Реферат трудові права неповнолітніх

Курсова робота
Содержание скрыть

Міжнародний університет соціальних наук «LEX»

Юридичний факультет

Кафедра трудового права

Эско-Алексей Янтунен

2 курс

Становище неповнолітніх в трудовому праві, Курсова робота з трудовому праву

керівник: доцент З. Козлова

ТАЛЛИНН

1998

Зміст

Запровадження, Праця — його розуміння і значення, Трудове право — поняття, Суб’єкти – все фізичні і юридичних осіб

4.1 Трудової договір …………………………………………………………………….. .стор. 5

4.2 Сторони (суб’єкти) трудового договору …………………………………………..стор. 6

Поняття «неповнолітній», . Особливості укладання ТД з неповнолітнім

6.1 Документи, що необхідні укладання трудово го договору …….стр.10

6.2 Роботи, у яких забороняється застосування праці неповнолітніх .стор.11

6.3 Щодо іспитового терміну ………………………………………………стор.11

6.4 Недопустимость роботи з сумісництву …………………………………. стор.11

6.5 Недопустимость переміщення неповнолітнього

у просторі по робочим обов’язків ………………………..стор.12

Привілеї: режим роботи, відпустку, умови праці, Розірвання трудового договору

8.1 Розірвання трудового договору з недосконале літнім

на вимогу третіх осіб ……………………………..стор. 16

8.2 Визнання трудового договору недійсним ……………………………стор. 16

9. Укладання

10. Додатка

11. Список літератури, Запровадження

Основним Законом, Конституцією, як і Естонської Республіці [1], і у інших державах, від імені народу, серед інших важливих положень (державному устрої, уряд і т. буд.) проголошуються основні права, волі народів і обов’язки громадян. Серед інших прав громадянина, є право [2] вільно вибрати собі рід занять, професію, і місце роботи. Ніхто волі громадянина неспроможна примусити його працювати або служити, крім служби в Силах оборони чи альтернативної їй служби, роботи з припинення поширення інфекційних захворювань, у разі стихійних лиха й катастроф, і навіть роботи, яку основі законом і у встановленому ним порядку зобов’язані виконувати засуджені. Держава здійснює, за умовами праці…, організовує професійне навчання й надає допомогу у працевлаштуванні тим, хто шукає роботу.

У зв’язку з зміною суспільної інституції колишнього СРСР, у цьому десятиріччі, змінилися і між людьми: від принципу — «одне всіх і всі за одного» (концепція І. Канта), життя змусило людей можливість перейти до принципу — «людина, людині — вовк» (концепція Гоббса).

9 стр., 4405 слов

Трудовой договор

... виды трудового договора. 3. Порядок заключения трудовых договоров Объект исследования - понятие и виды трудового договора. Предметом исследования являются общественные отношения, связанные с рассмотрением понятия и видов трудового договора. 1. Понятие трудового договора Трудовой договор - ...

Поняття цінності кожного, окремої людини замінило поняття: «що з даної людини можна «мати».

Буржуазне товариство засноване на приватної власності і експлуатації людини людиною. Мета капіталізму — збагачення експлуататорів шляхом присвоєння результатів праці працівників, шляхом грабежу інших країн і народів. Національні багатства в капіталістичних країнах зосереджено руках купки експлуататорів. Трудящі відчувають гне — економічний, соціальний, національний. Державна владу у Естонії належить людям, які вдають, що національно стурбовані, але самому ж, крім суто власних інтересів, їх ніхто й не цікавить. Відбувається зрощування «представників народу» [3] з «акулами бізнесу» — представниками фінансової олігархії.

Рядовий громадянин, може захиститися від свавілля влади й роботодавців з допомогою законів, які регулюють трудові правовідносини. Робітник, у відносинах, слабша стороною, тому, у законодавстві, правничий та обов’язки сторін суворо регламентовані. Закон слід за боці працівника, оскільки якого є стороною слабшої.

