Цивільно-правовий договір: поняття, зміст, функції

Реферат

1. Поняття, зміст і функції договору

2. Значення і дія договору

3. Види договорів

4. Висновок і форма договору

4.1. Укладення договору в обов’язковому порядку

4.2. Укладення договору на торгах

5. Зміна і розірвання договору

5.1. Форма і порядок зміни і розірвання договору

5.2. Наслідки зміни і розірвання договору

Висновок

Список використаної літератури

Введення

На мою думку, тема «Цивільно-правовий договір: поняття, зміст, функції «є однією з найактуальніших в курсі Цивільного права. Я так вважаю тому, що договір — це одна з древніх правових конструкцій, він виражає волю сторін, а правовий акт — волю видав органу. Договір розрахований на регулювання поведінки тільки його сторін — для тих, хто не є сторонами, він може створювати права, але не обов’язки, в той же час правовий або інший нормативний акт породжує в принципі загальне для всіх і кожного правило. Договір служить ідеальною формою активності учасників цивільного обороту. Він сприяє виникненню прав і обов’язків, що складає щабель в класифікації юридичних фактів. Призначення (головна мета) договору полягає в тому, що він служить самостійною підставою виникнення зобов’язання.

Договір — це двостороння або багатостороння угода, тому до договорів застосовуються всі норми, що стосуються таких угод. Але не будь-яка угода є договір, оскільки односторонні угоди до договорів не відносяться. На договори поширюються норми про недійсності угод.

Договір характеризується як юридичний факт, що відноситься до правомірних дій, спрямованих на досягнення певного правового результату (Встановлення, зміну, припинення цивільних прав та обов’язків).

Договір являє собою вольовий акт.

Дана тема досить розроблена такими авторами, як В.В. Піляева, Р.Т. Мардаль, А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой, М.Б. Смоленський, М.І. Абдулаєв та іншими вченими.

Мета даної курсової роботи — розглянути поняття «цивільно-правової договір «у всіх аспектах і з’ясувати для себе основні положення даної теми.

Завданнями даної курсової роботи є:

1) вивчити таке поняття, як цивільно-правовий договір;

2) охарактеризувати зміст і функції договору;

3) звернути увагу на дію договору;

4) розглянути види договорів;

5) вивчити укладення цивільно-правового договору;

10 стр., 4844 слов

Кр Поняття корпоративного права

... правом корпоративне право Великої Британії – це право юридичних осіб. Розглядаючи питання про поняття корпоративного права, ... договору; ... право є правом, який грунтується на участі в господарському товаристві [6, с. 6]. Н. С. Глусь стверджує, що корпоративне право є інститутом цивільного права. За своєю правовою природою корпоративні ... право визнається як сукупність норм, що регламентують правовий ...

6) охарактеризувати зміна і розірвання договору;

7) визначити форму цивільно-правового договору;

8) зрозуміти значення договору.

1. Поняття, зміст і функції договору

У цивільному праві термін договір використовується в трьох значеннях. По-перше, договором називається юридичний факт, двох-або багатостороння угода, що породжує зобов’язальне правовідношення; по-друге, договором нерідко називають і саме зобов’язальне правовідношення, що виникає із договору; по-третє, договором також називається і документ, в якому фіксується юридичний факт — договір як соглашеніе2.

Як юридичний факт, що викликає виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин, договір — це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обязанностей4.

У договорах реалізуються норми цивільного законодавства, але договори виконують і самостійну важливу організаційну і регулюючу функцію . За допомогою договорів встановлюються правові зв’язки між конкретними особами та визначаються правила поведінки учасників цивільних правовідносин. Якщо після укладення договору прийнятий закон, що встановлює для сторін правила інші, ніж ті, які діяли при укладенні договору, умови раніше укладеного договору мають пріоритет і зберігають силу, якщо в законі прямо не передбачено, що він буде мати зворотну силу (ст. 422 ГК РФ) 1.

