Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні знати, що йтиметься

не про безпосередньо-соціальне, а про юридичне право, не про природне, а

про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших

джерелах, які є результатом цілеспрямованої вольової діяльності

законодавців, суддів, самих суб’єктів права. Відокремлюючи позитивне

право від природного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть

бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових

цінностей. Коротше це можна сказати так: «позазаконодавче» (природне)

право може стати і стає «законодавчим».

Отже, ми розглядатимемо, головним чином, «законодавче» право, юридичне

право, позитивне право, котре є волевиявленням держави, полягає у

регулюванні суспільних відносин за допомогою норм і забезпечується її

примусовою силою.

Кожна історична епоха виробляла своє розуміння права. Є кілька

оригінальних концепцій походження, сутності та призначення права,

створених за тисячоліття.

Сучасні наукові концепції (теорії) праворозуміння можна звести до трьох

підходів:

1. Ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий; вихідна форма

буття права — громадська свідомість; право — не тексти закону, а система

ідей (понять) про загальнообов’язкові норми, права, обов’язки, заборони,

природні умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту, яка

є у громадській свідомості та орієнтована на моральні цінності. При

такому підході право і закон розмежовуються, першість віддається праву

як нормативно закріпленій справедливості, а закон розглядається як його

форма, покликана відповідати праву як його змісту.

2. Нормативний (позитивістський): вихідна форма буття, права — норма

права, право — норми, викладені в законах та інших нормативних актах.

При такому підході відбувається ототожнення права і закону. Водночас

нормативне праворозуміння орієнтує на такі властивості права, як

формальна визначеність, точність, однозначність правового регулювання.

3. Соціологічний: вихідна форма буття права — правовідносини; право —

порядок суспільних відносин, який проявляється у діях і поведінці людей.

14 стр., 6974 слов

Конституційне право України (2)

... права України. Конституційне право України є провідною галуззю національного права, норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ними найважливіші суспільні відносини. На сьогодні в науці конституційного права ... те, які саме явища правового буття досліджує конституційно-правова наука. В умовах сьогодення поряд із системою конституційного права, його джерелами та функціями, конституційно ...

При такому підході правом визнається його функціонування, реалізація,

його «дія» у житті — у сформованих і таких, що формуються, суспільних

відносинах, а не його створення правотворчими органами у формі закону та

інших нормативно-правових актів. При усій цінності врахування «життя»

права в суспільному середовищі, прихильники цього підходу плутали

самостійні процеси правотворчості та застосування права, тоді як умовою

дотримання і забезпечення режиму законності може бути діяльність

правозастосувальника в межах, встановлених законом.

Віддати перевагу слід інтегративному підходу, який враховує і поєднує

усе цінне в зазначених концепціях праворозуміння.

Поняття і ознаки права

Право — система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених або

визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально

закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до

суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення

країни, забезпечуються всіма заходами легального державного впливу аж до

примусу.

Якими є специфічні ознаки права?

1. Вираження міри свободи, рівності та справедливості означає, що право

з достатньою повнотою втілює основні права та свободи людини, визнані у

світовому співтоваристві. Право є мірою свободи та рівності людей,

установленою державою таким чином, щоб свобода одного не обмежувала

свободи іншого. І цією мірою є справедливість. Повної свободи досягти не

можна, проте можна бути вільним у тій мірі, у якій вільні інші. У праві

свобода трансформується в суб’єктивні права, яким відповідають

обов’язки, що їх обмежують. Своїм загальним масштабом і рівною мірою

право вимірює, «відміряє» і оформляє саме свободу в людських

взаємовідносинах, свободу індивіда. Свобода невіддільна від

справедливості і становить її підставу. Свобода завжди є обмеженою

конкретними рамками (мірою), які не допускають антигромадських актів

«користування свободою». Нерівність у свободі.

Але не завжди, не за усіх історичних часів була рівність у свободі,

єдина для усіх міра свободи. Приміром, кріпосне право закріплювало

становище несвободи селянина. Віднімаючи свободу в селянина, воно

віддавало свободу пану. Міра свободи кріпака і пана — різна. По суті,

кріпосне право — це вираження через закон свободи поміщика. Всяке право

містить у собі елемент свободи, міру свободи, дарма що ця свобода й може

бути, односторонньою, має характер привілею однієї особи на шкоду іншій.

