості розслідування шахрайства у сфері мобільних комунікацій.

48. Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

49. Особливості розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень (зловживань владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення).

50. Особливості розслідування службової недбалості.

51. Особливості розслідування хабарництва.

52. Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

53. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

54. Організація розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі.

55. Планування подальшого етапу розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

56. Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності.

13 стр., 6085 слов

Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

... захисту прав людини у державах, що підписали відповідні міжнародні документи. Права людини грають особливу роль у взаємовідносинах людини і ... було враховувати національні, правові, культурні та інші особливості. Тому, попри єдині принципи концептуальної побудови цього ... порушення прав і свобод людини у державі, передусім шляхом оприлюднення щорічної та спеціальних доповідей. Наведені характеристики у ...

57. Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки.

58. Особливості розслідування злочинів у сфері банківської діяльності.

59. Особливості розслідування податкових злочинів.

60. Особливості розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері.

61. Особливості розслідування незаконних дій у сферах підприємництва, виробництва і торгівлі.

62. Криміналістична класифікація та криміналістична характеристика кримінальних пожеж.

63. Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж. Первісні слідчі дії.

64. Особливості подальшого етапу розслідування кримінальних пожеж.

65. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню.

66. Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП.

67. Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування ДТП.

68. Класифікація і криміналістична характеристика злочинів проти довкілля.

69. Типові слідчі ситуації, версії і завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля.

70. Організація і проведення першочергових слідчих дій при розслідуванні злочинів проти довкілля.

71. Завдання подальшого етапу розслідування злочинів проти довкілля.