Функції цивільно-правового договору — це основні напрями правового впливу, що відображають роль договору в упорядкуванні суспільних відносин. Функції договору мають комплексний, синтезуючий характер. Вони ніколи не ототожнюються і не можуть ототожнюватися з самою діяльністю учасників або окремими аспектами застосування договору. За своїм характером, змістом і призначенням, функції ніколи не бувають нейтральними. Вони завжди висловлюють і відображають сутність і зміст конкретного договору. У них незмінно виявляється та реальна і орієнтована роль, яку виконує договір у процесі вирішення поставлених завдань сторонами договору. В функціях договору простежується прямий зв’язок не тільки з сутністю і змістом договору, але і з його безпосередніми основними цілями і задачамі6.

Основоположною функції цивільно-правового договору є регулятивна функція, так як договір — Є спосіб регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальним інтересам і потребам. Це основне функціональне призначення проявляється в ряді більш конкретних функцій, що виявляють і відображають сутність і зміст конкретного договору.

Більшість авторів, у тому числі О.М. Садиков, відзначають наступні основні функції договору: 1) договір є формою встановлення господарських зв’язків між учасниками економічного обороту і підставою виникнення їх взаємних прав та обов’язків. Договір наповнює ці зв’язки конкретним змістом, повинен забезпечувати їх практичну реалізацію і відповідальність за виконання прийнятих зобов’язань; 2) договір дозволяє його учасникам визначити і погодити їх взаємні права та обов’язки з урахуванням, як потреб ринку, так і індивідуальних запитів і можливостей кожного з контрагентів. Ця функція забезпечує обслуговування договором суспільних потреб та потреб; 3) укладення договору створює для сторін важливі правові гарантії. Це виражається в тому, що договір підлягає обов’язковому виконанню (ст. 425 ЦК РФ), одностороння зміна його умов допускається тільки у певних випадках і лише за рішенням суду (ст. 450 ГК РФ), а порушення прийнятих по договором зобов’язань тягне обов’язок відшкодувати завдані цим збитки (Ст. 15, 393 ЦК РФ).

12 стр., 5853 слов

Поняття та ознаки господарського договору

... договір визначає умови, на яких сторони зобов'язуються у певний строк укласти господарський договір («договір про договір», протокол про наміри). Такий договір є необхідним щодо тих господарських відносин, в яких для укладання основного договору ... ця ознака господарського договору не ... господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; ... редньо виробництво та господарський (комерційний) обіг. ...

Сторони можуть передбачити в договорі і інші правові засоби забезпечення його виконання: умова про неустойку, поручительство, гарантію. Супутній договором механізм майнової відповідальності доповнюється правом розірвати договір при його істотному порушенні контрагентом (ст. 450 ГК РФ) 11.

Договір виконує також і функцію оцінки результатів підприємницької діяльності і так далее10.

Договір являє собою двох-або багатосторонній правочин, тому до договорів застосовуються всі правила як про угоди взагалі, так і про двох-і багатосторонніх угодах зокрема (про форму угод, необхідності свободи волі і волевиявлення, недійсності угод і так далі).

Основними принципами цивільно-правового договору є: 1) юридична рівність сторін; 2) економічна незалежність сторін; 3) свобода договору; 4) взаємодія договору та закону; 5) застосування звичаїв ділового обороту; 6) дотримання договірної дисципліни; 7) визначення умов договору на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом або іншими правовими актамі5.

Принцип свободи договору є одним з головних принципів цивільного права. Це означає, що за загальним правилом громадяни та юридичні особи: 1) право самостійно вирішувати питання про те, укладати договір чи ні, тобто укладають договори добровільно; 2) можуть укласти договір як передбачений, так і не передбачений законом; 3) вільні у визначенні будь-яких умов договора8.

Зміст договору становлять його умови, які і визначають майбутні права та обов’язки сторін у зобов’язальних правовідносинах з договору. Серед умов договору прийнято виділяти так звані істотні умови і звичайні умови.

До істотних умов відносяться такі умови, які необхідні і достатні для визнання договору укладеним навіть тоді, коли інших умов, крім істотних, в ньому не в…