У такому разі через право як систему норм, виданих державою, виражається

воля панівного класу, свавілля панів і несвобода селян. Селяни віднесені

не до суб’єктів, а до об’єктів права. До них не є застосовним принцип

правової рівності. Таке право не може бути справедливим, тому що не

виражає міру свободи, рівну для усіх. Справедливість — це баланс

інтересів: влади і громадянина, виробника і споживача, продавця і

15 стр., 7038 слов

Історія розвитку концепцій про права людини

... рівності людей. Процес становлення і поглиблення теоретичних концепцій права і прав людини в Стародавній Греції розвинувся в ... про права людини сформувались у загальному руслі міфологічних уявлень про те, що поліс (місто – держава) і його закони мають божественне походження і спираються на божественну справедливість. Право взагалі і права ... про свободи і права людини були ... розподільної справедливості ...

покупця, роботодавця і робітника тощо. Справедлива міра свободи

характеризує зміст права, а загальнообов’язковість права, що

засновується на легітимному примусі, є його формальною властивістю, яка

має істотний характер.

Найвище суспільне призначення права — забезпечувати у нормативному

порядку свободу в суспільстві, підтверджувати справедливість, виключити

сваволю і свавілля з життя суспільства. Неспроста ще римські юристи

писали: jus est ars boni et aequi — право є мистецтво добра та

справедливості. Із загальносоціальної точки зору право — це міра свободи

і справедливості. з формальної точки зору право — це міра свободи та

справедливості, яка фактично захищена в цьому суспільстві.

2. Нормативність виявляє сенс і призначення права. Нормативністю права

до суспільного життя вносяться істотні елементи єдності, рівності,

принципової однаковості — право виступає як загальний масштаб, міра

(регулятор) поведінки людей. За допомогою норм права регулює різні

суспільні відносини, слугує знаряддям втілення в життя політики держави,

засобом організації її різнобічної управлінської та іншої діяльності. У

нормативності є одна істотна риса: право виражається в нормативних

узагальненнях (загальні дозволяння, загальні заборони, загальні

зобов’язування), які встановлюють межі досягнутої свободи, межі між

свободою і несвободою на певному ступені суспільного процесу.

3. Формальна визначеність права означає чіткість, однозначність,

стислість формальних правових приписів, виражених у законах, указах,

постановах тощо. Досягається це за допомогою правових понять, їх

визначень, правил юридичної техніки. Саме тому суб’єкти права чітко

знають межі правомірної і неправомірної поведінки, свої права, свободи,

обов’язки, обсяг і вид відповідальності за вчинене правопорушення.

Вираження норм у законах, інших нормативних актах, встановлення

формальної рівності — це основна ознака формальної визначеності права.

4. Системність права полягає в тому, що право — це не просто сукупність

принципів і норм, а їх система, де всі елементи пов’язані та узгоджені.

Системність вноситься до права законодавством. Лише системне,

несуперечне право, яке виражає свою сутність через принципи, здатне

виконати завдання, що постають перед ним. Сьогодні в Україні

найважливіше і найнагальніше завдання — відновити і зміцнити системність

права, оскільки неузгодженість нормативно-правових актів розірвала

системоутворюючі зв’язки між юридичними нормами.

5. Вольовий характер права, вираження в ньому суспільних, групових і

індивідуальних інтересів означає, що в праві проявляється та втілюється

воля, змістом якої є інтерес. Право акумулює суспільну, групову та

індивідуальну волю громадян у їх гармонічному поєднанні, злагоді та

компромісах. Воля пронизує діяльність людини, її цілеспрямовану

поведінку в усіх, у тому числі й у правовій, сферах життя. Розуміння

волі в праві виключає зведення права до знаряддя насильства держави,

засобу придушення нею індивідуальної волі. Створюється ілюзія, що право

7 стр., 3083 слов

Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

... або будь-якої іншої організації чи особи. 1. Сутність конституційних прав і свобод, їх класифікація Основні права людини — гарантована законом міра свободи (можливості) особи, яка відповідно до досягнутого рівня ... ­мувати та підтримувати в людині почуття власної гідності, її ін­дивідуальність; 4) можливості, що є залежними (у плані здійснення) від мож­ливостей суспільства — рівня його економічного, ...

виходить від держави. Насправді в ідеалі держава в особі своїх

законодавчих органів «підносить до закону» суспільні, групові та

індивідуальні інтереси, які відповідають принципам справедливості,

свободи, демократії, рівності, гуманізму.

6. Загальнообов’язковість права виражається в тому, що встановлені

правила поведінки є загальними та обов’язковими для всієї країни.

Загальнообов’язковість, загальність праву надає те, що в ньому

виражаються узгоджені інтереси учасників регульованих відносин, що воно

має нормативний характер.