Праця — його розуміння і значення

Праця у кожної людини займає одне з провідних місць. Цей рід діяльності рухає прогрес, будучи сам рухається науковими відкриттями та розвитком техніки і технологій, творить багатство країни, її вагу на міжнародній арені, і навіть колективну працю, що виявляється єдності цілей, завдяки їхній спрямованості задоволення потреб суспільства загалом, володіє величезною творчій силою.

Трудитися повинен, навіть зобов’язаний кожна людина. Праця є джерелом, як він існування, і багатьох.

Трудове право — поняття

Трудове право є частиною системи права Естонії, тобто — галуззю права. Теоретично права галузь права окреслюється сукупність юридичних норм, яка утворює самостійну частина правової системи та регулює сферу якісно однотипних громадських відносин. Виходячи з цього визначення, трудове право як частину правової системи Естонії, має регулювати якісно однотипні суспільні відносини. Назва галузі права саме собою свідчить про трудові відносини, є об’єктом регулювання трудового права. Трудове право регулює трудові відносини, цим норми трудового права поширюються на трудові відносини, що складаються між працівником роботодавцем з урахуванням трудового договору.

Трудове право поєднує у собі норми, як приватного, і публічного права, наприклад контроль держави, за законністю виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин, покарання дисциплінарному порядку, дозвіл трудових суперечок у комісії з трудових суперечок і суді.

Трудове право — це сукупність юридичних норм, регулююча трудові відносини, виникаючі між працівником роботодавцем виходячи з трудового договору.

У виникненні трудових відносин між працівником роботодавцем, їх стабільності й визначення умов праці сприяють багато державних органи влади та установи, наприклад: органи ринку праці, органи нагляду і функцію контролю, за охороною праці, і навіть нашого суспільства та союзи працівників і європейських роботодавців. Їхні стосунки з працівниками і роботодавцями також є предметом трудового права. До сфери трудового права і позасудове дозвіл трудових суперечок і що випливають звідси процесуальні відносини

9 стр., 4184 слов

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ — Право — и — ...

... відносини, що виникають у процесі застосування матеріальних норм трудового права. Отже, трудове право — окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають у процесі реалізації особою права на працю. Трудове ... місце в локальному регулюванні суспільних відносин, що виникають у процесі застосування праці найманих працівників, насамперед, регулювання виробничих, трудових і ...

Суб’єкти – все фізичні і юридичних осіб

Трудової договір

У СПІЛЬНИХ положеннях За кону про Трудовому Договоре[4] написано, що:

« Трудової договір [5] — цю угоду між працівником роботодавцем, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу роботодавцеві, підпорядковуючись його керівництву країни й контролю, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові винагороду за працю й забезпечувати умови праці, передбачені угодою сторін, колективним договором, законом чи адміністративним актом».

відносини між працівником роботодавцем, пов’язані з виконанням роботи з одного боку, і створення умов цього з іншого боку, це і є об’єкт регулювання трудового права.

Трудової договір :

1) це двосторонню угоду, що містить взаємні правничий та обов’язки:

2) працівник зобов’язується виконувати обумовлену роботу (роботи) з часткою складності, тобто. виконувати протягом короткого або тривалого часу певну трудову функцію. Об’єктом регулювання трудового договору є процес праці, але з регулювання результату праці;

3) працівник підпорядковується керівництву країни й контролю роботодавця, тобто. входить у субординационные відносини;

4) це возмездный договір, яким роботодавець зобов’язаний виплачувати працівникові винагороду за працю, тобто. працівник отримує зарплатню від роботодавця;

5) умови праці визначаються угодою сторін настільки, наскільки де вони визначено Законом, адміністративним актом чи колективним договором, чи з домовленості сторін встановлюються сприятливіші умови проти передбачених в перелічених вище актах.

Трудової договір є виникнення трудових відносин.

Трудової договір поширюється усім працівників і європейських роботодавців, які уклали трудового договору.

Сторони (суб’єкти) трудового договору

Суб’єктами трудового договору є працівник і роботодавець [6]:

Робітник

Работником то, можливо дієздатне чи обмежено дієздатне фізичне лицо[7], досягла 18-річного віку. Для деяких категорій працівників закон може встановлювати вищий вікової ценз.

