Особливості прийняття Податкового Кодексу, його значення, структура

Міністерство освіти та науки України

Академія муніципального управління

Економічний факультет

Реферат

на тему:

«Особливості прийняття Податкового Кодексу, його значення, структура»

Виконала

студентка групи ОА-41

Мішеніна Катерина Сергіївна

Київ, 2014 рік

Зміст

Вступ

Особливості прийняття Податкового Кодексу

Податковий Кодекс України. Структура та значення у житті громадян України

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Відомо, що одним з найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування. Податки регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції. Завдяки податкам відбувається розподіл і перерозподіл у просторі й часі значної частини виробленої вартості. Вони також безпосередньо впливають на результати економічної діяльності платників, а відтак податкова політика може або зацікавити платників працювати у певних галузях і на певних територіях, або — ні. Тому не випадково, що потенціал податкової системи як «вбудованого регулятора» активно використовують усі країни, зокрема з метою забезпечення сталого економічного розвитку. У цьому сенсі не є винятком і Україна, де пошук і застосування ефективних податкових інструментів розглядається як невід’ємна передумова і потужний засіб реформування національної економіки.

Реформування податкової системи має проходити поетапно, що забезпечить передбачуваний, планомірний характер податкового реформування, а податкова політика набуде визначеності. Планується проводження реформування на три етапи. Одним з головних завдань реформування податкової системи має бути ефективне використання Податкового кодексу.

Отже, впровадження Податкового Кодексу — суттєвий крок у вдосконаленні податкової системи України.

Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях радикальних економічних реформ. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було покладено класичну схему оподаткування, характерну для економічно розвинутих країн. Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей.

15 стр., 7371 слов

Джерела податкового права України

... встановлюють норми податкового права». Джерела податкового права - це акти компетентних органів держави, якими встановлюються норми права у сфері податкової політики. Проблема джерел права лежить в ... сучасні підходи до аналізу податкового законодавства, джерел податкового права в цілому запропоновані провідними вітчизняними фахівцями з теорії податкового та фінансового права, знайшли у монографіях ...

Становлення системи оподаткування в нашій державі почалося з ухваленням 25 червня 1991 р. Закону України «Про систему оподаткування». В цьому Законі було визначено принципи побудови і призначення системи оподаткування, дано перелік податків, зборів, названо платників та об єкти оподаткування 1. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку.

«Податок — це економічна категорія, що визначає сукупність відносин між державою і членами суспільства з приводу безеквівалентного вилучення і присвоєння частини доходів державою для здійснення своїх функцій».

Податки впливають на відносні ціни в економіці і, таким чином, відображуються на структурі виробництва, споживання і доходу. З точки зору ефективності бажано мати податок, який матиме мінімальній вплив на відносні ціни і, відповідно, суттєво не зачіпатиме розподілу ресурсів. Надзвичайно великий податок на конкретний товар призведе до скорочення виробництва та споживання останнього і, в результаті, обумовить втрати в ефективності, якщо бідні ресурси відволікатимуться від свого найпродуктивнішого використання, а це, в свою чергу, негативно відобразиться на зростанні. На практиці ефективність досягається за рахунок обкладання якнайширшої податкової бази і застосування відносно невисоких ставок. У цьому контексті розуміється також зведення до мінімуму звільнення від податку.

Податковий кодекс України за своїми загальними ознаками має перевагу у тому, що в одному документі можна визначити єдину методологію загальнодержавних та місцевих податків, основні принципи та положення податкової системи, надати однозначне тлумачення податкової термінології, окреслити загальні положення правового регулювання податкових відносин, фінансової відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

Податковий кодекс України має бути спрямовано на:

створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки країни;

стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів i підтримку технологічного оновлення суспільства;

стимулювання розвитку малого підприємництва;

упорядкування механізму справляння податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх невчасну сплату;

забезпечення чіткого визначення обєктів оподаткування з метою запобігання випадкам подвійного оподаткування;

забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків;

дотримання міжнародних угод з питань оподаткування;

реальне забезпечення прав платників податків;

створення дієвого механізму контролю;

усунення неузгодженості податкового законодавства з нормами законодавства інших галузей права, забезпечення їх гармонізації та взаємодії.

5 стр., 2115 слов

Реферат фінансове право україни

... на макрорівні, фінанси суб'єктів господарювання (фінанси підприємств) йдуть на забезпечення відтворювального процесу грошима на ... системи. >Общегосударственним фінансів належить провідна роль забезпеченні певних темпів розвитку ... запобігання сплати податків та інших. ... взаємозумовлені. Фінансове становище кожного ... України й грошей. Відмінність державних фінансів від приватних Фінансова система України ...

Податковий Кодекс України. Структура та значення у житті громадян України

податковий кодекс законодавчий

Податковий Кодекс — це систематизований законодавчий акт, покликаний забезпечити комплексний підхід до розв’язання насущних проблем податкового права.