7. Державна забезпеченість, гарантованість права, аж до примусу,

свідчить про те, що державна влада, держава в цілому підтримує загальні

правила, які визнаються державою правовими. Далеко не всі норми права

додержуються та виконуються добровільно, в силу внутрішнього

переконання. Значна частина населення підкоряється вимогам правових лише

тому, що за правом постає держава. Державна охорона правових норм

містить у собі державний легальний примус, різні організаційні,

організаційно-технічні, виховні та превентивні (попереджувальні) заходи

державних органів з дотримання та виконання громадянами юридичних норм.

До порушників вимог норм права компетентні державні органи можуть

застосовувати заходи юридичної відповідальності приписів—

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної. Тим самим держава

забезпечує загальнообов’язковість норм права.

Сутність права

Сутність — це внутрішній зміст предмета, який виражається в єдності всіх

його багатоманітних властивостей і відносин, це є сенсом, суттю явища,

позаяк зміст — певна сторона цілого, сукупність частин (елементів)

предмета. Зміст у найзагальнішому вигляді є розвинута в конкретну

цілісність сутність об’єкта.

Сутність права — внутрішній зміст права як регулятора суспільних

відносин, який виражається в єдності загальносоціальних і вузькокласових

(групових) інтересів через формальне (державне) закріплення міри

свободи, рівності та справедливості.

Під сутністю права в радянській літературі зазвичай розумілася піднята

до закону воля панівного класу, зміст якої визначався матеріальними

умовами життя цього класу. В усіх визначеннях права підкреслювався його

класово-вольовий характер, причому він мав принципове методологічне

значення для розуміння сутності експлуататорського права як вираження

інтересів і волі всього панівного класу, а для соціалістичного права—як

вираження інтересів і волі трудящих на чолі з робітничим класом. При

цьому класові трактування держави і права тісно змикалися.

Було б неслушним відривати один від одного класовий та соціальний

аспекти сутності права. І той і інший аспекти складають єдину, хоча й

внутрішньо суперечливу сутність права як регулятора суспільних відносин

через державне закріплення міри свободи, рівності та справедливості.

Поняттям права охоплюються два аспекти, які виражають його сутність:

 • цілісно-нормативний;
 • регулятивний.

Якщо з цілісно-нормативної точки зору право є мірою свободи, рівності та

5 стр., 2057 слов

Поняття права та його ознаки

... школа права). 1. ОЗНАКИ І ПРИНЦИПИ ПРАВА §1.1.Социальность права Право — ... висловлюєобщесоциальную сутність правничий та пошук ... та забезпеченого життя. Усі державні органи зобов'язані забезпечувати та оберігати правничий та свободи людину, як вищі соціальні цінності (Декларація права і свободи ... права, га рант його життєдіяльності, бо як творець права, його ... точної реалізації норм права всіма і ...

справедливості (правомірним порядком), то з регулятивної точки зору —

спрямовано на впорядкування суспільних відносин (динамічний,

регулятивний аспект).

На різних етапах розвитку суспільства перший

аспект може домінувати, впливати на загальну спрямованість правового

регулювання, або відступати на другий план. Тоді він стає нібито

приглушеним, виявляється у трансформованому, стертому вигляді. Так, при

феодалізмі міра свободи, рівності та справедливості була однією для

поміщика, іншою — для кріпака (несвобода, відсутність рівності —

формальної і фактичної, тобто несправедливість).

Сутність права менше піддається змінам, ніж його зміст і форма: зміни,

що відбуваються у житті суспільства, спричиняють собою насамперед зміни

в змісті права. Проте не можна відкидати зміну сутності права, визнавати

для неї лише якості статичності та незмінності на відміну від змісту та

форми. Діалектичний розвиток сутності права виражається, насамперед, у

зміні співвідношення між класовими завданнями та загальними справами,

розв’язуваними правом; між правом як мірою свободи (є показником якості

правопорядку) і правом як регулятором суспільних відносин (є

інструментом підтримування правопорядку).

Етимологія слів «розвиток» і

«зміна» дозволяє розглядати їх у тісному зв’язку.

У будь-якому суспільстві, яким би воно не було (класово-антагоністичним,

соціальне неоднорідним, але демократичним), сутність права залишається

незмінною в тому, що право було, є і буде владним нормативним

регулятором суспільних відносин, поведінки людей.

До категорії сутності мають належати такі якісні риси, без яких взагалі

немає того предмета, про сутність якого йдеться. До сутнісних якостей

права слід віднести його нормативність, представницько-зобов’язуючий

характер правових норм, їх зв’язок із державою (названі вище ознаки

права).

Сутність права щонайкраще розкривається через його принципи, які

розвивалися, збагачувалися протягом століть.

Принципи права

Принципи права — об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні

вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних

відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і

громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат,

у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає

напрямок його розвитку.