У виняткових випадках працівником то, можливо: неповнолітній.

Работодателем то, можливо:

1) юридичне лицо[8];

2) структурне підрозділ юридичної особи, наділене правами роботодавця;

3) дієздатне фізична особа, тобто. обличчя, досягла 18-річного віку.

У передбачені законами випадках роботодавець може бути старше 18 лет[9].

Крім цього, роботодавцем, може бути неповнолітній, у віці з 15 до 18 років, який одружився і придбав повну дієздатність. [10]

Поняття «неповнолітній» [11]

Отож Європа такий, «неповнолітній»? У РФ і ЕР неповнолітній, та людина до вісімнадцяти років.

Цю фізичну обличчя, що має правоздатністю [12] з зачаття, якщо народиться живим!

У законі про частині громадянського кодексу РФ, написано про дієздатності [13] неповнолітніх від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років в такий спосіб:

10 стр., 4535 слов

Договор трудовой

... потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на ... неопределенный срок. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения ...

«Неповнолітні віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років роблять операції з згоди батьків, усиновителів чи опікунів. Але вони вправі самостійно здійснювати дрібні побутові угоди, розпоряджатися своїм заробітком чи стипендією, здійснювати права автора за свої твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції з промислові зразки. За наявності достатніх підстав орган опіки й піклування може за власною ініціативою або за клопотанню громадських організацій чи інших зацікавлених осіб обмежити чи позбавити неповнолітнього віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком чи стипендією. Право неповнолітніх віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років вносити в кредитні установи внески, й розпоряджатися ними визначається законодавством Союзу РСР.

Дієздатність неповнолітніх до п’ятнадцяти років: за неповнолітніх, які досягли п’ятнадцяти років, угоди роблять від імені батьки, усиновителі чи опікуни. Неповнолітні до п’ятнадцяти років вправі самостійно здійснювати дрібні побутові угоди. Право неповнолітніх до п’ятнадцяти років вносити в кредитні установи внески, й розпоряджатися ними визначається законодавством Союзу РСР». Тобто розглядаються дві категорії неповнолітніх: до п’ятнадцяти і «від».

Але з Закону про спільну частини громадянського кодексу ЕР розглядається дієздатність неповнолітніх: неповнолітні до 7 років — недієздатні, із сьомої років виникає обмежена дієздатність, яка припиняється з появою дієздатності під час досягнення 18 років. У правових актах ЕР регулюючих трудові правовідносини розглядаються дві категорії неповнолітніх з обмеженою дієздатністю: з 13 до 15 років і з 15 років.

Але з правила є виняток: відповідно до закону про родину [14], у третій статті, яка визначає на шлюбний вік у бічних частинах 2 — 4, встановлено, що

Неповнолітні, віком від 15 до 18 років, з письмової згоди батьків (котрогось із батьків) чи опікуна, можуть розпочати брак[15].

Вступивши шлюб, неповнолітній набуває повну дієздатність, коли б виповнилося 18 років. У разі, припинення шлюбу або визнання його недійсним з причин, не що з шлюбним віком, неповнолітній не позбавляється придбаної у зв’язку з взяттям шлюбу дієздатності. [16]

Трудові відносини — вид угоди, проте, як і інші види угод, вводяться деякі обмеження, наслідком яких є особливості трудових правовідносин з особами, котрі досягли вісімнадцяти років — неповнолітніми. Вони прирівнюються прав до повнолітнім, а сфері охорони праці, робочого дня, відпусток та інших умов праці користуються пільгами.

Особливості укладання трудового договору

з неповнолітнім

Трудової договір залежить від письмовій формах у двох примірниках, одна з яких в роботодавця, а інший у працівника, якщо працівник приймається терміном виконання роботи два тижні і більше.

На певних умов трудового договору дозволено укладати і з неповнолітнім:

Неповнолітні мають трудові відносини і трудові спори рівні з повнолітніми правами і пільгами, передбачено ными законом, адміністративним актом й колективною договором».

Трудової договір працівник, зокрема неповнолітній , укладає лично[17].