Для того, щоб він став справжнім гарантом інноваційного розвитку, ефективної реалізації справедливих фіскальних відносин між владою і бізнесом, поліпшення добробуту, у його тексті слід таким чином переробити діючі в українському праві та податковій системі норми й положення, які регулюють процес оподаткування в Україні, які б відображали передові зразки міжнародного досвіду оподаткування відповідного до обраних пріоритетів і напрямків розвитку раннього сектору нашої держави, завдань закріплення політичного та економічного курсу у діяльності фінансових органів державної влади, економічних і фінансово-банківських структур, який спрямований на створення умов та ресурсів фінансові стабілізації, економічного зростання при збереженні та зміцненості, єдності та цілісності української держави.

побудова стабільної, зрозумілої та єдиної в межах України податкової системи, яка визначала б збалансовані підходи до фінансового перерозподілу в масштабах країни та обґрунтовані ставки податків;

перетворення податків на реальний чинник розвитку завдяки системі пріоритетів технологічного, галузевого характеру, а головне — відповідно до вимог формування соціально-економічного причтою інформаційного типу;

формування кілька ступеневої централізовано-децентралізованої податкової системи, яка забезпечувала б доходи центрального, регіональних та місцевих бюджетів із закріпленими за ними і гарантованими податковими джерелами;

встановлення дієвих правових механізмів взаємодії, що передбачає узгодженості усіх елементів в рамках єдиного податкового простору й відповідність положень Податкового Кодексу іншим законом України;

спрямованість на цілі і завдання забезпечення фінансової безпеки у конкретних умовах соціально-економічного розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективі;

вдосконалення податкового адміністрування, вироблення ефективного механізму контролю та звітності;

подолання конфлікту між справедливістю та ефективністю, забезпечення збалансованості загальнодержавних і приватних інтересів з метою сприяння розвитку підприємництва, активізації інвестиційної діяльності відповідно до завдань нарощування національного багатства України, добробуту її громадян;

забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків у взаємостосунках з податковими органами, запровадження поняття навмисного і ненавмисного порушення податкового законодавства;

5 стр., 2007 слов

Джерела податкового права

... Джерела податкового права класифікуються за тими самими підставах, як і джерела фінансового права. Головними джерелами податкового права є Податковий ... оподаткування. У процесі пізнання джерел податкового права важливе значення має Звід законівМану (ІІ. до зв. е.), що визначав суб'єктів і об'єкти оподаткування, види податків, ... становище платників податків, зокрема ... Ради Федерації України й Державної ...

формування ефективної системи співробітництва держави та платників податків, відповідальності за податкові правопорушення збоку як платників податків так і представників податкової адміністрації [5].

Для стимулювання енергоощадних заходів у Податковому Кодексі передбачено звільнення 80% прибутку, отриманого від продажу: товарів власного виробництва та устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії; енергоощадного обладнання та матеріалів; устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Крім того, для платників податків, які регулюють інноваційні проекти в технологічних парках, передбачено видачу податкового векселя на 720 днів при ввезенні устаткування, обладнання, комплектуючих виробів та на 180 днів — при ввезені. Потрібно сказати й те, що податкове кредитування поширюється і на «простих людей», фізичних осіб: тобто йде спрощення процедури отримання громадянином податкового кредиту, удосконалення механізму зарахування податку з доходів фізичних осіб.

Податковим Кодексом передбачається розширення податкової бази та зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування шляхом доповнення переліку місцевих податків і зборів:

туристичним збором;

збором за розміщення об’єктів грального бізнесу (у такий спосіб буде забезпечено виведення цього бізнесу із тіні та упорядкування проведення не азартних ігор, які характеризуються високою прибутковість та безконтрольним поширенням).

Особливу увагу у Податковому Кодексі приділено підвищенню регулюючого потенціалу системи оподаткування на основі запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій. Зокрема у законопроекті передбачено, щоб інвестиційно-інноваційні пріоритети при формування податку на прибуток підприємств забезпечуватиме посилення стимулюючої ролі податкової амортизації в оновлення основних засобів. А це полягає в тому, що для об’єктів основних засобів, що формують активну частину капіталу може застосовуватися прискорена амортизація за будь яким діючих методів, який може обиратися підприємством.

Отже, Податковий Кодекс значущий для України документ, який розроблено з метою прийняття єдиного в Україні законодавчого акта, з закону прямої дії, який визначив би об’єкти та базу оподаткування, розміри податкових ставок, поєднував узгодженні та збалансовані норми, пов’язані з нарахування та сплатою податків та зборів(обов’язкових платежів).

Крім того, Податковий Кодекс є демократичнішим, ніж попередні законодавчі акти, оскільки в сучасній державі нові нормативні документи не повинні погіршувати становищу громадян, зокрема платників податків у суспільстві.

Податковий Кодекс закріплює міжнародні підходи й правила в податковій сфері та поліпшує фінансові відносини між владою і бізнесом, оздоровлює соціально-економічний клімат в Україні.

Податковий Кодекс України у своїй структурі має двадцять розділів. Перший розділ називається і містить в собі загальні положення щодо податків та оподаткування, сфер дії Податкового Кодексу внесення до нього змін основні його засади та інше. У свою чергу містить 39 статей та ще одну додаткову 39-1.