Принципи є підставою права, містяться у його змісті, виступають як

орієнтири у формуванні права, відбивають сутність права та основні

зв’язки, які реально існують у правовій системі. У принципах зосереджено

світовий досвід розвитку права, досвід цивілізації. Тому принципи права

можна назвати стрижнем правової матерії.

Принципи права слід відрізняти від норм-принципів, тобто принципів, які

прямо закріплені у нормах права та являють собою внутрішній зміст цих

3 стр., 1051 слов

Понятие нормы права и структура нормы права

... структуру нормы права, дать общую характеристику ее структурным элементам рассмотреть классификацию норм права, дать определение основным видам правовых норм Объектом исследования являются нормы права, в целом, и ее структурные элементы. Предметом исследования курсовой работы ...

норм.

Відмінність принципів права від норм права:

Принципи права Норми права

1. Розчиняються в безлічі норм, пронизують усю правову матерію 1.

З’являються як загальнообов’язкові формально-визначені правила

поведінки, пронизані принципами права

2. Є стрижнем усієї системи права, додають праву логічності,

послідовності, збалансованості 2. Є частинками системи права, яка

набуває логічності та збалансованості завдяки принципам права

3. Мають вищий рівень абстрагованості від регульованих відносин,

звільнені від конкретики та подробиць 3. Являють собою модель (зразок,

мірило, еталон) регульованих суспільних відносин, фіксують типові

конкретні соціальні процеси, поведінку людини

4. Виступають як загальне мірило поведінки, не вказуючи права та

обов’язки 4. Виступають як загальне мірило поведінки, вказуючи права та

обов’язки

5. Є позитивним зобов’язанням і як таке набувають якостей особливого

рівня права, що постає над рівнем норм, визначають їх ціннісну

орієнтацію (спрямованість) 5. Перебувають під принципами, під їх

ціннісною орієнтацією при володінні конкретною функціональною

спрямованістю (регулятивною та охоронною)

6. Не мають способів регулювання, їх провідним елементом є повинність

(те, що повинно бути), яка безпосередньо відображає існуючу в

конкретному суспільстві систему цінностей та обґрунтовується нею 6.

Притаманна їм повинність відображує існуючу в суспільстві систему

цінностей не безпосередньо, а опосередковано через способи регулювання:

дозволяння, обов’язки та заборони

7. Виступають відправним началом при вирішенні конкретних юридичних

справ, особливо при застосуванні аналогії закону у разі наявності

прогалин у законодавстві. 7. Виступають юридичною основою при вирішенні

конкретних справ разом із принципами, у разі їх (норм) відсутності чи

неповноти можуть бути заповнені лише принципами права.

Усі принципи права можна поділити на:

загальносощальні спеціально-соціальні (юридичні)

Загальносоціальні принципи права: економічні; соціальні; політичні;

 • ідеологічні, морально-духовні та ін.

Спеціально-соціальні (юридичні) принципи права:

 • Загальні — своєрідна система координат, у рамках якої розвивається

національна правова система, і одночасно вектор, що визначає напрямок

розвитку цієї правової системи. Належать до всіх галузей права.

Галузеві — своєрідна система координат, у рамках якої розвивається певна

галузь права, і одночасно вектор, що визначає напрямок розвитку цієї

галузі.Властиві конкретній галузі права (наприклад, принцип рівності

сторін у майнових відносинах — у цивільному праві; рівності держав,

поважання державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи

держави та ін. — у міжнародному публічному праві).

 • Міжгалузеві — своєрідна система координат, у рамках якої розвиваються

кілька відповідних галузей права, і одночасно вектор, що визначає

напрямок розвитку цих галузей. Властиві кільком спорідненим галузям

права (наприклад, принципи гласності та змагальності сторін судового

3 стр., 1138 слов

Місце і роль права і системі соціальних норм, поняття системи ...

... всіх її норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями, інститутами й нормами права. Право складається з численних правових норм. Аби правильно ... o виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через загальні принципи, цілі, гасла тощо; o ... МІСЦЕ І РОЛЬ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ Стаття 8. В Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України ...

розгляду — в кримінально-процесуальному та цивільному процесуальному

праві; принципи недоторканності власності, свободи економічної

діяльності, свободи укладати договір, необхідності конкуренції та

заборони монополізації — у підприємницькому та банківському праві).

Принципи права мають історичний характер. Вони є плодом багатовікового

розвитку людства, результатом осмислення закономірностей розвитку

суспільства в цілому, втілення їхніх демократичної та гуманістичної

традицій.