Це з гарантій добровільного укладання трудового договору.

Стаття 26 . Під час укладання трудового договору обов’язково скласти такі угоди: [18]

4 стр., 1774 слов

Трудовой кодекс РФ

... частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы ...

1. про виконуваних роботах, і ступеня їх складності; [19]

2. про робочому часу — режим робочого дня, тобто. початок і поклала край робочого дня, час, наданий на відпочинок і приймання їжі [20] — до дві години, пізніше п’ятої роботи;

3. про заробітної плати;

4. про місцезнаходження місця роботи;

5. про терміні дії трудового договору, якщо договір укладено визначений термін;

6. про час, коли не треба розпочати роботу.

Документи, що необхідні укладання

трудово го договору з неповнолітнім

Для укладання трудового договору роботодавець вимагає перед ставити такі документи:

1) документ, що посвідчує особу;

2) трудову книжку від неповнолітнього годі й вимагати, оскільки і ще, то, можливо, ніде не працював;

3) свідоцтва чи диплома про необхідної кваліфікації чи про утворення у неповнолітнього він може же не бути;

4) довідка (санітарна книжка) про стан, якщо трудового договору полягає до виконання робіт, потребують предваритель ного і періодичного медичного огляду, і навіть прийому працювати осіб молодший 21 роки виконання, передбачених спеціальними правилами. (Перелік таких робіт стверджується Урядом республіки, а форма зазначеної довідки (санітарної книжки) стверджується Міністерством здравоохранения)[22] див. додаток № 1;

5) письмове згоду котрогось із батьків чи опікуна й інспектора за працею прийому працювати особи віком 13-15 років;

6) письмове згоду котрогось із батьків чи попечителя прийому працювати неповнолітнього, яке сягнуло віку 15 років;

7) інші документи не ставляться до цієї теми курсової роботи, т.к. не ставляться до цієї теми «неповнолітній».

Несовершеннолетнего, що досягла 15-річного возраста[23], — допускається прийняти працювати (укласти ним трудового договору) з письмової згоди котрогось із батьків чи попечителя, якщо робота не загрожує здоров’ю, моральності неповнолітнього і перешкоджає отриманню їм освіти і Законом України чи колективним договором не заборонена для неповнолітніх.

Несовершеннолетнего у віці з 13 до15 лет[24] — допускається прийняти працювати (укласти ним трудового договору) з письмового разре шения котрогось із батьків чи опікуна, та інспектора за працею за місцем розташування (місця проживання) роботодавця, і роботах, переказаних у затвердженому Урядом республіки перечне[25], якщо робота не загрожує здоров’ю, моральності несовершеннолет нього [26], і перешкоджає отриманню їм освіти і заборонена для неповнолітніх колективним договором».

З іншого боку неповнолітніх цього віку може приймати лише з роботи, наведені у переліку [27].

На виконання ра5от, які передбачені в цьому зазначеному переліку і котрих немає у переліку робіт заборонених для неповнолітніх, можна зрозуміти трудового договору з дозволу місцевої служби охорони здоров’я.

Роботи, у яких забороняється застосування

праці неповнолітніх [28]

Забороняється прийом роботу і застосування праці неповнолітніх на важких роботах, роботах з шкідливими здоров’ю чи небезпечними умовами праці, на підземних роботах, і роботах, загрозливих моральності неповнолітніх. Перелік работ[29], у яких забороняється застосування праці неповнолітніх, встановлюється Урядом республіки. Див. додаток № 4

Испытательный термін

Під час укладання трудового договору з неповнолітнім випробувальний термін для неповнолітнього не устанавливается[30], оскільки неповнолітній, то, можливо, вперше оформляється роботу і в нього відсутня будь-якої досвід колишньої роботи. Мета іспитового терміну — з’ясувати, чи відповідає працівник які висуваються йому вимогам з виконання роботи, яка обумовлено в трудовому договорі.

3 стр., 1046 слов

Функції трудового права

... трудової функції, підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством, колективним договором, угодами, трудовим договором. Крім трудових відносин в предмет галузі трудового права входять ...

Недопустимость роботи з