18 стр., 8692 слов

Право приватної власності за законодавством України

... на шлях перебудови. За ці роки були прийняті важливі нормативні документи та рішення щодо становлення права приватної власності. Наприклад, прийнятті Конституція України в 1996 р., Цивільний кодекс України ... Власність як економічна категорія виявляється як відношення між людьми з приводу матеріальної основи господарської діяльності, тобто засобів виробництва. В цьому, власність тісно повязана із ...

Другий розділ має назву «Адміністрування податків, зборів, платежів», включає у себе 12 глав кожна з яких має свою назву та розкриває суть цього поняття. Включає у себе статі з 40 по 132.

Розділи з третього по шостий розкривають суть окремих видів податків та їх ставок. Третій розділ присвячений податку на прибутку підприємства, статі з 133 по 161. Четвертий — податок на доходи фізичних осіб статті 162-179. Пятий податок на додану вартість стаття 180-211. Шостий акцизний податок, сьомий — збір за першу реєстрацію, восьмий — екологічний податок.

Девятий розділ присвячений рентній платні за транспортування нафти та нафто продуктів. Розкриває поняття хто є платником ренти, обєктом оподаткування які існують ставки оподаткування порядок їх обчислення та сплати, а також що означає контроль та відповідальність платників.

Особливістю є також те що десятий розділ відсутній.

Одинадцятий — плата за користування надрами, дванадцятий — місцеві податки, тринадцятий — плата за землю.

Чотирнадцятий розділ має чотири глави на загальну назву розділу «Спеціальні податкові режими» — це спрощена система оподаткування, фіксований сільськогосподарський податок та збори у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електроенергію та природній газ.

Розділи 15-17 розкривають суть зборів за користування радіочастотним ресурсом, за спеціальне використання води та лісових ресурсів.

Вісімнадцятий розповідає про особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продуктів. Існують також розділи 18-1 та 18-2 про посадових осіб контролюючих органів та їх правовий та соціальний захист, про податкову міліцію їх суть структуру обовязки та їх значення загалом.

Розділи 19-20 є закінченням висвітлюють прикінцеві та перехідні положення. Двадцятий має у складі 10 підрозділів про різні особливості податків та оподаткування. Наприклад:

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб <#»justify»>Висновок

Реформування податкової системи відбувається в контексті Податкового кодексу. Прийняття Податкового кодексу України сприяє систематизації та узагальнення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, яких нараховується понад 2 тисячі. Податковий кодекс усуне істотну кількість суперечностей між нормативно-правовими актами, які регулювали питання оподаткування до його прийняття. Норми Податкового Кодексу України адаптовані до принципів і директив Європейського Союзу.

7 стр., 3148 слов

Прокуратура реферат україни

... та інших ознак; та здійснення своєї діяльності в інтересах народу України. ^ ^ Прокуратура України складає централізовану систему з підпорядкуванням прокурорів нижчого рівня прокурорам ... колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України. Генеральна прокуратура України разом з Міністерством внутрішніх справ України та іншими заінтересованими міністерствами ...

Його концептуальною основою стало зниження податкового навантаження на платників-суб′єктів підприємницької діяльності з метою підвищення їх інноваційної та інвестиційної активності.

Спостерігається поетапне зниження податкових ставок та перенесення більшої частини навантаження з праці та капіталу на споживання. Завдяки цьому забезпечується зменшення споживання товарів, шкідливих для здоровя людини, а також звуження використання товарів, які забруднюють навколишнє природне середовище.

Податковий кодекс виступає інструментом реалізації економічної політики держави, що будується з урахуванням реального стану розвитку суспільно-політичних та економічних відносин та з урахуванням обраного політичного курсу розвитку країни. В той же час слід констатувати, що прийняття Податкового кодексу — вагомий крок у реформуванні податкової системи України, підвищенні прозорості структури державних фінансів та розвитку національної економіки в цілому.

Основними напрямками реформування податкової системи України є: створення якісної податкової системи, яка дозволить забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, здійснення інвестицій та збільшення сукупних податкових надходжень до усіх рівнів бюджетів та державних цільових фондів. Збільшення державного бюджету не повинна залежати від рівня податкового навантаження. Зростання податкових надходжень має забезпечуватись за рахунок прискорення оборотності капіталу і підвищення ділової активності субєктів господарювання. Практика Євросоюзу свідчить про переважання прямих податків над непрямими. Можна запозичити практику співвідношення прямих і непрямих податків в ЄС, що зміцнить податкове навантаження з виробництва на споживання, а також на ресурсні та екологічні платежі. Таке реформування необхідно впроваджувати поступово, кожен його етап повинен розширювати гармонізацію податкової політики України.

Список використаної літератури

Податковий Кодекс України

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251 // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 39. — Ст. 510

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141

Єфименко Т.І. Податковий Кодекс України: питання ефективності та спільної злагоди//Фінанси України — 2009. — №5 — С.3-11.

Лондар С., Сороко С. Впровадження Податкового Кодексу — суттєвий крок в удосконаленні сфери державних фінансів//Казна України — 2010. — №4. — С.12-150.