Призначення принципів права:

 • здійснювати узагальнене закріплення засад суспільного ладу;
 • забезпечувати однотипне формулювання норм права;
 • забезпечувати їх вплив на суспільні відносини шляхом правового

регулювання та інших видів правового впливу.

Незважаючи на багатоманітність типів (сімей) правових систем світу

(романс-германська, англо-американська, змішана, релігійно-традиційна)

та різний їх підхід до проблеми принципів права (в одних склалося

поняття «загальних принципів права», у інших — ні), усі вони в

демократичних суспільствах спираються на загальну основу принципів

права. Принципи права згодом набули універсального значення, оформилися

в галузі основних прав людини, одержали закріплення на міжнародному

рівні. Так, у Договорі про створення Європейського Економічного

Співтовариства (ЄЕС) загальні принципи, характерні для права держав —

членів Співтовариства, розглядаються як складова частина права ЄЕС, а їх

порушення — як підстава для скасування в судовому порядку актів

Співтовариства. Сьогодні принципи права є актуальними насамперед у

зв’язку із завданням забезпечення прав людини.

Дати вичерпний перелік загальних принципів права важко, тому що вони не

мають достатньої чіткості та стабільності змісту. Одне є безсумнівним —

в них втілюються загальнолюдські цінності.

Загальні принципи права:

1. Принцип свободи означає, що право виступає як міра свободи —

політичної, економічної, ідеологічної. Принцип свободи реалізується

через надання свободи вибору суспільного ладу та форми правління,

забезпечення захисту прав людини та задоволення основних потреб її

життя, формування органів державної влади шляхом народного

волевиявлення, створення умов для утвердження в суспільстві норм

гуманістичної моралі, користування різними соціальними послугами держави

та приватних осіб та ін.

2. Принцип справедливості означає, що право виступає як міра

справедливості, як морально-правова домірність вкладеного та отриманого

в усіх сферах життєдіяльності людини та їхнього правового забезпечення.

Принцип справедливості містить у собі вимогу відповідності між

практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті суспільства

та їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов’язками,

злочином і покаранням, заслугами людей та їхнім суспільним визнанням.

Принцип справедливості є важливим при вирішенні конкретних юридичних

справ (приміром, при визначенні міри кримінального покарання).

3 стр., 1107 слов

Международное воздушное право: принципы, конвенции, организации

... основные принципы играют роль критерия законности двусторонних норм. Рассмотрим основные принципы международного воздушного права. Принцип суверенитета ... б) порядок и условия коммерческой деятельности авиапредприятий; в) функции и компетенцию исполнительных авиатранспортных ... территорией. Принцип суверенитета над воздушным пространством является исходным при определении многих положений двусторонних ...

Він

конкретизується у принципі рівності.

3. Принцип рівності означає рівність усіх перед законом, рівність прав

та обов’язків, незалежно від національної, релігійної та іншої

належності, службового та іншого становища, рівну відповідальність перед

законом, рівний захист у суді.

Важливими складовими елементами принципу рівності є:

 • єдність (взаємозв’язок) прав і обов’язків, тому що говорити про

реальність будь-якого права можна лише за наявності відповідного йому

юридичного обов’язку (приміром, право громадянина на судовий захист

реалізується через обов’язок судів здійснювати такий захист);

 • взаємна відповідальність держави та особи, тому що вони пов’язані

взаємними правами та обов’язками.

4. Принцип гуманізму, тобто людинолюбства, розкриває одну з

найважливіших ціннісних характеристик права, домінування у формуванні та

функціонуванні правової системи природних невідчужуваних прав людини. Це

 • право на життя, здоров’я, особисту свободу та безпеку, право на

охорону своєї честі та репутації, недоторканність особи та ін.;

створення всіх умов, необхідних для нормального існування та розвитку

особи.

5. Принцип демократизму знаходить свій прояв у тому, що право та

законодавство виражають волю народу, волю всіх і кожного, формуються

через форми народовладдя: безпосередню та представницьку демократію.

6. Принцип законності виражається у вимогах:

а) якості нормативно-правових актів, несуперечності їх один одному (між

ними має бути ієрархічна субординація залежно від юридичної сили);

б) суворого додержання та виконання юридичних норм, правових приписів

усіма суб’єктами — громадянами, їх громадськими та некомерційними

організаціями, посадовими особами, державними органами. Передбачає також

недопустимість зловживання суб’єктивним правом (див. § «Зловживання

правом»);

 • в) невідворотної відповідальності за вину громадян і посадових осіб.

Серед основних принципів права деякі вчені називають правові презумпції

та аксіоми.

Принципи права слугують загальними орієнтирами у правотворчості та

правозастосуванні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter